ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prise*, -prise-

prise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prise (n.) สิ่งที่ใช้งัด Syn. lever, prize
prise (vt.) งัดให้เปิดออก Syn. prize
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งัดแงะ (v.) prise See also: pry, prize, open, lever Syn. งัด
แงะ (v.) prise See also: pry, prize, open, lever Syn. งัด, งัดแงะ
ความกังขา (n.) surprise See also: wonder, astonishment Syn. ความประหลาดใจ, ความสงสัย Ops. ความเข้าใจ
ความแปลกใจ (n.) surprise See also: wonder, astonishment Syn. ความประหลาดใจ, ความสงสัย, ความกังขา Ops. ความเข้าใจ
งงงัน (v.) surprise See also: wonder, astonish, amaze Syn. ประหลาดใจ, งง, พิศวง, งุนงง
งงงัน (v.) surprise See also: astonish, amaze, astound Syn. ตกตะลึง, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
ชะงักงัน (v.) surprise See also: astonish, amaze, astound Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
ตกตะลึง (v.) surprise See also: astonish, amaze, astound Syn. งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
ตลึง (v.) be surprised See also: be impressed, be amazed, be astonished, wonder Syn. อัศจรรย์ใจ, ชื่นชอบ, แปลกใจ
ตะลึงพรึงเพริด (v.) surprise See also: astonish, amaze, astound Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
ทึ่ง (v.) be surprised See also: be impressed, be amazed, be astonished, wonder Syn. อัศจรรย์ใจ, ชื่นชอบ, แปลกใจ, ตลึง
ประหลาดใจ (v.) be surprised See also: wonder, be astonished Syn. งงงวย, แปลกใจ, งง, พิศวง, สงสัย, กังขา
รสก. (n.) government enterprise Syn. รัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ (n.) State Enterprises
อัศจรรย์ใจ (v.) be surprised See also: be impressed, be amazed, be astonished, wonder Syn. ชื่นชอบ, แปลกใจ, ตลึง
อ้าว (int.) exclamation of surprise or protest
แปลกใจ (v.) surprise See also: wonder, astonish, amaze Syn. งงงัน, ประหลาดใจ, งง, พิศวง, งุนงง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What a surprise!น่าประหลาดอะไรอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We just have to prise him out.เราแค่ต้องงัดเขาให้ออกมา
The wine Aunt Prise brought smells really good!เหล้าที่เจียวเหนียงเอามารสชาติดีมาก
There's no pain would prise his need from him.ความเจ็บปวด ไม่อาจลบปฏิภาณ เค้าไปได้
We'll clean the house and surprise them.เราจะทำความสะอาดบ้านและ ทำให้เขาแปลกใจ
He'll have many surprises.เขาจะต้องประหลาดใจมาก
Uh, this is a-- a pleasant surprise. Ha-ha.เอ่อนี้เป็นน่าแปลกใจ ฮ่า
No, I won't tell you. I'll design a costume all by myself and give you the surprise of your life.ไม่บอกหรอกค่ะ ฉันจะออกแบบชุดเอง จะเอาให้คุณประหลาดใจสุดๆ ไปเลย
No, I want to surprise him. I don't want him to know anything about it.ไม่ค่ะจะให้เป็นเซอร์ไพร์ส ฉันไม่อยากให้เขารู้ก่อน
Is that so? This is a surprise. I've known her a long time.งั้นเหรอน่าประหลาดใจนัก ผมรู้จักกับหล่อนมานาน
Members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน
Each camp has its surprises:ในแต่ละแคมป์ ก็มีเรื่องน่าแปลกใจ
Are you surprised?{\cHFFFFFF}คุณจะประหลาดใจ?

