ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หนี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หนี*, -หนี-

หนี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนี (v.) escape See also: flee
หนี (v.) avoid See also: escape Syn. หลีกเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลีก, หลีกหนี, หลบ
หนี (n.) debt See also: liability, indebtedness, obligation Syn. หนี้สิน
หนีงาน (v.) sneak out (the work) See also: leave (work) Syn. โดดงาน, โดดร่ม
หนีจาก (v.) flee (from) See also: run away (from) Syn. ผละออก Ops. เข้าหา, เข้าใกล้
หนี (v.) pinch See also: grip, clamp, nip, fork out Syn. คีบ, บีบ
หนี้บุญคุณ (n.) indebtedness See also: obligation, debt of gratitude
หนีปัญหา (v.) run away from a problem See also: flee/escape one´s problem Syn. หลีกหนีปัญหา Ops. เผชิญปัญหา
หนีพ้น (v.) escape See also: get away, make good one´s escape
หนีภัย (v.) seek asylum See also: take to one´s heels, escape, flee, run away Syn. หลบภัย
หนีภาษี (adj.) smuggled Syn. เลี่ยงภาษี
หนีรอด (v.) escape See also: get away, make good one´s escape Syn. หนีพ้น
หนี้ระยะยาว (n.) funded debt See also: long-term debt Ops. หนี้ระยะสั้น
หนี้ระยะสั้น (n.) floating debt See also: short-term debt Ops. หนี้ระยะยาว
หนี้สิน (n.) debt See also: obligation Syn. หนี้
หนี้สูญ (n.) bad debt
หนีหน้า (v.) hide one´s face See also: avoid facing, make oneself scarce Syn. เลี่ยง, หลบหน้า
หนีหนี (v.) flee one´s debts See also: not pay one´s debts Syn. เบี้ยว
หนีหนี (v.) flee one´s debts See also: not pay one´s debts Syn. เบี้ยว
หนีหาย (v.) escape See also: flee
หนีเรียน (v.) skip class See also: wag Syn. โดดร่ม, โดดเรียน
หนี้เสีย (n.) non-performing loan See also: NPL, bad debt Syn. หนี้สูญ
หนี้เสีย (n.) non-performing loan See also: NPL, bad debt Syn. หนี้สูญ
หนีโรงเรียน (v.) skip class See also: wag Syn. หนีเรียน, โดดร่ม, โดดเรียน
หนีไป (v.) leave See also: abandon, desert Syn. ทิ้งไป Ops. เข้าหา
หนีไป (v.) run away See also: dodge, evade, avoid, elude Syn. หายไป
English-Thai: HOPE Dictionary
abduce(แอบดูส) vt. ลักพา, นำหนี (abduct)
abscond(แอบสฺคอนดฺ') vi. หลบหนี
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
acquittance(อะควิท' เทินซฺ) n. การชำระหนี
aghast(อะกาสทฺ', อะแกสทฺ') adj.ตกตะลึง,อกสั่นขวัญหนี (stunned, shocked, appalled)
amortis(z) ation (แอมมอร์ไทเซ' เชิน) n. การหักลบหนี้, การผ่อนชำระ, ทุนสำหรับใช้หนี้., Syn. amortizement, amortissement n.
amortise(แอม' โมไทซ) vt. หักกลบลบล้าง (หนี) , ผ่อนชำระหนี้. -amortis (z) able adj., Syn. liquidate, extinguish) -amortis (z) ation n.
anchor(แอง' เคอะ) n.,vt. สมอเรือ, สมอ, หลัก, ที่ยึดเหนี่ยว, ตำแหน่งสำคัญของแนวป้องกันในทางทหาร, ทอดสมอ, ปล่อยหลัก -anchorable adj., Syn. support, prop, security)
anchorage(แอง' เคอะเรจฺ) n. ที่ทอดสมอ, ภาษีที่จอดเรือ, ภาวะที่ยึดเหนี่ยว, วิธีการยึดเหนี่ยว, ตัวค้ำ, Syn. anchor
argillaceous(อาร์จะเล'เซียส) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายดินเหนียว, ประกอบด้วยสารดินเหนียว
argillite(อาร์'จะไลทฺ) n. หินขั้นแน่นที่ประกอบดินเหนียวส่วนใหญ่. -argilitic adj.
