ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกรง*, -เกรง-

เกรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกรง (v.) fear See also: be afraid of, be in awe of, dread Syn. กลัว, หวั่น Ops. กล้า
เกรงกลัว (v.) revere See also: be afraid of, scare, fear Syn. กลัว, หวาดกลัว, หวาดหวั่น Ops. กล้า, กล้าหาญ
เกรงขาม (v.) be in awe of See also: venerate, fear, reverence, respect with fear Syn. กลัวเกรง, กลัว, คร้าม, เกรง
เกรงอกเกรงใจ (v.) be (too) courteous See also: be considerate, be afraid of offending, look up with great respect
เกรงใจ (v.) be (too) courteous See also: be considerate, be afraid of offending, look up with great respect Syn. เกรงอกเกรงใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
afraid(อะเฟรด') adj. กลัว,เกรง, Syn. scared, fearful ###A. confident, fearless)
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
atropine(เอ'โทรฟิน) n. แอลกาลอยด์พิษจากต้น belladonna ใช้ลดอาการชักเกรง ลดการคัดหลั่งทำให้รูม่านตาขยาย a poisonous alkaloid
awe(ออ) n. ความน่าเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว,ความกลัว -vt. ทำให้กลัว,ทำให้เกรง
awesome(ออ'ซัม) adj. น่ากลัว,ทำให้น่ายำเกรง,ร้ายแรง. -awesomeness n.
awful(ออ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเลื่อมใสศรัทธา, Syn. dreadful,dread, terrible)
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
disrespect(ดิสริสเพคทฺ') n. การขาดความเคารพนับถือ,การดูหมิ่น,ความไม่เคารพยำเกรง
disrespectful(ดิสริสเพค'ฟูล) adj. เป็นการดูหมิ่น,ขาดความเคารพยำเกรง, See also: disrespectfulness n. ดูdisrespectful, Syn. discourteous,rude
dreadful(เดรด'ฟูล) adj. น่ากลัวมาก,น่าเคารพยำเกรง,เลวมาก. n.
incogitant(อินคอจ' จิเทินทฺ) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, Syn. inconsiderate)
inconsiderate(อินคันซิด' เดอเรท) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, เลินเล่อ, ไม่สนใจ, หุนหันพลันแล่น., See also: inconsiderately adv. inconsiderateness, inconsideration n., Syn. thoughtless, negligent
lest(เลสทฺ) conj. เพื่อไม่ให้,เพื่อว่า,โดยเกรงว่า,มิฉะนั้น
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,ตระหง่าน,มีอำนาจ,น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ,ใหญ่โต, Syn. majestical., See also: majestically adv., Syn. grand,splendid
respect(รีสเพคทฺ') n. ความนับถือ,ความเคารพ,ความยำเกรง,ความคารวะ,ความเอาใจใส่,ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวข้อง,ประเด็น,ข้อ,ประการ vt. นับถือ,เคารพ,สัมพันธ์กับ,เกี่ยวกับ,คำนึง,พิจารณา, See also: respecter n., Syn. regard,esteem
respectability(รีสเพค'ทะบิล'ลิที) n. ความน่านับถือ,ความน่าเคารพ,ความน่ายำเกรง,ความมีหน้ามีตา,บุคคลที่มีหน้ามีตา,ความสูงต่ำ,ความเหมาะสม,ความถูกต้องสมควร, See also: respectabilities n. สิ่งที่ถูกต้องสมควร,สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
respectable(รีสเพค'ทะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายำเกรง,มีหน้ามีตา,สูงส่ง,สมควร,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,มีศักดิ์ศรี,มากมาย, See also: respectableness n. respectably adv., Syn. admirable,proper,appreciable
respecter(รีสเพค'เทอะ) n. ผู้นับถือ,ผู้เคารพ,ผู้ยำเกรง,
respectful(รีสเพคทฺ'ฟูล) adj. มีความนับถือ,มีความเคารพ,มีความยำเกรง,สุภาพเรียบร้อย, See also: respectfully adv. respectfulness n., Syn. reverent ###A. rude
revere(รีเวียร') vt. เคารพนับถือ,บูชา,ยำเกรง, See also: reverable adj. reverer n.