prise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊讶[jīng yà, ㄐㄧㄥ ㄧㄚˋ, 惊讶 / 驚訝] amazed; astonished; to surprise; amazing; astonishment; awe
使吃惊[shǐ chī jīng, ㄕˇ ㄔ ㄐㄧㄥ, 使吃惊 / 使吃驚] astonish; surprise
[chà, ㄔㄚˋ, 诧 / 詫] surprised; to wander; to be astonished
出其不意攻其不备[chū qí bù yì gōng qí bù bèi, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, 出其不意攻其不备 / 出其不意攻其不備] catch an enemy off guard with a surprise attack (成语 saw, from Sunzi's Art of War 孫子兵法|孙子兵法)
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, 事业 / 事業] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation
公共事业[gōng gòng shì yè, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 公共事业 / 公共事業] public utility; state-run enterprise; public foundation or enterprise, often charitable
企业[qǐ yè, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, 企业 / 企業] company; firm; enterprise
[yǎn, ㄧㄢˇ, 揜] cover up; to surprise
[yí, ㄧˊ, 咦] expression of surprise
异焉[yì yān, ㄧˋ ㄧㄢ, 异焉 / 異焉] feeling surprised at sth
官办[guān bàn, ㄍㄨㄢ ㄅㄢˋ, 官办 / 官辦] government run; state enterprise
哎哟[āi yō, ㄞ ㄧㄛ, 哎哟 / 哎喲] hey; ow; ouch; interjection of pain or surprise
令人[lìng rén, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, 令人] to cause sb (to do); to make one (feel sth); (used in constructing words for feelings such as anger, surprise, sympathy etc)
实业[shí yè, ㄕˊ ㄧㄝˋ, 实业 / 實業] industry; commercial enterprise
倒抽一口气[dào chōu yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, 倒抽一口气 / 倒抽一口氣] to gasp (in surprise, dismay, fright etc)
倒抽了一口气[dào chōu le yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄌㄜ˙ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, 倒抽了一口气 / 倒抽了一口氣] to gasp (in surprise, dismay, fright etc)
商家[shāng jiā, ㄕㄤ ㄐㄧㄚ, 商家] merchant; business; enterprise
初创公司[chū chuàng gōng sī, ㄔㄨ ㄔㄨㄤˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 初创公司 / 初創公司] new company; newly established enterprise
惊喜若狂[jīng xǐ ruò kuáng, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄎㄨㄤˊ, 惊喜若狂 / 驚喜若狂] pleasantly suprised like mad (成语 saw); capering madly with joy; to express boundless pleasure
惊悉[jīng xī, ㄐㄧㄥ ㄒㄧ, 惊悉 / 驚悉] pleasantly surprise; besides oneself with joy
惊错[jīng cuò, ㄐㄧㄥ ㄘㄨㄛˋ, 惊错 / 驚錯] puzzled; surprised and nonplussed
中小型企业[zhōng xiǎo xíng qǐ yè, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, 中小型企业 / 中小型企業] small and medium enterprise
突袭[tū xí, ㄊㄨ ㄒㄧˊ, 突袭 / 突襲] surprise attack
联运[lián yùn, ㄌㄧㄢˊ ㄩㄣˋ, 联运 / 聯運] through transport; through traffic jointly organized by different enterprises
结舌[jié shé, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˊ, 结舌 / 結舌] tongue-tied; unable to speak (out of surprise, embarrassment etc)
不料[bù liào, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, 不料] unexpectedly; to one's surprise
居然[jū rán, ㄐㄩ ㄖㄢˊ, 居然] unexpectedly; to one's surprise; go so far as to

prise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
抉る;抉じる[こじる, kojiru] (v5r,v1,vt) (uk) (抉る is generally v5r, while 抉じる is v1) to pry; to prize; to prise
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention)
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock
あっと言わせる[あっといわせる, attoiwaseru] (exp,v1) to startle; to surprise
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction)
あれよあれよ[, areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded
ウェブベース企業管理[ウェブベースきぎょうかんり, uebube-su kigyoukanri] (n) {comp} Web-Based Enterprise Management; WBEM
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone
エンタープライズ[, enta-puraizu] (n) enterprise; (P)
エンタープライズXアーキテクチャ[エンタープライズエックスアーキテクチャ, enta-puraizuekkusua-kitekucha] (n) {comp} Enterprise X Architecture
エンタープライズサーバレベルの[, enta-puraizusa-bareberu no] (n) {comp} enterprise-server-level
エンタープライズレベル[, enta-puraizureberu] (n) {comp} enterprise-level
[, o] (int) oh! (expression of slight surprise)
おっ魂消る;押っ魂消る[おったまげる, ottamageru] (v1,vi) (uk) (See たまげる) to be very surprised; to be flabbergasted
カグラザメ属[カグラザメぞく, kagurazame zoku] (n) Hexanchus (genus of sixgill sharks in the family Hexanchidae comprised of 2 extant species)
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross)
ゲリラライブ[, geriraraibu] (n) surprise concert (wasei
それはそれは[, sorehasoreha] (exp,int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely
ともあろうもの[, tomoaroumono] (exp) of all people (expression showing surprise at a high standing person's misbehavior)
ぱちくり[, pachikuri] (adv,n,vs) blinking with surprise
はっと息を呑む;ハッと息をのむ[はっといきをのむ(はっと息を呑む);ハッといきをのむ(ハッと息をのむ), hattoikiwonomu ( hatto iki wo nomu ); hatsu toikiwonomu ( hatsu to iki wonomu )] (exp,v5m) to gasp in or with surprise
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened
ブライト運動[ブライトうんどう, buraito undou] (n) Bright's movement (movement comprised of naturalists, atheists, agnostics, etc.)
