ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สำรวจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สำรวจ*, -สำรวจ-

สำรวจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สำรวจ (v.) survey See also: explore Syn. ตรวจสอบ, ตรวจ
สำรวจ (v.) survey See also: inspect, explore, ascertain, scrutinize, observe, view Syn. ตรวจสอบ, ตรวจค้น
สำรวจตลาด (v.) survey the market
สำรวจหา (v.) survey See also: examine, study Syn. สำรวจ, ตรวจหา, ค้นหา
English-Thai: HOPE Dictionary
aquanaut(แอด'วานอท) n. นักสำรวจใต้ทะเล, นักประดาน้ำ (skin diver)
census(เซน'ซัส) {censused,censusing,censuses} n. การสำรวจสำมะโนครัวประชากร vt. สำรวจสำมะโนครัว -pl censuses -Conf. consensus
check(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลาย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รุกฆาต (หมากรุก) ,ทำให้เกิดรอยแตก,ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นช่อง,ร้าวเป็นช่อง,หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
conspectusn. ปริทรรศน์,การมองหรือความเห็นอย่างกว้าง ๆ ,การสำรวจ,ข้อสรุป,บทสรุป
exploration(เอคซฺพละเร'เชิน) n. การสำรวจค้น,การสำรวจ,การตรวจ,การวินิจฉัย,สอบสวน
explorative(เอคซฺพลอ'ระทอรี,-ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสำรวจตรวจค้น
exploratory(เอคซฺพลอ'ระทอรี,-ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสำรวจตรวจค้น
explore(เอคซฺพลอร์') (explored,exploring,explores} v. สำรวจตรวจค้น,สำรวจ,ตรวจ,วินิจฉัย
explorer(เอคซฺพลอ'เรอะ) n. ผู้สำรวจ,นักสำรวจ,ผู้สำรวจตรวจค้น,ผู้วินิจฉัย,ผู้สอบสวน,เครื่องตรวจ
field workn. การวิจัยค้นคว้าหรือสำรวจในสถานที่จริง., See also: fieldworker n.
investigate(อินเวส'ทิเกท) vt. สำรวจ,สืบสวน,ไต่สวน,สอบสวน., See also: investigable adj. investigative,investigatory adj. investigator n., Syn. search,inquire
investigation(อินเวสทิเก'เชิน) n. การสำรวจ,การสืบสวน,การไตร่สวน,การสอบสวน
locate(โล'เคท) vt. หาที่ตั้ง,กำหนดที่ตั้ง,หาแหล่งที่ตั้ง,ตั้งอยู่,ตั้งรกราก,สำรวจที่ดินหรือถิ่นที่อยู่. vi. ตั้งอยู่,ตั้งรกราก,ก่อตั้ง., See also: locatable adj. ดูlocate locater n. ดูlocate locator n. ดูlocate, Syn. find
navigator(แนฟ'วิเกเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการเดินหรือขับเครื่องบิน,ผู้สำรวจทะเล,คนขุดดินสร้างถนน หนทาง หรือคลอง,กรรมกร
public-opinion polln. การสำรวจมติมหาชน
overlook(โอ'เวอะลุค) vt. มองข้าม,เมินเฉย,แกล้งมองไม่เห็น,มองลงไปดูทัศนียภาพ,ควบคุม,ดูแล n. ทัศนียภาพที่ปรากฎแก่สายตา,การสำรวจ,การสังเกต
oversee(โอ'เวอะซี) vt. คุมงาน,ควบคุม,ตรวจตรา,สำรวจ,มองลงสู่เบื้อล่าง, Syn. direct
peruse(พะรูซ') vt. อ่าน,อ่านตรวจ,พินิจพิจารณา,มองอย่างละเอียด,สำรวจ,อย่างละเอียด., See also: peruser n., Syn. read
poll(โพล) n. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง,รายชื่อผู้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง,บุคคลที่ปรากฎในรายชื่อ,การสำรวจความคิดเห็นของคนจำนวนมาก -vi.,vi. ได้รับคะแนนเลือกตั้ง,ออกเสียงลงคะแนน,สำรวจความคิดเห็น,
pollster(โพล'สเทอะ) n. ผู้สำรวจประชามติ., Syn. polltaker
prospect(พรอส'เพคทฺ) n. โอกาส,ความหวัง,ความหวังข้างหน้า,กาลภายหน้า,ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าได้,ผู้อาจเป็นผู้สมัคร,ทัศนียภาพ. vt.,vi. ค้นหา,สำรวจ,มีอนาคต,มีความหวัง., See also: prospector n., Syn. outlook,expectation
prospecting(พรัสเพค'ทิง) n. การสำรวจแร่
ranger(เรน'เจอะ) n. เจ้าหน้าที่สำรวจของกรมป่าไม้,เจ้าหน้าที่เฝ้าป่าหรืออุทยาน,ผู้ท่องเที่ยว,ทหารเฉพาะกิจสำหรับสงครามกองโจรหรือการจู่โจมอย่างกะทันหัน, See also: rangership n.
