ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เทียม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เทียม*, -เทียม-

เทียม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทียม (v.) yoke See also: harness
เทียม (v.) like See also: compare, be equal to, imitate, counterfeit Syn. เทียบเท่า, เทียมเท่า, เสมอ
เทียม (adj.) fake See also: spurious, deceptive Syn. ปลอม Ops. แท้
เทียมถึง (v.) be equal to See also: be as much as Syn. เทียม
เทียมถึง (v.) be equal to See also: be as much as Syn. เทียม
เทียมถึง (v.) be equal to See also: be as much as Syn. เทียม
เทียมบ่าเทียมไหล่ (v.) run neck and neck See also: keep abreast of each other Syn. เสมอ, ทัดเทียม, เทียม
เทียมฟ้า (adv.) as high as the sky Syn. เท่าฟ้า, เสมอฟ้า, เฉียดฟ้า
เทียมฟ้า (adv.) as high as the sky Syn. เท่าฟ้า, เสมอฟ้า, เฉียดฟ้า
เทียมฟ้า (adv.) as high as the sky Syn. เท่าฟ้า, เสมอฟ้า, เฉียดฟ้า
เทียมม้า (v.) harness a horse See also: yoke, hitch up
เทียมหน้า (adj.) equal See also: even, like, same, identical, similar, equivalent, commensurable, comparable
เทียมเกวียน (v.) yoke See also: harness a cart, hitch up a cart
เทียมเท่า (v.) equal See also: keep up with, keep pace (with), make equal with others, place on the same level, parable, be equivalent to Syn. เสมอ, เทียบเท่า
English-Thai: HOPE Dictionary
alliaceous(แอลลิเอ'เชียส) adj. เกี่ยวกับพืชจำพวก ต้นหมอหรือกระเทียม ซึ่งมีกลิ่นหรือรสของต้นหอมหรือกระเทียม (garlic, onion, leek)
allium(แอล' เลียม) n. พืชจำพวก Allium (ต้นหอม, กระเทียม) (onion, leek, shallot)
apocryphal(อะพอค'ระฟิล) adj. เกี่ยวกับ apocrypha, น่าสงสัย, เทียม, ปลอม (false)
arillode(แอร์'ริลโลด) n. aril เทียม
artifact(อาร์'ทิแฟคทฺ) n.,สิ่งประดิษฐ์ด้วยฝีมือคน,สิ่งประดิษฐ์,ส่วนที่เทียม. -artifactitious adj., Syn. artifact, invention, contrivance
artificial(อาร์ทิฟิช'เชิล) adj. เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง,ทำขึ้นเอง,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ. -artificiality n.
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
bonafide(โบ'นะ'ไฟด์,โบ'นะ ไฟ'ดี) แท้,ไม่เทียม,ด้วยน้ำใสใจจริง,แท้จริง,มีศรัทธาดี, See also: bona-fide adj.
