ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

artfulness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *artfulness*, -artfulness-

artfulness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
artfulness (n.) ความมีทักษะ Syn. art, craft
artfulness statesmanship (n.) ความเชี่ยวชาญในการคบค้าสมาคม See also: ทักษะในการเจรจาต่อรอง Syn. tact Ops. tactlessness, crudeness
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระบวน (n.) artfulness See also: affection, deceitfulness Syn. ท่า, จริต

artfulness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小細工[こざいく, kozaiku] (n) tricks; artfulness

artfulness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อุบาย[n.] (ubāi) EN: trick ; stratagem ; ploy ; ruse ; finesse ; artfulness ; dodge FR: artifice [m] ; ruse [f] ; stratagème [m]

artfulness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
List {f}artfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า artfulness
Back to top