reconnaissance(รีคอน'นิเซินซฺ) n. การลาดตระเวน,การสำรวจ,การรังวัดปักเขตคร่าว ๆ ,การสอดแนม,หน่วยลาดตระเวน,รถลาดตระเวน, Syn. reconnoissance,survey,view
reconnoiter(รีคะนอย'เทอะ) vt.,vi. ลาดตระเวน,สอดแนม,สำรวจ,ตรวจสอบ, See also: reconnoitrer,reconnoiterer n., Syn. survey
reconnoitre(รีคะนอย'เทอะ) vt.,vi. ลาดตระเวน,สอดแนม,สำรวจ,ตรวจสอบ, See also: reconnoitrer,reconnoiterer n., Syn. survey
research(รีเซิร์ชฺ',รี'เซิร์ชฺ) n. การวิจัย,การค้นคว้า,การวินิจฉัย,การสืบเสาะ,การสำรวจ vi.,vt. วิจัย,ค้นคว้า, See also: researchable adj. researcher n. researchist n., Syn. scrutiny,study,inquire,investigation
search partyn. คณะสำรวจ
seek(ซีค) (sought,sought,seeking,seeks} vt. ค้นหา,หา,ค้นคว้า,แสวงหา,สอดส่องหา,สืบหา,พยายามได้มา,ถามหา,สอบหา,สำรวจ. vi. สอบถาม,สอบหา, See also: seeker n., Syn. search for,request,inquire
station(สเท'เชิน) n. สถานี,ที่ทำการ,สำนักงาน,สถานที่,ตำแหน่งหน้าที่,ฐานะ,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่อยู่อาศัย,ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์,จุดรังวัดปักเขต,เขตสำรวจ vt. ประจำ,ตั้งฐานปฎิบัติการ,ตั้งประจำ, See also: stational adj., Syn. location
survey(เซอเว') vt.,vi.,n. (การ) สำรวจ,รังวัด,ตรวจสอบ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจตรา, See also: surveyable adj.
surveying(เซอเว'อิง) n. การสำรวจรังวัด,อาชีพการสำรวจรังวัด,การตรวจสอบ,การพินิจพิเคราะห์,การสำรวจ
surveyor(เซอเว'เออะ) n. ผู้สำรวจรังวัด,ผู้สำรวจ,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจตรา,ผู้ตรวจสอบ., See also: surveyorship n., Syn. overseer,supervisor
test(เทสทฺ) vt.,vi.,n. (การ,ส่ง) ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ตรวจพิสูจน์,สำรวจ., See also: testability n. testable adj. testingly adv.
