ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อุบาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อุบาย*, -อุบาย-

อุบาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุบาย (n.) trick See also: finesse, artfulness, artifice, stratagem, cunning, deceitfulness, deception Syn. เล่ห์เหลี่ยม
English-Thai: HOPE Dictionary
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป,ฝีมือ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,ความสามารถ,หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์,สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill,craft ###A. artlessness, guilelessness
artifice(อาร์'ทิฟิส) n. อุบาย,เล่ห์,ความชำนาญ
brogue(โบรก) n. สำเนียงท้องถิ่น,สำเนียงบ้านนอก,สำเนียงพื้นบ้าน,รองเท้าทำงานที่มีรูเจาะเป็นสิ่งประดับ,อุบาย,กล, See also: broguery n. ดูbrogue broguish adj. ดูbrogue
collude(คะลูด') vi. ผู้สมรู้ร่วมคิด,รวมหัวกันคิดอุบาย, Syn. connive
collusion(คะลู'เชิน) n. การสมรู้ร่วมคิด,การรวมหัวกันคิดอุบาย, Syn. intrigue -Conf. cooperation
collusive(คะลู'ซิฟว) adj. (เกี่ยวกับ) การสมรู้ร่วมคิด, การรวมหัวกันคิดอุบาย, See also: collusiveness n.
confederacy(คันเฟด'เดอระซี) n. สหภาพ,สหพันธ์,กลุ่มคนที่กระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,การร่วมกันคิดอุบาย, Syn. alliance,conspiracy,bloc,syndicate
conspire(คันสไพ'เออะ) {conspired,conspiring,conspires} v. วางแผนร้ายร่วมกัน,สมคบร่วมคิด,รวมหัวกันคิดอุบาย., See also: conspirator,conspirer,conspiratress conspiringly adv., Syn. plot
contrivance(คันไทร'เวินซฺ) n. สิ่งประดิษฐ์,โครงการ,อุบาย,เพทุบาย,การประดิษฐ์,การออกอุบาย,การออกแบบ, Syn. mechanism
contrive(คันไทรฟว') {contrived,contriving,contrives} vt. ประดิษฐ์,วางแผน,ออกอุบาย,ทำให้เกิดขึ้นโดยอุบายหรือสิ่งประดิษฐ์., See also: contrivable adj. ดูcontrive contriver n. ดูcontrive
contrived(คันไทรฟวดฺ') adj. ซึ่งวางแผนไว้,ซึ่งออกอุบายไว้,ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น
deceit(ดิซีท') n. การหลอกลวง,การโกง,กลอุบาย,ความไม่ซื่อ, Syn. cheating
double(ดับ'เบิล) {doubled,doubling,doubles} adj. คู่,สองเท่า,สองหน,ทวี,ซ้ำ,สองชั้น n. สิ่งที่เป็น2 เท่า,สองเท่า,ห้องเตียงคู่,พับสองทบ,การอ้อมกลับ,การกลับ,เล่ห์อุบาย,กลลวง,, See also: doubles n. กีฬาที่เล่นข้างละคู่ (เช่นกีฬาเทนนิส) ,การโยนลูกโบว์ลิ่งทั้งห
fetch(เฟทชฺ) {fetched,fetching,fetches} vt. ไปเอามา,ไปหยิบมา,เอามา,นำมา,ทำให้มา,ขายได้,ได้, (สูดลมหายใจ) ,ถอนใจ,ทำให้ (ตกลงมา) ,นำกลับ,ทำให้เกิดขึ้น. vi. ไปเอามา,เคลื่อน,แล่นเรือ,เอากลับ. -n. การไปเอามา,อุบาย,แผนการ,เขตลมคลื่น.,ผี, See also: fetch a breat ไปนำมาหมายถึงนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อทำการประมวลผล บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อ (medium) เข้าไปเก็บในหน่วยความจำ
finesse(ฟิเนส') n. กลเม็ด,กลวิธี,อุบาย,ความพลิกแพลง,ความเชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว. vt. ใช้กลเม็ด, Syn. artifice,