breast-high(เบรสท'ไฮ) adj. สูงเทียมหน้าอก
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
cloud-kissingadj. สูงระฟ้า,สูงเทียมเมฆ
coequaladj. เท่ากัน เสมอภาค n. บุคคลที่เท่าเทียมกับอีกคนหนึ่ง, See also: coequalness n. ดูcoequal coequality n. ดูcoequal
colostomyn. ศัลยกรรมสร้างทวารหนักเทียมโดยเปิดเข้าไปในลำไส้ใหญ่
compeer(คัมเพียร์'คอม'เพียร์) n. ความเท่าเทียม,เพื่อนสนิท
comsat(คอม'แซท) n. ดาวเทียมสื่อสาร
condescending(คอนดิเซน'ดิง) adj. ซึ่งยอมรับ (ความสามารถ คุณสมบัติหรืออื่น ๆ ของคนอื่น) เท่าเทียม
corm(คอร์ม) n. ฐานต้นที่เป็นรูปกระเปาะ,หัวจำพวกต้นไม้จำพวกหอมกระเทียม, See also: cormmoid adj. ดูcorm cormous adj. ดูcorm
counterbalance(เคา'เทอะแบลเลินซฺ) n. น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ vt.,vi. ถ่วงให้เท่ากัน, Syn. counterpoise
counterpoise(เคา'เทอะพอยซฺ) n. น้ำหนักสำหรับถ่วง,เครื่องถ่วง,อำนาจหรือแรงถ่วงที่เท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,เครื่องคาน,สติ. vt. ถ่วงด้วยน้ำหนัก,ถ่วงให้สมดุล,ทำให้ทรงตัว,พิจารณาอย่างละเอียด, Syn. compensate,offset,equalize
dildo(ดิล'โด) n. ลึงค์เทียมที่แข็ง
dildoe(ดิล'โด) n. ลึงค์เทียมที่แข็ง
emulate(เอม'มิวเลท) vt. เอาอย่าง,พยายามเลียนแบบ,พยายามจะให้เท่าเทียมหรือดีกว่า., See also: emulation n. ดูemulate emulative adj. ดูemulate, Syn. imitate
equal(อี'ควอล) adj. เท่ากัน,เสมอกัน,ราบ,เรียบ n. ผู้ที่เท่าเทียมกัน,สิ่งที่เท่าเทียมกัน vt. เท่ากัน,เสมอกับ,พอกับ,ได้เท่ากัน,ขึ้นทัน,พอ. vt. ทำให้เท่ากับ,ทำให้เสมอภาค,จัดแบ่งให้เท่ากัน, Syn. even,equable
equation(อีเคว'เชิน) n. สมการ,การทำให้เท่ากัน,ความเท่าเทียมกัน,ความสมดุล, Syn. equality
fake(เฟคฺ) {faked,faking,fakes} v.,adj.,n. (สิ่งที่,ผู้ที่) ปลอมแปลง,ทำเทียม,กุขึ้น,เสแสร้ง,แกล้ง.
faker(เฟ'เคอะ) n. ผู้ปลอมแปลง,ผู้เสแสร้ง,ผู้ทำเทียม.
fakery(เฟ'เคอรี) n. การปลอมแปลง,การเสแสร้ง,การทำเทียม, Syn. fraud
fellow(เฟล'โล) n. คนผู้ชาย,เด็กผู้ชาย,เพื่อน,เพื่อนร่วมงาน,บุคคล,มนุษย์,เจ้าหมอ,คนชั้นเดียวกัน,สิ่งประกอบเป็นคู่,ของคู่กัน,นักศึกษาบัญฑิตวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษา,สมาชิกของสมาคมวิชาการ,ผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย vt. ทำให้เท่าเทียมกับ,เท่าเทียมกับ. adj. เกี่ยวกับช
cpu(ซีพียู) เป็นคำที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้จัก ย่อมาจาก Central Processing Unit แปลว่า ตัวประมวลผลกลาง หมายถึงส่วนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ประกอบด้วยหน่วย ความจำ หน่วยคำนวณ และหน่วยควบคุม เมื่อพูดถึง "ซีพียู" ของไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึงชิป (chip) ที่ใช้ ว่าเป็นเบอร์ 80286, 80386, 80486 หรือ เพนเทียม (pentium)
pseudo instructionคำสั่งเทียมคำสั่งลำลองหมายถึง คำสั่งในภาษาแอสเซมบลี (assembly) ที่บอกข้อมูลให้แอสเซมเบลอร์ว่า จะแปลเป็นภาษาเครื่องอย่างไร คำสั่งเทียมนี้จะไม่แปลเป็นภาษาเครื่องก่อน แต่จะกำหนดให้แอสเซมเบลอร์แปลโปรแกรมโดยตรง ตัวอย่างของคำสั่งเทียมที่ใช้มาก เช่น END เป็นสัญญาณให้รู้ว่า สิ้นสุดคำสั่งที่จะต้องแปลแล้ว
fountain(เฟา'เทิน) n. น้ำพุ,น้ำพุเทียม,น้ำพุที่ใช้ดื่ม,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่มา,สายน้ำพุ,เครื่องปล่อยน้ำเป็นสายออกมา, See also: fountained adj. ., Syn. fount,origin
garlic(การ์'ลิค) n. กระเทียม (Allium sativum) ,พืชกระเทียม. adj. ซึ่งใสหรือเกี่ยวกับกระเทียม, See also: garlicky adj.
