ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bunk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bunk*, -bunk-

bunk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bunk (sl.) หนี Syn. to do a bunk
bunk down (phrv.) หาที่นอนให้ See also: จัดที่นอนให้ Syn. bed down
bunk off (phrv.) หนีจาก (ความรับผิดชอบ, ครอบครัว, โรงเรียนฯลฯ)
bunk up (phrv.) นอนด้วยกัน See also: แบ่งเตียงนอนด้วยกัน
bunk up (phrv.) มีเพศสัมพันธ์กับ (คำสแลง) See also: มีเซ็กส์กับ
bunk up (phrv.) ช่วย(บางคน)ให้ขึ้นไปถึงที่สูง (คำไม่เป็นทางการ) Syn. ช่วยดันขึ้นไป
bunk-up (sl.) การร่วมเพศ See also: การมีเซ็กส์, การมีเพศสัมพันธ์
bunker (n.) หลุมหลบภัย See also: ที่กำบัง
bunker oil (n.) น้ำมันเตา
bunkhouse (n.) ที่พักคนงาน
bunkie (sl.) เพื่อนร่วมห้อง
bunkum (n.) การพูดหรือเขียนไร้สาระ
English-Thai: HOPE Dictionary
bunk(บังคฺ) n. ที่นอนในเรือหรือกลไฟ,ที่ทำเป็นรูปคล้ายหีบ,เตียงนอน,ความไร้สาระ
bunkbedn. ที่นอนเดี่ยวสองที่ซ้อนกัน
bunker(บัง'เคอะ) {bunkered,bunkering,bunkers} n. ภาชนะขนาดใหญ่สำหรับใส่ถ่านหิน,หีบหรือลังใส่ถ่านหิน,สิ่งกีดขวาง (ในสนามกอล์ฟ) ป้อมปราการใต้ดิน vt. ตีลูกกอล์ฟเข้าสิ่งกีดขวาง
bunkhousen. บ้านหยาบ ๆ สำหรับคนงาน
bunkon. ดูbunco
bunkumn. ดูbuncombe
English-Thai: Nontri Dictionary
bunk(n) เตียงชิดกำแพง,ที่นอนในรถไฟ
bunker(n) ที่เก็บถ่านหินในเรือ,มูนดิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Last guy that had this bunk was a blacksmith.คนสุดท้ายที่ใช้เตียงนี้เป็นช่างตีเหล็ก
That bunk better be squared away, Mr. Cooper, or you'll find yourself walking to Neptune.เก็บของนั้นซะคูเปอร์ มัวยืดยาดอะไรอยู่ ปีเตอร์
Hey, why do we need bunk beds?ขอโทษแล้วกันถ้าเกิดการเข้าใจผิด
Come on. You can bunk with me.มา นายอยู่ห้องเดียวกับฉันก็ได้
My sister, who slept on the lower berth of bunk bed.พี่สาวของฉันนอนอยู่ชั้นล่างของเตียง
So, Robbie, the housekeeper's son, whose father did a bunk 20 years ago... gets a scholarship to the local grammar, the Old Man puts him through Cambridge... goes up at the same time as Cee, and for three years she hardly speaks to him.ร๊อบบี้ ลูกชายแม่บ้าน พ่อเขาติดหนี้เราเมื่อ 20 ปีก่อน ได้รับทุนไปเรียนแกรมม่า แล้วโอลด์แมนก็ส่งเขาไปแคมบริดจ์ ไปพร้อมๆกับซี ตลอดเวลา 3 ปี เธอไม่พูดกับเขาเลย
They're getting a new tv, bunk beds.พวกเธอจะมีทีวีเครื่องใหม่ เตียงใหม่
You know, I told you that your back could never handle those bunk beds.พ่อก็รู้ว่าหลังของพ่อแทบจะจัดการตัวเรือดไม่ไหวอยู่แล้ว
In their bunk beds.ไม่ว่าจะบนที่นอน ในเรือ หรือรถ
Here's the little box where Marley's gonna bunk down.และนี่ก็คือเจ้ากล่องน้อย ไว้ให้มาร์ลีย์ได้ซุกตัว
You going for the bunk bed tonight?อยากนอนบนเตียง 2 ชั้นเหรอ?
The top bunk blocks the view of the stars,and there's nothing decorative down here.เตียงชั้นบนจะบังรูปดาวที่ติดไว้ แต่ข้างล่างไม่มีอะไรประดับเลย

bunk ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
床位[chuáng wèi, ㄔㄨㄤˊ ㄨㄟˋ, 床位] bed (in hospital, hotel, train etc); berth; bunk
地堡[dì bǎo, ㄉㄧˋ ㄅㄠˇ, 地堡] bunker (underground fortification)
掩体[yǎn tǐ, ㄧㄢˇ ㄊㄧˇ, 掩体 / 掩體] bunker (military)
暗堡[àn bǎo, ㄢˋ ㄅㄠˇ, 暗堡] bunker
铺位[pù wèi, ㄆㄨˋ ㄨㄟˋ, 铺位 / 鋪位] bunk; berth
沙坑[shā kēng, ㄕㄚ ㄎㄥ, 沙坑] sandbox; jumping pit (athletics); sand trap, bunker (golf)