intrigue(อินทริก') v.,n. (การ) วางอุบาย,วางแผนร้าย,คบคิดอุบาย,ได้มาโดยกลอุบาย,ทำให้ประหลาดใจ,ลักลอบเป็นชู้, See also: intriguer n. intriguingly adv., Syn. scheme,
maneuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan
manoeuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan
ruse(รูซ) n. อุบาย,เล่ห์,เล่ห์กล,เล่ห์เหลี่ยม,กลอุบาย, Syn. trick,stratagem
scheme(สคีม) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผนลับ,กลเม็ด,ระบบการจัดการ,เพทุบาย,แผนร้าย,แผนภาพดวงดาว,แผนภาพอธิบาย,แผนจินตนาการ. vt.,vi. วางแผน,วางผัง,วางแบบแผน,วางโครงการ,ออกอุบาย,วางแผนร้าย, See also: schemer n., Syn. plan
stratagem(สแทรท'ทะเจม) n. กลยุทธ,ยุทธวิธี,เล่ห์เหลี่ยม,อุบาย,กโลบาย,แผนการ
strategy(สแทรท'ทิจี) n. แผนการณ์,วิธีการ,อุบาย,กโลบาย,ยุทธศาสตร์,ยุทธวิธี,กลยุทธ
trick(ทริค) n.,adj.,vt.,vi. (ใช้) อุบาย,กลอุบาย,เล่ห์เหลี่ยม,ภาพหลอน,วิธีพลิกแพลง,นิสัยแปลก ๆ ,เคล็ดลับ,การเล่นกล,เด็ก,เด็กผู้หญิง,ไพ่กองหนึ่ง -Phr. (do (turn) the trick ได้ผล), See also: tricker n. trickingly adv., Syn. decepti
trickery(ทริค'เคอะรี) n. การใช้กลอุบาย,การใช้กลเม็ด,การใช้เล่ห์เพทุบาย,การใช้เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,กลอุบาย,กลเม็ด
trump(ทรัมพฺ) n. ไพ่ตัวคิง,แตร,เสียงแตร,บุคคลที่ดี,คนที่กล้าหาญ vt. เล่นไพ่ชนะด้วยการตีไพ่ตังคิงออก,ชนะ,เหนือกว่า,เป่าเสียงแตร trump up ประดิษฐ์ออกอุบาย,เสกสรรปั้นแต่ง,ทำพยานเท็จ.
trumped-up(ทรัพดฺ'อัพ) adj. ออกอุบาย,กุขึ้น, Syn. trumpet
wile(ไวล์) n. อุบาย,แผนร้าย,เล่ห์เหลี่ยม,การล่อลวง,การหลอกต้ม vi. ล่อลวง,ใช้เพทุบาย,ทำให้หลง, wile away ฆ่าเวลา, Syn. artifice,trick,ruse
English-Thai: Nontri Dictionary
art(n) ศิลปะ,ฝีมือ,ความสามารถ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์
artifice(n) ความชำนาญ,เล่ห์กล,อุบาย
card(n) บัตร,นามบัตร,กระดาษแข็ง,สูจิบัตร,บัตรเชิญ,การ์ด,ไพ่,อุบาย,แผนการ
chicanery(n) เล่ห์กล,เล่ห์เพทุบาย,กลอุบาย
collusion(n) การสมรู้ร่วมคิด,การรวมหัวคิดอุบาย
contrivance(n) การประดิษฐ์,สิ่งประดิษฐ์,โครงการ,อุบาย
contrive(vi,vt) ประดิษฐ์ขึ้น,ออกอุบาย,วางแผน,จัดแจง
deceit(n) การโกหก,การโกง,การหลอกลวง,กลอุบาย
device(n) แผนการ,อุบาย,โครงการ,อุปกรณ์,เครื่องมือ
feint(n) การเสแสร้ง,การหลอกลวง,การรบแบบใช้อุบาย
intrigue(n) การคิดอุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,การคบชู้สู่สาว
manoeuvre(n) การซ้อมรบ,การจัดทำ,การออกอุบาย,การวางแผน
move(n) รอบ,คราว,อุบาย,แต้ม,การเดินหมากรุก,การเคลื่อนไหว
plot(n) ที่ดิน,แผนการ,ร่าง,อุบาย,โครงการ,แผนผัง
policy(n) นโยบาย,แนวทาง,หลักการ,อุบาย,ยุทธวิธี
ruse(n) เล่ห์เหลี่ยม,เล่ห์กระเท่ห์,กลอุบาย
schemer(n) ผู้วางโครงการ,ผู้วางแผน,ผู้ออกอุบาย
stratagem(n) ยุทธวิธี,เล่ห์เหลี่ยม,อุบาย,กลยุทธ์,กุศโลบาย,แผนการ
strategy(n) ยุทธวิธี,กลยุทธ์,แผนการณ์,อุบาย,กุศโลบาย,ยุทธศาสตร์
wile(n) กล,เล่ห์กระเท่ห์,มารยา,อุบาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
