ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เชย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เชย*, -เชย-

เชย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เชย (v.) blow gently Syn. พัด, โชย
เชย (v.) be old-fashioned See also: be outdated, be dated, be out of date, be unfashionable Syn. ล้าสมัย, โบราณ, หมดสมัย, หมดยุค Ops. ทันสมัย
เชย (v.) touch fondly See also: chuck, fondle, pet, caress, stroke
เชย (adj.) old-fashioned See also: outdated, outmoded, dated, out of date, unfashionable Syn. ล้าสมัย, โบราณ, หมดสมัย, หมดยุค Ops. ทันสมัย
เชย (v.) drizzle (rain) See also: shower Syn. โปรยปราย
เชยชม (v.) fondle See also: caress, stroke Syn. จับต้อง, สัมผัส
เชยระเบิด (v.) be very unfashionable Syn. เชย Ops. ทันสมัย
เชยแหลก (v.) be very unfashionable Syn. เชย, เชยระเบิด Ops. ทันสมัย
English-Thai: HOPE Dictionary
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)
admire(แอดไม' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม. -admiring adj., Syn. approve)
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge
assoil(อะซอยล') vt. ยกโทษให้, อภัยให้,ชดเชย, ไถ่ (absolve; acquit; pardon)
atone(อะโทน') vt.,vi. ชดเชย,ไถ่คืน, แก้ไข,ตกลง,ทำให้ปรองดองกัน. -atonable adj. -atoner n., Syn. expiate, repent)
atonement(อะโทน'เมินทฺ) n. การชดเชย,การไถ่คืน,การคืนดีของพระเจ้าและมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์,การตกลง,การคืนดี, Syn. amends, reparation)
belaud(บิลอด') {belauded,belauding,belauds} vt. ชมเชยอย่างสูง,ยกย่อง
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
cassia(แคช' ชะ,แค็ส'เชีย) ต้นอบเชย,เปลือกอบเชย,
chuck(ชัค) {chucked,chucking,chucks} vi.,n. (การ) ตบเบา ๆ ,แตะ,เชย,เชย (คาง) โยน,ทอย,เหวี่ยง,ทิ้ง,ไล่ออก,ลาออก,เลิกล้ม,ร้องเสียงกุ๊ก ๆ (ไก่) ,ไม้รอง,ไม้หมอน,ตัวหนีบ,เครื่องจับดอกสว่าน,เสียงร้องดังกล่าว,เสบียงอาหาร, Syn. pat,tap
cinnamonn. อบเชย,เปลือกต้นอบเชย,สีเหลืองน้ำตาลหรือแดงน้ำตาล,สีอบเชย,ดูcassia, See also: cinnamonic adj. ดูcinnamon
citation(ไซเท'เชิน) n. การอ้างอิง,ประโยคหรือสิ่งที่อ้างถึง,หมายเรียก,หมายศาล,รางวัลหรือคำชมเชย,จดหมายชมเชย,คำสดุดี, See also: citatory adj. ดูcitation, Syn. summons
cite(ไซทฺ) {cited,citing,cites} vt. อ้างอิง,กล่าวอ้าง,กล่าวสนับสนุน,ออกหมายเรียกตัวมาศาล,สดุดี,ชมเชย,กระตุ้นเรียกหา., See also: citable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citeable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citer n. ดู citatory adj.
commutation(คอมมิวเท'เชิน) n. การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนแทนกัน,การเดินทางไปมาตามปกติระหว่างบ้านกับที่ทำงาน,การเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นโทษอื่นที่เบากว่า,การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เงินชดเชย, Syn. substitution
compensable(คัมเพน'ซะเบิล) adj. ควรได้รับการชดเชยหรือตอบแทน
compensate(คอม'เพนเซท) {compensated,compensating,compensates} vt. ชดเชย,ทดแทน,ตอบแทน,เท่ากับ,พอกัน,แก้,ถ่วง vi. พอกับ,เท่ากับ,ชดเชย, See also: compensator n.
