ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราก*, -ราก-

ราก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราก (n.) base See also: bottom, root Syn. ฐาน Ops. ปลาย
ราก (clas.) rhizome See also: rootstock, stem
ราก (n.) rhizome See also: root
ราก (n.) vomit Syn. อาเจียน, สำรอก
ราก (v.) vomit See also: throw up, retch Syn. อาเจียน, สำรอก
รากฐาน (n.) foundation See also: footing, basis, bedrock Syn. พื้นฐาน
รากฐาน (n.) foundation See also: groundwork, base, basis
รากดิน (n.) earthworm Syn. ไส้เดือน
รากผม (n.) roots of hair
รากฝอย (n.) rootlet See also: fibrous root
รากศัพท์ (n.) root
รากสาด (n.) typhoid See also: typhus
รากเลือด (v.) vomit blood See also: spit blood
รากเลือด (adv.) seriously See also: severely Syn. สาหัส, หนัก, มาก
รากเหง้า (n.) rhizome See also: root Syn. ราก
รากเหง้า (n.) origin See also: root, source, cause, fount, base, basis Syn. เค้า, ที่มา, ต้นตอ
รากเหง้า (n.) ancestor See also: ancestry, forefather, forebear Syn. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอ, ต้นตระกูล
รากเหง้า (n.) root See also: rhizome, tuber
รากเหง้า (n.) origin See also: pedigree, ancestry, root, descent, source Syn. เค้าเดิม, ที่มา
English-Thai: HOPE Dictionary
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
acrodont(แอค' ดรดอนทฺ) adj. ว่งมีฟันที่ไร้รากฟัน ฟันนั้นติดกับสันที่ถุงของขากรรไกร. -acrodontism n.
acronical(อะครอน' นิคัล) adj. ซึ่งเกิดหรือปรากฏหลังตะวันตกดิน (occurring at sunset)
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
advent(แอด' เวนทฺ) n. การมาถีง, การปรากฎ, การกำเนิด, การจุติของพระเยซูคริสต์, Syn. arrival, appearance ###A. departure, end)
advocation(แอดโวเค' เชิน) n. =advocacy, การเรียกให้ปรากฏ, Syn. summoning)
aerate(แอ' เรท) vt. เผยให้ปรากฎในอากาศ, ทำให้โล่ง, อัดอากาศเข้า, ให้ออกซิเจน.
alemanni((แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
aliasingหมายถึงรอยหยักที่ปรากฏกับภาพตรงบริเวณที่เป็นเส้นโค้ง ภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนมากจะเห็นรอยหยักนี้ชัดเมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น
alkanet(แอล' คะเนท) n. พืชจำพวก Alkanna tinctoria รากของมันใช้เป็นสีย้อมสีแดง
alumroot(แอล' ลัมรูท) n. พืชจำพวก Heuchera ในอเมริการากของมันใช้เป็นยาฝาดสมาน
american eagleนกอินทรีย์ชนิดที่ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ของอเมริกา
amole(อะโม' เล) n. รากต้นไม้ (โดยเฉพาะ agaves) (a substute for soap)
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)
anepigraphic(แอนเอพ' พะกราฟ' ฟิค) adj. ไร้ประวัติ, ไม่ได้ปรากฏในตำนาน., Syn. anepigraphous
anglo-american(แอง' โกล อะเม' ริกัน) adj., n. เกี่ยวกับอังกฤษและอเมริกา (โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา) คนอังกฤษที่ไปตั้งรกรากที่อเมริกา. -Anglo-Americanism n.
