ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลือ*, -ลือ-

ลือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลือ (v.) spread (e.g. rumour) See also: circulate, broadcast, make known, disseminate, propagate, spread widely Syn. เลื่องลือ, ระบือ
ลือกระฉ่อน (v.) be rumored See also: spread, circulate, get about, go around Syn. ลือ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง
ลือกระเดื่อง (v.) be well-known See also: be famous, be notable, be renowned, be celebrated, be eminent, be prominent
ลือชา (v.) be well-known See also: be celebrated, be renowned, be famous Syn. ลือชาปรากฏ, ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง, ลือนาม, ลือชื่อ
ลือชาปรากฏ (v.) be well-known See also: be celebrated, be renowned, be famous Syn. ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง, ลือนาม, ลือชื่อ
ลือชาปรากฏ (v.) be well-known See also: be celebrated, be renowned, be famous Syn. ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง, ลือชา, ลือชื่อ
ลือชื่อ (adj.) famous See also: well-known, renowned, celebrated, eminent
ลือนาม (v.) be well-known See also: be celebrated, be renowned, be famous Syn. ลือชาปรากฏ, ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง, ลือชา, ลือชื่อ
ลือเลื่อง (v.) spread See also: circulate, broadcast, disseminate, make known, go around/round Syn. เลื่องลือ, ระบือ
English-Thai: HOPE Dictionary
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
above(อะบัฟว') adv.,prep. เหนือ, เบื้องต้น, เกิน, พ้นเหลือ, กว่า, Syn. overhead, aloft
abundance(อะบัน' เดิน') n. ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ. -abundant adj.
abysmal(อะบิซ' มัล) adj. ลึกสุดหยั่ง, ใหญ่สุดหยั่ง, เหลือเกิน
acanthocyteเม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างผิดปกติเป็นแฉก ๆ
acaroid resinยางไม้สีแดงหรือเหลืองที่ใช้ในการทำยาขัดหรือ Lacquers (accroides gum)
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
accommodation billเช็ดหรือดราฟของคนหนึ่งเพื่อช่วยเหลืออีกคนหนึ่ง
acetate(แอส' ซิเทท) n. เกลือหรือ ester ของ acetic acid, เส้นใยสังเคราะห์ที่ทำจากสารประกอบ acetic ester ของเซลลูโลส
achlorhydria(แอคคลอไฮ' เดรีย) n. ภาวะการไร้กรดเกลือในน้ำย่อยกระเพาะอาหาร
achromacyteเม็ดเลือดแดงที่มีสีซีดเนื่องจากการขาด haemogolbin
acidocytosisภาวะที่เลือดมี eosinophill leukocyte มากผิดปกติ
adamite(แอด' ดะไมทฺ) n. ผู้สืบเนื่องต่อมาจากอาดัม, มนุษย์, ผู้นิยมลัทธิเปลือยการหรืออาบแดด, นักอาบแดดเปลือยกาย. -adamitic, -adamitical adj.
aden(อาด' เดน, แอด' เดน) ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน (a seaport in Yemen)
adeniaต่อมน้ำเหลืองโตผิดปกติ
adenoids(แอด' ดินอยด์) n. ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือ
adrenocorticotropic(อะดรี' โนคอร์ทิโคทรอพ' พิค) adj. ซึ่งกระตุ้นส่วนเปลือกของต่อมหมวกไต
aedes egypti(เออี' ดิซอีจีพ' ไท) ยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เหลือง (yellow fever)
aegis(อี' จิส) n. โล่, การป้องกัน, การช่วยเหลือ, การคุ้มครอง., Syn. egis
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n
agglutination(อะกลูทิเน' เชิน) n. การเกาะติดกัน, ก้อนที่เกาะติดกัน, การจับเป็นก้อนของแบคทีเรียเม็ดเลือดแดงหรืออื่นเนื่องจาก antibody. -agglutinative adj., Syn. adhesion of parts) -agglutinate v.
agranulocytosis(อะแกรนนิวโลไซโท' ซิส) ภาวะที่เลือดมีเม็ดโลหิตน้อยกว่าปกติมาก
aid(เอด) vt.,n. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ช่วยฉุกเฉิน, ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, การอาศัย, แรงช่วย, สิ่งช่วย. -aider n. -aidful adj.