contrivance (n.) อุบาย Syn. plan, expedient
fetch (n.) อุบาย See also: แผนการ
plot (n.) อุบาย See also: แผนที่วางขึ้น Syn. plan, scheme
policy (n.) อุบาย See also: วิธีการอันแยบยล, วิธีการอันแยบคาย Syn. plan
ruse (n.) อุบาย See also: เล่ห์เหลี่ยม, เล่ห์กล, กลอุบาย Syn. stratagem, trick
wile (n.) อุบาย See also: กลลวง Syn. ruse, trick
undertrick (n.) อุบายที่ไร้ผล
artifice (n.) กลอุบาย See also: ชั้นเชิง, เล่ห์เหลี่ยม, กลเม็ด, กลยุทธ์, กลวิธี Syn. trick, wile
finesse (vi.) ใช้กลอุบาย See also: ใช้เพทุบาย
finesse (vt.) ทำให้เกิดขึ้นโดยใช้กลอุบาย See also: ใช้เพทุบาย
foil (vt.) ขัดขวาง (อุบาย, แผนการ) See also: สกัดกั้น, ทำลาย Syn. thwart, oppse, impede Ops. support, help
oppse (vt.) ขัดขวาง (อุบาย, แผนการ) See also: สกัดกั้น, ทำลาย Syn. thwart, impede Ops. support, help
outmaneuver (vt.) เอาชนะโดยใช้อุบาย
rig (vt.) ใช้อุบายเก็งกำไร See also: ใช้แผนหลอกลวง Syn. trick
scam (n.) เล่ห์อุบาย (คำไม่เป็นทางการ) See also: แผนการร้าย
shifty (n.) ซี่งมีกลอุบาย See also: ซึ่งหลอกล่อ Syn. tricky, cunning
sleight (n.) กลอุบาย See also: เล่ห์เหลี่ยม Syn. hoax, trick
stratagem (n.) กลอุบาย
trap (n.) กลอุบาย See also: อุบาย, แผนการ, หลุมพราง
trickery (n.) กลอุบาย See also: กลโกง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am only better than him through trickery, and he meant me no harm. "ฉันเป็นเพียงดีกว่าเขาผ่านกล อุบาย และเขาหมายถึงฉันไม่มี อันตรายใด ๆ
Magic tricks, clairvoyance, whatever you call it.มายากล อุบาย หรืออะไรที่คุณเรียก
What's a grey hat scam?อุบายของเกรย์แฮ็ทคืออะไร (ไวท์แฮ็ท=สายขาว แบล็คแฮ็ท=ดำ)
The trick wasit had to be an actual accident.อุบายคือต้องไม่ทำให้เหมือน จงใจให้เกิดอุบัติเหตุ.
A ruse gets him in the door,อุบายช่วยเขาเข้าบ้านได้
A pregnancy ruse-- Clich? But effective..อุบายว่าท้อง ไร้สมองแต่ก็ได้ผล
There's no reason to regard this as a military situation. It's a political maneuver.{\cHFFFFFF}ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่านี่เป็นไม่ได้ สถานการณ์ทางทหาร มันเป็นกลอุบายทางการเมือง
Of skin and guts and fortitude Of brain and brawn and guileของสมองและกล้ามเนื้อและ อุบาย
It's not a gag, I promise.ไม่ใช่กลอุบาย ผมสัญญา
That's an intriguing story.นั่นเป็นเรื่องราวกลอุบาย
Three devices of such lethal cunning.อุปกรณ์ 3 ชิ้น ซึ่งตั้งเป็นกลอุบายถึงตายได้
Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.โปรดช่วยเรามิให้หลงอุบายของปีศาจ นำพาเราหลีกหนีจากมัน
It ought to be so, but your arts and allurements may have made him forget what he owes to himself and the family.มันน่าจะเป็นอย่างนั้น แต่เล่ห์อุบายและการหว่านเสน่ห์ของเธอ... ก็อาจจะทำให้เขาลืมไปก็ได้ว่า เขามีหน้าที่ต่อตัวเองและครอบครัวอย่างไร
I was just part of your con to get her money?ฉันเป็นแค่ส่วนนึงของกลอุบายของเธอที่จะได้เงิน
But why such an intrigue?แต่นั่นมันแค่การวางอุบาย?