gynandry(จิแนน'ดรี) n. สภาพที่เป็นกะเทยเทียม (pseudohermaphroditism), Syn. gynandrism
harness(ฮาร์'นิส) n. เครื่องบังเหียน,เครื่องเทียมม้า vt. เทียมม้า,ควบคุม, Syn. exploit,employ
hokey(โฮ'คี) adj. ปลอม,ไม่แท้,เทียม
imitation(อิมมิเท'เชิน) n. การเลียนแบบ,การลอกแบบ,ของเลียนแบบ,ของเทียม,ของปลอม, Syn. duplicate,replica
in vitro(อิน'วีโทร) ในหลอดแก้ว,ในสิ่งแวดล้อมที่ทำเทียมขึ้น, Syn. in glass
kidney machine() n. ไตเทียม
launch(ลอนชฺ) {launched,launching,launches} vt. ปล่อย (เรือ) ลงน้ำปล่อย (ดาวเทียม,ทุ่นระเบิด) ,เหวี่ยง,ยิง,ทำให้เริ่มปฏิบัติการ,เริ่ม,ยื่น (คำคัดค้าน) ,ออกคำสั่ง. vi. เริ่ม,เข้าร่วม,ลงมือ. n. การปล่อย,การเริ่มปฏิบัติการ,การเข้าร่วม,เรือบด,เรือยนต์ คำที่มีความหม
margarin(มาร์'จะรีน) เนยเทียมที่ทำจากน้ำมันพืช (บางทีผสมกับน้ำมันสัตว์และน้ำนม) ,=oleomargarine (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
artificial(adj) เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
counterfeit(adj) เก๊,ปลอม,แกล้ง,ปลอมแปลง,เทียม
equality(n) ความเท่าเทียมกัน,ความสมมาตร,ความเสมอภาค
equally(adv) โดยเท่ากัน,โดยเสมอภาคกัน,โดยเท่าเทียมกัน
equate(vt) ทำให้เท่าเทียมกัน,แบ่งให้เท่ากัน
equation(n) สมการ,ความสมดุล,ความเท่าเทียมกัน
false(adj) ปลอม,ไม่จริง,ไม่มีวาจาสัตย์,เท็จ,ทุจริต,ไม่ซื่อตรง,เก๊,เทียม
garlic(n) กระเทียม
gear(n) เกียร์รถ,เครื่องเทียมม้า,เครื่องมือ,เฟือง,เสื้อเกราะ
harness(n) อานม้า,บังเหียน,เครื่องเทียม
mercerize(vt) ทำให้สีไม่ตก,ทำให้เป็นแพรเทียม,ชุบด้วยด่าง
parallel(adj) ขนาน,เสมอ,เท่าเทียมกัน
parity(n) ความเท่าเทียมกัน,ความคล้ายคลึงกัน,ความเสมอกัน,ดุลยภาพ
peer(n) ขุนนาง,ผู้เท่าเทียมกัน,ผู้เสมอกัน
rainmaking(n) การทำฝนเทียม,การขอฝน
rayon(n) ไหมสังเคราะห์,แพรเทียม
saccharin(n) น้ำตาลเทียม,ขัณฑสกร
satellite(n) ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม,ดาวนพเคราะห์,ดาวเทียม
sham(adj) เทียม,หลอก,เก๊,เสแสร้ง,ปลอมแปลง
spurious(adj) เทียม,ปลอม,เก๊,หลอกลวง,มารยา
trap(n) กับดัก,แร้ว,รถเทียมม้า,เครื่องบังเหียน
unreal(adj) ไม่จริง,ลวงตา,เทียม
untrue(adj) ไม่จริง,เทียม,ไม่ซื่อสัตย์
yoke(n) แอก,อำนาจ,การกดขี่บังคับ,เทียม,พันธะ,การผูกมัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pseudoเทียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alliaceous-กลิ่นกระเทียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
artificial inseminationการผสมเทียม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
broadcasting-satellite serviceบริการแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct to home (DTH)รับตรงจากดาวเทียม (ดีทีเอช) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factitious-ทำเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoparaphysesเส้นแทรกเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudomembranous candidiasisโรคราแคนดิดาชนิดเยื่อเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudo-random numberเลขสุ่มเทียม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