alder(ออล' เดอะ) n. ไม้ชนิดหนึ่งจำพวก Alnus ใช้ทำเครื่องเรือนเปลือกใช้ย้อมผ้า
aldosterone(แอลโดสทิโรน์') n. Biochem. ฮอร์โมนชนิดหนึ่งจากเปลือกของต่อม adrenal gland (a hormone) ดูที่ adrenal gland
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
all-fired(อลล' ไฟเออดฺ) adj., superl. สุดขีด, มากเกิน -all-firedly adv. เหลือเกิน (tremendous, excessive)
all-out(ออล' เอาทฺ) adj. สมบูรณ์, อย่างเต็มที่, ไม่มีเหลือไว้เลย (complete, total)
all-star(ออล' สทาร์) adj. ประกอบด้วยดาราแสดงทั้งหมด. -n. คนเล่นที่เลือกให้เป็นตัวแทนของดาราทั้งหมด (entirely of star performers)
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
altar railราวกั้นระหว่างที่บูชากับส่วนที่เหลือของโบสถ์
alternative(ออลเทอ' นะทิฟว) n. ทางเลือก, ของที่จะเลือก, วิธีการที่พอจะเลือกได้, อีกทางหนึ่ง, อีกวิธีการหนึ่ง. -adj. ซึ่งให้เลือกได้ระหว่างสอง (สิ่ง,วิธีการ) . -alternativeness, alternativity n., Syn. preference, alternate)
aluminate(อะลู' มิเนท) Chem., n. เกลือของ aluminum hydroxide, แร่อ๊อคไซด์ที่มีโลหะผสมกับ alumina
amber(แอม' เบอะ) n.,adj. อำพัน, สีน้ำตาลเหลือง, สีอำพัน, สีน้ำตาลเหลือง, Syn. brownish yellow)
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
amboceptor(แอม' บะเซพเทอะ) n. สารที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดเชื้อในเลือด มีคุณสมบัติเป็นตัวทำให้โลหิตแดงสลายตัว
ammonite 1(แอม' โมไนทฺ) n. เปลือกหอยชนิดหนึ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้ว. -ammonitic adj. -ammonitoid adj.
amoeboid(อะมี' บอยด์) คล้ายหรือเกี่ยวกับอะมีบา -amoeboidism adj. การเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวที่คล้ายการเคลื่อนที่ของอมีบา
amphibolic(แอมฟิบอล' ลิค) adj. ไม่แน่นอน, มีความหมายสองนัย, การพูดจาคลุมเคลือ (uncertain)
English-Thai: Nontri Dictionary
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ติดตาม,สาวก
aid(n) ความช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การอุปถัมภ์
alternative(adj) ซึ่งเลือกได้,เผื่อเลือ
amber(n) สีเหลืองอำพัน,สีน้ำตาลเหลือ
ambiguity(n) ความกำกวม,ความคลุมเครือ,ความเคลือบคลุม
ambiguous(adj) กำกวม,คลุมเครือ,เคลือบคลุม,มีสองนัย
ameliorate(vt) สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เยียวยา,ผดุง
amelioration(n) การสงเคราะห์,การเยียวยา,การช่วยเหลือ
ample(n) มากมาย,กว้างขวาง,เหลือเฟือ
ensanguine(vt) เปื้อนเลือ
strangulate(vt) รัดคอ,บีบรัด,รัดเส้นเลือ
aorta(n) เส้นเลือดใหญ่
arterial(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือดใหญ่,(สาย)ใหญ่
artery(n) เส้นเลือดแดง,ทางสำคัญ
assist(vt) ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,สนับสนุน
assistance(n) ความช่วยเหลือ,การอนุเคราะห์,การสงเคราะห์
assort(vt) จัดพวก,แบ่งประเภท,เข้าชุด,เลือกสรร
assortment(n) การจัดพวก,การแบ่งประเภท,การเลือกสรร
backing(n) การสนับสนุน,ความช่วยเหลือ,การหนุน
ballot(n) บัตรลงคะแนน,บัตรเลือกตั้ง,การลงคะแนนเสียง
bare(adj) เปลือย,โกร๋น,โล่งเตียน,ว่างเปล่า
bark(n) เสียงเห่า,เปลือกไม้,เรือสำเภา
bedim(vt) ทำให้มัว,ทำให้ทึบ,ทำให้เลือนลาง
bivalve(adj) มีสองลิ้น,มีสองเปลือ
bleed(vi) หลั่งเลือด,ตกเลือด,เสียเลือ
blond(adj) สีบลอนด์,สีทอง,สีเหลืองอ่อนๆ
blonde(adj) สีบลอนด์,สีทอง,สีเหลืองอ่อนๆ
