ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุกใส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุกใส*, -สุกใส-

สุกใส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุกใส (adj.) bright See also: beaming, brilliant, effulgent, fulgent, incandescent, lambent, lucent, lucid, luminous, lustrous, radiant, refulgent Syn. ผ่องใส, สุกปลั่ง, เปล่งปลั่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
brilliance(บริล'เยินซฺ) n. ความสุกใสมาก,ความฉลาดมาก,ความหลักแหลมมาก,ความโชติช่วง,ความแวววาว, Syn. luster,radiance,genius ###A. dullness
brilliant(บริล'เยินทฺ) adj. สุกใส,โชติช่วง,ฉลาดมาก,หลักแหลมมาก,แวววาว n. เพชรนิลจินดา, See also: brilliantness n. ดูbrilliant, Syn. glittering
coruscant(คะรัส'คันท) adj. แวววับ,เป็นประกายแวววับ,สุกใส
sheen(ชีน) adj.,n. (ความ) เปล่งปลั่ง,สว่างไสว,สุกใส,รุ่งโรจน์,สวยงาม, See also: sheenful adj.
shine(ไชนฺ) {shone/shined,shone/shined,shining,shines} vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) ส่องแสง,ส่องสว่าง,ส่องแสงระยิบระยับ,เปล่งปลั่ง,สุกใส,โชติช่วง,ดีกว่า,เงาวาว,แสงอาทิตย์,ท้องฟ้าแจ่มใส,การขัดรองเท้าให้เป็นเงามัน, Syn. beam,excel brilliance
shining(ไช'นิง) adj. เปล่งปลั่ง,โชติช่วง,แวววาว,ระยิบระยับ,สุกใส,ส่องแสง,ส่องสว่าง,รุ่งโรจน์., See also: shiningly adv., Syn. outstanding
shiny(ไช'นี) adj. ส่องสว่าง,เปล่งแสง,เปล่งปลั่ง,สุกใส,ระยิบระยับ,สว่างไสว,เป็นมันวาว,ได้รับการขัดเงา., See also: shinily adv. shininess n.
English-Thai: Nontri Dictionary
brilliance(n) ความสุกใส,ความสามารถ,ความฉลาด,ความหลักแหลม
brilliancy(n) ความสุกใส,ความสามารถ,ความฉลาด,ความหลักแหลม
brilliant(adj) สุกใส,ฉลาด,หลักแหลม
garnish(adj) มีแสงจ้า,สุกใส,งดงาม,หรูหรา,ฉูดฉาด
iridescent(adj) มีสีเหมือนรุ้ง,อย่างหอยมุก,สุกใส,รุ่งโรจน์,ปลั่ง
shine(n) ความสุกใส,แสงสว่าง,ความเปล่งปลั่ง,ความแวววาว
shiny(adj) เป็นมันวาว,สุกใส,สว่างไสว,ระยิบระยับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brilliance (n.) ความสุกใส See also: ความเป็นประกาย Syn. brightness Ops. darkness
dazzling (adj.) สว่างสุกใส See also: พร่างพราย, แพรวพราว, สุกใส, เป็นประกาย, แวววาว Syn. brilliant, bright, shiny
glitter (vi.) ส่องแสงสุกใส See also: ระยิบระยับ, ระยับ, พร่างพราง, แพรวพราว, ทอประกาย, เป็นประกาย, สุกใส, แวววาว Syn. glisten, glimmer
luster (n.) ความสว่างสุกใส See also: ความโชติช่วง, ความเปล่งปลั่ง, ความผ่องใส Syn. brilliance, radiance
Vega (n.) ดาวสว่างสุกใสที่สุดในกลุ่มดาวพิณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like a flower... like a star... you're the loveliest girl in the world...ลูกคือดอกไม้ที่งดงาม คือดวงดาวที่สุกใส ลูกเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักที่สุดในโลก
Iridescent moonlightแสงจันทร์ที่ส่องสว่างสุกใส
And then a woman jumped out of a ball of light.จากนั้น ผู้หญิงคนหนึ่งหลุด ออกมาจากกลุ่มแสงที่สุกใส
He was just so pink and plump.ตัวเขาเป็นสีชมพูสุกใส
Glittery. - Ask me something else.ไม่รู้สิ สว่างสุกใสมั้ง
The bright lure of freedom diminishes your life's joy in a mad scramble for power,แสงสุกใสของอิสรภาพ บั่นทอนความสุขของชีวิต เข้าแย่งชิงกันพื่ออำนาจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุกใส
Back to top