ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลามก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลามก*, -ลามก-

ลามก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลามก (adj.) pornographic See also: filthy, lewd, obscene, indecent, dirty, smutty Syn. อุจาด, ลามกจกเปรต
ลามก (v.) be indecent See also: be obscene, be smutty, be dirty, be filthy Syn. อุจาด, ลามกจกเปรต
ลามกจกเปรต (adj.) pornographic See also: filthy, lewd, obscene, indecent, dirty, smutty Syn. อุจาด
ลามกจกเปรต (v.) be indecent See also: be obscene, be smutty, be dirty, be filthy Syn. อุจาด
ลามกอนาจาร (adj.) adult Syn. ลามก, อนาจาร
ลามกอนาจาร (adj.) adult
English-Thai: HOPE Dictionary
bawdry(บอ'ดรี) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความลามก,ภาษาลามก,การผิดประเวณี
bawdy(บอ'ดี) adj. หยาบคาย,ลามก n. คำพูดหยาบคาย,คำเขียนที่หยาบคาย, Syn. indecent
chaste(เชสทฺ) adj. บริสุทธิ์,ดีงาม,ไม่ลามก,เรียบ ๆ ,ง่าย ๆ ,ยังไม่แต่งงาน,พรหมจารี, See also: chasteness n., Syn. celibate
coprology(โคพรอล'ละจี) n. ความลามก,ความหยาบโลน
dirt(เดิร์ท) n. สิ่งสกปรก,ดิน,สิ่งที่ต่ำช้า,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,คำผรุสวาท,ภาษาลามก,การนินทา -Id. (do someone dirt กระทำสิ่งที่ชั่วแก่เขา), Syn. filth,obscenity
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
fescennine(เฟส' ซะนิน) adj. หยาบคาย,สามหาว,ลามก
filth(ฟิลธฺ) n. สิ่งโสโครก,สิ่งสกปรก,ของสกปรก,ความโสโครก,ความโสมม,ความลามก,ความอนาจาร,ความหยาบโลน,ความทุจริต, Syn. dirt,dung,indecency,vileness
filthy(ฟิล'ธี) adj. สกปรก,โสมม,ลามก,หยาบคาย,ชั่วช้า,เลว,ทุจริต,น่ารังเกียจ., See also: filthily adv. -filthiness n., Syn. unclean
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
lascivious(ละซิฟ'เวียส) adj. เต็มไปด้วยกามตัณหา,ลามก,โป้,กระตุ้นกำหนัด,มีราคะ., See also: lasciviousness n. ดlascivious, Syn. lustful,lewd
lewd(ลูด) adj. ลามก,กระตุ้นกำหนัด,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย,เลวทราม,ชั่วช้า,แพศยา, See also: lewdness n. ดูlewd, Syn. lustful
low comedyn. ละครชวนหัว (มักเป็นเรื่องลามก), See also: lowcomedian n. ดูlow comedy
nasty(แนส'ที) adj. สกปรกอย่างน่าชัง,กลิ่นเหม็น,น่าชัง,น่ารังเกียจ,ลามก,หยาบคาย,สามหาว,ร้าย,ฉุนเฉียว,เลว., See also: nastily adv. nastiness n.
obscene(อับซีน') adj. ลามก,อนาจาร,ลามกอนาจาร,หยาบโลน,หยาบคาย,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง., See also: obsceneness n., Syn. lewd ###A. decent
obscenity(อับซีน'นิที,-ซี'นิที) n. ความลามก
old goatn. อ้ายเฒ่าลามก,ชายชราที่น่ารำคาญ
porn(พอร์'โน,พอร์น) n. =pornography (ดู) ,หนังลามก. adj. ลามก
porno(พอร์'โน,พอร์น) n. =pornography (ดู) ,หนังลามก. adj. ลามก
salacious(ซะเล'เชิส) adj. มีตัณหา,ราคะจัด,ลามกอนาจาร,มากโลกีย์,หยาบคายมาก., See also: salaciously adv. salaciousness n. salacity n., Syn. lustful,lecherous
salty(ซอล'ที) adj. เค็ม,มีเกลือ,รสเผ็ด,เผ็ดอย่างอร่อย,คมคาย,เก๋,เกี่ยวกับทะเล,แล่นในทะเล,ลามกอนาจาร, See also: saltily adv. saltiness n., Syn. pungent,sharp,obscene
x-ratedn. ภาพยนตร์ลามก
yellow pressn. หนังสือพิมพ์ลามก
English-Thai: Nontri Dictionary
dirty(adj) สกปรก,โสมม,ชั่วช้า,เลวทราม,ลามก
filth(n) สิ่งปฏิกูล,ของสกปรก,สิ่งโสโครก,ความลามก,ความโสมม
filthiness(n) ความโสโครก,ความลามก,ความสกปรก,ความหยาบคาย