bunk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ文化[アメリカぶんか, amerika bunka] (n) American culture
イスラム文化[イスラムぶんか, isuramu bunka] (n) Islamic culture
ガードバンカー[, ga-dobanka-] (n) guard bunker
グロー放電発光分光法[グローほうでんはっこうぶんこうほう, guro-houdenhakkoubunkouhou] (n) (See 発光分光法) glow discharge optical emission spectrometry
クロスバンカー[, kurosubanka-] (n) cross bunker (golf)
セル分割[セルぶんかつ, seru bunkatsu] (n) {comp} cell splitting
セル組立分解[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] (n) {comp} cell assembly and disassembly
タンパク質分解酵素;蛋白質分解酵素[タンパクしつぶんかいこうそ(タンパク質分解酵素);たんぱくしつぶんかいこうそ(蛋白質分解酵素), tanpaku shitsubunkaikouso ( tanpaku shitsu bunkai kouso ); tanpakushitsubunkaikouso] (n) (See プロテアーゼ) protease
トーチカ[, to-chika] (n) bunker (military) (rus
ドイツ文化[ドイツぶんか, doitsu bunka] (n) German culture
パケット組立て分解機能[パケットくみたてぶんかいきのう, paketto kumitatebunkaikinou] (n) {comp} packet assembler-disassembler; PAD
バンカー(P);バンカ[, banka-(P); banka] (n) (1) banker; (2) bunker; (P)
プラズマ発光分光法[プラズマはっこうぶんこうほう, purazuma hakkoubunkouhou] (n) plasma emission spectrography
メモリ分割[メモリぶんかつ, memori bunkatsu] (n) {comp} memory partitioning; storage partitioning
ラセミ分割[ラセミぶんかつ, rasemi bunkatsu] (n) resolution
不分割[ふぶんかつ, fubunkatsu] (n) indivisibility
不文憲法[ふぶんけんぽう, fubunkenpou] (n) unwritten constitution
二極分化[にきょくぶんか, nikyokubunka] (n,vs) polarisation
人文科学[じんぶんかがく, jinbunkagaku] (n,adj-no) social sciences; humanities; (P)
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] (n) {comp} pseudo-text delimiter
作業員宿舎[さぎょういんしゅくしゃ, sagyouinshukusha] (n) construction camp; bunkhouse; workers' living quarters
分光光度計[ぶんこうこうどけい, bunkoukoudokei] (n) spectrophotometer
分光器[ぶんこうき, bunkouki] (n) (See 分光計) spectroscope; spectrograph
分光学[ぶんこうがく, bunkougaku] (n) spectroscopy
分国法[ぶんこくほう, bunkokuhou] (n) (See 戦国大名) laws established by daimyo applicable only in their own domain (during the Warring States period)
分局[ぶんきょく, bunkyoku] (n) branch office; local office
分岐[ぶんき, bunki] (n,vs,adj-no) (1) divergence (e.g. in a road); ramification; (2) {comp} forking; jump; multi-drop; (P)
分岐駅[ぶんきえき, bunkieki] (n) junction
分格[ぶんかく, bunkaku] (n) {ling} partitive
分極[ぶんきょく, bunkyoku] (n) polarization (light, radio waves); polarisation
分極化[ぶんきょくか, bunkyokuka] (n,vs) polarization; polarisation; lining up with
分権[ぶんけん, bunken] (n) decentralization of authority; decentralisation of authority; (P)
分権化[ぶんけんか, bunkenka] (n,vs) decentralization (of power); decentralisation
分解[ぶんかい, bunkai] (n,vs,adj-no) (1) disassembly; dismantling; disaggregating; analysis; disintegrating; decomposing; degrading; (2) {math} factorization; (3) {chem} decomposition; resolution; (4) {comp} deblocking; (P)
分解修理[ぶんかいしゅうり, bunkaishuuri] (n) (complete) overhaul
分解写真[ぶんかいしゃしん, bunkaishashin] (n) photographic playback
分解検査[ぶんかいけんさ, bunkaikensa] (n) (See 分解修理・ぶんかいしゅうり) overhaul; check-up; inspection
分解的[ぶんかいてき, bunkaiteki] (adj-na) analytical
分解者[ぶんかいしゃ, bunkaisha] (n) decomposer
分解蒸溜法[ぶんかいじょうりゅうほう, bunkaijouryuuhou] (n) cracking (in chemistry)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セル分割[せるぶんかつ, serubunkatsu] cell splitting
セル組立分解[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] cell assembly and disassembly
パケット組立て分解機能[ぱけっとくみたてぶんかいきのう, pakettokumitatebunkaikinou] packet assembler-disassembler, PAD (abbr.)
ファイル分割[ファイルぶんかつ, fairu bunkatsu] file section
メモリ分割[メモリぶんかつ, memori bunkatsu] memory partitioning, storage partitioning
一次文献[いちじぶんけん, ichijibunken] primary document
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] pseudo-text delimiter
八進細分記号[はちしんさいぶんきごう, hachishinsaibunkigou] octave device
公開文記述[こうかいぶんきじゅつ, koukaibunkijutsu] public text description
分割[ぶんかつ, bunkatsu] division (vs), segmenting, partition, splitting
分局[ぶんきょく, bunkyoku] local office, branch office
分岐[ぶんき, bunki] multi-drop (a-no), forking, jump (computer), multipoint, branching
分科会[ぶんかかい, bunkakai] subworking group, SWG
分解[ぶんかい, bunkai] deblocking
分解能[ぶんかいのう, bunkainou] resolving power, resolution
加算積分器[かさんせきぶんき, kasansekibunki] summing integrator
周波数分割多重[しゅうはすうぶんかつたじゅう, shuuhasuubunkatsutajuu] FDM, Frequency Division Multiplexing
手続き分岐文[てつづきぶんきぶん, tetsudukibunkibun] procedure branching statement
文化圏固有動作[ぶんかけんこゆうどうさ, bunkakenkoyuudousa] locale-specific behavior
文庫[ぶんこ, bunko] library
文献の選択[ぶんけんのせんたく, bunkennosentaku] selection of documents
文献検索[ぶんけんけんさく, bunkenkensaku] document retrieval
文献集[ぶんけんしゅう, bunkenshuu] documentation
時分割[じぶんかつ, jibunkatsu] time sharing
時分割型マルチプレクサ[じぶんかつマルチプレクサ, jibunkatsu maruchipurekusa] time division multiplexer
時分割多元接続[じぶんかつたげんせつぞく, jibunkatsutagensetsuzoku] Time Division Multiple Access, TDMA
時分割多重[じぶんかつたじゅう, jibunkatsutajuu] Time Division Multiplexing, TDM
時分割多重化[じぶんかつたじゅうか, jibunkatsutajuuka] time division multiplexing (TDM)
時分割多重装置[じぶんかつたじゅうそうち, jibunkatsutajuusouchi] Time Division Multiplexer
条件付きブランチ(分岐)[じょうけんつきぶんき, joukentsukibunki] conditional branch
条件分岐[じょうけんぶんき, joukenbunki] conditional branch
構文解析[こうぶんかいせき, koubunkaiseki] syntax analysis
構文解析対象文字データ[こうぶんかいせきたいしょうもじデータ, koubunkaisekitaishoumoji de-ta] parsed character data
派生文献[はせいぶんけん, haseibunken] derivative document
積分器[せきぶんき, sekibunki] integrator
細分化[さいぶんか, saibunka] fragmentation
要求分解[ようきゅうぶんかい, youkyuubunkai] request decomposition
通信文個数[つうしんぶんこすう, tsuushinbunkosuu] message count
部分けた上げ[ぶぶんけたあげ, bubunketaage] partial carry
部分回復[ぶぶんかいふく, bubunkaifuku] partial recovery
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
文化[ぶんか, bunka] Thai: วัฒนธรรม English: culture
文化[ぶんか, bunka] Thai: อารยธรรม English: civilization