compensation(คอมเพนเซ'เชิน) n. การชดเชย,การทดแทน,การตอบแทน,สิ่งที่ชดเชย (ตอบแทน ทดแทน), Syn. remuneration
compensatory(คอมเพน'ซะโทรี) adj. เป็นการชดเชย (ตอบแทน,ทดแทน,แก้), Syn. compensative
compliment(คอม'พลิเมินทฺ) n. คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร,ของขวัญ. vi. สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,แสดงความปรารถนาดี,แสดงความยินดี vi. สรรเสริญ,ชมเชย, Syn. flatter -Conf. complement
complimentary(คอมพลิเมน'ทะรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งชมเชย,ซึ่งยกยอ,อิสระ, See also: complimentarily adv. ดูcomplimentary, Syn. praising ###A. adverse
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา,การครุ่นคิด,สิ่งที่ควรพิจารณา,การชดเชย,ความเห็นใจคนอื่น,ความสำคัญ,ความนับถือ, Syn. thinking
cover(คัฟ'เวอะ) {covered,covering,covers} vt. ปกคลุม,คลุม,กลบ,ปิดคลุม,ปิดบัง,ครอบ,นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน,ครอบคลุม,รวมทั้ง,ชดเชย,ชดใช้,สังวาสกับ,กก (ไข่) ,ประกบตัว. vi. แทน,ซ่อน -Phr. (cover up ปิดเป็นความลับ,ปิดอย่างมิดชิด) n. ที่ปิด,ฝา,ที่ครอบ,ปก,ปลอก,ยางนอก,
damage(แดม'มิจฺ) {damaged,damaging,damages} n. ความเสียหาย,การทำให้เสียหาย,การทำให้ได้รับอันตราย, See also: damages n.,pl. ค่าเสียหาย เงินชดเชยค่าเสียหาย vt. ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับอันตราย,เป็นภัย n. เสียหาย. damageable adj. damager n. ดูdamage
decoration(เดคคะเร'เชิน) n. การตกแต่ง,เครื่องตกแต่ง,เครื่องยศ,อิสริยาภรณ์,หนังสือชมเชย, Syn. ornamentation
deserving(ดิเซิร์ฟ'วิง) adj. ซึ่งสมควรได้รับ (รางวัล,การชมเชย,ความช่วยเหลือ), See also: deservingness n., Syn. worthy
eke(อีค) {eked,eking,ekes} vt. เพิ่ม,ขยาย,ยืด,ทำให้ยาวขึ้น adv. ด้วย,อีกด้วย -Phr. (eke out ชดเชยส่วนที่ขาดไปหรือไม่ สมบูรณ์,ผดุงไว้)
expiable(เอคซฺ'เพียเบิล) adj. ซึ่งลบล้างได้,ซึ่งชดเชยหรือไถ่ถอนความผิดได้
expiate(เอคซฺ'พิเอท) vt. ล้าง (บาป) ,ลบล้าง,ชดเชยหรือไถ่ถอนความผิด., See also: expiation n. expiatory adj. expiator n.
frumenty(ฟรู'เมินที) n. ข้าวต้มข้าวสาลีใส่นม-น้ำตาล-อบเชยและลูกเกด., Syn. fromenty
indemnity(อินเดม' นิที) n. การชดเชยค่าเสียหาย, สิ่งชดเชย, เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, การป้องกัน, การคุ้มครอง, Syn. repay
laud(ลอด) {lauded,lauding,lauds} vt. สรรเสริญ,ชมเชย,สดุดี,ยกย่อง. n., See also: lauds n. ชั่วโมงแห่งการร้องเพลงสรรเสริญภาวนาในตอนเช้า (ศาสนาโรมันคาทอลิก) lauder n. ดูlaud laudator n. ดูlaud, Syn. praise
offset(ออฟ'เซท) n. สิ่งชดเชย,การหักล้างกัน,การเริ่มต้น,ขั้นบันไดฝาผนัง,หน่อแยก,แขนง,สาขา,เชื้อสาย,การวางเอียง,ระบบการพิมพ์ออฟเซท (offset lithography) ,ช่วงระยะที่แยก.
praise(เพรซ) vt.,n. (การ) สรรเสริญ,ชมเชย,ยกย่อง,สดุดี., See also: praiseful adj. praiser n.