apparition(แอพพะริช'เชิน) n. ผี,สิ่งที่ดูน่ากลัว,การปรากฎของจินตภาพ,การแสดงออก
appear(อะเพียร์') vi. ปรากฎ,ดูเหมือน,แสดงตัว, ประจักษ์, มาถึง, เกิดขึ้น, Syn. arise, emerge)
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
appearance(อะเพีย'เรินซฺ) n. การปรากฎตัว,การไปศาล,สิ่งที่ปรากฎ, ลักษณะท่าทาง, โฉมภายนอก, Syn. manifestation, look,form)
arduous(อาร์'ดิวเอิส) adj. ยากลำบาก,ตรากตรำ,อย่างแรง,ขัน. -arduous- ness n., Syn. difficult,laborious)
arrival(อะไร'เวิล) n. การมาถึง,ผู้ที่มาถึง,สิ่งที่ปรากฎ,การได้บรรลุถึง, Syn. attainment, entrance ,entrant ###A. departure,parting)
arrive(อะไรว') vi. มาถึง,มา,บรรลุถึง,ปรากฎ,ขึ้นฝั่ง -arriver n., Syn. come ###A. depart
arrowwood(แอร์'โรวูด) n. พืชจำพวก wahoo มีรากแข็งและตรงชาวอินเดียแดงใช้ทำลูกศร
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ,ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ,คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้,การไตร่สวน,การนั่งพิจารณาคดี,มาตราการกำหนดราคาสินค้า
assume(อะซูม') vt.,vi. สันนิษฐาน,นึกเอา,สมมุติ, รับ,ครอง,ยึดเอาดื้อ ๆ ,ประจำ, เข้ารับตำแหน่ง,แสดง,ปรากฎ,เสแสร้ง, Syn. embrace, adapt, don ###A. renounce,abjure)
atavism(แอท'ทะวิสซึม) n. การปรากฎลักษณะของบรรพบุรุษที่ขาดหายไปบางชั่วคน, สัตว์หรือพืชที่มีลักษณะดังกล่าว, การกลับคืนมาของลักษณะดังกล่าว. -atavist n. (reversion to an earlier type)
basal(เบ'เซิล) adj. เกี่ยวกับฐาน,เป็นรากฐาน,แรกเริ่ม
base(เบส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลัก,ที่มั่น,ฐาน,ด่าง,น้ำยารักษาสี,สีฟัน,พื้น,จุดเริ่ม,เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว,ชั้นต่ำ,วิบัติ (ภาษา), See also: baseness n., Syn. mean ###A. noble -Conf. basis
basement(เบส'เมินทฺ) n. ห้องใต้ดิน,รากฐาน
basis(เบ'ซิส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลักสำคัญ,ส่วนสำคัญ,หลักเกณฑ์,มาตรฐาน,ฐานปฏิบัติการ, Syn. base -pl. bases
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฏยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789,คุก,ป้อมปราการ, Syn. bastile
bastion(แบส'เชิน) n. ปราการ,หอ,ป้อมแหลม,หอรบ, See also: bastionary adj. ดูbastion, Syn. stronghold
beet(บีท) n. พืชจำพวก Betaที่มีรากใหญ่สีแดงหรือขาว รากที่กินได้ของพืชจำพวก นี้,ใบของพืชจำพวก นี้ ใช้ทำสลัดกินได้
beet sugarn. น้ำตาลจากรากต้นsugar beet
birth rateอัตราการเกิด
bloodwort(บลัด'เวิร์ท) n. พืชที่รากสีแดง
beachball pointerลูกบอลล์ชายหาด หมายถึง สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนจอภาพของเครื่องแมคอินทอช ที่จะทำให้ผู้ใช้รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ทั้ง ๆ ที่เรามองไม่เห็นการทำงานใด ๆ เลย ที่เรียกว่า ลูกบอลล์ชายหาด ก็คงเพราะว่า รูปร่างหน้าตาของสัญลักษณ์นี้มีรูปลักษณะอย่างนั้นจริง ๆ กล่าวคือเป็นรูปลูกบอลล์
English-Thai: Nontri Dictionary
appear(vi) ปรากฏ,ประจักษ์,แสดงตัว,เห็น
appearance(n) การปรากฏ,รูปโฉมภายนอก,รูปร่าง
arduous(adj) ยาก,ลำบาก,ตรากตรำ
arrive(vi) มาถึง,ไปถึง,บรรลุถึง,ปราก
baseless(adj) ไม่มีรากฐาน,ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลความจริง
basis(n) มูลฐาน,หลักฐาน,รากฐาน,ส่วนสำคัญ,กฎเกณฑ์
bastion(n) ป้อม,ป้อมปราการ,หอรบ,หอคอย
bedrock(n) หินดาน,รากฐาน,มูลเดิม
bulwark(n) ที่มั่นต่อสู้ข้าศึก,รั้ว,เครื่องป้องกัน,ป้อมปราการ,กราบเรือ
burst(n) การระเบิด,การส่องแสง,การปราก
castle(n) คฤหาสน์,ปราสาท,ป้อมปราการ
citadel(n) ป้อมปราการ,ป้อม,ที่มั่น
colonize(vt) ตั้งอาณานิคม,ตั้งรกราก
colour(n) สี,สีสัน,สีผิว,รงควัตถุ,สิ่งที่ปรากฏภายนอก,บุคลิกลักษณะ
