ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obscene

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obscene*, -obscene-

obscene ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obscene (adj.) ลามก See also: หยาบโลน, อนาจาร, สัปดน, น่าบัดสี Syn. lewd, indecent Ops. decent, pure
obscene (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าสะอิดสะเอียน Syn. disgusting, repulsive
obscenely (adv.) อย่างลามก
English-Thai: HOPE Dictionary
obscene(อับซีน') adj. ลามก,อนาจาร,ลามกอนาจาร,หยาบโลน,หยาบคาย,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง., See also: obsceneness n., Syn. lewd ###A. decent
English-Thai: Nontri Dictionary
obscene(adj) ลามก,ต่ำช้า,หยาบคาย,หยาบโลน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obsceneลามก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยาบโลน (adj.) obscene See also: lewd, salacious Syn. ทะลึ่ง, หยาบคาย, ลามก
คำลามก (n.) obscene word See also: lewd word
หยาบโลน (adv.) obscenely See also: indecently, lewdly, vulgarly Syn. หยาบ, ลามก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
However, look at their obscene gestures like deaf-mute language with a code none of us can break, no matter how great our powerอย่างไรก็ตาม, ดูที่การแสดงอากัปกิริยา their obscene ... ...เหมือนภาษาคนหูหนวกและเป็นใบ้... ...กับไม่มีรหัสของเราสามารถหยุด,\ Nno วิธีใหญ่พลังของเรา
Enjoy, the obscene wealth.ขอให้สนุกกับสมบัติลามกนะ
For the obscene entry you submitted in the Greendale school-flag contest.ที่พวกเธอส่งรูปอนาจาร เข้าประกวดงานออกแบบธง ประจำวิทยาลัยกรีนเดล
My parasite writhes at night igniting spasms of pain, while visions and voices, obscene and monstrous, haunt me.ฮ™'m ั€rะฐyั–n' fะพr yะพu. ฮŸะพh, ฮŸld Gะตะพrgั–ะต'ั• hungะตrั–n' fะพr yะพur ั•ะพul.
Six years in, we were still just lowly cubicle drones, watching our bosses take home obscene bonuses while we were stuck with entry-level salaries.หกปีใน เรายังคงต่ำต้อยเพียงแค่ลูกกระจ๊อกกุฏ ดูเจ้านายของเราจะกลับบ้าน โบนัสลามก ... ในขณะที่เราได้รับการติด กับเงินเดือนรายการระดับ.
He is the rope in their obscene tug-of-war.เขาเป็นเส้นเชือกของการแข่งขันดึงเชือกที่หยาบคายของพวกเขา
So I paid a low-life with a Russian accent an obscene amount of money to arrange a meeting.ดังนั้นผมจึงใช้ชีวิตเล็กน้อยด้วยสำเนียงรัสเซีย จำนวนของเงินนั่นเพื่อจะได้จัดการพบปะ
Because the banks are too busy getting paid obscene fees to sell these bonds.เพราะธนาคารจะยุ่งเกินไปการ รับชำระเงิน ค่าธรรมเนียมลามกอนาจารที่ จะขายพันธบัตรเหล่านี้ แต่รอ
Obscene glorification of a brutal dictator.การเชิดชูอันน่ารังเกียจ ต่อผู้นำเผด็จการอันโหดร้ายเนี่ยนะ
Obscene material, pornography Nazi memorabilia.เป็นของที่หยาบโลน ภาพลามก ของที่ระลึกของนาซี
"... but never nasty or obscene.♪ แต่ไม่เคยมีเกะกะระราน ♪
But it was a pharmaceutical company controlled by certain party members that made them all obscenely rich.มีแต่บริษัทยา ที่ควบคุมโดยสมาชิกพรรค บางคน ...ทำให้พวกเขาร่ำรวยอย่างบัดซบ.

