ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fulgent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fulgent*, -fulgent-

fulgent ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
fulgentadj. สุกสกาว,โชติช่วง,สว่างไสว.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sir Romulus rode with his two companions, northwards, drawing ever closer... to an effulgent sea.เซอร์ โรมูลัส เดินทางไปกับผู้ร่วมทาง 2 คน มุ่งไปทางเหนือ เคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ ยังมหาสมุทร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fulgent
Back to top