come(vi) มา,บรรลุถึง,เข้ามา,ปราก
constellation(n) หมู่ดาว,ดาวฤกษ์,ดาราก
cookbook(n) ตำราอาหาร,ตำรากับข้าว,คู่มือประกอบอาหาร
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์
DEATH death rate(n) อัตราการตายประจำปี
debut(n) การเปิดตัว,การปรากฏตัวครั้งแรก,การแสดงตัว,การออกโรงครั้งแรก
DEEP-deep-rooted(adj) ฝังราก,ฝังแน่น,ฝังจิต
derivation(n) การได้รับมา,การสร้างคำ,แหล่งที่มา,ความเป็นมา,รากศัพท์
disclose(vt) เผย,เปิดโปง,ทำให้ปราก
disclosure(n) การเผย,การเปิดโปง,สิ่งที่ถูกเปิดเผย,สิ่งที่ปราก
educe(vt) ทำให้เกิด,ทำให้ปรากฏ,นำออก
effect(n) ผล,ผลกระทบ,ประสิทธิภาพ,อิทธิพล,ปรากฏการณ์,ทรัพย์สิน
ejaculate(vi) ร้องอุทาน,พุ่งออกมาอย่างเร็ว,สำราก
element(n) ส่วนประกอบ,ธาตุ,รากฐาน,ส่วนสำคัญ,พื้นฐาน,ปฐม,ขั้วไฟฟ้า
embody(vt) รวมตัว,มีตัวตน,ปรากฏร่าง,รวบรวม
emerge(vt) ออกไป,โผล่,ปรากฏออกมา
emergence(n) การออกไป,การปรากฏออกมา,การโผล่ออกมา,วิวัฒนาการ
ensue(vi) ตามมา,เป็นผล,ปรากฏขึ้น
eradicate(vt) โค่นทิ้ง,กำจัด,ทำลาย,ถอนรากถอนโคน,ขจัด
exterminate(vt) ถอนรากถอนโคน,กำจัดให้หมด,ทำลายสิ้น,ผลาญ
extermination(n) การทำลายสิ้น,การผลาญ,การกำจัด,การถอนรากถอนโคน
extirpate(vt) ถอนรากถอนโคน,ทำลายล้าง,กำจัด,เผาผลาญ
fang(n) เขี้ยว,รากฟัน
firmament(n) ท้องฟ้า,เวหา,ดาราก
flash(n) แสงแลบ,ไฟแฟลช,ข่าวด่วน,การปรากฏขึ้นแวบหนึ่ง
fort(n) ป้อม,ปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก,แนวลวดหนาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
brace root; prop root; stilt rootรากค้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
breathing root; aerating root; pneumatophoreรากหายใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cube root; cubic root; third rootรากที่สาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
kneeรากรูปหัวเข่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prop root; brace root; stilt rootรากค้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rootราก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
square rootรากที่สอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
stilt root; brace root; prop rootรากค้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
abeyanceภาวะที่ทรัพย์มรดกยังไม่ปรากฏผู้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accessionการเริ่มปรากฏ (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acellular cementumเคลือบรากฟันไร้เซลล์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
all orders migration rateอัตราการย้ายถิ่นรวมทุกอันดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
apparentที่ปรากฏ, ที่ประจักษ์ชัด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
appearanceสภาพปรากฏ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
battlementราการ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bestialityความผิดฐานชำเรากับสัตว์ (ก. อังกฤษ และ ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collet; collar๑. รอยต่อ [ระหว่างลำต้นและราก]๒. คอใบ [วงศ์ Gramineae] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
enacting clauseคำปรารภ (ในการตรากฎหมาย) [ดู preamble ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enactmentการตรากฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
facet๑. ผิวหน้าราบ๒. หน้าปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flea-borne typhus feverไข้รากสาดใหญ่จากหมัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
