ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rancid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rancid*, -rancid-

rancid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rancid (adj.) (กลิ่นหรือรส) บูด See also: เหม็นเน่า, เหม็นหืน Syn. rotten
English-Thai: HOPE Dictionary
rancid(แรน'ซิด) adj. เหม็นหืน,เหม็นตุ ๆ ,เหม็นเน่า, See also: rancidness n., Syn. sour,spoiled,fetid
rancidity(แรนซิด'ดิที) n. กลิ่นเหม็นหืนหรือเหม็นเน่า,การมีกลิ่นเหม็นดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
rancid(adj) เน่า,เสีย,เหม็นหืน,อับ,เหม็นตุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rancidหืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rancidityความหืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บูด (adj.) rancid See also: spoiled, putrid Syn. เสีย
หืน (adj.) rancid Syn. เหม็นหืน
เหม็นบูด (adj.) rancid See also: foul, rotten, sour, strong-smelling, fetid, rank, stale Syn. เหม็นเปรี้ยว
เหม็นหืน (adj.) rancid See also: foul, strong-smelling, rank, stale Syn. หืน
เหม็นเปรี้ยว (adj.) rancid See also: sour-smelling
โขง (adj.) rancid See also: stinking, foul-smelling Syn. โขลง
โขลง (adj.) rancid See also: stinking, foul-smelling Syn. โขง
เหม็นเปรี้ยว (v.) turn rancid See also: go rancid, have sour odour Syn. เหม็นบูด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, no, those rancid cream puffs?ชูครีมบูดๆ นั่นน่ะเหรอ
I might feel the same, if I come from the seed of a drunk gravedigger and the rancid womb of a whore.ฉันก็เหมือนแก ถ้าฉันเกิดมาเป็นลูก... ของไอ้สัปเหร่อขี้เมา
There is nothing worse than that rancid dog smell.น่ารังเกียจยิ่งกว่า กลิ่นหมาเน่าเสียอีก
Man! If I step in one more pile of rancid filth--ถ้าฉันเหยียบโดนอะไรเละๆ อีกนะ
Well, rancid smells could indicate some type of demonic activity.กลิ่นเหม็นอาจบ่งบอก ถึงการกระทำของปีศาจ
By turning the study group against him so he'll run screaming from this rancid cocoon into the welcoming arms of darkness.ทำให้กลุ่มติวต่อต้านเขาไง แล้วเขาจะได้วิ่งหนีไปจากรังไหมเน่าๆ สู่อ้อมแขนของความมืดมิดที่รอเขาอยู่
So tonight when you're getting drunk and partying, stop for a second, close your eyes, and imagine the rancid smell of a hundred rotting corpses.คืนนี้ตอนที่คุณกำลังดื่มและปาร์ตี้กัน ขอให้หยุดสักแป๊บ ให้หลับตา แล้วจินตนาการถึงกลิ่น ของศพนับร้อยที่กำลังเน่าเปื่อย
Because that rancid smell comes from a very specific bacteria.เพราะกลิ่นเหม็นที่ว่าเกิดจาก - แบคทีเรียที่พิเศษมาก
Now, what would you like me to do with this canister of rancid horse offal?ทีนี้ นายอยากให้ฉันทำไงดีกับถัง ขี้ม้าเหม็นเปรี้ยวนี่
And one un-rancid bedroom.และอีกห้องนอนที่ไม่เหม็นอับ

rancid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sōu, ㄙㄡ, 馊 / 餿] rancid; soured (as food)
[yì, ㄧˋ, 饐] rancid

rancid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling ; musty ; stuffy FR: malodorant ; puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
บูด[adj.] (būt) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented FR: rance ; putride ; putréfié
หืน[v.] (heūn) EN: turn rancid ; rank FR: rancir
หืน[adj.] (heūn) EN: rancid FR: rance ; ranci
เขียว[adj.] (khīo) EN: rank ; stinking ; rancid ; noisome FR:
โขลง[adj.] (khlōng) EN: rancid FR:
โขง[adj.] (khōng) EN: rancid FR:
เหม็นบูด[adj.] (men būt) EN: rancid ; foul ; rotten ; sour ; strong-smelling ; fetid ; rank ; stale FR: puant ; fétide ; rance
เหม็นหืน[adj.] (men heūn) EN: rancid ; foul ; strong-smelling ; stale FR: rance
โอ่[adj.] (ō) EN: rancid FR:
ความหืน[n.] (khwām heūn) EN: rancidity FR:
กลิ่นหืน[n. exp.] (klin heūn) EN: rancidity FR: odeur rance [f]

rancid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ranzigkeit {f}rancidity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rancid
Back to top