spartan(สพารฺ'เทิน) adj. เกี่ยวกับเมืองSparta,คล้ายสปาร์ตา มีวินัยสูง,กล้าหาญ,ทรหดอดทน,ไม่เกรงกลัว n. ชาวเมืองสปาร์ตา -Spartanism n., See also: Spartanly adv. Spartanically adv., Syn. rigorous
terrible(เทอ'ระเบิล) adj. น่ากลัว,น่าเกรงขาม,ร้ายแรง,สยองขวัญ,มหันต์, Syn. distressing
unholy(อันโฮ'ลี) adj. ไม่ศักดิ์สิทธิ์,ชั่วร้าย,น่าเกรง,ไม่มีศิลธรรม., See also: unholiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
afraid(adj) กลัว,เกรงกลัว,หวาดกลัว
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
audaciously(adv) อย่างไม่เกรงกลัว,อย่างไม่ครั่นคร้าม,อย่างก๋ากั่น,อย่างอาจหาญ
awe(n) ความกลัว,ความหวาดหวั่น,ความเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว
awesome(adj) น่ากลัว,ร้ายแรง,น่าหวาดเสียว,น่ายำเกรง
awful(adj) น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเกรงขาม
awfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างมาก,อย่างน่าเกรงขาม
brave(adj) กล้า,กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,อาจหาญ,อดทน
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว
daunt(vt) ทำให้หวาดหวั่น,ทำให้เกรงขาม,ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ
dread(vt) หวั่น,หวาดกลัว,เกรงกลัว,กลัว
dreadfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างหวาดกลัว,อย่างน่ายำเกรง,อย่างเลวมาก
fearful(adj) น่ากลัว,ขลาด,น่าเกรงกลัว
fearless(adj) กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,ไม่หวาดหวั่น
formidable(adj) น่ากลัว,น่าเกรงขาม,น่ายำเกรง,น่าสะพึงกลัว
inconsiderate(adj) ไม่นึกถึงผู้อื่น,ไม่เกรงใจ,ไม่สนใจ
lest(con) ด้วยเกรงว่า,มิฉะนั้น,เพื่อมิให้,เพื่อว่า
majestic(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
presumptuous(adj) ทะลึ่ง,อวดดี,ไม่เกรงใจ,ทะนง,บุ่มบ่าม
redoubtable(adj) แข็งแรง,น่ากลัว,น่าเกรงขาม,กล้าหาญ,มีชื่อเสียง,เด่น
respectable(adj) น่าเคารพยำเกรง,น่านับถือ,สูงส่ง,ถูกต้อง,เหมาะสม
respectful(adj) ซึ่งเคารพยำเกรง,ซึ่งเคารพนับถือ
revere(vt) เคารพ,นับถือ,บูชา,ยำเกรง
reverend(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าบูชา,น่าเคารพยำเกรง
stern(adj) โหดเหี้ยม,เข้มงวด,รุนแรง,ดุร้าย,น่าเกรงขาม
unthinking(adj) สะเพร่า,ไม่เกรงใจ,ไม่ยั้งคิด
thoughtful(adj) ช่างคิด,ครุ่นคิด,รอบคอบ,เกรงใจ
tremendous(adj) ใหญ่โต,น่าเกรงขาม,น่ากลัว,มหึมา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
go in (phrv.) เกรงกลัวอย่างมาก
afraid (adj.) เกรงว่า
awe (n.) ความน่าเกรงขาม See also: ความกลัวเกรง Syn. reverence, reverential fear, dread
awe (vt.) ทำให้เกรงขาม See also: ทำให้กลัว, ทำให้เกรงกลัว Syn. inspire awe in
bogey (n.) สิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อน รำคาญหรือเกรงกลัว Syn. bugbear
bogy (n.) สิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อน รำคาญหรือเกรงกลัว
