ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quick-witted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quick-witted*, -quick-witted-

quick-witted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quick-witted (adj.) ซึ่งมีเชาว์ปัญญา See also: ซึ่งมีไหวพริบ Syn. clever, alert, clever, intelligent
quick-wittedly (adv.) อย่างมีไหวพริบ
quick-wittedness (n.) ความมีไหวพริบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉลาด (v.) be quick-witted See also: be clever, be sharp Syn. รอบรู้, มีไหวพริบ, เฉียบแหลม, ทันโลก Ops. อ่อนโลก, อ่อนหัด, ไร้เดียงสา
ทันคน (v.) be quick-witted See also: be clever, be sharp Syn. ฉลาด, รอบรู้, มีไหวพริบ, เฉียบแหลม, ทันโลก Ops. อ่อนโลก, อ่อนหัด, ไร้เดียงสา

quick-witted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心灵[xīn líng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˊ, 心灵 / 心靈] bright; smart; quick-witted; heart; thoughts; spirit
机灵[jī líng, ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ, 机灵 / 機靈] clever; quick-witted
灵机[líng jī, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧ, 灵机 / 靈機] intelligent; quick-witted; a good idea
思维敏捷[sī wéi mǐn jié, ㄙ ㄨㄟˊ ㄇㄧㄣˇ ㄐㄧㄝˊ, 思维敏捷 / 思維敏捷] quick-witted; agile of mind
机智[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ, 机智 / 機智] quick-witted; tact; witty; resourceful
灵利[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 灵利 / 靈利] clever; bright; quick-witted

quick-witted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
才気溌剌[さいきはつらつ, saikihatsuratsu] (adj-t,adv-to) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect
才気煥発[さいきかんぱつ, saikikanpatsu] (adj-na,n,adj-no) quick-witted; a flash of brilliance; great wisdom
才知縦横[さいちじゅうおう, saichijuuou] (n,adj-na) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect
才走る[さいばしる, saibashiru] (v5r,vi) to be clever; to be quick-witted; to be precocious
機知に富む[きちにとむ, kichinitomu] (exp,v5m) to be quick-witted; to be resourceful

quick-witted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวไว[v.] (hūawai) EN: be quick-witted FR:
ปราดเปรื่อง[adj.] (prātpreūang) EN: brilliant ; bright ; sharp ; quick-witted ; smart ; clever ; sagacious ; intelligent FR: brillant ; intelligent
สมองไว[v. exp.] (samøng wai) EN: be quick-witted FR:
ทันคน[v.] (thankhon) EN: be quick-witted ; be clever ; be sharp FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quick-witted
Back to top