barnacle(บาร์'นะเคิล) n. เพรียงที่เกาะอยู่ใต้ท้องเรือและหิน,สิ่งที่เกาะติด,คนที่ยากที่จะสลัดให้หลุดหรือหนีได้
bashful(แบช'ฟูล) adj. อาย,เหนียมอาย,ประหม่า,ขวยเขิน, See also: bashfulness n., Syn. timid ###A. friendly
bat(แบท) 1. {batted,batting,bats} n. กระบองสั้น,ไม้ตีลูกบอล,การตี,แผ่นอิฐ,ก้อนดินเหนียว,ความเร็ว,ก้าว,ค้างคาว,โสเภณี vt. ตีด้วยไม้,ได้คะแนนตีถูกลูก,พิจารณาหรืออธิบายอย่างละเอียด vi. ตีด้วยไม้,ถึงตาตีลูก 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่า batch file เช่น autoexec.bat ดู batch file ประกอบ
behindhandadv.,adj. ชักช้า,ค้างชำระหนี
bilk(บิลคฺ) {bilked,bilking,bilks} vt. โกง,หลอกลวง,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,หลีกหนี', See also: bilker n., Syn. swindle
bodkin(บอด'คิน) n. เครื่องเจาะรู,สว่าน,เข็มใหญ่,คีมหนีบ,กิ๊บผมที่ยาว,เครื่องคล้ายเข็มสำหรับสอดรู,กริชเล่มเล็ก
bole(โบล) n. ลำต้น ,ดินเหนียวที่มีสีต่าง ๆ
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
bookend(บุค'เอนดฺ) n. ที่หนีบค้ำแถวหนังสือให้ตั้งตรง, Syn. bookend
bound(เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ
brace(เบรส) n. เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสา,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พาด,สายหนึ่ง,วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้,ค้ำไว้,รั้งไว้,มัดแน่น,กระตุ้น,หนุน,ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify
bridgingn. เครื่องเหนี่ยวรั้งพื้นหรือหลังคา
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
bung(บัง) {bunged,bunging,bungs} n. จุก,รูถัง vt. ปิดด้วยจุก,ปิดจุก,อุดแน่น,ขว้าง,โยน,ทำให้ขยายใหญ่ -Phr. (bung off หนี) -Phr. (bung up ตีบาดเจ็บ,จุกเต็มไปหมด,ตีเสีย), Syn. stopper
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
cataplasmn. ยาพอก,ยาเหนียว, Syn. poulltice
cement(ซิเมนทฺ') {cemented,cementing,cements} n. ซีเมนต์,ปูนซีเมนต์,น้ำยายางสำหรับเชื่อมติดสิ่งของ,สิ่งยึดเหนี่ยว,พันธะ vt. ยึดเกาะ,พอกด้วยน้ำปูนซีเมนต์,ใช้น้ำปูนซีเมนต์ฉาบ,ผนึก. เป็นส่วนที่หุ้มเนื้อฟันที่รากฟัน, See also: cementer n., Syn. seal ###A. separate
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ
charily(แชร'ริลี) adj. ด้วยความระมัดระวัง,มัธยัสถ์,ขี้เหนียว,เหนียว
chariness(แชร'ริเนส) n. ความระมัดระวัง,ความประหยัด,ความขี้เหนียว,ความเหนียว
chary(แชร์'รี) adj. ระมัดระวัง,เหนียมอาย,ประหยัด,ขี้เหนียว,จู้จี้, Syn. careful
cheap(ชีพ) adj.,adv. ถูก,ขั้นต่ำ,หยาบคาย,ไร้ศีลธรรม,ขวยใจ,ขี้เหนียว,ซึ่งได้มาง่าย, See also: cheapness n., Syn. inexpensive
cheat(ชีท) {cheated,cheating,cheats} n. คนโกง,คนหลอกลวง -v.โกง,หลอกลวง ฉ้อฉล,เลี่ยง,หนีรอด., See also: cheater n. cheatingly adv., Syn. defraud
cheeseparingadj. ขี้เหนียว,ใจแคบ
chicken(ชิค'เคิน) n. ลูกไก่,ลูกนก,ลูกเป็ด,เด็ก,ผู้ที่อายุน้อย,ผู้ที่ด้อยประสบการณ์,เนื้อไก่,เนื้อนก,เนื้อเป็ด. -adj. ทำด้วยเนื้อไก่ -vi. chicken out หดหนีหรือไม่ทำเพราะความกลัว, Syn. sissy
chicle(ชิค'เคิล) n. สารเหนียวที่ใช้ทำหมากฝรั่ง, Syn. chiclegum
chinchyadj. ขี้เหนียว,ถูก.