oweltyความเท่าเทียมกัน, การทำให้มูลค่าเท่ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosthesisกายอุปกรณ์, สิ่งใส่เทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseud(o)-เสมือน, ไม่แท้, ปลอม, หลอก, หลอน, เท็จ, เทียม, ลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudo codeรหัสเทียม, รหัสลำลอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pseudo instructionคำสั่งเทียม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pycnosclerotiumพิกนิเดียมเทียมไร้สปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
simulated; false; spuriousปลอม, เทียม, ไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
alkali metalsโลหะแอลคาไล, โลหะหมู่ I  ในตารางธาตุได้แก่ ลิเทียม โซเดียม โพแทสเซียม รูบิเดียม  ซีเซียม  และแฟรนเซียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alliumกระเทียม, กระเทียม (ต้น) [TU Subject Heading]
Artifactsสิ่งเทียม, สิ่งที่ไม่ต้องการในการบันทึก, วรจรไฟฟ้าที่รบกวนการทำงานของเครื่องมือ, ภาพหลอกลวง, มีตัวแปรมาก [การแพทย์]
Artificial inseminationการผสมเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Assimilation การผสมกลมกลืน การทำตัวให้เข้ากันหรือเหมือนกันกับโครงสร้าง สังคม ใหม่ในแง่ที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกับคนในสังคมนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Bionic Eyeตาเทียม, เทคโนโลยีเพื่อช่วยผู้ที่ตาบอดมองเห็นได้อีก โดยการผ่าตัดฝังไมโครชิป (retinal implant) ไว้ที่เรตินาในลูกตา ใช้กล้องวิดีโอที่ติดไว้กับแว่นตา ส่งสัญญาณภาพไปยังไมโครชิป ที่เชื่อมกับเรตินาที่เสื่อม ทำหน้าที่แปลงแสงให้เป็นสารเคมีที่ไปกระตุ้นเซลประสาทในการเห็นภายในสมองส่วนกลางความหมายเดียวกับ Retinal Prosthesis หรือ Retinal Implant [Assistive Technology]
Dentureการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [TU Subject Heading]
Hemodialyserตัวกรองไตเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Equal opportunityโอกาสเท่าเทียมกัน [เศรษฐศาสตร์]
equitable geographical distributionการกระจายตัวอย่างเท่าเทียมกันตามเขตภูมิศาสตร์
Fixedการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Focalเป็นหย่อมๆ,ไม่เท่าเทียมกัน,เป็นจุด,เฉพาะที่ [การแพทย์]
Fusionฟิวชัน, การหลอมนิวเคลียส, ปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของธาตุเบาสองนิวเคลียส เป็นนิวเคลียสที่หนักกว่าพร้อมปลดปล่อยพลังงานออกมา เช่น การหลอมนิวเคลียสของดิวเทอเรียมกับทริเทียมเป็นฮีเลียม
Garlicกระเทียม [TU Subject Heading]
graafian follicleกราเฟียนฟอลลิเคิล, กลุ่มเซลล์ภายในรังไข่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมซึ่งเป็นที่อยู่ของไข่  หลังจากปล่อยไข่ออกไปแล้วกราเฟียนฟอลลิเคิลกลายเป็นคอร์ปัสลูเทียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Iolเลนซ์แก้วตาเทียม [การแพทย์]
Thematic Mapperระบบแยกข้อมูลภาพจากดาวเทียมเป็นภาพหลายช่วงคลื่น, ระบบแยกข้อมูลภาพจากดาวเทียมเป็นภาพหลายช่วงคลื่น เพื่อแยกแยะลักษณะต่างๆบนพื้นดิน โดยทั่วไปจะใช้ ๗ ช่วงคลื่น และทำให้สามารถจำแนกชนิดของวัตถุบนพื้นดินได้งาน เช่น ดิน พืชพรรณ ความแข็งแรงของพืช ชนิดของพืชพรรณ ปริมาณของมวลชีวภาพ (biomass) จำแนกแหล่งน้ำ บอกความชื้นของดิน แยกระหว่างเมฆกับหิมะ แสดงแหล่งพลังงานความร้อน และจำแนกชนิดของหิน [Assistive Technology]
Margarineเนยเทียม [TU Subject Heading]
Orbital implantsเบ้าตาเทียม [TU Subject Heading]
Partialการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Passive Artificial Legขาเทียมแบบไม่ใช้อุปกรณ์เพิ่มกำลัง, ขาเทียมที่มีการปรับอัตราความหน่วงในการเดิน โดยใช้ประโยชน์จาก สปริง และแดมเปอร์ (damper) ไม่มีตัววัดค่าและและคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน [Assistive Technology]