traverse(แทรฟ'เวิร์ส) vt. เดินข้าม,ขวาง,ขัดขวาง,ตัดผ่าน,ตัดทะลุ,กระโดดเชือก,เดินขึ้นลงข้ามเขา,ทำให้เดินขวาง,สำรวจ,พิจารณาอย่างละเอียด,ตรวจตรา,ต้าน,ปฎิเสธ,หันและเล็งปืนไปยัง. vi. เดินข้าม,ผ่าน,หันกระบอกปลายปืนไปยัง,ปืนเขาในรูปตัวZ,การเดินข้าม,การเดินผ่าน,การขวาง
view(วิว) n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ
visitation(วิซิทเท'เชิน) n. การเยี่ยม,การเยียน,การออกตรวจ,การสำรวจ,การให้ความช่วยเหลือหรือการเกิดภัยพิบัติของโรค,การปรากฎตัวของภูติผีปีศาจ., Syn. visit
English-Thai: Nontri Dictionary
perambulate(vt) เดินสำรวจ,เดินตรวจ,เดินรอบ
aquanaut(n) นักประดาน้ำ,นักสำรวจใต้ทะเล
census(n) การสำรวจสำมะโนประชากร
CROSS cross section(n) การสำรวจทางสถิติ,การตัดขวาง,ภาพตัดขวาง,แผนภาพ,แผนภูมิ,รูปตัด
exploration(n) การสำรวจ,การตรวจค้น,การสอบสวน,การวินิจฉัย
explore(vt) สำรวจ,ตรวจค้น,ตรวจ,วินิจฉัย,วิเคราะห์
explorer(n) นักสำรวจ,ผู้สอบสวน,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องตรวจ
feel(vi,vt) รู้สึก,สำนึก,เข้าใจ,เห็นใจ,สัมผัส,คลำหา,ทาบทาม,สำรวจ
inspect(vt) ตรวจ,สำรวจ,ตรวจตรา,ตรวจสอบ
inspection(n) การตรวจ,การสำรวจ,การตรวจพล
investigate(vt) สืบสวน,สืบสาว,สอบสวน,ไต่สวน,สำรวจ
investigation(n) การสืบสวน,การสอบสวน,การไต่สวน,การสำรวจ
navigator(n) นักบิน,นักเดินเรือ,ผู้สำรวจทะเล
perambulator(n) ผู้เดินสำรวจ,ผู้เดินตรวจ,รถเข็นเด็ก
pioneer(n) นักสำรวจ,ผู้บุกเบิก,ผู้ริเริ่ม
poll(n) การสำรวจความคิดเห็น,การออกเสียงเลือกตั้ง,รายหัว,หัว
prospector(n) ผู้สำรวจ,ผู้คาดหวัง
reconnaissance(n) การลาดตระเวน,การตรวจตรา,การสำรวจ,การสอดแนม
reconnoiter(vt) ลาดตระเวน,ตรวจตรา,สำรวจ,ตรวจสอบ,สอดแนม
research(n) การวิจัย,การค้นคว้า,การสำรวจ,การวินิจฉัย
survey(n) การสำรวจ,การตรวจ,การรังวัด,แผนที่สำรวจ,การตรวจสอบ
surveyor(n) พนักงานตรวจ,ผู้สำรวจ,พนักงานรังวัด
test(n) การทดลอง,การสำรวจ,การสอบ,การพิสูจน์
visitation(n) การเยี่ยม,การตรวจค้น,การออกตรวจ,การสำรวจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
expedition๑. คณะสำรวจ๒. กองทหารที่ส่งไปปฏิบัติการนอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
explorationการสำรวจหาทรัพยากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gallup Pollการสำรวจมติมหาชน (แบบแกลลัป) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathfinder๑. หมุดสำรวจ๒. เครื่องตรวจคลองรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surveyการสำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
surveyorผู้สำรวจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concessionสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง, สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่รัฐอนุญาตให้เอกชนมาดำเนินการได้ภายใต้สัญญาสัมปทาน [ปิโตรเลี่ยม]
Counterเครื่องนับรังสี, อุปกรณ์ตรวจหาการแผ่รังสี หรือเครื่องสำรวจรังสี ซึ่งตรวจหาและวัดการแผ่รังสี จากการแตกตัวเป็นไอออน โดยแสดงเป็นผลรวมสะสม หรืออัตราการแผ่รังสี [นิวเคลียร์]
Delineation Wellหลุมสำรวจขอบเขตหลุมประเมินผล (Appraisal well) ที่เจาะโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาขอบเขตของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Detailed Reconnaissance Survey การสำรวจดินแบบค่อนข้างหยาบ การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 40,000 ถึง 1 : 100,000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนาม เจาะสำรวจดินจำนวน 1 หลุม ต่อพื้นที่ 1 - 2 ตารางกิโลเมตร เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 50,000 ถึง 1 : 100,000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ในงานวางแผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับภาค [สิ่งแวดล้อม]