florid๑. สีแดงสด๒. -ปรากฏชัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gainอัตราการขยาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dentoalveolar articulation; gomphosisข้อต่อรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
grass roots๑. รากเหง้า, รากฐาน๒. ระดับชาวบ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hair follicleปุ่มรากผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathfinder๑. หมุดสำรวจ๒. เครื่องตรวจคลองรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leakage rateอัตราการรั่ว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
legislation๑. การออกกฎหมาย, การตรากฎหมาย๒. กฎหมาย, บทบัญญัติแห่งกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
morbidity๑. พยาธิภาวะ [มีความหมายเหมือนกับ pathosis]๒. อัตราการเกิดโรค [มีความหมายเหมือนกับ rate, morbidity; rate, sickness] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
new assetsสินทรัพย์ที่ปรากฏขึ้นใหม่ (ในกองมรดก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
observed deathsจำนวนการตายที่ปรากฏจริง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
obvious dangerภัยที่ปรากฏชัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oidiophoreใยรากำเนิดโออิเดียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
operaอุปรากร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbationการพราก (ผู้เยาว์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodicityการปรากฏเป็นระยะ, การปรากฏเป็นคาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phenomena (pl.); phenomenonรากฏการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
phenomenalismรากฏการณ์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
phenomenon (เอก.); phenomena (พหู.)รากฏการณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burdock Rootรากเบอร์ดอก [การแพทย์]
cube root (of a real number)รากที่สาม (ของจำนวนจริง), รากที่สามของจำนวนจริง a  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์     หมายถึงจำนวนที่ยกกำลังสามแล้วได้ a เช่น     = 2,     = -3 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mandrake Rootรากของแมนเดรท [การแพทย์]
square rootรากที่สอง, รากที่สองของจำนวนจริง a เมื่อ a > 0 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์    หมายถึงจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ a  เช่น   2  และ -2  เป็นรากที่สองของ  4 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ventral root (of spinal nerve)รากล่าง (ของเส้นประสาทไขสันหลัง), ส่วนที่ทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทจากไขสันหลังไปยังหน่วยปฏิบัติงาน ได้แก่ กล้ามเนื้อและต่อมต่าง ๆ ให้ทำงาน  (ดู dorsal horn ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aggregation การเกิดเม็ดดิน กระบวนการเกาะตัวกันของอนุภาคเดี่ยว เป็นเม็ดดินซึ่งเกิดจากแรงและสารเชื่อมตามธรรมชาติ เช่น แรงจากการยืดหดปริมาตรดินเมื่อเปลี่ยนแปลงความชื้น สารเชื่อมจำพวกสารขับ (exudate) ของรากและกิจกรรมของจุลินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]
Alveolar Boneกระดูกเบ้าฟัน, กระดูกอัลวีโอล่า, กระดูกรอบๆรากฟัน, กระดูกขากรรไกร [การแพทย์]
Amplification Effectผลที่เกิดปรากฏชัด [การแพทย์]
Ancillary Canalsคลองรากฝอย [การแพทย์]
angular accelerationความเร่งเชิงมุม, อัตราการเปลี่ยนความเร็วเชิงมุมของวัตถุ หรือความเร็วเชิงมุมของวัตถุที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