マーガレット;マガレイト;マガレート[, ma-garetto ; magareito ; magare-to] (n) (1) marguerite (Chrysanthemum frutescens); (2) Japanese women's hairstyle comprised of a long braid tied up in a loop with a ribbon (ca. 1885)
まあまあ[, maamaa] (adj-na,adv,int) (1) (on-mim) so-so; (int) (2) now, now (used in calming people down); (3) (fem) my, my (expression of wonder, surprise, etc.); (P)
やあ[, yaa] (int) (1) Yo! (greeting); (2) Wow! (expression of surprise)
ワールドエンタープライズ[, wa-rudoenta-puraizu] (n) world enterprise; multi-national enterprise
わあ[, waa] (int) (1) wow! (surprise); (2) yeah!; alright! (joy); (3) waah! (crying)
一泡吹かせる;ひと泡吹かせる[ひとあわふかせる, hitoawafukaseru] (exp,v1) to frustrate (e.g. someone's plans); to give someone a surprise; to give someone a blow; to scare the hell out of
一驚[いっきょう, ikkyou] (n,vs) surprise; amazement
中堅企業[ちゅうけんきぎょう, chuukenkigyou] (n) medium-sized enterprise (business, firm)
中小企業診断士[ちゅうしょうきぎょうしんだんし, chuushoukigyoushindanshi] (n) Small and Medium Enterprise Management Consultant
仕事師[しごとし, shigotoshi] (n) workman; enterpriser; schemer
企業内情報ポータル[きぎょうないじょうほうポータル, kigyounaijouhou po-taru] (n) {comp} Enterprise Information Portal
企業情報ポータル[きぎょうじょうほうポータル, kigyoujouhou po-taru] (n) {comp} Enterprise Information Portal
企業短期経済観測調査[きぎょうたんきけいざいかんそくちょうさ, kigyoutankikeizaikansokuchousa] (n) (See 日銀短観・にちぎんたんかん) the Bank of Japan's quarterly Short-term Economic Survey of Principal Enterprise in Japan; Tankan survey
個人企業[こじんきぎょう, kojinkigyou] (n) one-man business; sole proprietorship; owner-managed enterprise
偉業[いぎょう, igyou] (n) great enterprise; exploits; (P)
催合う[もやう, moyau] (v5u) (arch) to co-operate (in enterprises); to hold in common; to share
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インプライズ[いんぷらいず, inpuraizu] INPRISE
企業ネットワーク[きぎょうネットワーク, kigyou nettowa-ku] enterprise network
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
企業[きぎょう, kigyou] Thai: บริษัท English: enterprise
驚く[おどろく, odoroku] Thai: ตกใจ English: to be surprised

prise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบันทึกภาพ[n. exp.] (kān bantheu) EN: taking pictures FR: prise de vues [f]
การบันทึกเสียง[n. exp.] (kān bantheu) EN: sound recording FR: prise de son [f]
การจดบันทึก[n. exp.] (kān jot ban) EN: taking notes FR: prise de notes [f]
การคำนึงถึง[n. exp.] (kān khamneu) EN: considering FR: considération (de) [f] ; prise en compte (de) [f]
การพิมพ์ฟัน[n. exp.] (kān phim fa) EN: dental impression FR: prise d'empreinte dentaire [f]
การพูดในที่ชุมชน[n. exp.] (kān phūt na) EN: public speaking FR: prise de parole en public [f]
การเทคโอเวอร์[n. exp.] (kān thēk-ōw) EN: takeover FR: prise de contrôle [f]
การยึด[n.] (kān yeut) EN: seizure ; confiscation FR: saisie [f] ; prise [f]
การยึดอำนาจ[n. exp.] (kān yeut am) EN: seizing power FR: prise de pouvoir [f]
กัดกัน[v. exp.] (kat kan) EN: be at odds ; snipe at one another ; quarrel FR: avoir une prise de bec (fam.)