dauntless (adj.) ไม่เกรงกลัว (ทางวรรณคดี) See also: ไม่ท้อแท้
fearful (adj.) น่าเกรงกลัว See also: น่ากลัว, ขี้กลัว Syn. afraid, apprehensive, nervous Ops. brave, courageous
for fear that (conj.) ด้วยเกรงว่า See also: เพราะกลัวว่า
formidable (adj.) ซึ่งน่าเกรงขาม
gawp (vi.) จ้องอย่างไม่เกรงใจ See also: มองโง่ๆ
glare at (phrv.) จ้องมองอย่างเกลียดชัง (แต่ไม่กลัวหรือไม่เกรง)
grand (adj.) น่าเกรงขาม See also: เป็นที่เคารพ, ซึ่งมีอำนาจ Syn. significant Ops. insignificant
impudently (adv.) อย่างไม่เกรงใจ See also: อย่างไม่เคารพนับถือ Syn. insolent, rude, saucy
inspire awe in (vt.) ทำให้เกรงขาม See also: ทำให้กลัว, ทำให้เกรงกลัว
lest (conj.) ด้วยเกรงว่า See also: เพราะกลัวว่า Syn. for fear that
look someone in the eyes (idm.) เผชิญกับ...อย่างไม่เกรงกลัว See also: เผชิญกับ...อย่างไม่ละอาย
look someone in the face (idm.) เผชิญกับ...อย่างไม่เกรงกลัว See also: เผชิญกับ...อย่างไม่ละอาย
reverential fear (n.) ความน่าเกรงขาม See also: ความกลัวเกรง Syn. reverence, dread
unafraid (adj.) ไม่เกรงกลัว See also: ไม่กลัว Syn. brave, valiant
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm afraid I don't know exactly what this book is aboutเกรงว่าฉันไม่ทราบจริงๆว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร
I'm afraid I don't know exactly what your book is aboutเกรงว่าฉันไม่ทราบจริงๆ ว่าหนังสือของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไร
I'm glad to, but I'm afraid I don't have the timeฉันอยากช่วยอยู่ แต่ฉันเกรงว่าจะไม่มีเวลา
I'm afraid notฉันเกรงว่าไม่ได้
I'm afraid we have some more bad newsฉันเกรงว่าพวกเราได้ข่าวร้ายบางอย่างมากกว่า
I'm afraid they are on their way to Bangkokฉันเกรงว่าพวกเขาอยู่ระหว่างทางไปกรุงเทพฯ
I'm afraid you're very lateฉันเกรงว่าคุณสายมากแล้ว
I am afraid he would jump bailฉันเกรงว่าเขาอาจหนีประกัน
I'm afraid that I cannot help youฉันเกรงว่าฉันไม่สามารถช่วยคุณได้
Well, I'm afraid it isn't up to meเอ่อ ฉันเกรงว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ฉันนะ
I'm afraid that will be impossibleฉันเกรงว่านั่นคงจะเป็นไปไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To fear the length of the bass arm.เกรงกลัวต่อขอบเขตของ แบส
Afraid of Britain, afraid of her dead.เกรงกลัวอังกฤษ เกรงกลัวความตายที่หยิบยื่น
I'm afraid I am not worthy of the vintage.เกรงกว่าข้าจะไม่คู่ควร กับเหล้าองุ่นชนิดนี้
I'm afraid you are.เกรงว่า .. คงเป็นอย่างนั้น
It's true, I'm afraid.เกรงว่า .. มันเป็นเรื่องจริงหนะ
I'm afraid I-I wasn't much help.เกรงว่า ข้า-ข้าจะช่วยได้ไม่มาก
Considering that you will never be leaving this country again,เกรงว่า คุณคงจะไม่ได้ ออกไปจากประเทศนี้อีกแล้วละ
I'm afraid I have bad news.เกรงว่า จะมีข่าวร้ายมาบอก
I'm afraid.เกรงว่า จะยอดเยี่ยมเรื่อง การตัดแขนขาทิ้งเสียมากกว่า