English-Thai: Nontri Dictionary
abscond(vi) หนี
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี
adhesion(n) การติดตาม,ความศรัทธา,ความเหนียวแน่น
adhesive(adj) ติดแน่น,ซึ่งยึดติด,เหนียวแน่น
aghast(adj) ตกใจกลัว,อกสั่นขวัญหนี,ตกตะลึง
arrears(n) หนี้สิน,งานที่ค้าง
arrest(n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง
avarice(n) ความตระหนี่,ความโลภ,ความงก
avaricious(adj) ตระหนี่,งก,โลภ
avoid(vt) เลี่ยง,หลีกเลี่ยง,หลีกหนี
avoidance(n) การหลบเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,การหลีกหนี
bashful(adj) อาย,กระดาก,ประหม่า,ขวยเขิน,เหนียมอาย
bashfulness(n) ความอาย,ความอาย,ความกระดาก,ความเหนียมอาย
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ,รู้สึกซาบซึ้ง,ได้รับความเมตตา
bilk(vt) โกง,หนีหนี้,ไม่ยอมจ่ายเงิน
brace(n) เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ที่รั้ง,เครื่องหมายปีกกา
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
chary(adj) หวง,ตระหนี่,ประหยัด,ขี้เหนียว,กลัว
clamp(n) คีมหนีบ,ปากคีบ,ที่หนี
clay(n) ดินเหนียว,ดินเลน,โคลน
clip(n) การขลิบ,การเล็ม,ที่หนีบ,เข็มกลัด
clothespin(n) ไม้หนีบผ้า
consistent(adj) มั่นคง,เหนียวแน่น,คงเส้นคงวา,ไม่เปลี่ยนแปลง,เหมาะ
consternation(n) ความอกสั่นขวัญหนี,ความตกตะลึง,ความน่ากลัว
conversion(n) การเปลี่ยนแปลง,การแปลงหนี้,การเปลี่ยนศาสนา,การแลกเปลี่ยน
creditor(n) เจ้าหนี้,ผู้ให้เครดิต
crop(n) พืช,ธัญพืช,การเก็บเกี่ยว,การเพาะปลูก,การตัดผมสั้น,ด้ามแส้,เหนียงไก่
curb(n) บังเหียน,เครื่องควบคุม,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ขอบถนน
debit(n) การลงบัญชีลูกหนี้,หนี้สิน
debt(n) หนี้สิน,หนี
debtor(n) ลูกหนี
decamp(vi) ถอนกำลัง,ถอนค่าย,รื้อที่พัก,หนีไป,จากไป
deduction(n) การอนุมาน,การหักออก,นิรนัย,การหักกลบลบหนี
defection(n) การปลีกตัวออกจาก,การเอาใจออกห่าง,การละทิ้ง,การหนีออกนอกประเทศ
defector(n) ผู้เอาใจออกห่าง,ผู้ละทิ้ง,ผู้หลบหนีออกนอกประเทศ
deserter(n) ผู้จากไป,ผู้ละทิ้ง,ทหารหนีทัพ
desertion(n) การจากไป,การละทิ้ง,การทอดทิ้ง,การหนีทัพ
dissuade(vt) ยังยั้ง,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ปราม
dissuasion(n) การหน่วงเหนี่ยว,การยับยั้ง,การห้ามปราม,การปราม
kidnap(vt) พาหนี,ลักพาตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bad debtหนี้สูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
debtหนี้สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
national debtหนี้สินของชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preferential debtหนี้ที่มีบุริมสิทธิ [ดู deferred debt ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provable debts in bankruptcyหนี้ที่อาจพิสูจน์ได้ในคดีล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public debtหนี้สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subordinate debtหนี้ด้อยสิทธิ์, หนี้ชั้นรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abscond๑. หลบหนี๒. หลบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acknowledgment of debtการรับสภาพหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquit๑. ปล่อยตัว (จำเลย)๒. ปลดหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquittance๑. ใบเสร็จรับเงิน๒. หนังสือปลดหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrearages; arrearsเงินที่ค้างชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bindยึดเหนี่ยว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
book debts insuranceการประกันภัยหนี้ตามบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brain drainการสูญเสียคนชั้นมันสมอง, คนชั้นมันสมองหน่ายหนี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
centrifugal๑. -หนีศูนย์๒. ไปจากสมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centrifugal forceแรงหนีศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