blood(n) เลือด,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,บรรพบุรุษ
BLOOD blood bank(n) ธนาคารเลือ
BLOOD blood brother(n) พี่น้องร่วมสายเลือด,พี่น้องร่วมสาบาน,เพื่อนร่วมสาบาน
BLOOD blood cell(n) เม็ดเลือ
BLOOD blood group(n) กลุ่มเลือด,หมู่เลือด,กรุ๊ปเลือ
BLOOD blood test(n) การตรวจเลือ
BLOOD blood type(n) กลุ่มเลือด,หมู่เลือด,กรุ๊ปเลือ
bloodless(adj) ไม่มีเลือด,ซีด
bloodline(n) สายเลือด,พันธุ์
bloodshed(adj) เลือดออก
bloodshot(adj) เปื้อนเลือด,เห็นเส้นเลือ
bloodstain(n) รอยเปื้อนเลือด,รอยเลือ
bloodstream(n) กระแสเลือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acanthocyteเม็ดเลือดแดงมีหนาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acellular cementumเคลือบรากฟันไร้เซลล์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
acetonemia; acetonaemiaภาวะเลือดมีแอซีโทนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
achlorhydriaภาวะไร้กรดเกลือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acornผลเปลือกแข็งมีกาบรูปถ้วย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aid and comfort to the enemyการช่วยเหลือและอุปการะข้าศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alkalaemia; alkalemiaภาวะเลือดมีด่างเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
allowanceเงินสงเคราะห์, เงินช่วยเหลือ, เบี้ยเลี้ยง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
swallowed blood syndromeกลุ่มอาการเลือดถูกกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternativeทางเลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaemia; anemia; spanaemia; spanemiaภาวะเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anemia; anaemia; spanaemia; spanemiaภาวะเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aneurysmหลอดเลือดโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angiocardiography; cardioangiographyการถ่ายภาพรังสีหัวใจและหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angiologyนาฬิวิทยา, วิทยาหลอดเลือดและหลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anoxemia; anoxaemiaภาวะเลือดขาดออกซิเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anticoagulantสารกันเลือดเป็นลิ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aortaเอออร์ตา, ท่อเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apocryphaฉบับเคลือบแคลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
apoplectic strokeโรคลมเหตุหลอดเลือดสมองแตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apoplexy๑. การตกเลือดในสมอง๒. การตกเลือดมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arterial pressureความดันเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arteriosclerosis, cerebralภาวะหลอดเลือดสมองแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arteritisหลอดเลือดแดงอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arteryหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascites, bloodyมานเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atheromaตะกรันท่อเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atherosclerosisโรคท่อเลือดแดงและหลอดเลือดแดงแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aventurine glazeการเคลือบเกล็ดประกาย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
