ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สับเปลี่ยน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สับเปลี่ยน*, -สับเปลี่ยน-

สับเปลี่ยน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สับเปลี่ยน (v.) take turns See also: one by one Syn. เปลี่ยน, ผลัดกัน
สับเปลี่ยน (v.) change See also: switch, alter Syn. เปลี่ยน
สับเปลี่ยน (v.) change See also: switch, alter Syn. เปลี่ยน
สับเปลี่ยน (v.) take turns See also: one by one Syn. เปลี่ยน, ผลัดกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
american standard code foรหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ ใช้ตัวย่อว่า แอสกี (ASCII) เป็นรหัสมาตรฐานแบบหนึ่งที่ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ เรียกว่า "รหัส แอสกี "
anagram(แอน' นะแกรม) n. การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่ -anagrammatic (al) adj. (transposition)
graphic interchange formaรูปแบบสับเปลี่ยนภาพกราฟิกใช้ตัวย่อว่า GIF (อ่านว่า จิฟ) เป็นรูปแบบการเก็บแฟ้มข้อมูลที่มีภาพแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพีซีหรือแมคอินทอชก็จะสามารถเรียกมาใช้ได้ มักจะมีไว้ใช้ในบริการ CompuServe ดู CompuServe ประกอบ
changeling(เชนจ'ลิง) n. เด็กถูกสับเปลี่ยน,คนทรยศ,คนโง่,เด็กหลงจากพ่อแม่
chequer(เชค'เคอะ) {chequered,chequering,chequers} n. หมากรุก (หนึ่งเม็ด) ,ตาหมากรุก,ลายตาหมากรุก -vt. สับเปลี่ยน,กลับกัน, Syn. checker)
chop(ชอพ) v.ตัด,ผ่า,สับ,โค่น,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตัดขาด,เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน,โต้เถียง -n. การตัด,การผ่า,ชิ้นที่ตัดออก,ชิ้นเนื้อ,การสับเปลี่ยน -Phr. (chop chop adv.,interj. เร็ว !.เร็วเข้า !)
commutate(คอม'มิวเทท) vt. เปลี่ยนแปลงทิศทาง,เปลี่ยนเป็นกระแสตรง,เปลี่ยนแทน,สับเปลี่ยน, Syn. substitute,replace
commutative(คะมิว'ทะทิฟว) adj. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (การสับเปลี่ยน การแลกเปลี่ยน)
commutator(คอม'ยะเทเทอะ) n. เครื่องเปลี่ยนทิศทางของกระแสไฟฟ้า,เครื่อง สับเปลี่ยน,เครื่องแลกเปลี่ยน
commute(คะมิวทฺ') {commuted,commuting,commutes} vt. เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น,แลกเปลี่ยน,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนเป็นนักโทษที่เบากว่า vi. เปลี่ยนแทน,ไป ๆ มา ๆ เสมอ, See also: commuter n., Syn. exchange,alter
dynamic data exchangeการสับเปลี่ยนข้อมูลแบบพลวัตใช้ตัวย่อว่า DDE (อ่านว่า ดีดีอี) คำนี้ใช้ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์และโอเอส/ทู หมายถึงการทำให้สองโปรแกรมบนวินโดว์ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เป็นต้นว่า การนำตัวเลขที่อยู่ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) มาใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ตัวเลขเหล่านั้นใหม่ นอกจากนั้น หากมีการแก้ไขตัวเลขในตารางจัดการ ตัวเลขในโปรแกรมประมวลผลคำ ก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วยโดยอัตโนมัติ
ebcdic(เอบซีดิก) ย่อมาจาก extended binary coded decimal interchange code (แปลว่า รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย) เป็นชื่อของรหัสคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่กำหนดไว้สำหรับเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองแบบขยาย บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้คิดและคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มก็ใช้รหัสนี้ทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปนิยมใช้รหัสแอสกี (ASCll) มากกว่า อันที่จริงแล้ว ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของรหัสเหล่านี้เลยก็ได้
gif(จิฟ) ย่อมาจาก Graphic Interchange Format (รูปแบบสับเปลี่ยนภาพกราฟิก) เป็นรูปแบบการเก็บแฟ้มข้อมูลที่มีภาพแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพีซีหรือแมคอินทอชก็จะสามารถเรียกมาใช้ได้ มักจะมีไว้ใช้ในบริการ CompuServe ดู CompuServe
invert(อินเวิร์ท') vt.,vi. กลับกัน,พลิกกลับ,คว่ำ,กลับหัวกลับหาง,สับเปลี่ยน. adj. กลับ,สับเปลี่ยน. n. ผู้พลิกกลับ,ผู้รักร่วมเพศ.
