ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lambent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lambent*, -lambent-

lambent ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
lambent(แลม'เบินทฺ) adj. แวววาบ,ระยิบระยับ,หลักแหลม,เปล่งแสงสว่างอย่างนิ่มนวล, Syn. brilliant,radiant
English-Thai: Nontri Dictionary
lambent(adj) ผ่านๆไป,แลบ,เรืองแสง,แวววาว,ระยิบระยับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unnaturally red blood, lambent membranes.พบความผิดปกติในเลือด ไม่แสดงออกทางเนื้อเยื่อ

lambent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
軽妙[けいみょう, keimyou] (adj-na,n) light and easy; lambent; facile; clever; witty; smart; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lambent
Back to top