Prosthesis implantationการใส่อวัยวะเทียม [TU Subject Heading]
Removableการใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ [TU Subject Heading]
saccharinแซ็กคาริน, สารประกอบชนิดหนึ่งมีสูตรเคมี C6H4SO2CONH เป็นผลึกสีขาว แยกสลายที่อุณหภูมิ 224°C มีความหวานประมาณ 550 เท่าของน้ำตาล ทราย แต่ไม่มีคุณค่าทางอาหาร ใช้เป็นน้ำตาลเทียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Supervisory Control and Data Acquisitionระบบ SCADA เป็นระบบตรวจสอบและควบคุมอย่างต่อเนื่องผ่านการสื่อสารดาวเทียม ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานส่งก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตั้งแต่แท่นผลิตในอ่าวไทยจนถึงลูกค้า ผู้ใช้ก๊าซฯ [ปิโตรเลี่ยม]
Annual general meetingการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการยกระดับการมีบรรษัทภิบาลที่ดีของตลาดทุนไทยต่อไป [ตลาดทุน]
Progressive Tax ภาษีอัตราก้าวหน้า ภาษีซึ่งมีอัตราสูงขึ้นเมื่อรายได้หรือรายจ่าย ซึ่งใช้เป็น ฐานในการจัดเก็บเพิ่มขึ้น ตัวอย่างสำคัญของชนิด ของภาษีที่มีการเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้า เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีอัตราก้าวหน้านี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการกระจายรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น หลังการเรียกเก็บภาษีแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Spodumene สปอดูมีน แหล่ง - ในประเทศไทย พบในหินเปกมาไทต์ ที่สำนักเนียน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประโยชน์ - เป็นตัวต้นกำเนิดที่จะให้โลหะลิเทียม ซึ่งนำมาผสมทำน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องจักรที่ใช้ความร้อนเป็นเวลานาน ๆ นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา แบตเตอรี่ เครื่องปรับอากาศ ใช้เป็นวัสดุสำหรับช่วยให้โลหะหลอมง่ายขึ้น ชนิดฮิดเดไนต์และคุนไซต์ เป็นรัตนชาติได้สวยงามมาก [สิ่งแวดล้อม]
Transvestitesคนลักเพศเทียม [TU Subject Heading]
tritiumไอโซโทปกัมมันตรังสีของไฮโดรเจนที่มนุษย์ผลิตขึ้น, ไอโซโทปกัมมันตรังสีของไฮโดรเจนที่มนุษย์ผลิตขึ้นมีเลขมวลเท่ากับ 3 และครึ่งชีวิตเท่ากับ 12.32 ปี ทริเทียมสลายให้อนุภาคบีตาพลังงาน 18 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ใช้เป็นสารกัมมันตรังสีตามรอยในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
Tritonไทรทอน, นิวเคลียสของอะตอมทริเทียม ประกอบด้วยโปรตอน 1 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค [นิวเคลียร์]
Videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์การประชุมทางวีดิทัศน์ (Videoconference) คือ การนำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาผสมผสานกันในระบบการประชุมทางไกล ซึ่งเป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ต่างกันคนละสถานที่ โดยไม่จำกัดระยะทาง สามารถประชุมร่วมกัน โต้ตอบซึ่งกันและกัน และติดต่อรับส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง โดยใช้กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน และจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่หรือจอคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในสถานที่ที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบเครือข่ายดิจิตอล และการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยการบีบอัดภาพ เสียงและข้อความ กราฟิกต่างๆ ไปยังสถานที่ประชุมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นภาพและข้อความต่างๆ ได้ คุณภาพของภาพและเสียงที่ได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของช่องทางสื่อสารที่ ใช้เชื่อมต่อกันระหว่าง จุดต่อจุดหรือจุดต่อหลายๆจุดโดยผ่านระบบสื่อสาร อุปกรณ์ที่ต้องมีในระบบประชุมทางไกลนี้ ได้แก่ จอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ ลำโพง ไมโครโฟน กล้อง และอุปกรณ์ Codec ซึ่งเป็นตัวเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงที่ได้จากกล้องและไมโครโฟน โดยส่ง ผ่านเส้นทางสื่อสารไปยังอีกฝั่งหนึ่ง รวมถึงถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับ มาอีกฝั่งให้กลับเป็นสัญญาณภาพ และเสียงแสดงบนจอและลำโพงนั่นเองเส้นทางสื่อสารขนาด 384 Kbps ขึ้นไปก็สามารถให้คุณภาพภาพในระดับที่ยอมรับได้ โดยอาจใช้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ISDN หรือ ATM เป็นต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
artificial (adj.) เทียม See also: ปลอม, สังเคราะห์ Syn. unreal, fake Ops. natural, genuine, real
pseudo (prf.) เทียม
hitch (vt.) เทียม (ม้า) See also: เทียมเกวียน
across the board (idm.) ให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
artificial insemination (n.) การผสมเทียม
artificial kidney (n.) ไตเทียม
clove (n.) กลีบของหัวหอมหรือกระเทียม Syn. garlic clove
coequality (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความเสมอภาค Syn. coordination
dry fly (n.) เหยื่อเทียมที่ใช้ตกปลา
egalitarian (adj.) เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าตามหลักการแล้วทุกๆ คนเท่าเทียมกัน See also: เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าทุกๆ คนเสมอภาคกัน
egalitarian (n.) ผู้ที่เชื่อว่าทุกๆ คนเท่าเทียมกัน See also: ผู้ที่เชื่อว่าทุกๆ คนเสมอภาคกัน Syn. leveler
emulate (vt.) เอาอย่างเพื่อให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่าคนอื่น See also: เลียนแบบเพื่อให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่าคนอื่น Syn. copy, imitate
equal (vt.) ทำให้เทียมกัน Syn. equate
equalitarian (adj.) เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าตามหลักการแล้วทุกๆ คนเท่าเทียมกัน See also: เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าทุกๆ คนเสมอภาคกัน Syn. egalitarian
equalitarian (n.) ผู้ที่เชื่อว่าทุกๆ คนเท่าเทียมกัน See also: ผู้ที่เชื่อว่าทุกๆ คนเสมอภาคกัน Syn. egalitarian, leveler
equality (n.) ความเท่าเทียม See also: ความเสมอภาค Syn. balance, parity, uniformity
equally (adv.) อย่างเท่าเทียมกัน See also: อย่างเท่ากัน, อย่างเสมอกัน, อย่างทัดเทียมกัน, อย่างทัดเทียม, อย่างเท่าๆ กัน Syn. evenly, identically, uniformly
equation (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความสมดุล Syn. balance, equality, equivalence
equivalence (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความสมดุล Syn. balance, equality
equivalence (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความเสมอภาค Syn. equality, eventness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The candle's great. Jenna will love it.เทียมหอมก็ดีนะ เจนนาน่าจะชอบ