azotemia; azotaemiaภาวะเลือดคั่งสารไนโตรเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballot๑. บัตรเลือกตั้ง๒. การลงคะแนนโดยใช้บัตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballot boxหีบบัตรเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bare concreteคอนกรีตเปลือย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
barkเปลือกไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
leucocyte, basophilicเม็ดเลือดขาวเบโซฟิล [มีความหมายเหมือนกับ basophil ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bastเปลือกใน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
benign hypertensionความดันเลือดสูงไม่ร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blanket ballotบัตรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ (ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) [ดู bedsheet ballot] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bleedingอาการเลือดออก, เลือดไหล, การตกเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blood bankคลังเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abdminal Nodeต่อมน้ำเหลืองในท้อง [การแพทย์]
Abetalipoproteinemiaอะบีตาลิโปโปรตีนีเมีย, ไม่มีเบตา-ไลโปโปรตีนในเลือด [การแพทย์]
ABO Blood Groupหมู่เลือดเอบีโอ [การแพทย์]
Achlorhydriaกรดในกระเพาะ; กระเพาะไม่มีกรด; ขาดกรดในกระเพาะ; ไม่มีกรดในกระเพาะ; การไร้กรดเกลือในกระเพาะอาหาร; การไม่มีกรด; ไม่มีกรดเกลือ; กระเพาะไม่มีกรดเกลือ; กรด, ภาวะไม่มี; อะคลอฮัยเดรีย; ไม่มีกรดในน้ำย่อย, กระเพาะไม่หลั่งกรด, ไม่มีกรดในกระเพาะอาหาร [การแพทย์]
Aeroembolismการมีฟองก๊าซเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือด [การแพทย์]
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Agammaglobulinemiaอะแกมมาโกลบูลินนีเมีย, แกมมาโกลบูลินในเลือดต่ำ, แกมมาโกลบูลินพร่องในเลือด, อแกมมาโกลบูลินนีเมีย, ไม่มีแกมม่ากลอบบูลินในโลหิต [การแพทย์]
Agranulocytosisอะแกรนุโลซัยโตซิส; อะแกรนูโลไซโตซิส, โรค; อแกรนูโลซัยโตซิส; อะแกรนูโรซัยโตลิส; โรคขาดเม็ดเลือดขาว; อะแกรนูโลซัยโตสิส; โลหิตขาดแกรนนูโลไซท์; เลือดที่มีเม็ดเลือดขาวน้อย; เม็ดเลือดขาวต่ำ; ไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือด [การแพทย์]
Aidการช่วยเหลือ [การแพทย์]
Alcoholometerเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
alloyโลหะเจือ, โลหะผสม, สารเนื้อเดียวที่ได้จากการผสมโลหะสองชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ เช่น ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alternative agricultureเกษตรกรรมทางเลือก [TU Subject Heading]
Alternative Energyพลังงานทดแทน พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]
Altruistic behavior in animalsพฤติกรรมการช่วยเหลือในสัตว์ [TU Subject Heading]
Amboceptorsเคลือบเม็ดเลือดแดงไว้ด้วยแอนติบอดีย์ [การแพทย์]
Amenorrheaการขาดประจำเดือน; ระดู, การไม่มี; อะมีโนเรีย; ภาวะไม่มีระดู; ภาวะขาดประจำเดือนที่ไม่เกี่ยวกับการมีครรภ์; ประจำเดือนหยุดหายไป; ไม่มีประจำเดือน; การไม่มีเลือดระดู; การไม่มีระดู; การไม่มีประจำเดือน; ขาดประจำเดือน; ขาดระดู; ไม่มีรอบเดือน [การแพทย์]
Ammoniumเกลือแอมโมเนียม [การแพทย์]