filthy(adj) โสโครก,สกปรก,โสมม,ลามก,หยาบ
lewd(adj) มีตัณหา,แพศยา,ลามก,เสเพล
lewdness(n) ตัณหา,ความแพศยา,ความลามก,ความเสเพล
obscene(adj) ลามก,ต่ำช้า,หยาบคาย,หยาบโลน
obscenity(n) ความลามก,ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,ความหยาบโลน
salacious(adj) หยาบโลน,ลามก,ราคะจัด,ตัณหาจัด
satyr(n) เทพารักษ์,คนตัณหาจัด,คนราคะจัด,คนลามก
unsavory(adj) ไม่มีรสชาติ,ไม่น่ากิน,น่ารังเกียจ,ลามก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obsceneลามก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecentอนาจาร, ลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obscenityความลามก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Obscenity (Law)ลามกอนาจาร (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Pornographyสื่อลามก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dirty (adj.) ลามก
obscene (adj.) ลามก See also: หยาบโลน, อนาจาร, สัปดน, น่าบัดสี Syn. lewd, indecent Ops. decent, pure
randy (adj.) ลามก See also: มีตัณหาราคะ
risque (adj.) ลามก See also: อนาจาร
salacious (adj.) ลามก (การเขียน, รูปภาพ) See also: อุจาด, ไม่สุภาพ Syn. lustful, lecherous, wanton
bawdiness (n.) ความตลกแบบลามก See also: ความลามก Syn. ribaldry
bawdry (n.) ความลามก See also: ความเลวทราม Syn. obscenity, lewdness, salaciousness, salacity
bawdy (adj.) ตลกลามก Syn. lewd
bluey (sl.) หนังลามก
filth (n.) ถ้อยคำลามก See also: ความลามก
lewdness (n.) ความลามก See also: ความเลวทราม Syn. obscenity, lewdness, bawdry, salaciousness, salacity
obscenely (adv.) อย่างลามก
obscenity (n.) ความลามก See also: ความอนาจาร Syn. indecency, lewdness, pornography
pornography (n.) หนังสือ ภาพ เรื่องเขียน หนังและศิลปะที่ลามก Syn. prurience, salaciousness, vulgarity
salaciosly (adv.) อย่างลามก
salaciousness (n.) ความลามก See also: การอนาจาร
salacity (n.) ความลามก See also: การอนาจาร
skin flick (n.) หนังลามก
smut (n.) สิ่งลามก (เช่น คำพูด, ภาพ, หนังสือ) Syn. filth, indecency, ribaldry
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're old, you're a pervert, you're pretentious, you stink the bog out, your clothes make you look like a cunt.แกแก่ ลามก และผิวเผิน แกทำให้ห้องเหม็น เสื้อผ้าแกทำให้ดูเหมือนอีแก่
You're a-a dirty... disgusting... revolting girl.เธอ ลามก น่ารังเกียจ สาวไฟแรงสูง
Look sleaze, this ain't the perv hotline...ฟังนะ ลามก นี่ไม่ใช่ สายโรคจิตนะ
Come on, Wade. Language. Young one is present.ไม่เอาน่าเวด ลามก มีเด็กยืนฟังอยู่เนี่ย
Gone into your lymph nodes.ลามกินเข้าไปสู่ต่อมน้ำหลืองของคุณ
Listen, we had a shark attack at South Beach this morning, Mayor.มีคนโดนฉลามกัดที่เช้าท์บีช เมื่อเช้านี่ครับ เทศมนตรี
It's a man-eater. It's extremely rare for these waters.มันเป็นฉลามกินคน ซึ่งหายากในน่านนํ้านี่
A cloud in the shape of a killer shark.เมฆในรูปของฉลามกินคน
Cage goes in the water? You go in the water? Shark's in the water.เเล้วกรงก็อยู่ในนํ้า ก็เท่ากับคุณอยู่ในนํ้า ฉลามก็อยู่ในนํ้า
Very first light, sharks come cruising so we formed ourselves into tight groups.พอเริ่มมีเเสง ฉลามก็มาวนเวียน... เราก็เลยเกาะกันเป็นกลุ่มใหญ่
I don't know how many sharks. Maybe 1,000.ผมไม่รู้ว่ามีฉลามกี่ตัว คงราวๆ หนึ่งพัน
