ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เฉลียวฉลาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เฉลียวฉลาด*, -เฉลียวฉลาด-

เฉลียวฉลาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฉลียวฉลาด (adj.) clever See also: intelligent, ingenious, talented, quick-witted, smart, gifted, apt, expert Syn. มีไหวพริบ, ฉลาด Ops. โง่
English-Thai: HOPE Dictionary
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์,ริเริ่มเก่ง,ประณีต,เหมาะ,น่าพอใจ
esprit(เอสพรี') n. ปฏิภาณ,สติปัญญา,ความเฉลียวฉลาด, Syn. spirit
ingenious(อินเจน'เยิส) adj. ช่างประดิษฐ์,เฉลียวฉลาด,คล่องแคล่ว,ปราดเปรียว,เจ้าความคิด., See also: ingeniousness n., Syn. adroit
ingenuity(อินจะนู'อิที) n. ความเป็นช่างประดิษฐ์,ความเฉลียวฉลาด,ความแคล่วคล่อง,สิ่งประดิษฐ์, Syn. cleverness
intelligence(อินเทล'ลิเจินซฺ) n. สติปัญญา,อำนาจในการเข้าใจ,เชาวน์,ความเฉลียวฉลาด,ไหวพริบ,ความรู้จักคิด, Syn. brains,intellect,wit
knowing(โน'อิง) adj. รู้ดี,หลักแหลม,เฉียบแหลม,เฉลียวฉลาด,รอบรู้,หูไว,ตาไว,มีสติ,ตั้งใจ, See also: knowingly adv. ดูknowing know-nothing n., Syn. perceptive,astute
knowledgeable(นอล'ลิดจะเบิล) adj. มีความรู้,เฉลียวฉลาด -S.,knowledgable.
perspicacity(เพอสพิแคส'ซิที) n. การมีสายตาแหลม,ความเฉียบแหลมของปัญญา,ความเฉลียวฉลาด, Syn. discernment
sharp-witted(ชาร์พ'วิท'ทิด) adj. ปัญญาไว,เฉียบแหลม,เชาวน์ไว,เฉลียวฉลาด., See also: sharp-wittedly adv. sharp-wittedness n.
shrewd(ชรูด) adj. เฉียบแหลม,หลักแหลม,เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ร้ายแรง,มุ่งร้าย., See also: shrewdness n., Syn. cunning,knowing,keen,sharp
smart(สมาร์ท) vi.,vt.,adj. (ทำให้) เจ็บเสียว,เจ็บปวด,เสียว,แสบ,เจ็บแค้น,รู้สึกเสียใจ,รุนแรง,ร้ายแรง,หลักแหลม,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เก๋,โก้,รูปหล่อ,สมาร์ท,สวย,คล่องแคล่ว,เก่ง,น่าดู,รวดเร็ว. adv. อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างว่องไว. n.. ความเจ็บเสียว,ความเจ็บปวดเนื่องจากบาดแผล
wise(ไวซ) adj. ฉลาด,เฉลียวฉลาด,มีสติปัญญา,รอบรู้,รู้,รู้แจ้ง vi.,vt. ตระหนักเข้าใจ n. วิถีทาง,ท่าทาง,รูปแบบ,วิธีการ get wise ให้รู้แจ้ง,ทะลึ่ง,ทะนง, See also: wisely adv.