relay(รีเล') {relaid,relaying,relays} vt. ถ่ายทอด,สิ่งเป็นทอด ๆ ,ผลัดเปลี่ยน,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนเวร,วางใหม่,นอนใหม่,ปูใหม่ vi. ถ่ายทอด n. (รี'เล) ม้าหรือสุนัขที่ใช้สับเปลี่ยน,เจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยน,การวิ่งผลัด,เครื่องถ่ายทอดเสียง,เครื่องถ่ายทอดภาวะกระแสไฟฟ้า,เครื่องถ่ายทอด,เครื่องหมุนต่อ
rotate(โร'เทท) vi. หมุน,หมุนรอบ,หมุนเวียน,โคจรรอบ,สับเปลี่ยน vt. ทำให้หมุนรอบ,ทำให้หมุนเวียน,ทำให้สับเปลี่ยน, See also: rotatable adj.
extended binary coded decextended binary coded decimal interchange code รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EBCDIC (อ่านว่า เอ็บซีดิก) เป็นชื่อของรหัสคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่กำหนดไว้สำหรับเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองแบบขยาย บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้คิดและคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มก็ใช้รหัสนี้ทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปนิยมใช้รหัสแอสกี (ASCll) มากกว่า อันที่จริงแล้ว ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของรหัสเหล่านี้เลยก็ได้
shuffle(ชัฟ'เฟิล) vi.,vt.,n. (การ) เดินลากเท้า,เดินลากขา,เอาเท้าลากไปมาบนพื้น,เดินงุ่มง่าม,เดินอุ้ยอ้าย,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง,สับไพ่,ผสมปนเป,สับเปลี่ยน -Phr. (shuffle off ดันไปทางข้าง), See also: shuffler n., Syn. intermix,scuff,shi
shunt(ชันทฺ) vt.,vi.,n. (การ) สับราง,เปลี่ยนราง,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนเส้นทาง,ปัด,แยก,เก็บ,ระงับ,หันไปอีกทางหนึ่ง,เปลี่ยนเส้นทาง,เครื่องสับราง,เครื่องแยกทางไฟฟ้า,รถไฟเปลี่ยนราง, (ศัลยกรรมผ่าตัด) ทางหรือหลอดที่สร้างขึ้นใหม่,การเชื่อมต่อระหว่างท่อสองท่อในร่างกาย
substitute(ซับ'สทิทิวทฺ) n.,adj. ตัวแทน,คำแทน. vt. แทน,สับเปลี่ยน., See also: substitutable adj. substituter n. substitution n. substituteal adj. substituteary adj., Syn. replace,supplant,displace
switch(สวิทชฺ) n. ที่เปิดปิด,หัวเปิดปิด,การเปิดปิด,การเปลี่ยน,เครื่องเปลี่ยน,สะพานไฟ,ไม้เฆี่ยน,ไม้เท้า,การหวด,การเฆี่ยน vt.,vi. เปลี่ยน,สับเปลี่ยน,สับเปลี่ยนกระแสไฟ,ฉก,ฉวย,เฆี่ยนหรือหวดด้วยไม้เรียว,หัน,หันเห,แกว่ง,กระดิกหาง., See also: switcher n.