clay๑. เคลย์, ดิน๒. แร่ดิน๓. ดินเหนียว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cognovit actionem (L.)หนังสือรับสภาพหนี้ของจำเลย [ดู confession of judgment และ judgment by confession] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
creditorเจ้าหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
days of graceวันผ่อน (เวลาชำระหนี้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
debtorลูกหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detain๑. กักขัง, หน่วงเหนี่ยว (บุคคล), ควบคุมตัว (ก. อาญา)๒. ยึดหน่วง (ก. แพ่ง) [ดู retain ความหมายที่ ๑ ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detainer๑. ผู้กักขัง, ผู้หน่วงเหนี่ยว (บุคคล) (ก. อาญา)๒. ผู้ยึดหน่วงทรัพย์ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distress๑. เหตุทุกขภัย (ก. ปกครอง)๒. การยึดทรัพย์สินเป็นประกันการชำระหนี้ (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dunคำทวงหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
elopementการหนีตามชายชู้, การหนีตามผู้ชาย, การพากันหนีในทางชู้สาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escape๑. การหลบหนี๒. ความผิดฐานปล่อยให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนี (ก. อังกฤษ)๓. การรอดพ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evasion, taxการหนีภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exodusการอพยพหนีภัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
failing circumstancesพฤติการณ์ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ [ดู insolvency ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ferret, taxนักล่าผู้หนีภาษี (เพื่อสินบนนำจับ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
flightการหลบหนี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
future advance clauseข้อกำหนดให้เพิ่มวงเงินหนี้จำนองได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glutinous; viscidหนียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
groin; inguen; region, inguinalบริเวณขาหนีบ, บริเวณไข่ดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
harassment of debtorการก่อกวนลูกหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
I owe you (IOU)หนังสือรับสภาพหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inductor spot-welding machine; induction spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดเหนี่ยวนำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inguinal-ขาหนีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bad debtหนี้สูญ [การบัญชี]
Crimpหนีบ [การแพทย์]
Debtหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Doubtful accountsหนี้สงสัยจะสูญ [การบัญชี]
Liabilityหนี้สิน [การบัญชี]
Uncollectible accountsหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ [TU Subject Heading]
Absence without leaveการหนีทหาร [TU Subject Heading]
Adsorbate สารถูกดูดซับ สารถูกดูดแนบ ดู Adsorption (Adsorption หมายถึง กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ ) [สิ่งแวดล้อม]
Amortizationการผ่อนชำระหนี้, การผ่อนชำระหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
arteryหลอดเลือดอาร์เตอรี่, หลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปสู่เนื้อเยื่อต่าง ๆ มีผนังเหนียวและยืดหยุ่นได้ มีกล้ามเนี้อเรียบ  ทำให้หดตัวหรือขยายตัวได้ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Assigned accounts receivableการใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน [การบัญชี]
Bindersสารยึดเกาะ,สารยึดเหนี่ยว [การแพทย์]
Bondingการยึดเหนี่ยว [การแพทย์]