praiseworthy(เพรซ'เวิร์ธธี) adj. น่าสรรเสริญ,น่าชมเชย,น่ายกย่อง., See also: praiseworthily adv. praiseworthiness n., Syn. laudable
purgatory(เพอ'กะทอรี) n. ที่ที่คนตายไปสู่เพื่อการล้างบาป ที่ที่มีการทำโทษ adj. เป็นการชำระล้าง,เป็นการชดเชยความผิด
quits(ควิทซ) adj. เท่าเทียมกัน,ไม่แพ้ชนะกัน,เสมอกัน,ชดเชยหมดกัน,ชดเชยหายกัน -Id. (call it quits หยุดชั่วคราว,หยุดทำ)
quittance(ควิท'เทินซฺ) n. การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่,เอกสารยกเลิกดังกล่าว,การตอบแทน,การแก้แค้น,การชดเชย
rare(แรร์) adj. หายาก,น้อย,บาง,เบาบาง,ไม่ค่อยมี,ไม่บ่อย,เลิศ,ประเสริฐ,น่าชมเชย, See also: rareness n., Syn. uncommon
English-Thai: Nontri Dictionary
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
amends(n) ค่าชดใช้,การชดเชย
applaud(vt) ชมเชย,ปรบมือให้,สรรเสริญ
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
atone(vt) แก้ตัว,แก้ไข,ไถ่คืน,ชดเชย
atonement(n) การแก้ตัว,การแก้ไข,การไถ่คืน,การชดเชย
chuck(n) การตบเบาๆ,การเชยคาง
cinnamon(n) อบเชย
commend(vt) ยกย่อง,สรรเสริญ,ชมเชย
commendation(n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,คำยกย่อง,คำสรรเสริญ,การชมเชย
commutation(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การลดโทษ,เงินชดเชย
compensate(vt) ชดเชย,ทดแทน,ทำให้เท่ากัน,ตอบแทน
compensation(n) ค่าทดแทน,ค่าชดเชย,ค่าตอบแทน,การตอบแทน
compliment(n) การยกย่อง,การยกยอ,คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร
complimentary(adj) ซึ่งยกย่อง,ซึ่งชมเชย,ซึ่งสรรเสริญ,ด้วยความนับถือ,ด้วยความเคารพ
expiate(vt) ตอบแทน(ความผิด),ลบล้าง,ชดเชย,ไถ่ถอน,ล้างบาป
laud(vt) ยกย่อง,สดุดี,ชมเชย,สรรเสริญ
laudable(adj) น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,น่าชมเชย
laudation(n) คำสรรเสริญ,คำยกย่อง,คำสดุดี,คำชมเชย
mention(n) การกล่าวถึง,การพาดพิงถึง,การอ้างถึง,คำอ้าง,คำชมเชย
meritorious(adj) น่าชมเชย,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,มีคุณความดี,มีข้อดี
offset(n) การชดเชย,การตอบแทน,การหักล้าง,แขนง,หน่อต้นไม้
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี,น่าชมเชย
recompense(n) สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน,ค่าชดใช้,การชดเชย,รางวัล
remunerate(vt) ให้ค่าจ้าง,ให้รางวัล,ตอบแทน,ชดเชย
requital(n) การแก้แค้น,การชดเชย,การตอบสนอง,รางวัล,ค่าตอบแทน
requite(vt) แก้แค้น,ตอบแทน,ตอบสนอง,ชดเชย
stopgap(n) สิ่งขาดแคลน,สิ่งชดเชย
testimonial(n) ใบสุทธิ,ใบรับรอง,ของรางวัล,ของระลึก,หนังสือชมเชย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
compensation๑. ค่าตอบแทน๒. ค่าทดแทน๓. ค่าสินไหมทดแทน๔. ค่าชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compensatory circulationการไหลเวียนชดเชย [มีความหมายเหมือนกับ circulation, collateral] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
severance payค่าชดเชย (เมื่อเลิกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stoppage๑. การทดแทน, การชดเชย๒. การหักกลบลบกัน, การหักกลบลบหนี้ [ดู set-off] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atonementการทำดีชดเชยความผิด [การแพทย์]