switchboardn. แผงไฟฟ้า,แผงสายโทรศัพท์,แผงสับเปลี่ยนไฟฟ้าหรือโทรศัพท์,แผงปิดเปิด
transpose(แทรนซฺโพซ') vt. เปลี่ยนตำแหน่ง,สับเปลี่ยนตำแหน่ง,ย้ายตำแหน่งสมการ,ขนย้าย,ขนส่ง,เปลี่ยนระดับเสียง. vi. เปลี่ยนระดับเสียง,เปลี่ยนทำนองเพลง., See also: transposability n. transposable adj. transposer n.
transposition(แทรนซโพซิช'เชิน) n. การ-เปลี่ยนตำแหน่ง,การถูกเปลี่ยนตำแหน่ง,การสับเปลี่ยน,การขนย้าย,รูปแบบที่ถูกเปลี่ยนที่., See also: transpositional,transpositive adj.
vicissitude(วิซิส'ซิทิวดฺ) n. การเปลี่ยนแปลง,การผันแปร,การสับเปลี่ยน,การขึ้น ๆ ลง ๆ ,การหมุนเวียน., See also: vicissitudinary adj. vicissitudinous adj., Syn. changes,chance
English-Thai: Nontri Dictionary
changeling(n) เด็กที่ถูกสับเปลี่ยนกับเด็กอื่น
commutate(vt) เปลี่ยน,สับเปลี่ยน,แปลงกระแส
commutation(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การลดโทษ,เงินชดเชย
commutator(n) เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เครื่องสับเปลี่ยน
commute(vt) แลกเปลี่ยน,สับเปลี่ยน,เปลี่ยน,ลดโทษ
interchange(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนที่
interchangeable(adj) สับเปลี่ยนกันได้,แลกเปลี่ยนกัน,แลกกันได้
invert(vt) หกกลับ,กลับกัน,คว่ำ,พลิกกลับ,สับเปลี่ยน
rotary(adj) สับเปลี่ยน,หมุนเวียน,หมุนรอบ
rotate(vi,vt) หมุนเวียน,หมุน,สับเปลี่ยน,โคจร
rotation(n) การหมุน,การหมุนเวียน,การสับเปลี่ยน,การโคจรรอบ
rotatory(adj) ซึ่งหมุนรอบ,ซึ่งหมุนเวียน,เกี่ยวกับการสับเปลี่ยน
shift(vt) สับเปลี่ยน,เปลี่ยนมือ,ย้ายที่,หมุนเวียน,เปลี่ยนเวร,โยกย้าย
shuffle(n) การสับไพ่,การเดินขาลาก,อาการยุกยิก,การสับเปลี่ยน,การหลบหลีก
substitution(n) การแทนที่,การเปลี่ยนตัว,การสับเปลี่ยน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alternationการสับเปลี่ยน, การสลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)แอสกี (รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสารสนเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)เอบซีดิก (รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exchange๑. แลกเปลี่ยน, สับเปลี่ยน๒. ชุมสาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC)รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย (เอบซีดิก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
GIF (graphics interchange format)จิฟ (รูปแบบสับเปลี่ยนภาพกราฟิกส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interchange๑. สับเปลี่ยน๒. การสับเปลี่ยน [มีความหมายเหมือนกับ translocation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interchangeable-สับเปลี่ยนได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permutationการเรียงสับเปลี่ยน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reshuffleการสับเปลี่ยนตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
translocation๑. การเคลื่อนย้าย๒. การสับเปลี่ยน [มีความหมายเหมือนกับ interchange ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
permutationวิธีเรียงสับเปลี่ยน, การจัดเรียงลำดับสิ่งของโดยคำนึงถึงตำแหน่งของสิ่งของเป็นสำคัญ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rotate (vt.) สับเปลี่ยน See also: ทำให้หมุนเวียน Syn. alternate, switch, take turns
