ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expedient

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expedient*, -expedient-

expedient ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expedient (adj.) ที่ให้ผลประโยชน์ See also: ได้เปรียบ, ได้ประโยชน์ Syn. advantageous, helpful, useful
expedient (n.) วิธีที่ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว Syn. expediency
expedient (adj.) เหมาะสม See also: สะดวก Syn. advisable, appropriate, desirable
English-Thai: HOPE Dictionary
expedient(อิคซฺพี'เดียนทฺ) adj. สะดวก,ได้เปรียบ,ง่าย,เหมาะสม,เป็นวิธีฉุกเฉิน,ได้ประโยชน์. n. วิธีสะดวก,วิธีที่เหมาะสม,วิธีเฉพาะกาล,วิธีฉุกเฉิน.
English-Thai: Nontri Dictionary
expedient(adj) เหมาะสม,สะดวก,ง่าย,ได้เปรียบ,เป็นประโยชน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Take direct, expedient action.เราต้องปล่อยหมัดตรงและเร็ว
I'm willing to... but it'll be more expedient if you hand me the communicator in my pocket... and I call off my men.ฉันจะตอบ.. ..แต่ช่วยหยิบวิทยุสื่อสารออกมา.. ..ให้ฉันสั่งคนของฉันก่อน
A Beresford maid is expedient.A Beresford maid is expedient.

expedient ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
权宜[quán yí, ㄑㄩㄢˊ ㄧˊ, 权宜 / 權宜] expedient
拆东墙补西墙[chāi dōng qiáng bǔ xī qiáng, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄒㄧ ㄑㄧㄤˊ, 拆东墙补西墙 / 拆東牆補西牆] lit. pull down the east wall to repair the west wall (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul
拆东补西[chāi dōng bǔ xī, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄅㄨˇ ㄒㄧ, 拆东补西 / 拆東補西] lit. pull down the east wall to repair the west (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul

expedient ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮の親[かりのおや, karinooya] (n) foster parent; expedient parent
便法[べんぽう, benpou] (n) handy method; shortcut; expedient
合従連衡[がっしょうれんこう, gasshourenkou] (n) (See 合従,連衡) alliance (of the Six Kingdoms against the Qin dynasty, and of individual Kingdoms with the Qin dynasty); (tactic of) making & breaking alliances (to benefit oneself as the occasion demands); resorting to alliances as a diplomatic expedient
弥縫策[びほうさく, bihousaku] (n) stopgap measure; temporary expedient
当座逃れ[とざのがれ, tozanogare] (n) temporary expedient
捷径[しょうけい, shoukei] (n) shortcut; expedient
窮策[きゅうさく, kyuusaku] (n) desperate measure; expedient of last resort
一時凌ぎ[いちじしのぎ, ichijishinogi] (n) makeshift; temporary expedient; stopgap measure
便宜的[べんぎてき, bengiteki] (adj-na) convenient; expedient; makeshift
好都合[こうつごう, koutsugou] (adj-na,n) convenient; favorable; favourable; expedient; expedience; (P)
方便[ほうべん, houben] (n) (1) expedient; means; instrument; (2) {Buddh} upaya (skillful means, methods of teaching)

expedient ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รัดกุม[v.] (ratkum) EN: be circumspect ; be cautious ; be watertight ; be concise ; be expedient FR:
สะดวก[adj.] (sadūak) EN: easy ; convenient ; handy ; smooth ; comfortable ; expedient FR: commode ; pratique ; confortable ; convenable
สะดวก[adv.] (sadūak) EN: conveniently ; comfortably ; smoothly ; expediently ; easily FR:

expedient ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zweckmäßig {adj} | zweckmäßiger | am zweckmäßigstenexpedient | more expedient | most expedient

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expedient
Back to top