exploratory boreholeexploratory borehole, หลุมสำรวจ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Explorerนักสำรวจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Geological surveyการสำรวจทางธรณีวิทยา [TU Subject Heading]
Inventoryการสำรวจหนังสือการสำรวจหนังสือ หมายถึง การติดตามสถานภาพของหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริการ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ทราบว่า หนังสือนั้น ยังคงอยู่ให้บริการที่ชั้นหรือไม่ และมีการจัดเรียงอย่างถูกต้องหรือไม่ หนังสือรายการใดที่มีการยืมออก สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการยืมออก หรือมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุด และเพื่อให้ตรวจสอบถึงสภาพของหนังสือที่ชำรุด สมควรได้รับการซ่อมแซม หรือควรจำหน่าย หรือควรซื้อมาทดแทน หรือ รายการใดที่สูญหายไป เป็นจำนวนเท่าใด ควรจะซื้อมาทดแทนหรือไม่
Longitudinalตามแนวตั้ง, ตามยาว, แบบตามยาว, การตรวจตามยาว, การสำรวจระยะยาว, ด้านยาว [การแพทย์]
Readership surveysการสำรวจผู้อ่าน [TU Subject Heading]
Seismic explorationการสำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
sonarโซนาร์, อุปกรณ์ที่ใช้ในเรือเพื่อสำรวจหรือหาวัตถุใต้ทะเล โดยอาศัยหลักการส่งคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงออกไปกระทบวัตถุใต้น้ำ แล้วสะท้อนกลับมาสู่เครื่องรับ  sonar ย่อมาจาก sound navigation and ranging [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Supervised areaพื้นที่ตรวจตรา, บริเวณที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม แต่จำเป็นต้องมีการสำรวจรังสีจากการทำงานโดยไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ
Survey meterเครื่องสำรวจรังสี, อุปกรณ์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ที่ใช้ตรวจหาและวัดรังสี เพื่อใช้สำรวจปริมาณรังสีในพื้นที่ต่างๆ หรือที่ตัวบุคคล เพื่อตรวจสอบการแผ่รังสี และ การเปื้อนสารกัมมันตรังสี
Surveyingการสำรวจทางวิศวกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]
Surveyorsช่างสำรวจ [TU Subject Heading]
Wildcatหลุมแรกเจาะสำรวจหาน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ, หลุมแรกเจาะสำรวจหาน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ที่ไม่เคยเจาะพบน้ำมันหรือก๊าซมาก่อน
systems analysisการวิเคราะห์ระบบสำรวจระบบงาน หรือวิธีการทำงานที่ใช้กันอยู่เพื่อศึกษาว่าผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานมีวัถุประสงค์ในการทำงานอย่างไร ต้องการรายงานสารสนเทศอะไรบ้าง ระบบปัจจุบันตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้หรือไม่ การทำงานต่างๆ มีปัญหาอย่างไรบ้าง สมควรนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ห้องสมุดมีระบบให้นักเรียนยืมหนังสือโดยนักเรียนจะต้องเขียนชื่อลงในบัตรยืมหนังสือส่งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเก็บไว้ และบันทึกลงในสมุดยืมหนังสือ การวิเคราะห์ระบบห้องสมุดจะช่วยให้เห็นว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ปรับปรุงการยืมหนังสือสะดวกรวดเร็วขึ้นได้อย่างไร [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
examine for (phrv.) สำรวจ See also: ค้นหา
explore (vi.) สำรวจ See also: ขุดคุ้ย, เสาะหา Syn. discover
explore (vt.) สำรวจ See also: ขุดคุ้ย, เสาะหา Syn. discover
look round (phrv.) สำรวจ See also: ตรวจตรา Syn. look about