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร
You start with a little oil, then fry some garlic.คุณเริ่มต้นด้วยน้ำมันเล็กน้อยแล้วทอดกระเทียมบาง
When I got a new coat, for example, she used to put in my pocket a clove of garlic to keep the evil spirits away.เมื่อฉันได้รับเสื้อใหม่เช่น, เธอเคยใส่ในกระเป๋าของฉัน กานพลูของกระเทียมเพื่- อให้วิญญาณชั่วร้ายออกไป
You got the Joint Chiefs screaming about Russian satellites with anti-missile lasers.ตอนนี้คุณได้ร่วมของหัวหน้า กรีดร้องเกี่ยวกับ ดาวเทียมรัสเซียด้วยเลเซอร์ ป้องกันขีปนาวุธ เกี่ยวกับมัน ดังนั้นเราจึงต้องส่ง ได้
So we gotta send up our laser satellites to counteract theirs.ดาวเทียมเลเซอร์ของเราที่จะ รับมือกับพวกเขา
This morning an American surveillance satellite was struck by a Soviet laser fired from the Sergei Kirov Space Station.เช้าวันนี้มีการเฝ้าระวังอเมริกัน ดาวเทียมถูกตีด้วยเลเซอร์โซ เวียต ไล่ออกจากสถานีอวกาศ เสอจี คิรอฟ
The American satellite was destroyed.ดาวเทียมอเมริกันถูกทำลาย
All American air defense and satellite defense forces are on full alert.ทั้งหมดป้องกันภัยทางอากาศ และอเมริกัน กองกำลังป้องกันดาวเทียมเต็ม รูปแบบในการแจ้งเตือน
And while you're at it, could you please check out a black spot on Jupiter that has been detected by satellite telescope.และในขณะที่คุณกำลังที่จะให้ คุณสามารถกรุณา ตรวจสอบจุดสีดำบนดาว พฤหัสบดีที่มี ถูกตรวจพบโดยกล้อง โทรทรรศน์ดาวเทียม
I have a priority package from the nat-sat printing room.[ดาวเทียมพยากรณ์อากาศ ห้ามใช้ทางการทหาร] ผมมีเอกสารลับมาส่ง เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมจารกรรม
Hi-weather IV transmitted this stuff an hour ago.ดาวเทียม Hi-Weather IV ถ่ายภาพนี้ได้เมื่อชั่วโมงก่อน
It's a Satscrambler terminal. sophisticated equipment for sending, scrambling, and receiving satellite messages.มันคือ SatScrambler เครื่องเข้ารหัสสัญญาณดาวเทียม
Bring all birds into final bounce mode. bounce mode engaged.นำดาวเทียมเข้าสู่ตำแหน่งปฏิบัติการ ดาวเทียมพร้อมปฏิบัติการแล้ว
You can't beat them with a cross or garlic.เธอโค่นมันด้วย กางเขนหรือ กระเทียมไม่ได้หรอก
Father God and Sonny Jesus.ยอดเยี่ยมไร้เทียมทาน
You told me everyone was alike and deserved a fair break.พ่อเคยบอกหนูว่า ทุกคนมีสิทธิ เท่าเทียมกัน
I've never seen its equal.มันยอดเยี่ยมไร้เทียมทานเลยล่ะ
These columns over here were brought back as spoils of war after the sacking of Byzantium during the Crusades.เสาพวกนี้ ที่ตรงนี้ ถูกนำกลับมาในแบบที่เสียหายไปเพราะสงคราม หลังจากขับไล่พวก ไบเซนเทียมออกไป ระหว่างสงครามครูเสด
We have to save each other, because all victims are equal.เราต้องบันทึกแต่ละอื่น ๆ เพราะผู้ประสบภัยทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
Blair's tapes encrypted, bounced by satellite to London, then decrypted - all in minutes.เด้งผ่านดาวเทียมไปลอนดอนถอดรหัสแล้ว - ทั้งหมดในนาทีที่
He was doing a year for contempt... and had this wonderful system for doing the garlic.และมีวิธีหั่นกระเทียมที่นุ่มนวล
I'm equal, Jonesy, so I want to be treated like it.ผมเท่าเทียมกับทุกคน โจนส์, ดังนั้น ผมอยากได้รับการปฏิบัติแบบนั้น.