I'm afraid that's not possible right now.เกรงว่า จะยังไม่ได้ ตอนนี้
His own, I'm afraid.เกรงว่า จะเป็นตัวเขาเอง
Guess I'd be happier if it was 100 bucks cheaper.เกรงว่า ฉันจะพอใจ ถ้ามันถูกลงอีกสัก 100 ดอลลาร์
I'm afraid I have to insist.เกรงว่า ผมจะต้องยืนยันว่า
I'm afraid I can't do that.เกรงว่า ผมจะทำอย่างนั้นไม่ได้
Afraid it's gone up.เกรงว่า มันจะขึ้นราคาแล้ว
I'm afraid he has.เกรงว่า เขาจะไปไกลแล้ว
Afraid we have a situation with some outstanding parking violations.เกรงว่า เรามีสถานการณ์เกี่ยวกับคุณ เกี่ยวกับเรื่องฝ่าฝืนการจอดรถ
I'm afraid currency is the currency of the realm.เกรงว่า.. การเลือกอยู่ข้างเดียว กับราชอาณาจักร ยังจำเป็นอยู่
Afraid it got ruined last night.เกรงว่า.. จะพังไปแล้วเมื่อคืนนี้
I am afraid captain Dale had to bail.เกรงว่ากัปตันเดลโดดดึ๋งไปแล้ว
I'm afraid it's too early to say. Thank you, Leon.เกรงว่าข้าคงยังบอกไม่ได้ ขอบคุณ ลีออน
I am afraid the old lady is difficult to fulfillเกรงว่าข้าคงสอนเจ้าไม่ได้
I'm afraid it's my turn to leave.เกรงว่าข้าจะต้องเป็นฝ่ายไปเอง
And are you?เกรงว่าข้าต้องเห็นด้วยกับคุณแบ๊กกิ้นส์
I'm afraid I'm not an offer, my lord.เกรงว่าข้าน้อยมิใช่ตัวเลือกขอรับ
A better dancer than a singer, I'm afraid.เกรงว่าข้าเต้นรำเก่งกว่าร้องเพลงเพคะ
I'm afraid I'm not a prince.เกรงว่าข้าไม่ใช่เจ้าชาย
I fear escape is no longer an option.เกรงว่าคงจะหนีไม่ได้แล้ว
Regrettably no, Mrs. Meadows.เกรงว่าคงไม่ได้ครับ คุณนายมิวโดว์
I'm afraid foreigners aren't welcome at such exclusive affairs.เกรงว่าคนแปลกถิ่นจะไม่ได้รับเชิญ ให้ร่วมกิจพิเศษแบบนั้น
I'm afraid my intentions aren't exactly what I expressed to your government or mine.เกรงว่าความตั้งใจของผมไม่ได้เป็น อย่างที่แจ้งไว้กับทางรัฐบาลคุณหรือผม
Why do you care? He deserves a life.เกรงว่าคุณคงต้องรอไปอีกนาน
Afraid you made a bad move, Detective.เกรงว่าคุณจะขยับผิดจุดนะ คุณนักสืบ
I'm afraid you have me all wrong.เกรงว่าคุณจะดูผมผิดแล้วล่ะ
I'm afraid you have Huntington's Disease, Governor.เกรงว่าคุณอาจเป็นโรคฮันติงตัน ท่านผู้ว่าฯ (โรคทางพันธุกรรมที่อาจทำให้เกิดการเสื่อมของระบบประสาท)
I'm afraid my riding days are over.เกรงว่าจะขี่มันไม่ไหวแล้วล่ะ..
Afraid I need to ask you your intentions towards my beautiful little island.เกรงว่าจะต้องขอความสนใจจากคุณ ไปยังเกาะที่สวยงามของผม
I fear it must be cut away.เกรงว่าจะต้องตัดทิ้ง
Well, I'm afraid I really would need Lord Killin's permission.เกรงว่าจะต้องได้รับ คำอนุญาตจากท่านคิลลิน
I'm afraid I have some bad news.เกรงว่าจะมีข่าวร้ายค่ะ

เกรง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
構う[かまう, kamau] Thai: เกรงใจ English: to be concerned about

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกรง
Back to top