pioneer (vt.) สำรวจ See also: บุกฝ่าป่ารก, หักร้างถางพง
survey (vt.) สำรวจ See also: เสาะหา, หาข้อมูล Syn. scan, inspect, reconnoiter
travel to (vt.) สำรวจ See also: เข้าไปสำรวจ
census (vt.) สำรวจจำนวนประชากร
introspect (vt.) สำรวจจิตใจหรือความรู้สึกของตัวเอง
look into (phrv.) สำรวจลวกๆ See also: เปิดดูคร่าวๆ, ดูผ่านๆ Syn. dip into
look up and down (idm.) สำรวจอย่างละเอียด (ด้วยตา)
check (vt.) สำรวจให้แน่ใจ See also: ดูให้แน่ใจ Syn. ensure, see
go round (phrv.) สำรวจไปรอบๆ
canvass (n.) การสำรวจความคิดเห็น
canvasser (n.) ผู้สำรวจประชามติ
census (n.) การสำรวจจำนวนประชากร Syn. nosecount, count, statistics
conspectus (n.) การสำรวจ Syn. survey
exploration (n.) การสำรวจ See also: การค้นหา Syn. discovery
explorer (n.) นักเดินทางสำรวจทะเล See also: นักเดินเรือ, นักบุกเบิกทางทะเล Syn. seaman
fieldwork (n.) การศึกษาและสำรวจในสถานที่จริง See also: การศึกษาภาคสนาม, การทำวิจัย, งานภาคสนาม, การออกสัมภาษณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I spent the long sunny days exploring the shopsฉันใช้เวลาในวันที่แดดออกนานๆ สำรวจร้านค้าต่างๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought we could use it to look around.ผมเชื่อว่า เราใช้มัน สำรวจ รอบๆได้
Somehow you're like Dora the Explorer and you're the first personอย่างใดคุณต้องการ โดระ สำรวจ และคุณเป็นคนแรก
You can speculate all you want, but unless you check it out yourself you never know.สำรวจกันซะให้พอ เข้าไปกันเองนะ... ...จะได้หายสงสัย
Now we do have confirmed estimates Out of the United States Geological Survey Putting the expected quake at a 10.0.สำรวจที่ดินคาดว่า ความแข็งแรงของ 10.0.
We do have confirmed estimates Out of the United States Geological Surveyสำรวจที่ดินประมาณการ-
Inspect them. Is everyone alright?สำรวจทุกคนซิ เป็นอะไรบ้างรึเปล่า?
Scout around some?สำรวจบางแห่งรอบๆ นี้รึ?
Check the surrounding blocks. We may have casualties.สำรวจรอบ ๆ เราอาจจะมีผู้บาดเจ็บ
Invaders! Search the boat.สำรวจหาผู้บุกรุกบนเรือ
Fíli, take your brother.สำรวจอาคาร ระมัดระวังไม่เห็น
Have them do a 14 reference to presidential suite balcony right away.สำรวจเพรสซิเดนท์สวีท แล้วอารักขา
Investigating gunfire now.สำรวจเสียงปืนเดี๋ยวนี้
Explore new rituals, evolve.สำรวจแนวทางใหม่ๆ พัฒนา
Turn us right.เครื่องมือสำรวจยิงที่เหมาะสม
Dummy, the surveyors say they may have run into some quicksand up ahead.คนสำรวจบอกว่ามีทราบดูดข้างหน้า
I'm just gonna go up there and take a look around. Nobody's gonna see me.ฉันแค่ไปสำรวจรอบๆที่นั่น ไม่มีใครเห็นฉันหรอกน่ะ
Let's have a look at this machine of yours.ไปสำรวจเครื่องเหาะของนายดีกว่า
I would like to explore another possibility.ฉันต้องการที่จะสำรวจความ เป็นไปได้อีก
I'm not taking a survey.ล็อฟฉันไม่ได้รับการสำรวจ
We've been sending probes out here since the '70s.เราได้รับการส่งยานสำรวจออก จากที่นี่ ตั้งแต่ยุค 70 เพื่อให้มีพวกคุณ
Kuwata and the others went to look around Kisarazu.คุวาตะ และคนอื่นๆ ไปสำรวจดูรอบๆ คิซาราสุ
We're looking for tunnels, bunkers, unmapped trails, whatever.เราจะสำรวจอุโมงค์ ที่กำบังเส้นทาง
Seventy percent of all archaeology is done in the library.70% ของโบราณคดี จากโบราณคดีที่สำรวจแล้ว อยู่ในห้องสมุด
I'll go take a look around. Will you be all right down here alone?ผมจะขึ้นไปสำรวจดู คุณอยู่ข้างล่างคนเดียวได้ไหม?