annual ringวงปี, ส่วนของไซเลมที่ปรากฏเป็นลายเนื้อไม้  มีลักษณะเป็นวงซ้อนกันเป็นชั้นๆ มองเห็นได้เมื่อตัดต้นไม้ตามขวาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anonymousไม่่ปรากฏชื่อผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Apparent of cloudsการปรากฏของเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Aspect ratioอัตรากว้างยาวเป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Astragalusพืชตระกูลแอสตรากาลัส [การแพทย์]
Barbed Broachedเครื่องมือขยายคลองรากฟัน [การแพทย์]
Beat to Beat Variabilityความแตกต่างระหว่างอัตราการเต้นของหัวใจเด็ก [การแพทย์]
binomial coefficientสัมประสิทธิ์ทวินาม, สัมประสิทธิ์ที่ปรากฏในแต่ละพจน์ของการกระจาย (a+b)n   เช่น (a+b)2  = a2 + 2ab + b2   สัมประสิทธิ์ทวินาม คือ 1 , 2, 1 ซึ่งเป็นค่าคงตัวที่คูณอยู่กับ a2 , ab และ b2 ตามลำดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
constellationกลุ่มดาว, กลุ่มของดาวฤกษ์ที่ปรากฏในท้องฟ้า เคลื่อนที่ไปพร้อมกันเป็นกลุ่ม ๆ เช่นกลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวเต่า เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Contaminant สารปนเปื้อน สิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือสารมลพิษที่ปรากฏอยู่ ในน้ำ อากาศหรือ ดินมักใช้กับมลพิษเสี่ยงอันตรายหรือสารกัมมันตรังสี [สิ่งแวดล้อม]
Counterเครื่องนับรังสี, อุปกรณ์ตรวจหาการแผ่รังสี หรือเครื่องสำรวจรังสี ซึ่งตรวจหาและวัดการแผ่รังสี จากการแตกตัวเป็นไอออน โดยแสดงเป็นผลรวมสะสม หรืออัตราการแผ่รังสี [นิวเคลียร์]
cover croppingการปลูกพืชคลุมดิน, การปลูกพืชที่มีใบหนาหรือรากแน่นเพื่อคลุมดินหรือยึดดิน เช่น พืชตระกูลถั่วหรือตระกูลหญ้า เป็นต้น เป็นการอนุรักษ์ดินวิธีหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Birth Rate อัตราเกิด อัตราที่คำนวณเกี่ยวกับบุตรเกิดรอดของกลุ่ม ประชากร ต่อจำนวนรวมของกลุ่มประชากรในช่วงเวลาเดียวกัน นิยมใช้อัตราเกิดต่อประชากร 1,000 คน ในช่วง 1 ปี เมื่อกล่าวถึงอัตราเกิดโดยไม่ระบุอะไร มักจะเข้าใจว่าเป็น อัตราเกิดหยาบ (crude birth rate) ซึ่งเป็นอัตราเกิดของบุตรเกิดรอดต่อค่าประชากรรวมทั้งหมด แต่สำหรับ อัตรา เกิดรวมยอด (total birth rate) จะรวมถึงบุตรเกิดรอดและการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ภายหลังสัปดาห์ที่ 28 ส่วนอัตรา เกิดเฉพาะอายุ (age-specific birth rate) นั้น รวมเฉพาะบุตรที่เกิดจากประชากรกลุ่มอายุใดอายุหนึ่ง ต่อประชากรในกลุ่มอายุนั้น เช่น กลุ่มสตรีในวัยเจริญพันธุ์ในช่วงอายุต่างๆ ส่วนคำว่า อัตราเกิดเสถียรภาพ (stable birth rate) นั้น ใช้เรียกอัตราการเพิ่มประชากรตามธรรมชาติที่เพิ่มในอัตาคงที่ ประชากรกลุ่มใดที่มาถึงขั้นที่มีอัตราเพิ่มดังกล่าว เรียกว่า ประชากร เสถียรภาพ หรือ ประชากรคงรูป (stable population) ที่มีการกระจายอายุเสถียรภาพด้วย อัตราเกิดปรับตามมาตรฐาน (standardized birth rate)หมายถีง อัตราเกิดที่คำนวนโดยขจัดผลกระทบของโครงสร้างประชากร ซึ่งแตกต่างกันระหว่างประชากรสองกลุ่มออกแล้ว จึงเหมาะที่จะใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างประชากรต่างกลุ่ม อัตราเกิดที่ แท้จริง (intrinsic birth rate) หมายถึง อัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ มีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างอัตราเกิดและอัตราตายตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Catch lettersอักษรนำทางอักษรนำทาง (Catch letters) คือ ตัวอักษรซึ่งปรากฏอยู่ส่วนบนสุดของหน้ากระดาษในหนังสือพจนานุกรม อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นมีใจความเริ่มต้นด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใดและสิ้นสุดด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใด อักษรนำทางนี้นิยมพิมพ์เป็นกลุ่มละ 3 ตัวอักษร ในหนังสือบางเล่ม จัดทำอักษรนำทางเป็น 2 กลุ่ม คั่นด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ หรือ hyphen ( - ) ซึ่งจะแสดงคำแรกและคำสุดท้ายในหน้านั้น การใช้อักษรนำทางเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้หนังสือเล่มนั้น เพราะผู้ใช้สามารถทราบได้ทันทีว่าคำที่ต้องการค้น อยู่ที่หน้าใดของหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