Don´t make me send you another memo... about my policy on interoffice dating.อย่าให้ฉัน/ ส่งบันทึกอันอื่น... เกี่ยวกับอุบายของฉัน/ ในระหว่างการออกเดท
It´s ´"intraoffice dating.´"มันคือ "อุบายของการออกเดท"
And what exactly is your policy, Augustus?และ ที่จริงมันคืออะไร / อุบายของเธอ ออกัสตุสเหรอ?
It's brilliant, really. A perfect ruse.แจ๋วมาก เป็นอุบายที่เยี่ยมมาก
Dreams and schemesความฝันกับเล่ห์อุบาย
I was just so pissed off with you, with all your tricks and the way you've been buggering things up for me.ผมก็แค่โกรธคุณมากๆ เลย เรื่องเล่ห์อุบายของคุณ ที่ทำให้ผมเป็นบ้าเป็นบอขนาดนี้
This mission does not call for force, but finesse.ภาระกิจนี้หาจำเป็นต้องใช้กำลังไม่ หากแต่ต้องใช้อุบาย
I seem to become quite cunning in my old age.ฉันนี่ชักจะมีเล่ห์อุบายเยอะพอๆกับอายุซะแล้วสิ
I know there's no way I can convince you this is not one of their tricks but I don't care.ฉันรู้ว่าไม่มีทางทำให้คุณเชื่อ นี่มันไม่ใช่อุบายของเขา ...แต่ฉันไม่สน
Is this another trick, V?นี่เป็นกลอุบายของคุณอีกแล้วใช่ไหม "วี"?
No. No more tricks. No more lies.ไม่ ไม่มีกลอุบาย ไม่มีการหลอกลวงอีกแล้ว
Daxos. - What a pleasant surprise.พวกเราถูกอุบาย มาได้เพียงจำนวนน้อย
You're damned, and I want you out of my house.ตรงนี้ ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ใช่ แค่อุบายที่หนูจะเลี่ยงยาฉีด?
Are you sure it's not some ploy you're using my daughter to get to me now that your wife left you?แน่ใจเหรอว่านี่ไม่ใช่อุบายใช้ลูกสาวฉัน มาเข้าถีงฉัน ตอนนี้เมียคุณทิ้งไปแล้ว
You will be dead if you sit by my side.นี่คุณจะใช้อุบายอะไรหลอกล่ออีกล่ะ ?
Marshal's got a fast rig.นายอำเภอต้องใช้อุบายไปให้เร็ว
A breadcrumb trail.เป็นอุบายจากคู่อริเหนือเมฆ เปลี่ยนเส้นทางได้แล้ว ผู้หมวด
Laura, this is a farce... a sideshow trick.ลอร่า นี่มันเรื่องแหกตา... เป็นกลอุบายหลอกลวง
Set a trap that ensures her heart is glowing before you cut it out.หาอุบายให้ใจนางเจิดจ้าอีกครั้งก่อนที่เจ้าจะควักใจนาง
He was also an engineer. He could have rigged pulleys--เขาเป็นวิศวกร อาจจะใช้กลอุบาย ลูกรอกดึง
Obstruction of justice. Aiding and abetting.ต้องขัดขวางตกลงมั๊ย ใครที่มีส่วนร่วมในอุบายครั้งนี้บ้าง
Conspirator to murder.ใครที่มีส่วนร่วมในอุบายครั้งนี้บ้าง
As long as she's alive, my daughter will never be safe.ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ใช่ แค่อุบายที่หนูจะเลี่ยงยาฉีด?
Fucking playing with himself, he's so proud.ภูมิใจกับอุบายของตัวเองเหลือเกิน
Caesar didn't know of the conspiracy.ซีซาร์ไม่รู้ถึงกลอุบายนั้นเลย

อุบาย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
騙す[だます, damasu] Thai: ออกอุบายหลอกลวง English: to trick

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อุบาย
Back to top