amoeboid movementการเคลื่อนที่แบบอะมีบา, ลักษณะการเคลื่อนไหวโดยอาศัยการไหลของไซโทพลาซึมไปรวมกันด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้เซลล์ด้านนั้นโป่งออกเป็นซูโดโปเดียมและทำให้เซลล์เคลื่อนที่ไปจากจุดเดิมได้ เช่น การเคลื่อนที่ของอะมีบา  เซลล์เม็ดเลือดขาว  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anastomosesการเชื่อมติดต่อถึงกัน, การติดต่อระหว่างหลอดเลือด [การแพทย์]
Anastomosisการเชื่อมโยงกัน, เส้นเลือดฝอยประสานติดต่อ, ประสานกัน, การเชื่อมกัน [การแพทย์]
Anchoring Groupกรุ๊ปที่ไปทำให้เกิดเกลือ [การแพทย์]
Andalusite แอนดาลูไซต์ แหล่ง - พบตามหินแปรที่ถูกเปลี่ยนโดยหินแกรนิต พบตามหินดาน (Bed rock) ของเหมืองลานแร่ทั่ว ๆ ไป เช่น ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง ประโยชน์ - ใช้ทำพวกเครื่องเคลือบได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติทนไฟ ชนิดที่โปร่งใสทำเป็นรัตนชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Anemiaลือดจาง [TU Subject Heading]
Aneurysmส่วนโป่งพองของหลอดเลือด, อนิวริสม์, หลอดเลือดโป่งพอง, เส้นโลหิตแดงโป่งพองเป็นถุงขังโลหิตไว้, หลอดโลหิตซึ่งโป่งออกมา, หลอดเลือดโป่ง, หลอดเลือดแดงพอง, อนิวริสม์, การอุดตันและโป่งพอง [การแพทย์]
Angiocardiographyหลอดเลือดหัวใจ, การบันทึกภาพ [การแพทย์]
Annotationบรรณนิทัศน์บรรณนิทัศน์ เป็นการย่อเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของเอกสาร ผู้จัดทำบรรณนิทัศน์ อาจได้แก่ ผู้ผลิตหนังสือ เพื่อการเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาหนังสือ ส่วนห้องสมุดจัดทำบรรณนิทัศน์ เพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเรียกความสนใจ และเพื่อแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจในการพิจารณาเลือกซื้อหรือจัดหา ตัวอย่าง เช่น บรรณนิทัศน์งานเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือมีการจัดทำบรรณนิทัศน์เฉพาะเรื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่้น บรรณนิทัศน์หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
Anoxemiaการขาดออกซิเจนในเลือด, การพร่องออกซิเจนในเลือด, มีออกซิเจนน้อยเกินไป [การแพทย์]
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
antidiuretic hormone (ADH) [vasopressin]ฮอร์โมนแอนติไดยูเรติก, ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง ทำหน้าที่กระตุ้นหลอดเลือดให้บีบตัวและช่วยให้หลอดไตดูดน้ำกลับเข้าสู่เส้นเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aortaหลอดเลือดแดงเอออร์ตา, เอออร์ต้า, หลอดเลือดเอออร์ตา, เส้นโลหิตแดงใหญ่, อาร์ออต้า, ท่อเลือดแดงใหญ่, เส้นเลือดแดงใหญ่, หลอดเลือดใหญ่, เอ-ออร์ตา [การแพทย์]
Aplasiaไม่มีเซลล์สร้างเม็ดเลือดอยู่เลย, จำนวนเซลล์ลดลง, ไขกระดูกไม่มีเซลล์สร้างเม็ดเลือดเลย [การแพทย์]
Apoplexyอัมพาตครึ่งซีก, การตกเลือดในสมอง [การแพทย์]
Arbitrationอนุญาโตตุลาการการระงับข้อพิพาททางเลือก (alternative dispute resolution) วิธีหนึ่ง โดยการที่คู่กรณีตกลงเสนอข้อพิพาทให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่เรียกว่า “อนุญาโตตุลาการ” ทำหน้าที่พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทนั้น และคู่กรณีตกลงที่จะเห็นด้วยตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
Arterial Arcadeโค้งหลอดเลือดแดง [การแพทย์]
Arteriosclerosisหลอดเลือดแดงแข็ง [TU Subject Heading]
Arteritisหลอดเลือดแดงอักเสบ, การอักเสบของผนังหลอดเลือด, เส้นเลือดอักเสบ [การแพทย์]
