ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exchangeable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exchangeable*, -exchangeable-

exchangeable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exchangeable (adj.) ซึ่งแลกเปลี่ยนกันได้ See also: ซึ่งสลับกันได้
exchangeable (adj.) ซึ่งสับเปลี่ยน
exchangeable (adj.) ซึ่งเป็นตัวแทน See also: ซึ่งเป็นการแทน, ใช้แทนกันได้ Syn. substituted

exchangeable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
交換可能[こうかんかのう, koukankanou] (adj-na) exchangeable; convertible; transferable; replaceable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exchangeable
Back to top