Cat Clay แคตเคลย์ ดินเหนียวที่มีจุดประของแร่จาโรไซต์ในหน้าตัด ของดิน ลักษณะคล้ายผงกำมะถันเกาะตัวกันหลวม ๆ ปะปนอยู่กับเนื้อดิน นอกจากจุดสีประของแร่จาโรไซต์แล้ว ยังมีจุดประสีเหลือง แดงหรือน้ำตาลของสารพวกเหล็ก และแมงกานีส เป็นต้น ปะปนอยู่ในชั้นดินเป็นจำนวนมาก ทำให้ดินเป็นกรดจัดหรือเปรี้ยวจัด [สิ่งแวดล้อม]
Centrifugal Forceแรงหนีศูนย์,แรงเหวี่ยง,แรงเหวี่ยงศูนย์กลาง [การแพทย์]
Centrifuge เครื่องหมุนเหวี่ยง เครื่องกลซึ่งใช้แรงหนีศูนย์กลางในการแยกของ เหลวที่มีความหนาแน่นต่างกัน หรือแยกของเหลวออกจากของแข็งได้ [สิ่งแวดล้อม]
China Clayดินเหนียว [การแพทย์]
Clayดินเหนียว [TU Subject Heading]
Debentureหุ้นกู้เป็นตราสารการกู้เงินระยะยาว (อายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) จากประชาชน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนด และจะได้คืนเงินต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ระบุในตราสาร หลักทรัพย์ที่บริษัทนำออกจำหน่ายเพื่อกู้เงินจากผู้ลงทุน หุ้นกู้จะมี กำหนดเวลาไถ่ถอนคืนที่แน่นอน ผู้ถือหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท จะได้รับดอกเบี้ยตอบแทนเป็นงวด ๆ ตามอัตราที่กำหนด ตลอดอายุของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในหุ้นกู้จะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับฐานะกิจการของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และระดับอัตรา ดอกเบี้ยในตลาดการเงินขณะที่นำหุ้นกู้ออกจำหน่ายครั้งแรก [ตลาดทุน]
Debtorลูกหนี้ [การบัญชี]
Defaultผิดนัด (ชำระหนี้) [เศรษฐศาสตร์]
Ductilityความเหนียว [การแพทย์]
dynamoไดนาโม, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งอาศัยหลักการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการทำให้ขดลวดเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก เป็นการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electromagnetแม่เหล็กไฟฟ้า, แม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการพันขดลวดไฟฟ้ารอบแกนเหล็กอ่อน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ซึ่งสามารถเหนี่ยวนำแกนเหล็กอ่อนภายในขดลวดให้เป็นแม่เหล็กได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Extinguishment of debtsการระงับหนี้ [TU Subject Heading]
Factoringการขายลดบัญชีลูกหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Femeralขาหนีบ [การแพทย์]
Fibromaไฟโบรมา,เนื้องอก,ไฟโบรมา,เนื้อเยื่อพังผืด,เนื้องอกชนิดเยื่อเหนียว [การแพทย์]
Fibrousพังผืด,เยื่อเหนียว,เป็นเส้น,เป็นเส้นๆ,เป็นเส้นใย [การแพทย์]
Fire Drillsการฝึกหนีไฟ [การแพทย์]
Fleeingการหนี [การแพทย์]
Forced buyการบังคับซื้อการที่บริษัทหลักทรัพย์นำเงินประกันของลูกค้าที่วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing account) ไปซื้อหุ้นคืน บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับให้ลูกค้าซื้อหุ้นคืนต่อเมื่อหุ้นที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จนทำให้สัดส่วนหลักประกันต่อมูลหนี้มีค่าต่ำกว่าระดับ maintenance margin ที่เข้าเกณฑ์ forced buy ซึ่งจะต่ำกว่าระดับ margin call (เช่น ระดับ forced buy เท่ากับ 30% ขณะที่ระดับ margin call เท่ากับ 40% เป็นต้น) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าแต่ละรายมีภาระหนี้เกินตัวจนไม่อาจแบกรับได้ (ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ถูก margin call แล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้) หากปล่อยค้างไว้ ถ้าหุ้นที่ยืมมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีก อาจทำให้มีหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ จนกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งระบบได้ [ตลาดทุน]
Forest ป่าไม้ สังคมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงจุลชีพทั้งมวลที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนดิน และมีรากยึดเหนี่ยวอยู่ใต้ดิน ป่าไม้เป็นสิ่งที่ทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ และสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ ป่าไม้ในเมืองไทยแบ่งออกเป็น 4ประเภท - Freshwater Swamp Forest ป่าบึงน้ำจืดหรือป่าน้ำท่วม - Mangrove Forest ป่าชายเลน - Peat Swamp forest ป่าพรุ - Swamp Forest บริเวณป่าที่ลุ่มน้ำขัง [สิ่งแวดล้อม]