rotate (vi.) สับเปลี่ยน See also: หมุนเวียน Syn. alternate, switch, take turns
shift onto (phrv.) สับเปลี่ยน See also: เปลี่ยน, ย้าย Syn. shift to
shunt (vi.) สับเปลี่ยน See also: สับราง, เปลี่ยนเส้นทาง Syn. avert, divert, turn
shunt (vt.) สับเปลี่ยน See also: สับราง, เปลี่ยนเส้นทาง Syn. avert, divert, turn
invert (vt.) สับเปลี่ยนที่กัน See also: คว่ำ, พลิกกลับ Syn. overturn, reverse, transpose
switch (vi.) สับเปลี่ยนสวิตช์ไฟฟ้า
anagram (n.) การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่
changeling (n.) เด็กที่ถูกแอบสับเปลี่ยน
commutation (n.) การสับเปลี่ยน Syn. exchange, interchange
commutative (adj.) ที่เกี่ยวกับการสับเปลี่ยน
commutator (n.) กลไกในการสับเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า
converter (n.) เครื่องมือที่ใช้ในการสับเปลี่ยน (เช่น กระแสไฟฟ้า)
exchangeable (adj.) ซึ่งสับเปลี่ยน
reshuffle (n.) การสับเปลี่ยน See also: การเปลี่ยน
substitutable (adj.) ซึ่งสับเปลี่ยน Syn. exchangeable
switch (n.) การสับเปลี่ยน See also: การแทนที่ Syn. exchange, substitution
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Swapped them for what?สับเปลี่ยนมันเพื่ออะไร
Invert mode. Secret code: "The Beast"!สับเปลี่ยนโหมด โค้ดลับ "บีสต์"!
I switched glasses while your back was turned!ฉันสับเปลี่ยนถ้วย ตอนที่นายหันหลังไป
We 're at the Haruki-ya snack barnear the highway interchange in Ward 8.เราอยู่ที่ ฮารูกิ กำลังกินอาหาร บนทางหลวงระหว่างสับเปลี่ยนในเขต 8
I'm supposed to relieve you.ฉันมาสับเปลี่ยนนายน่ะ
We are presently executing a plan of redeployment that will minimize response time while maximizing coordination between patrol units in a decentralized networking scheme.ปัจจุบันเรากำลังดำเนินการตามแผนของการสับเปลี่ยนกำลังคน ... ... ที่จะลดเวลาในการตอบสนอง ... ... ขณะที่การเพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยลาดตระเวน ...
From the second day, Watari switched it into the fake one.ในวันที่2 วาตาริสับเปลี่ยนมันกับเล่มปลอม
Uh, prior to implantation, our embryo was accidentally switched with another client's.ก่อนที่จะทำการฝังตัวอ่อน ตัวอ่อนของคุณเกิดสับเปลี่ยนกับลูกค้าคนอื่น
..make sure you do so at a different time every day because the croc will learn your routine.ให้พยายามสับเปลี่ยนเวลา ในแต่ละวันด้วย เพราะจระเข้พวกนี้ มันจะเรียนรู้กิจกรรมของคุณ
The Aria project has been decommissioned and all those involved rotated to other assignments.โครงการอาเรียได้ถูกยกเลิก ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ถูกสับเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่น
Yes, sir. As soon as we load relief supplies.ครับ ท่าน ทันทีที่บรรจุเสบียงสับเปลี่ยนเสร็จ
Ahhh... we just changed shift, so I don't know the reason.อา... พวกเราเพิ่งมาสับเปลี่ยน, ดังนั้นข้าไม่รู้เหตุผล
At the Roosevelt when Whistler made off with Lief's card?ที่ Roosevelt ตอนที่วิสท์เลอร์ สับเปลี่ยนการ์ดได้ไหม
We'll borrow a power converter from Jaybo and reprogram it to feed ourเราจะขอยืมเครื่องสับเปลี่ยนพลังงานมาจากเจย์โบ แล้วก็ปรับโปรแกรมให้มันกระตุ้น...