I've got to inspect that cage.ผมต้องไปสำรวจกรงนั่น
Didn't you want to visit the sacred caves?คุณอยากไปสำรวจถ้ำศักดิ์สิทธิ์มั้ย
However, his superior, George Garrad had been retired to the Ordnance Survey in the hope that this would help the morale of his troops who'd been driven to drink by his irksome personality.ยังไงก็ตาม หัวหน้าของเขา จอร์จ การาด ได้เกษียณตัวมาสำรวจทำแผนที่
Yes, sort of surveyors, if you like.- เรียกว่านักสำรวจก็ได้
I think you will find that His Majesty's Ordnance Survey will provide equitable remuneration.คุณคงรู้อยู่แล้วว่านักสำรวจหลวง จะให้ค่าตอบแทนอย่างเพียงพอ
Reminds me of surveying Abyssinia in '88.ทำให้ผมนึกถึงตอนสำรวจ อาบิสซิเนียปี88
But Her Majesty's Ordnance Survey of 1887 established their heights and the distance between them and the distance between them and Ffynnon Garw.แต่กรมสำรวจแผนที่หลวงปี 1887 ได้กำหนดความสูงไว้ และระยะระหว่างเขา2 ลูก
We have now Ffynnon Garw and I have to inform you that it is 984 feet.เราได้คำนวณ การสำรวจ เขาฟินาฮ่อนการูแล้ว
I gotta take a look around.ฉันกำลังเป็นบ้า ขอฉันออกไปสำรวจรอบๆเถอะ
This is the product of years of exploration by some of the world's most distinguished scientists.นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ ปีของการสำรวจ โดยบางส่วนของโลกที่นัก วิทยาศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุด
But clearly the fact that this is being explored is a vindication...แต่ชัดเจน ความจริงที่ว่านี้จะ ถูกสำรวจคือการปลดปล่อย
Harry Dalton with the U.S. Geological Survey...สวัสดี แฮร์รี่ดัลตัน ที่มีการสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐฯ ...
Harry Dalton of the United States Geological Survey.แฮร์รี่ดัลตันของ สำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา
United States Geological Survey.ประเทศสหรัฐอเมริกา การสำรวจทางธรณีวิทยา
A representative of the United States Geological Survey... will be on hand to explain the facts to you in detail.เพื่อหารือเกี่ยวกับ การอพยพของเมืองของเรา ตัวแทนของประเทศ สำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา ... จะอยู่ในมือที่จะอธิบาย ข้อเท็จจริงกับคุณในรายละเอียด
Two thirds of their work force find that category. We'd be closing them down for days.แต่ก็คงจะมี สองในสามที่ตกสำรวจไป เราคงต้องปิดที่นั่นหนึ่งวัน

สำรวจ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調べる[しらべる, shiraberu] Thai: สำรวจ English: to investigate
研究[けんきゅう, kenkyuu] Thai: สำรวจค้นคว้า English: investigation
究明[きゅうめい, kyuumei] Thai: สำรวจให้รู้แจ้งเห็นจริง English: investigation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สำรวจ
Back to top