Friable ร่วนซุย ระดับหนึ่งของความร่วนเหนียว (consistence) ในสภาพดินชื้น ทดสอบในสนามได้โดย ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้บีบเพียงเล็กน้อยดินก็จะแตกออก [สิ่งแวดล้อม]
Groinขาหนีบ, [การแพทย์]
Gummyหนียว, [การแพทย์]
Highly indebted countryประเทศที่มีหนี้สินมาก [เศรษฐศาสตร์]
Impossibility of performanceการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย [TU Subject Heading]
Inaccessibleหลีกหนีลูกน้อง [การแพทย์]
Indebtednessการเป็นหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bunk (sl.) หนี Syn. to do a bunk
flee (vi.) หนี See also: เผ่นหนี, โกย Syn. run away, take flight
run away (phrv.) หนี See also: วิ่งหนี Syn. abscond, escape
run away (phrv.) หนี See also: วิ่งหนี Syn. abscond, escape
take flight (vi.) หนี See also: เผ่นหนี, โกย Syn. run away
to do a bunk (sl.) หนี Syn. bunk
welch on (phrv.) หนี See also: หลบหนี Syn. welsh on
welsh on (phrv.) หนี See also: หลบหนี Syn. welch on
fled (vi.) หนี (กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ flee)
hook it (phrv.) หนี (คำไม่เป็นทางการ)
escape (vt.) หนี (จากการถูกขัง) See also: ลี้, หนีภัย, หลบภัย, หลบหนี Syn. flee, fly, leave
escape (vi.) หนี (จากการถูกขัง) See also: หลบหนี Syn. flee, fly, leave
get out of (phrv.) หนี (หน้าที่) See also: ปัดความรับผิดชอบ Syn. get off, let off
get out of (phrv.) หนี (หน้าที่) See also: ปัดความรับผิดชอบ Syn. get off, let off
bunk off (phrv.) หนีจาก (ความรับผิดชอบ, ครอบครัว, โรงเรียนฯลฯ)
go over the wall (idm.) หนีจากคุก (คำไม่เป็นทางการ) See also: หลบหนีออกจากเรือนจำ
go off (phrv.) หนีตามกันไป
elope with (phrv.) หนีตามไป See also: หนีตาม Syn. abscond with
over the hill (sl.) หนีทหาร See also: แหกคุก
desert (vt.) หนีทหาร (ทางทหาร)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have a job for youฉันมีงานหนี่งให้คุณทำ
We owe them so muchพวกเราเป็นหนี้พวกเขามากเหลือเกิน
We owe them so muchพวกเราเป็นหนี้พวกเขามากเหลือเกิน
I barely escaped the collapsing buildingฉันเกือบจะหนีรอดออกมาจากตึกที่ถล่มลงมาแทบไม่ทัน
I am afraid he would jump bailฉันเกรงว่าเขาอาจหนีประกัน
Oh thanks, we owe youโอ ขอบใจนะ พวกเราเป็นหนี้คุณ ไปล่ะ
You can't run away from me!คุณหนีฉันไม่พ้นหรอก
Are you running off again?เธอกำลังจะวิ่งหนีอีกล่ะสิ
How could you guys try to sneak off and leave us alone!พวกนายพยายามแอบหนีออกไป และทิ้งพวกเราไว้ตามลำพังได้อย่างไร
I've repaid, so I owe you nothing nowฉันใช้คืนให้แล้ว ตอนนี้ไม่ได้เป็นหนี้เธอแล้วนะ
You can run away, but you'll never live in peaceเธออาจหนีไปได้ แต่ไม่มีวันที่จะอยู่อย่างสงบสุขได้
When you run away, you don't solve anythingเมื่อใดที่เธอหนีไป เธอก็จะไม่ได้แก้ปัญหาใดๆเลย
You owe me a favorนายเป็นหนี้ความช่วยเหลือของฉันนะ
You better not run awayเธอไม่ควรหนีไปไหน
I saved your lifeฉันช่วยชีวิตเธอ เธอเป็นหนี้ฉันนะ
You're just trying to run away, aren't you?เธอกำลังพยายามจะหนี ยังง้านเหรอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Andy Dufresne escaped from Shawshank Prison.แอนดี้ Dufresne หนี จาก Shawshank เรือนจำ
Nago fled. I will stay here and face my death.Nago หนี ผมจะอยู่ที่นี่และต้องเผชิญกับความตายของฉัน
The rest of you stay with the ship.- ตายห่าล่ะสิ! - หนี จิมมี่ เร็ว!
"All that avails is flight."" ทั้งหมดที่ทำได้ คือ หนี "
Chuck, move, move, the fuzz, fuzz, fuzz.ชัค หนี หนี ตำรวจ ตำรวจ ตำรวจ
Come on, come on, come on!อีเดน, หนี เร็วเข้า!