ครอบงำกิจการ[n. exp.] (khrøp-ngam ) EN: business takeover FR: prise de contrôle d'une entreprise [f]
มุมสูง[n. exp.] (mum sūng) EN: bird's eye view FR: prise de vue aérienne [f]
แงะ[v.] (ngae) EN: pry open ; prise open ; pry out ; pick FR: extraire
งัด[v.] (ngat) EN: pry up ; pull out ; lever ; lift ; move ; force ; prise ; prize FR: faire levier ; forcer
งัดข้อ[v.] (ngatkhø) EN: be at loggerheads ; have a clash of ideas FR: avoir une prise de bec
งัดข้อกัน[v. exp.] (ngatkhø kan) EN: FR: avoir une prise de bec
งัดแงะ[v. exp.] (ngat ngae) EN: break in to steal ; prise FR: forcer
ปลั๊ก[n.] (plak) EN: plug ; socket FR: prise [f] ; contacteur [m]
ปลั๊กไฟ[n.] (plakfai) EN: plug FR: prise de courant [f] ; prise électrique [f] ; bloc multiprise [m]
ปลั๊กไฟฟ้า [n. exp.] (plak faifā) EN: plug FR: prise de courant [f] ; prise (électrique) [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กสามตา[n. exp.] (plak sāmtā) EN: multiple socket extension cord FR: prise multiple [f]
ระเบิดอารมณ์[v. exp.] (raboēt ārom) EN: explode ; flare up (at s.o.) FR: avoir une prise de bec
สายดิน[n.] (sāidin) EN: ground connection ; ground line ; earth wire ; ground wire FR: prise de terre [f]
เสียบปลั๊กไฟ[v. exp.] (sīep plakfa) EN: FR: brancher la prise (de courant)
ทะเลาะ[v.] (thalǿ) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec ; s'engueuler (fam.)
เทคโอเวอร์[n.] (thēk-ōwoē) EN: takeover FR: prise de contrôle [f]
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel FR: émerveiller
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f] ; corporation [f]
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to FR: informer ; aviser
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement commercial [m] ; boîte [f] (fam.)
บริษัทอเมริกัน[n. exp.] (børisat Amē) EN: American company ; American firm FR: société américaine [f] ; entreprise américaine [f]
บริษัทเอกชน[n. exp.] (børisat ēkk) EN: private company FR: société privée [f] ; entreprise privée [f]
บริษัทฝรั่งเศส[n. exp.] (børisat Far) EN: French company ; French firm FR: société française [f] ; entreprise française [f]
บริษัทจีน[n. exp.] (børisat Jīn) EN: Chinese company ; Chinese firm FR: société chinoise [f] ; entreprise chinoise [f]
บริษัทกำจัดหนู[n. exp.] (børisat kam) EN: FR: entreprise de dératisation [f]
บริษัทการเงิน[n. exp.] (børisat kān) EN: finance company ; financial enterprise FR: société financière [f]
บริษัทเกาหลีใต้[n. exp.] (børisat Kao) EN: South Korean company ; South Korean firm FR: société sud-coréenne [f] ; entreprise sud-coréenne [f]
บริษัทเงินทุน[n. exp.] (børisat ngo) EN: finance company ; financial enterprise FR: société financière [f]
บริษัทสหรัฐอเมริกา[n. exp.] (børisat Sah) EN: American company ; American firm FR: société américaine [f] ; entreprise américaine [f]
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด[org.] (Børisat Sah) EN: The Syndicate of Thai Hotels and Tourists Enterprises Limited (SEPO) FR:

prise ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prise {f} | eine Prise Salzpinch | a pinch of salt
Großunternehmen {n}large scale enterprise
Reprise {f} [mus.]reprise
Dienstleistungsbetrieb {m}service enterprise
Überraschungseffekt {m}surprise effect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prise
Back to top