wit(วิท) n. ปัญญา,สติปัญญา,เชาวน์,ความรอบรู้,ความรู้,ความเฉลียวฉลาด,ผู้มีความเฉลียวฉลาด,ไหว,พริบ vt.,vi. รู้,รู้จัก to wit กล่าวคือเป็นต้น
witty(วิท'ที) adj. มีสติปัญญา,เฉลียวฉลาด,มีไหวพริบ,มีความรู้,รอบรู้, See also: wittingly adv. wittiness n., Syn. facetious,humorous
English-Thai: Nontri Dictionary
esprit(n) จิตใจ,สติปัญญา,ปฏิภาณ,ความเฉลียวฉลาด
intelligence(n) เชาวน์,สติปัญญา,ความรู้,ไหวพริบ,ความเฉลียวฉลาด,ข่าว
knowingly(adv) อย่างซึมซาบ,อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างรอบรู้
sagacious(adj) หลักแหลม,เฉลียวฉลาด,เฉียบแหลม
sagacity(n) ความหลักแหลม,ความเฉลียวฉลาด,ความเฉียบแหลม,ไหวพริบ
shrewd(adj) สุขุม,ฉลาด,หลักแหลม,เฉลียวฉลาด
shrewdness(n) ความสุขุม,ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความเฉลียวฉลาด
wisdom(n) ความเฉลียวฉลาด,ความรอบรู้,ปัญญา,ความสุขุม,การไตร่ตรอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
apt (adj.) เฉลียวฉลาด See also: เรียนรู้เร็ว, สามารถเป็นพิเศษ Syn. quick
clever (adj.) เฉลียวฉลาด Syn. smart, bright, intelligent
cute (adj.) เฉลียวฉลาด Syn. clever, sharp, shrewd
dexterous (adj.) เฉลียวฉลาด See also: หลักแหลม Syn. adroit Ops. maladroit
judicious (adj.) เฉลียวฉลาด See also: มีสติปัญญา, รู้แจ้ง Syn. sagacious, sage, sapient, prudent, sensible, sane Ops. unwise, stupid
wise (adj.) เฉลียวฉลาด See also: มีสติปัญญา, รู้แจ้ง Syn. sagacious, sage, sapient, judicious, prudent, sensible, sane Ops. unwise, stupid
inventiveness (n.) ความเฉลียวฉลาด Syn. cleverness, resourcefulness Ops. stupidity
cleverness (n.) ความเฉลียวฉลาด Syn. inventiveness, resourcefulness Ops. stupidity
ingenuity (n.) ความเฉลียวฉลาด Syn. inventiveness, cleverness, resourcefulness Ops. stupidity
sharpness (n.) ความเฉลียวฉลาด Syn. astuteness
shrewdness (n.) ความเฉลียวฉลาด Syn. astuteness, sharpness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This kid's gonna be amazing, brilliant, the good kind of sneaky, and it's gonna come just like that, because it's our kid, like buying a computer with preinstalled software.เด็กคนนี้จะเป็นคนที่น่าทึ่ง เฉลียวฉลาด ประเภทที่เอาตัวรอดได้ ต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆ
Even the very wise cannot see all ends.เพราะแม้แต่คนที่มีความเฉลียวฉลาด ยังไม่สามารถยับยั้งมันได้
Lex, I've always enjoyed your unique sense of humour but you can't be serious.เล็กซ์, ผมชอบที่คุณมีความคิดเฉลียวฉลาดแตกต่างจากคนอื่น แต่คุณคงไม่ได้เอาจริงหรอกใช่ไหม
I am not skinny or glamorous and I don't know that much about fashion but I'm smart.ฉันไม่ผอมหรือว่าดูดีพอ และฉันไม่รู้เรื่องแฟชั่นมากนัก แต่ฉันเฉลียวฉลาด
Uh,bright kid, loads of talent.เธอเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดมาก
You were a brilliant, socially isolated 12-year-old, and you create a parallel universe in which your life doesn't suck.นายเฉลียวฉลาด.. แยกตัวออกจากสังคม และนายก็สร้างจักรวาลคู่ขนานขึ้นซึ่งทำชีวิตนายไม่พัง
Again, had your brilliant plan included a roomful of hostagesอีกแล้ว.. แผนอันเฉลียวฉลาดของคุณ รวมถึงห้องที่เต็มไปด้วยตัวประกัน
Yes, thousands of lives have been enriched by your wisdom.ใช่ เป็นพันๆคน ที่คุณช่วยเอาไว้ด้วยความเฉลียวฉลาด
What, did his parents know he was gonna grow up to be a fucking egghead?พ่อแม่เขาคงรู้ ว่าเขาโตขึ้นมา จะเฉลียวฉลาดแบบนี้?