What? Run! Starling City holds its breath as the hostage crisis unfolds.-อะไรนะ หนี สตาร์ลิ่ง ซิตี้หยุดหายใจชั่วขณะ
Go, go, go. Go, move, quick.ไป ไป ไป ไป หนี เร็วๆ
Hurry! Go, go, go! Get out of here!เร็วสิ หนี หนี หนี หนีไปจากที่นี่
$43,000 debt, and that's...หนี้ 43,000 ดอลล่าห์ และนั่นไม่ใช่เงินของCIA
Go! The bomb was keyed to 842.3 megahertz.หนี! ระเบิดถูกตั้งไว้ที่ความถี่ 842.3 เมกกะเฮิร์ต
Get... get away from mother?หนี... หนีมาจากมาเธอร์
And then I can help you.หนี้ก็จะถูกชดใช้ และได้รับความช่วยเหลือ
That's against policy, sir.หนีกฏหมายไปไม่รอดหรอก
You escaped from Suribachi?หนีกันมาจาก ซึริบาชิ รึ..
Gambling debts and arrests got him in trouble with some wise guys.หนี้การพนัน และ ถูกจับ ทำให้เขามีปัญหา กับคนบางคน
He was underwater on his mortgage; he was maxed out on all of his credit cards;หนี้กู้ซื้อบ้านท่วมหัว ใช้บัตรเครดิตเต็มวงเงินทุกใบ แต่ 2 เดือนที่แล้ว
Can you wipe out that much red?หนี้ขนาดนั้นมันลบล้างได้ด้วยเหรอ?
Carter's debt is a lot more than you're showing.หนี้ของคาร์เตอร์มันมากกว่าเงินที่คุณกำลังโชว์อยู่
Your debt to me can never be fulfilled.หนี้ของเจ้าไม่มีทางชดเชยได้
The boy's debt is cleared. His soul is his own.หนี้ของเด็กนั่นเคลียร์แล้ว วิญญาณเขาเป็นของเขาแล้ว
Running from me is foolish.หนีข้า ช่างเป็นความโง่เขลานัก
The debt will be repaid, my friend.หนี้ครั้งนี้จะต้อง ชำระแน่ สหาย
Looks like I'm gonna owe him big.หนี้คราวนี้ ใช้ไม่หมดแน่
Unpaid bills are not romantic.หนี้ค้างจ่ายมันไม่โรแมนติก... โทรหาเธอซะ
One, two, cha-cha-cha!หนี่ง สอง ช่า - ช่า-ช่า!
One, "Don't ask questions".หนี่ง, "อย่าตั้งคำถาม".
One of the eight wonders of the world.หนี่งใน แปด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
One of our brightest.หนี่งในคนที่เก่งที่สุดของเรา
One that kept even Aslan at bay for near a hundred years.หนี่งในนั้น หายไปพร้อมกับอัสลาน นานกว่า 100 ปี.
One of them's gonna blow up Victoria's divorce.หนี่งในนั้นจะต้อง ถูกทำลายลงในการหย่าของวิคตอเรีย
One of the best.หนี่งในสิ่งที่ดีที่สุด
One of his witches.หนี่งในเหล่าพ่อมดของเขา
Escaping an abusive situation can be incredibly difficult.หนีจากการโดนทำทารุณ เป็นเรื่องยากมาก
Run out of voicemails to listen to?หนีจากข้อความเสียงที่ฟังเหรอ?
You know? Make an escape from the day-to-day.หนีจากความวุ่นวาย หนีจากการงาน
Get out of here! What're you doing? Go!หนีจากที่นี่ เธอเป็นอะไรน่ะ วิ่ง
Caught him fleeing the scene with an illegal weapon.หนีจากที่เกิดเหตุ พกอาวุธผิดกฏหมาย
He ran away to Boston to be with you.หนีจากบอสตัน เพื่อจะไปอยู่กับคุณ
Running a halfway house for retired assassins?หนีจากบ้านครึ่งๆกลางๆ เพื่อนักฆ่าเกษียณอายุนั่นน่ะนะ?

หนี ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: หนีรอด English: to escape
挟む[はさむ, hasamu] Thai: หนีบ English: to interpose
粘る[ねばる, nebaru] Thai: เหนียวยืด English: to be sticky

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หนี
Back to top