ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

effulgent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *effulgent*, -effulgent-

effulgent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
effulgent (adj.) ที่สว่างไสว See also: โชติช่วง Syn. luminous, radiant, refulgent
English-Thai: HOPE Dictionary
effulgent(อิฟัล'เจินทฺ) adj. โชติช่วง,เปล่งปลั่ง,ส่งรังสี, See also: effulgence n. ดูeffulgent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sir Romulus rode with his two companions, northwards, drawing ever closer... to an effulgent sea.เซอร์ โรมูลัส เดินทางไปกับผู้ร่วมทาง 2 คน มุ่งไปทางเหนือ เคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ ยังมหาสมุทร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า effulgent
Back to top