bunk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังเกอร์[n.] (bangkoē) EN: bunker FR: bunker [m]
บุญกรรม[n.] (bunkam) EN: destiny ; fate FR:
บุญเขต[n.] (bunkhēt) EN: merit FR:
บุญคุณ[n.] (bunkhun) EN: doing favors ; good acts ; favour performed ; service performes FR: bienfait [m] ; faveur [f]
บุญกุศล[n.] (bunkuson) EN: merit FR:
หักล้างความคิด[v. exp.] (haklāng khw) EN: debunk FR: futer une idée
กินบุญเก่า[v. (loc.)] (kinbunkao) EN: life off previously acquired wealth ; do not have to work for a living FR:
ลบหลู่บุญคุณ[v. exp.] (lop lū bunk) EN: be ungrateful FR:
น้ำมันเตา[n. exp.] (nāmmantao) EN: fuel oil ; bunker oil ; furnace oil ; stove oil FR:
หนี้บุญคุณ[n. exp.] (nī bunkhun) EN: debt of gratitude ; indebtedness FR:
เป็นหนี้บุญคุณ[v. exp.] (pen nī bunk) EN: be indebted to s.o. (for help/support/encouragement) ; be under an obligation ; owe a debt of gratitude (to) ; be beholden (to) ; owe a lot to s.o. ; be grateful to s.o. for sth FR: devoir une fière chandelle
เป็นหนี้บุญคุณ[adj.] (pen nī bunk) EN: indebted FR:
รู้บาปบุญคุณโทษ[v. exp.] (rū bāp bunk) EN: know right from wrong FR:
ทวงบุญคุณ[v. exp.] (thūang bunk) EN: ask for a debt of gratitude FR:

bunk ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bunker {m}bunker
Bunker {m} | Bunker
Karbunkel {n} | Karbunkeln
Quatsch {m}rubbish; rot; garbage; trash; pulp; bunk; bilge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bunk
Back to top