Go easy with the garlic!ใจเย็นๆกับกระเทียมหน่อย !
Now, that's Bava. Different, but equally good.ตอนนี้ที่ Bava แตกต่างกัน แต่ที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน
He's a gentleman, I'm a gentleman's daughter. So far we are equal.เขาเป็นสุภาพบุรุษ ฉันเป็นสุภาพสตรี ยังไงเราก็เท่าเทียมกัน
Things being equal, the simplest explanation tends to be right.สิ่งที่เท่าเทียมกันง่าย
The transmitted specs never said anything about any chair or a restraining harness or survival gear.รายละเอียดไม่เคยส่ง พูดอะไรเกี่ยวกับเก้าอี้ใด ๆ หรือเทียมรั้ง
You'd need a satellite to transmit it, but it would be impossible to...คุณจะต้องดาวเทียมในการส่ง แต่มันจะเป็นไปไม่ได้
You'd need a satellite and launch capabilities to orbit it.คุณจะต้องมีดาวเทียมและ เปิดตัวความสามารถ ในการโคจรรอบมัน
A short stack. Coffee with cream and sweetener.แพนเค้กสองสามแผ่น กาแฟใส่ครีมกับน้ำตาลเทียม
He's with us live via satellite, from the research ship Keldysh... in the North Atlantic.สดๆ ผ่านดาวเทียมจากเรือวิจัยเคลดิช ที่แอตแลนติกเหนือ
Brock, there's a satellite call for you.บร็อค โทรผ่านดาวเทียมถึงคุณ
Natural cocoa beans from Mt. Nicaragua. - No artificial sweeteners.จากเมล็ดโกโก้บนเนินเขานิคารากัว บริสุทธิ์ไม่ผสมน้ำตาลเทียม
If you want to talk about criminal statistics... take a look at the social inequalities that produce them.ถ้านายอยากจะพูดเรื่อง/สถิติการก่ออาชญากรรมล่ะก็... ลองมองดูสังคมเรานี่สิ / ความไม่เท่าเทียมกันสร้างพวกมันขึ้นมา
Everything's equal now, but I got two guys watching my back... responsible for my life who aren't as good.ตอนนี้ทุกอย่างเท่าเทียมกันแล้ว แต่ฉัน/ต้องมีคนสองคนมาคอยระแวดระวัง... มารับผิดชอบชีวิตฉัน/คนที่ไม่เอาไหน
We still have this varnish that doesn't configure, but... but we can run comparison tests and see if this is the source of the copy.เรายังคงมีปัญหาเรื่องน้ำมันเคลือบ ที่ยังระบุไม่ได้ แต่... แต่เราสามารถทดสอบเปรียบเทียบได้ว่า นี่คือต้นแบบของของเทียมหรือเปล่า
... Ialsogotthisnewgarlicpress.... ฉัีนก็เลยได้เครื่องบดกระเทียมมาใหม่
The body's not even cold, and she's out buying garlic presses.เนื้อตัวก็ไม่เย็น แต่เธอซื้อเครื่องบดกระเทียมมาใหม่
The garlic press. It's not nearly as handy as I thought it'd be.เครื่องบดกระเทียม มันไม่เวิร์ค อย่างที่คิดเลย บดด้วยมือดีกว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เทียม
Back to top