arteryหลอดเลือดอาร์เตอรี่, หลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปสู่เนื้อเยื่อต่าง ๆ มีผนังเหนียวและยืดหยุ่นได้ มีกล้ามเนี้อเรียบ  ทำให้หดตัวหรือขยายตัวได้ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ash เถ้า กากที่เหลือจากการเผา [สิ่งแวดล้อม]
Atheromaอเธอโรม่า, อเธอโรมา, หลอดเลือดแดงใหญ่ของไตตีบตัน, เส้นเลือดอุดตัน [การแพทย์]
Atherosclerosisหลอดเลือดแดงแข็ง, ไขมันเกาะจับเส้นโลหิต, อาเธอโรสเคลอโรซิส, โรคอะเธอโรสเคลอโรซิส, เส้นเลือดแข็ง, หลอดเลือดแข็ง, โรคไขมันในเลือดสูง, การแข็งตัวของหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดตีบแข็ง, หลอดเลือดแดงตีบ, ผนังของหลอดเลือดหนาและตีบ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bruit (vt.) ลือ See also: เล่าลือ Syn. disclose
rumor (vt.) ลือ See also: เล่าลือ Syn. bruit, disclose
rumour abroad (phrv.) ลือข่าว See also: กระจายข่าว Syn. blaze abroad, bruit abroad
accommodating (adj.) ที่ช่วยเหลือ See also: ที่พยายามทำให้สะดวกสบาย, ที่พยายามทำให้พอใจ Syn. obliging, helpful, neighborly
adjuvant (adj.) ซึ่งช่วยเหลือ Syn. auxiliary
admirer (n.) ผู้ให้ความช่วยเหลือ See also: ผู้สนับสนุน Syn. booster, supporter, protagonist Ops. adversary, opponent
adopt (vt.) เลือกใช้ See also: นำมาใช้
adopt as (phrv.) เลือก (บางคน) เป็นตัวแทน
adoption (n.) การเลือกเอา See also: การเลือกรับเอามา Syn. choosing, choice, selection
aerosphere (n.) ชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มเปลือกโลก
aid (n.) ความช่วยเหลือ Syn. help, assistance, support
aid (vt.) ช่วยเหลือ See also: สงเคราะห์, อนุเคราะห์ Syn. assist, help, assist
aid (vi.) ช่วยเหลือ See also: เกื้อหนุน, สงเคราะห์ Syn. assist, help, assist
aid (n.) ผู้ที่ช่วยเหลือ See also: สิ่งที่ช่วยเหลือ
aid and abet someone (idm.) ช่วยเหลือ (คนทำผิด)
albumin (n.) โปรตีนชนิดหนึ่งพบในไข่ นม เนื้อสัตว์ และเลือ
alder (n.) ไม้ชนิดหนึ่งจำพวก alnus เปลือกใช้ย้อมผ้า เนื้อไม้ใช้ทำสะพานหรือตอม่อ
alterative (n.) ทางเลือ
alternate (n.) ทางเลือ
alternate (adj.) ที่เป็นตัวเลือSyn. alternative
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sorry I'm so little helpฉันเสียใจด้วยที่ช่วยได้น้อยเหลือเกิน
I really have no choiceฉันไม่มีทางเลือกจริงๆ
I need your help right awayฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณเดี๋ยวนี้
I realize you have been given no choiceฉันเข้าใจว่าคุณไม่มีทางเลือกเลย
There's so much I have to tell you bothมีเรื่องมากมายเหลือเกินที่ฉันต้องบอกกับเธอทั้งสองคน
Are you on the street? It sounds so loudคุณอยู่บนถนนอยู่เหรอ เสียงดังมากเหลือเกิน
There are only two minutes leftมีเวลาเหลือแค่ 2 นาที
It's bleedingมันเลือดออก
There's not a lot of choiceมีทางเลือกไม่มากนัก
I need a favorฉันต้องการความช่วยเหลือ มันเร่งด่วน
How much time do we have?พวกเรามีเวลาเหลือเท่าไหร่
It's really nice of you to help usคุณช่างดีจริงๆ ที่ช่วยเหลือเรา
There'll be nothing leftจะไม่เหลืออะไรอยู่เลย
It was so good to read your letterดีมากเหลือเกินที่ได้อ่านจดหมายของคุณ
So nice to meet youดีเหลือเกินที่ได้พบคุณ
I can't believe it, they're so goodฉันไม่อยากจะเชื่อเลย มันดีเหลือเกิน
You're so talented, I wish I had your skillคุณช่างมีพรสวรรค์เหลือเกิน ฉันอยากจะมีทักษะอย่างคุณมั่ง