Cinnamonอบเชย [TU Subject Heading]
Compensatory Changeการเปลี่ยนแปลงชดเชย [การแพทย์]
Severance payค่าชดเชย [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
antwacky (sl.) เชย See also: ล้าสมัย
acclamation (n.) การปรบมือยกย่องชมเชย See also: การแสดงความชื่นชมอย่างยินดี Syn. approval, applause
admirable (adj.) น่าชมเชย See also: น่าชื่นชม, น่ายกย่อง Syn. excellent, splendid
admiring (adj.) น่าชมเชย See also: น่าชื่นชม
bay (n.) ต้นอบเชยเดือน See also: ใบพืชที่มีกลิ่นหอมใช้ปรุงอาหาร
boorishness (n.) ความเปิ่นเชย See also: ควมมซุ่มซ่าม, ความงุ่มง่าม Syn. clumsiness
cinnamon (n.) อบเชย (ซินนามอน)
cite for (phrv.) ได้รับคำชมเชย (ปกติใช้รูป passive voice) See also: ได้รับการสดุดี
claim from (phrv.) เรียกร้องค่าชดเชย
commend for (phrv.) ชมเชยในเรื่อง See also: ยกย่องในเรื่อง Syn. recommend for
commute (vi.) ชดเชย See also: ทดแทน Syn. compensate, make up
compensable (adj.) ที่ควรได้รับการชดเชย
compensate (vi.) ชดเชย
compensate (vt.) ชดเชย Syn. recompense, pay
compensate for (phrv.) ชดเชยสำหรับ See also: คืนให้, ทำให้สมดุลกับ
compensated (adj.) ซึ่งชดเชยให้ See also: ชดใช้, ซึ่งชำระหนี้
compensation (n.) การชดเชย Syn. recompense, payment
compliment (n.) คำชมเชย Syn. prise, tribute
countervail (vt.) ชดเชย Syn. compensate, make up for
eke out (phrv.) ชดเชยให้ See also: เพิ่มให้ Syn. scratch out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So old-fashioned. What is she acting for?เชยจริงๆ เธอทำเพื่ออะไรเนี่ย
It's a tragedy What Not to Wear doesn't do two-hour specials.เชยยิ่งกว่าจะเรียกว่าเป็นแฟชั่นแบบเรโทรซะอีก มันน่าเศร้านะ รายการ "What not to wear"
It's an old game. Dull and unconvincing.เชยสิ้นดี ทั้งน่าเบื่อ ทั้งไม่แนบเนียน
What would Che junior want with an offshore tax haven?เชย์ จูเนียร์ต้องการอะไร กับภาษีที่เกาะสวรรค์เนี่ย?
Shea, keep it in the family, huh?เชย์ ห้ามพูดเด้ดขาดนะ
Shea? Shea, get in the truck.เชยเชย์ขึ้นรถเถอะค่ะ
Shaylene Briggs was...เชย์ลีน บริจจ์เป็น...
We pretend to take up hope again as the image recedes into the past, as if we were cured once and for all of the scourge of the camps.เราตั้งความหวังใหม่ขึ้นมา ให้ความทรงจำได้กลายเป็นอดีต เหมือนว่ามนุษยชาติ ได้ชดเชยชะตาชีวิตจากในแคมป์แล้ว
Head them off at the pass? I hate that cliché!ตัดหัวเสียบประจานเรอะ ฉันเกลียดคำพูดเชยๆ นี่
Among the Dahlias I often dailyฉันมักเชยชมดอกดาเลีย
She'll be part of my compensation.เธอจะเป็นส่วนชดเชยของฉัน
I can compensate for it by using the redundant units.ฉันสามารถชดเชยให้กับมัน โดยใช้หน่วยซ้ำซ้อน
And I have a way of making it up for you.และฉันก็อยากจะชดเชยให้กับคุณในเรื่องนั้น
More pursue it than study, lately.ต้องชดเชยที่เริ่มเรียนช้าไปน่ะ
I got fresh fish in here, buddy! I'm gonna get compensated for 'em, right?ฉันต้องไปเอาปลาที่นี่, เพื่อนฝูง ฉันจะได้รับการชดเชยหรือเปล่า?
