ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bawdry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bawdry*, -bawdry-

bawdry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bawdry (n.) ความลามก See also: ความเลวทราม Syn. obscenity, lewdness, salaciousness, salacity
English-Thai: HOPE Dictionary
bawdry(บอ'ดรี) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความลามก,ภาษาลามก,การผิดประเวณี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bawdry
Back to top