It's Election Day todayวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง
It's too bad you missed itมันแย่เหลือเกินที่คุณพลาดมันไป
You need professional helpคุณต้องการความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพ
It is absolutely fabulousมันเหลือเชื่อโดยแท้
There are too many complications for meมีความยุ่งยากซับซ้อนมากเหลือเกินสำหรับฉัน
But my heart is too wildแต่หัวใจฉันมันช่างดื้อด้านเหลือเกิน
Your voice seems so familiarเสียงของคุณคุ้นมากเหลือเกิน
So much to do so much to seeมีมากเหลือเกินที่ต้องทำและต้องเห็น
We owe them so muchพวกเราเป็นหนี้พวกเขามากเหลือเกิน
They get paid so much moneyพวกเขามีเงินรายได้มากเหลือเกิน
I guess I shouldn't say that work is a waste of timeฉันคิดว่าฉันไม่ควรกล่าวว่างานนั่นเป็นการสิ้นเปลืองเวลาเปล่า
She has done so much for meเธอทำอะไรให้ฉันมากมายเหลือเกิน
I know how to cook it well, but I'm so lazyฉันรู้วิธีทำอาหารที่ดีแต่ฉันขี้เกียจเหลือหลาย
You know me too wellคุณรู้จักฉันเป็นอย่างดีเหลือเกิน
You speak English so wellคุณพูดภาษาอังกฤษดีเหลือเกิน
You leave me no choiceคุณไม่ให้ทางเลือกกับฉันเลย
I've had too much work to finishฉันมีงานมากเหลือเกินที่ต้องทำให้เสร็จ
Do you need some kind of help?คุณต้องการความช่วยเหลือไหม?
He could get the rest of his moneyเขาควรได้รับเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดของเขา
We owe them so muchพวกเราเป็นหนี้พวกเขามากเหลือเกิน
I miss them so muchฉันคิดถึงพวกเขามากเหลือเกิน
There is so much damageมีความเสียหายมากมายเหลือเกิน
I don't think we have much choiceฉันไม่คิดว่าพวกเรามีทางเลือกมากนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Word on the street is, you lit that match so you could pin it on me.ลือกันว่า คุณจุดไม้ขีดนั้น เพื่อจะโยนความผิดให้ฉัน
I mean, in its own way, that's seriously hard-core. Rumor has it that sloan was busy hazing one of his interns today.ลือกันว่า สโลนกำลัง สร้างหมอกกับอินเทิร์นของเขา
Rumor has it Sergio was responsible for smuggling the Nazis' gold to South America after the war.ลือกันว่า เซอร์จิโอ ทำหน้าที่ ลักลอบขนทองคำของนาซี.. ไปที่อเมริกาใต้หลังสงคราม
Not since Judy played the Palace, they're saying.ลือกันว่า ไม่ตั้งแต่ จูดี้ เล่นเพลง พาเลส
Word around the house is that that creep used your gun.ลือกันว่า ไอ้เลวนั่นใช้ปืนคุณ
Was the missile launched as a result of this connection?ลือกันว่าการปล่อยชีปนาวุธ เป็นผลมาจากเกี่ยวเนื่องนี้
There was talk that you were being scapegoated by your division chief and that eventually you ended up running freelance black ops...ลือกันว่าคุณเป็นหัวหน้าหน่วย ให้คุณเป็นแพะรับบาป สุดท้ายคุณก็มาอยู่หน่วย
Rumor has it you've been given a new assignment.ลือกันว่าคุณได้รับภารกิจใหม่
Word on Chang is, he's notoriously paranoid.ลือกันว่าชางเป็นพวกหวาดระแวงสุดๆ
Rumor has it they're making inroads into New York, trying to corner the market on the city's crank trade.ลือกันว่าพวกเขาเข้ามา หากินในนิวยอร์ค พยายามคุมตลาดค้ายาบ้า
The rumor is drugs.ลือกันว่ามันเป็นยาเสพติด
It is rumored there are three.ลือกันว่ามีอยู่สามอย่าง
