ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wanton

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wanton*, -wanton-

wanton ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wanton (adj.) ซึ่งมีตัณหาราคะ Syn. lascivious, libidinous, licentious
wanton (adj.) ซึ่งต้องการทำลายล้าง
wanton (adj.) ซึ่งไม่เชื่อฟัง See also: ซึ่งดื้อ
wanton (n.) คนที่มัวเมาในเรื่องทางเพศ See also: คนที่มัวเมาในตัณหาราคะ
wantonly (adv.) โดยมัวเมาในเรื่องทางเพศ See also: โดยหมกมุ่นกับกามตัณหา, อย่างมัวเมาในตัณหาราคะ Syn. lasciviously, libidinously, licentiously
wantonness (n.) ความมัวเมาในเรื่องทางเพศ See also: ความหมกมุ่นกับกามตัณหา, ความมัวเมาในตัณหาราคะ Syn. lasciviousness, libidinousness, licentiousness
English-Thai: HOPE Dictionary
wanton(วอน'ทัน) adj. มุ่งร้ายและไม่ยุติธรรม,ขี้เล่น,ซุกซน,ชอบเล่นพิเรน,ไม่รับผิดชอบ,มั่วโลกีย์,ฟุ่มเฟือย,ฟุ้งเฟ้อ,สุรุ่ยสุร่าย,เขียวชอุ่ม, See also: wantonly adv. wantonness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
wanton(adj) ขี้เล่น,ซุกซน,หยาบโลน
wantonness(n) ความหยาบโลน,ความพิเรน,ความซุกซน,ความป่าเถื่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wantonขาดความยับยั้ง, ปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แพศยา (adj.) wanton See also: licentious, libidinous, concupiscent, lustful Syn. ร่าน, สำส่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay. If this Mr. Wanton Maddox, or whatever the hell his name is, really wants to help, why doesn't he take the 2,500 per plate and give it the inner-city schools?If Mr. Wanton Maddox, or whatever his name is, really wants to help...
G- men all over the country have picked up the gauntlet flung down by the outlaws and the wanton murderers.มือปราบทั่วประเทศ ยินดีรับคำท้าจัดการกับพวกนอกกฏหมายและเหล่าฆาตกร
And that bit with the car when you drove them together, that was just wanton destruction?และอีกเรื่องคือรถที่นาย เอาไปใช้ขับด้วยกัน มันจะไม่เสียหายเป็นโจ๊กรึไง ไม่
Such wanton death was dealt that day.มันคือมังกรไฟจากแดนเหนือ
This wanton level of neglect falls well within your legal obligations and you are, therefore, in breach.การละเลยเช่นนี้ ฝ่าฝืนข้อบังคับ ที่คุณมีพันธะ
And therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม
Why do they wantonly girls to be pure?ทำใม.. หญิงสาวที่มากรัก จะต้องกลับไปเป็นสาวเวอร์จิ้นด้วยล่ะ
We will have... 2 fried dumplings, 2 of the wantons... and 6 of the fried 'pork-thingies'.เราจะเอา... ป่อเปี้ยทอด 2 ที่ เกี้ยว 2 ที่ แล้วก็เอาหมูทอดที่ๆมา6อัน
So, and I see no logical way around this, if you want your marriage to matter, you have to be a wanton, trolling, muck-covered pig the day before.ดังนั้นไม่มีเหตุผลที่ดีที่จะล้มเลิก ถ้าคุณต้องการให้ชีวิตแต่งงานดี คุณต้องมีราคะ
They killed him for wantonly speculating on the drug war.ถูกฆ่าโหดเพราะ ประกาศสงครามยาเสพติด
They have given it that wantonly complicated four-wheel-drive system, just to lower the engine a bit?พวกเขาได้ให้ระบบขับสี่ล้อที่ยุ่งยาก เพื่อให้เครื่องยนต์มันต่ำอีกนิดเหรอ
It's nothing less than a wanton, criminal neglect.เธอผิดข้อหาละเลยโดยประมาท เป็นอย่างน้อย

wanton ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淫行[yín xíng, ˊ ㄒㄧㄥˊ, 淫行] wanton or lascivious behaviour; adulterous behavior
[yín, ˊ, 淫] excessive; wanton; lewd; kinky; obscene
淫贱[yín jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 淫贱 / 淫賤] morally loose, lewd and low, lascivious and mean; wanton
大肆[dà sì, ㄉㄚˋ ㄙˋ, 大肆] wantonly; without restraint (of enemy or malefactor); unbridled
放肆[fàng sì, ㄈㄤˋ ㄙˋ, 放肆] wanton, unbridled
肆意[sì yì, ㄙˋ ㄧˋ, 肆意] wantonly; recklessly; wilfully
纵意[zòng yì, ㄗㄨㄥˋ ㄧˋ, 纵意 / 縱意] wilfully; wantonly

wanton ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
尻の軽い女[しりのかるいおんな, shirinokaruionna] (n) wanton girl
尻軽な女[しりがるなおんな, shirigarunaonna] (n) wanton girl
戯れ事;戯事[ざれごと;たわむれごと, zaregoto ; tawamuregoto] (n) wanton sporting
水性[みずしょう, mizushou] (n) fluidity; wanton
蓮っ葉[はすっぱ, hasuppa] (adj-na,n) vulgar; wanton
尻が軽い[しりがかるい, shirigakarui] (exp,adj-i) (1) fast; brisk; (2) careless; thoughtless; impudent; rash; (3) (of a woman) wanton; promiscuous
浮気(P);うわ気[うわき, uwaki] (n,adj-na,vs) (1) (sens) extramarital sex; affair; fooling around; (2) infidelity; wantonness; unfaithfulness; inconstancy; fickleness; caprice; (P)
男狂い[おとこぐるい, otokogurui] (n,vs) wantonness; man-crazy
目茶苦茶(P);滅茶苦茶[めちゃくちゃ, mechakucha] (adj-na,n) (1) (uk) absurd; unreasonable; nonsensical; preposterous; incoherent; (2) extreme; senseless; reckless; wanton; (3) (See 乱す) disorder; confusion; mess; wreck; (P)

wanton ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปล่อยกาย[v. exp.] (plǿi kāi) EN: be a licentious woman ; be a wanton woman ; be a dissolute woman ; be a promiscuous woman FR:
เถน[n.] (thēn) EN: loose monk ; wanton monk ; sham monk FR:

wanton ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
übermütig; mutwillig {adj} | übermütiger | am übermütigstenwanton | more wanton | most wanton

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wanton
Back to top