"In this supreme moment with the sole object of my lewd desire"ในเวลาชั่วครู่สุดยอดนี้กับวัตถุ the sole ของลามกของฉันปราถนา
Do you remember when Artie Coogan set up that hidden microphone and he broadcast those filthy limericks through the television set?จำได้มั้ยตอนที่อาร์ตี้ต่อไมโครโฟนซ่อนไว้ แล้วก็ถ่ายทอดเสียงลามกออกโทรทัศน์
Some folks say that love is what they saw in a pornographic movie.บางคนบอกว่าความรัก คือสิ่งที่เขาเห็นในหนังลามก
The Thuggee was an obscenity that worshipped Kali with human sacrifices.ทักกีเป็นลามกอนาจารที่บูชาพระแม่กาลี กับการเสียสละของมนุษย์
I promise I won't hock no more dirty books.ฉันสัญญาจะไม่จิ๊กหนังสือลามกอีก
You stand up, you tell dirty jokes.ไม่ คุณเล่นแต่มุขลามก
And I say, smut and filth like this has ... no place in our schools.ฉันขอบอกว่าหนังสือลามก สกปรกโสโครกอย่างนี้... ไม่สมควรอยู่ในโรงเรียนเรา
Mrs. Kessinik, Mrs. Kessinik. That book you're waving about is hardly smut.คุณนายเคนเซนนิช หนังสือเล่มนี้ไม่ลามกสกปรกเลย
It's pornography!- มันเป็นหนังสือลามกอนาจาร
The lady you been talking dirty to on the telephone every day last week.ผู้หญิงที่นายคุยเรื่องลามกทางโทรศัพท์
...pornography would not exist... if politicians didn't make laws to protect them.... ภาพลามกอนาจารจะไม่อยู่ ... ถ้านักการเมืองไม่ได้ทำให้กฎหมายเพื่อปกป้องพวกเขา
It's got wonderful recipes. It says something with a shark.มีตำราเก๋ ๆ ใช้เนื้อฉลามก็มี
How much would it cost... to quit being in pornflicks?ค่าใช้จ่ายมากขนาดไหน เพื่อออกจากในโรงหนังลามกแบบนี้
Kind of light porn, but I don't even want to go into it.ชนิดของสื่อลามกเบา แต่ฉันไม่ได้ต้องการที่จะไปเข้ามัน
So for those of you naughty boys expecting to see a raunchy porn video you might as well turn this off now because you're not gonna see sex.สำหรับพวกลามกทั้งหลาย ที่หวังจะดูหนังแนวปลุกใจเสือป่า จงปิดมันซะเดี๋ยวนี้เลย ...เพราะว่าสิ่งที่จะได้เห็น คือ เพศ
Nobody wants to see your drawers, Prunehilda.ไม่มีใครอยากเห็นชุดชั้นในของเจ้าหรอกน่า อย่าลามกสิ
Then again, she hasn't cracked a smile since the day that shark almost devoured me.แต่เธอก็ไม่เคยยิ้มอยู่แล้ว ตั้งแต่ผมเกือบถูกฉลามกิน
Now, why you gotta spread those lies? Sharks are like dogs.ทำไมต้องมาย้ำกันด้วยฮะ ปลาฉลามก็เหมือนพวกสุนัขนั่นแหละ
You make sure your father doesn't get eaten by a shark.พวกเธอก็ช่วยกันดูแลอย่าให้พ่อเธอถูกฉลามกินหล่ะ
You pervert! You chase after young girls, don't you!ไอ้ลามก คิดจะเลี้ยงต้อยหรอเด็กหรอฮะ ไอ้ลามก
What's that?แกมองอะไรอยู่ ไอ้ลามก
You filthy, disgusting animal.ไอ้คนสกปรกลามก สัตว์เดรัจฉานน่าขยะแขยง
Dude, you filthy little cyberfucker. Shit.ไอ่เวร มึงนี่ลามกจกเปรต สัตว์ๆ
So what's that? A titty site?นั่นอะไรล่ะ เวบลามกเหรอ
I love it when you talk dirty.ชอบจังเวลาคุณพูดลามก
I'm crass and dirty,and... i have a very filthy mind.สกปรก และ ฉันชอบคิดเรื่องลามกด้วย
Judged the book by its filthy, loathsome... wickedly erotic cover.ตัดสินหนังสือโดยความลามก, น่าเกลียดชัง ... อีโรติกบนปก
There's an air of lewdness here that I haven't sensed before.นี่มีบรรยากาศของความลามกอยู่แถวนี้ ที่ผมไม่เคยรู้สึกมาก่อน
I knew it. Filthy blue collars.ฉันรู้น่า ท่านผู้บริหารลามก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลามก
Back to top