Compensation for my brother-in-law's car.เป็นค่าชดเชย สำหรับรถของน้อยเขยฉัน
Hey, Bernie!เค้าก้อชดเชยสิ่งที่เค้าไปแล้วนะ
I don't know how you did it, but I approve.ฉันไม่รู้ว่าเธอทำได้ยังไง แต่ต้องขอชมเชย
Under the Businesses Compensation Fund,ฉันมีสิทธิ์เรียกค่าชดเชยด้วย
You saw the photos in there. Budahas received a presidential commendation.คุณเห็นรูปนั่นไหม Budahas ได้รับคำชมเชยจากประธานาธิบดี
Severance pay for 19 years.เงินชดเชยสำหรับ 19 ปีที่ผ่านมา
Have you ever tasted a woman... until she believed that she could be satisfied... only by consuming the tongue that had devoured her?คุณเคยเชยชมผู้หญิง จนกระทั่งเธอเชื่อว่าเธอได้รับความพึงพอใจ เพียงแค่ปรารถนาที่จะได้กลืนกินเธอไหม
That you actually declared your resolution of never taking orders and were compensated accordingly.เหมือนที่คุณประกาศความตั้งใจย่างแท้จริง ว่าจะไม่รับการเป็นพระและได้รับค่าชดเชยไปแล้ว
Maybe I'm just an old-fashioned girl... but I pity the woman who's too busy to take care of her man.บางทีฉันอาจจะเพียงแค่สาวเชย ... แต่ผมสงสารผู้หญิงคนหนึ่งที่ยุ่งเกินไปที่จะดูแลคนของเธอ
Check reference point offsets.ตรวจสอบการชดเชยจุดอ้างอิง
Different nations are being compensated in different ways.ประเทศที่แตกต่างกันจะได้รับ การชดเชยในรูปแบบที่แตกต่างกัน
He has to make up for his Mom not getting any.เขาต้องชดเชยสิ่งที่ แม่เขาขาดไปในชีวิต
And now, to seduce a woman who will mean nothing to him... once he has had her, he would put my son's life in danger?แค่เขาอยากเชยชมผู้หญิงชั่วครั้งคราว เขาก็จะส่งลูกข้าไปตาย
Where does it say they're out?ตรงไหนที่บอกว่ามันเชยแล้ว?
Hawaii seemed so middle-class. Like our parents ' version of fun.ฮาวายดูเชยๆไปหน่อย แบบว่า นั่นมันของรุ่นพ่อรุ่นแม่ตอนยังเป็นวัยซน
And I just want to make up for my mistakes.ฉันแค่อยากชดเชยเรื่องความผิดพลาดของฉัน
Can you imagine who would go to that antiquated mating ritual?คิดออกมั้ย ใครจะอยากไป งานผสมพันธ์เชยๆนั่น
You just don't know because you're this pampered little suburban chick.เธอไม่รู้ตัวหรอกว่าเธอเป็นนังเชยบ้านนอกคนนึง
To finish, pour into a nice serving dish and sprinkle a little more cilantro.เวลาเสิร์ฟ ใส่จานที่ดูมีราคา โรยผงอบเชยพอหอมปากหอมคอ
Then a pinch of ground clove and a generous amount of cinnamon.โรยลูกกระวานป่นกับอบเชยลงไปผสม
You take me for a hick?คุณคิดว่าฉันเชยหรือบ้านนอกเหรอ?
I won the Silver Whistle Award at the cadet and have received numerous kudos as an officerผมได้รางวัลนกหวีดเงิน สมัยเรียน ร.ร. นายร้อย ได้รับคำชมเชยมากมายตอนที่เป็นนายตำรวจ
Apple crumb cake with raisin cinnamon icing and coconut sprinkles?เค้กแอ็ปเปิ้ลโรยลูกเกตอบเชย... และเกร็ดมะพร้าวน่ะหรอ?
In doing this it tends to be more profitable to the extent it can make other people pay the bills for its impact on society.ในการบรรลุเป้าหมายนี้ มันจึงมุ่งแสวงหากำไรถึงขนาดที่ว่า มันยัดเยียดให้คนอื่นต้องจ่ายค่าชดเชย
We actually have governments around the world who pay farmers not to produce milk.มีรัฐบาลตั้งหลายประเทศทั่วโลก ที่จ่ายค่าชดเชยให้เกษตรกรเพื่อไม่ต้องผลิตนม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เชย
Back to top