They say he attacks like a monster striking from the depths of the sea.ลือกันว่าสู้เยี่ยงปีศาจ ที่มาจากลึกสุดของทะเล
It is said that Irogenia of Lys could finish a man with nothing but her eyes.ลือกันว่าอิโรเจนเนียแห่งลีส์ จัดการผู้ชาย ได้ด้วยเพียงสายตา
They say Howl tore her heart out.ลือกันว่าฮาวล์ขโมยหัวใจของเธอไปล่ะ
They say he has ten lives.ลือกันว่าเขามีสิบชีวิต
It's rumored that he's practicing polygamy and forced marriages.ลือกันว่าเขามีหลายเมียและบังคับให้แต่งงาน
Rumor is he made a fortune moving M240s.ลือกันว่าเขารวยเพราะลอบขน M240
They say he can get anyone anywhere.ลือกันว่าเขาเข้าถึงทุกคน ทุกที่
Word is he talks the talk, so to speak the speak.ลือกันว่าเขาไปคุยโต ไปคุยโม้ ไปโอ้อวด
Beheaded they say. Still, your body swamลือกันว่าเจ้าถูกตัดหัว ตัวเจ้ายังว่ายน้ำรอบเรือ 3 รอบ
Rumor is she was having an affair with the senator's husband.ลือกันว่าเธอเป็นชู้ กับสามีวุฒิสมาชิก
It's rumored that M. M. O, Shaughnessy designed the first one.ลือกันว่าเอ็ม.เอ็ม. โอชอห์เนสซี ออกแบบบ้องกัญชาอันแรก
Heard the cow carriage guy did itลือกันว่าไอ้คนเลี้ยงวัวเป็นคนทำ
There's rumors that he's dead.ลือกันใหญ่ว่าเขาตายแล้ว
The rarest show on Earth is rumored to go on after hours so keep an eye out for those white rabbits.ลือกันให้แซดว่า โชว์ที่หาดูยากสุดๆจะเริ่มในอีกไม่กี่ชม.นี้ จับตามอง เหล่ากระต่ายขาว.
Whole lot of scuttlebutt as to who that might be.ลือกันไปเรื่อยว่าใครจะมา
Blood from the mouth and ears indicates internal bleeding.ลือดที่ออกมาทางปากและหู ทำให้รู้ว่ามีเลือดออกภายใน
They say he plays a hot pianoลือว่าเล่นเปียโนได้ร้อนแรง
Hair black as ebony.ผมสีดำเป็นไม้มะเกลือ
Find some secluded glade where she can pick wildflowers.พบบางบึงเงียบสงบ ที่เธอสามารถเลือกดอกไม้ป่า
Fine time you picked to sneeze!เวลาที่ดีที่คุณเลือกที่จะจาม!
We're bad as cornets...เราไม่ดีเท่าทองเหลืองขนาดเล็ก
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ
Take me into the house and let me rest.พาฉันเข้าไปในบ้านและส่วนที่ เหลือให้ฉัน
The blood's returning to my head.ลือดมันไหลไปเลี้ยงสมองเร็วหนะ
You're better off than a lot of people.นายมีสิทธิ์เลือก มากกว่าคนทั่วไป
Thanks, mister. That did me a lot of good.ขอบคุณ นายท่าน ที่ดีกับฉันเหลือเกิน
The bankers have refused.ท่านไม่มีเครดิตเหลือในธนาคารครับ
I do. But if there wasn't one, would you live any different?ฉันเชื่อ แต่เลือกได้แค่อย่างเดียว คุณอยากมีหลายชีวิตไหม

ลือ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
世話[せわ, sewa] Thai: ช่วยเหลือ English: aid
世話[せわ, sewa] Thai: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ English: looking after
余る[あまる, amaru] Thai: เหลือ English: to remain
枝豆[えだまめ, edamame] Thai: ถั่วแระ(ที่ญี่ปุ่นนิยมต้มเกลือทานเป็นกับแกล้มเบียร์)
残る[のこる, nokoru] Thai: ยังเหลือ
見上げる[みあげる, miageru] Thai: เหลือบตามอง English: raise one's eyes
選ぶ[えらぶ, erabu] Thai: เลือกจากตัวเลือกที่มี English: to choose
選ぶ[えらぶ, erabu] Thai: คัดเลือก English: to select
選出[せんしゅつ, senshutsu] Thai: การคัดเลือก English: election
選択[せんたく, sentaku] Thai: การคัดเลือก English: selection (vs)
選択[せんたく, sentaku] Thai: ข้อเลือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลือ
Back to top