During that time, the shooter took the guitar case that had been left in the outer room and switched it with the one that had the rifle in it.ในตึกเดียวกับที่คนร้ายอยู่ ซึ่งได้รับการยืนยันแล้ว และตอนที่พวกเขาคุยกันอยู่นั้น ดูเหมือนคนร้ายจะสับเปลี่ยน กระเป๋าที่มีปืนอยู่ข้างในตรงประตูทางเข้า
After every shift on the job, two tours in Iraq, he always came home.ทุกครั้งที่มีการสับเปลี่ยนงาน สองรอบในอิรัก เขากลับบ้านเสมอ
And north of this section, there are multiple switch points where the tracks branch out into dozens of other lines.และทางเหนือของส่วนนี้ มีจุดสับเปลี่ยนหลายจุดที่ ซึ่งเส้นทาง ขยายออกไปได้หลายเส้นทาง
They hit the power converters, so we can't go into hyperspace.พวกมันโจมตีเครื่องสับเปลี่ยนพลังงาน ตอนนี้เราเข้าสู่ไฮเปอร์สเปซไม่ได้แล้ว
Without their visits, you cannot hope to shun the path I've tread.เจ้าจงอย่าเลิกล้มความตั้งใจ ที่จะสับเปลี่ยนบาทวิถีให้กับข้า
From your switch with Dr. Perry.จากการสับเปลี่ยนร่างกับดร.แพรี่
Telford's still on active rotation with the stones, yeah?เทลฟอร์ดยังคงรอการสับเปลี่ยนของหินอยู่ใช่มั้ย ?
The central principle of sleight of hand... the switch.หลักการที่เป็นแก่นกลางของ นักเล่นกลมือไวคือ การสับเปลี่ยน
The controls on my speeder Were compromised.เครื่องควบคุมสปีดเดอร์ข้าถูกสับเปลี่ยน
Sadly, my dear, There is no proof Anyone tampered with anything.เสียใจด้วยนะที่รัก ไม่มีหลักฐานใดที่บ่งบอกว่า มีใครพยายามสับเปลี่ยนอะไรทั้งนั้น
Procuring the remains of your partner was not difficult.การสับเปลี่ยนร่างของคู่หูเจ้าไม่ใช่เรื่องยาก
All it took was a few payoffs to replace his body.ใช้เวลาไม่นานในการสับเปลี่ยนกับร่างปลอม
The vinegar had to be substituted for the Sherry after you'd selected the bottle but before you'd left for the event.น้ำส้มสายชูได้ถูกสับเปลี่ยนกับเชอร์รี่ หลังจากที่คุณได้เลือกแล้ว แต่ก่อนที่คุณจะไปที่งานนั่น
I switched with him, and because I was Mark's partner, I was covering the bust that led me to you.แต่ผมขอสับเปลี่ยนกับเขา แล้วก็ เพราะว่าผมเป็นคู่หูของมาร์ค ทำให้ผมมีโอกาส ได้พบกับคุณ
Owen swapped them, he swapped it. You need to call Anti-Terrorism.โอเว่นสับเปลี่ยนพวกมัน เขาเปลี่ยนมัน คุณจำเป็นต้องโทรหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย
We were taking turns. That was the rule.เราสับเปลี่ยนได้ บังคับนะคะ
They switched again.พวกเขาสับเปลี่ยนกันอีกแล้ว
You switched with your brother.คุณสับเปลี่ยนตัวกับพี่ชายคุณ
And he can toggle between camerasและเขาสามารถสับเปลี่ยนระหว่างกล้องแต่ละตัว
The girl must have switched them out.เธอคงจะสับเปลี่ยนมัน
A baby was switched long ago, and Carlos made a decision.ทารกได้ถูกสับเปลี่ยนมานาน และคาลอสได้ตัดสินใจ
ESU and Canine are en route to sweep the tunnels.ศูนย์ควบคุมไฟฟ้า กับศูนย์สับเปลี่ยนราง
It's an anagram.มันคือการสับเปลี่ยนพยัญชนะให้เป็นคำใหม่
I would like to discuss with you regarding the personnel changes.ฉันอยากจะสับเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากร
The child got switched?เด็กถูกสับเปลี่ยนกัน?
Wild blaberings about eh.. risky trade, vikings.บ่นพึมพำเรื่อง เอ่อ.. สับเปลี่ยน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สับเปลี่ยน
Back to top