obscene ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淫书[yín shū, ˊ ㄕㄨ, 淫书 / 淫書] obscene book; pornography
淫画[yín huà, ˊ ㄏㄨㄚˋ, 淫画 / 淫畫] obscene picture
脏话[zāng huà, ㄗㄤ ㄏㄨㄚˋ, 脏话 / 髒話] profanity; obscene language; speaking rudely
粗口[cū kǒu, ㄘㄨ ㄎㄡˇ, 粗口] swear words; obscene language
[yín, ˊ, 淫] excessive; wanton; lewd; kinky; obscene
[yín, ˊ, 婬] obscene, licentious, lewd
淫秽[yín huì, ˊ ㄏㄨㄟˋ, 淫秽 / 淫穢] obscene; coarse
淫亵[yín xiè, ˊ ㄒㄧㄝˋ, 淫亵 / 淫褻] obscene
邪荡[xié dàng, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄤˋ, 邪荡 / 邪蕩] obscene

obscene ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚言症[おげんしょう, ogenshou] (n) coprolalia; uncontrollable use of obscene language
猥本[わいほん, waihon] (n) pornography; obscene book
醜語症[しゅうごしょう, shuugoshou] (n) coprolalia; uncontrollable use of obscene language
際どい;際疾い[きわどい, kiwadoi] (adj-i) (1) very close; close; narrow (e.g. narrow victory); dangerous; risky; hazardous; (2) suggestive; bordering on the obscene; risqué; delicate (e.g. question); immoral; questionable; shady; (3) (arch) extreme; harsh; cruel

obscene ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
คำพูดสัปดน[n. exp.] (kham phūt s) EN: obscene language ; dirty language ; foul language ; indecent language FR: langage obscène [m]
คำอุจาดลามก[n. exp.] (kham ujāt l) EN: obscene language FR:
คำหยาบ[n. exp.] (kham yāp) EN: vulgar language ; coarse language ; coarse word ; obscene word ; lewd word FR: gros mot [m] ; grossièreté [f] ; vulgarité [f] ; paroles grossières [fpl] ; propos orduriers [mpl]
ลามก[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
หนังสือลามก[n. exp.] (nangseū lām) EN: pornographic book FR: livre obscène [m] ; livre pornographique [m]
หนังสือโป๊[n. exp.] (nangseū pō) EN: pornographic book ; porno book ; obscene book FR: livre pornographique [m]
ภาพลามก[n. exp.] (phāp lāmok) EN: obscene picture ; pornography FR: image pornographique [f] ; image obscène [f]
ภาพโป๊[n. exp.] (phāp pō) EN: nude picture FR: image pornographique [f] ; image obscène [f]
ผรุสวาท[n.] (pharusawāt ) EN: obscene words ; obscene language ; vulgar words ; curses ; abusive language FR: grossièretés [fpl]
ภาษาหยาบ[n. exp.] (phāsā yāp) EN: vulgar language ; coarse language ; obscene language ; barnyard language FR: langage de charretier [m]
พูดสกปรก[v. exp.] (phūt sokkap) EN: use obscene language ; use dirty language ; be foulmouthed FR: être grossier ; tenir des propos orduriers
พูดหยาบคาย[v. exp.] (phūt yāpkhā) EN: be rude ; be obscene FR: parler vulgairement ; être vulgaire ; être grossier ; dire des obscénités
โป๊[adj.] (pō) EN: pornographic ; indecent ; sexy ; scantily dressed FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.)
สัปดน[adj.] (sappadon) EN: indecent ; obscene ; vulgar ; lewd ; salacious ; broad ; risque FR: obscène ; indécent
สิ่งของลามก[n. exp.] (singkhøng l) EN: obscene thing FR:
สิ่งพิมพ์ลามก[n. exp.] (singphim lā) EN: obscene publication FR: publication obscène [f]
โสมม[adj.] (sōmom) EN: dirty ; filthy ; obscene ; nasty ; soiled ; foul FR: sale ; dégoûtant
ทุเรศ[adj.] (thurēt) EN: awful ; pitiable ; abominable ; shocking ; obscene ; shabby FR: choquant
อุจาด[adj.] (ujāt) EN: disgraceful ; ugly FR: obscène ; indécent
อุลามก[adj.] (ulāmok) EN: lewd ; obscene ; vulgar ; indecent FR:
วรรณกรรมลามก[n. exp.] (wannakam lā) EN: obscene literature FR: littérature obscène [f]
วัตถุลามก[n. exp.] (watthu lāmo) EN: obscene material FR: matériel pornographique [m]
หยาบ[adj.] (yāp) EN: impolite ; impudent ; vulgar ; rude ; rough ; obscene FR: impoli ; grossier ; vulgaire ; obscène
หยาบโลน[adj.] (yāp lōn) EN: obscene ; lewd ; salacious ; indecent ; filthy ; dirty FR: impudique ; obscène ; immoral ; indécent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obscene
Back to top