Mr. Vaziri, your obsession with sport will no doubt diminish your mental acuity.คุณวาซีรี่ ความหมกมุ่นของคุณ เรื่องเบสบอลเนี่ย จะทำให้ความเฉลียวฉลาดทางด้านจิตใจของคุณลดลงนะ
She was smart. She had this excitement in her eyes.เธอเฉลียวฉลาด เธอมีความตื่นเต้นอยู่ในดวงตาของเธอ
Fierce in battle, wise in victory, where the Persian sword went, order followed.ความโหดร้ายในสงคราม,ความเฉลียวฉลาดในการเอาชัย ที่ใดที่ดาบแห่งเปอร์เซียไปถึง คำบัญชาจะตามมา
Your ingenuity and your heart will give you an advantage over Morganians.ความเฉลียวฉลาดและจิตใจที่ดีงาม ทำให้เธอมีข้อได้เปรียบเหนือมอร์แกเนี่ยน
General Trương is smart and brave,ขุนพลเตียวสิ้ว ทั้งเฉลียวฉลาดและกล้าหาญ
A doctor, a very smart and sympathetic woman, pitied me and offered me another option.หมอคนหนึ่ง แพทย์หญิงที่เฉลียวฉลาดและมีเมตตา เธอสงสารผม เธอเลยเสนอทางเลือกให้ผม
You're a man of great knowledge and wisdom.ท่านคือชายผู้เต็มไปด้วยความรอบรู้ และ ความเฉลียวฉลาด
Askhanar was a wise man... he knew one day men would come seeking to disturb his rest.อัสคาน่าร์นั้นเฉลียวฉลาด เขารู้ว่าวันหนึ่งจะมีคนมาค้นหา มารบกวนการพักผ่อนของเขา
Why are you so clever?ทำไมเธอถึงดูเฉลียวฉลาดอย่างนี้นะ?
Now just be humble, self-deprecating, with a tinge of intellectual superiority.ตอนนี้ก็ถ่อมตัวไว้ สุภาพ บนความเฉลียวฉลาดของนาย
Beautiful, like yourself, and intelligent as yourself.จากเรือนให้ความสุขที่ลีส์ งามเช่นตัวเจ้า และเฉลียวฉลาด เช่นตัวเจ้า
He's highly intelligent, but he holds a menial or low-level job.เขาเฉลียวฉลาดมาก แต่เขาทำงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะ หรืองานที่ต่ำต้อย
Husky, but knowledgeable.ตัวใหญ่ แต่เฉลียวฉลาด
Major kudos for ingenuity.ขอคารวะไห้กับความเฉลียวฉลาดของเธอ
Guinevere is wise, and strong, and I trust her more than anyone.เกวนนิเวียร์เฉลียวฉลาด และเข้มแข็ง ข้าเชื่อใจนางยิ่งกว่าใคร
She's beautiful and intelligent.นางงดงาม และเฉลียวฉลาด
That's what intelligent women do- what they're told.ผู้หญิงที่เฉลียวฉลาด ก็ทำเช่นนั้นแล-- ทำตามที่มีคนบอก
What has happened to your intelligence?เกิดอะไรขึ้น กับความเฉลียวฉลาดของคุณ?
He's a man of keen intellect, and must be dealt with in kind.เขาคือชายที่เฉลียวฉลาด เขาต้องต่อกรกับพวกเดียวกัน
She's been nothing but gracious, generous, kind.ถึงเธอจะไม่ได้มีอะไรมาก แต่ก็เป็นพวกสวยสง่า, และเฉลียวฉลาดนะ
You must have a smart daughter.คุณมีลูกสาวที่เฉลียวฉลาดมาก
He has a very high opinion of his intelligence.เขามีอีโก้ต่อความเฉลียวฉลาดของตัวเองอย่างสูง
They admired his inventiveness and his genius for experimentation, but they regarded his invisible "lines of force"ฟาราเดย์ฝัน พวกเขาชื่นชมความ เฉลียวฉลาดของเขา และความเป็นอัจฉริยะ ของเขาสำหรับการทดลอง
You've shown mettle and ingenuity, my boy.นายได้แสดงความกล้าหาญ และความเฉลียวฉลาด หนุ่มน้อย
Well, you're very clever, Alan. You're always one step ahead of me.คุณเฉลียวฉลาดมาก อลัน นำผมไปก้าวหนึ่งเสมอ
She was beautiful and smart, and though only a farmer's daughter, the kingdom smiled on the match.เธองดงามและเฉลียวฉลาด แม่เป็นเพียงลูกสาวชาวนา ปวงประชาก็ชื่นชมยินดี
A little timid, but a sharp mind.เค้าเป็นคนขี้อายแต่เฉลียวฉลาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เฉลียวฉลาด
Back to top