developerสารทำให้เกิดภาพ, สารละลายที่ทำให้เกิดภาพบนฟิล์มถ่ายรูปที่บันทึกภาพแล้วหรือบนกระดาษอัดรูป  เช่น เมื่อนำฟิล์มขาวดำที่บันทึกภาพแล้วมาแช่ในสารละลายนี้ บริเวณที่ถูกแสงจะปรากฏเป็นสีดำมากน้อยตามปริมาณแสงที่ได้รับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Diaglog boxกรอบสนทนากรอบที่ปรากฎขึ้นเมื่อเราสั่งให้โปรแกรมบางโปรแกรมทำงานบางอย่าง [คอมพิวเตอร์]
dicotyledon [dicot]พืชใบเลี้ยงคู่, พืชที่มีใบเลี้ยง 2 ใบในระยะเอ็มบริโอ เป็นพืชที่มีลำต้นไม่เป็นปล้อง เส้นใบเป็นร่างแห กลุ่มท่อลำเลียงเป็นระเบียบ มีระบบรากแก้ว เช่น ถั่ว มะขาม มะม่วง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Disappearence Rateอัตราการจางหายไป [การแพทย์]
Disclosureการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์หนึ่ง ๆ สู่สาธารณะ ซึ่งอาจเป็นการทำให้ปรากฏอย่างตั้งใจ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Drip Irrigation การให้น้ำแบบหยด วิธีการให้น้ำแก่พืชที่จุดใดจุดหนึ่งหรือหลาย จุดบนผิวดิน หรือในเขตรากพืช โดยการปล่อยน้ำไหลเป็นหยด ๆ ติดต่อกัน [สิ่งแวดล้อม]
fernเฟิน, พืชพวกหนึ่งในดิวิชันเทอคีโอไฟตา มีราก ลำต้น และใบอย่างแท้จริง ไม่มีดอกและเมล็ด สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Catchwordคำนำทางคำนำทาง (Catchword) คือ คำหรือบางส่วนของคำที่พิมพ์เป็นตัวหนาหรือตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ที่ด้านบนของคอลัมน์หรือของหน้าในพจนานุกรมหรือสารานุกรม โดยเป็นคำซ้ำกับคำที่ปรากฎเป็นคำแรกและ/หรือเป็นคำสุดท้ายในคอลัมน์หรือบนหน้ากระดาษ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรนำทาง (Catch letters) แต่แทนที่จะเป็นตัวอักษร ก็ระบุคำนั้นทั้งคำในต้นฉบับตัวเขียนในยุคกลางและในยุคต้น ๆ ของการพิมพ์หนังสือ จะระบุคำหรือบางส่วนของคำที่ปรากฎที่ส่วนล่างของหน้าสุดท้ายของกระดาษที่พับเรียงกัน 1 ยก (ประกอบด้วยกระดาษ 24 แผ่น) และพิมพ์คำแรกที่ปรากฎในหน้าแรกของกระดาษในยกต่อไป ช่วยให้ผู้เย็บเล่มจัดเรียงลำดับหน้าหนังสือได้ถูกต้อง และเพื่อให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นเริ่มต้นด้วยคำใดสิ้นสุดด้วยคำใด บางทีในหนังสือสารานุกรมจะระบุคำนำทางไว้ในหน้าหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่าหน้านั้นเป็นเรื่องใด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
curieคือ หน่วยเดิมที่วัดอัตราการสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 1 คูรีหมายถึงการสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี3.7x1010 ครั้งต่อวินาที หน่วยคูรีนี้มาจากการสลายตัวโดยประมาณของธาตุเรเดียมหนัก 1 กรัม ปัจจุบันใช้หน่วยเป็นเบ็กเคอเรล โดย 1 คูรี = 3.7x1010เบเคอเรล หน่วยคูรีนี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่มารีคูรี ซึ่งเป็นผู้ค้นพบธาตุเรเดียมในปี พ.ศ. 2441 [พลังงาน]
Death Rate อัตราการตาย หรืออัตราภาวะการตาย (mortality rate) อัตราทุกประเภทที่ใช้วัดความถี่ของการตาย อัตราตายใดๆ หากใช้โดยไม่เจาะจงถึงเรื่องใดก็จะหมายถึง อัตราตายหยาบ (crude death rate) โดยทั่วไปหมายถึง อัตราส่วนของจำนวนการตายที่เกิดขึ้นในปีปฎิทินต่อจำนวนประชากรทั้งหมดหรือ ต่อประชากรเฉลี่ยของปีเดียวกัน ซึ่งอาจใช้จำนวนประชากรกลางปีแทนประชากรเฉลี่ยได้ อัตราการตายของเด็กอายุระหว่าง 1-4 ปีบริบูรณ์ (post-infantile chlid death rate) เป็นการคำนวณอัตราการตายเฉพาะอายุ ทำนองเดียวกันกับ ภาวะการตายของเด็ก (chlid mortality) ภาวะการตายของทารกภายในระยะสี่สัปดาห์หลังคลอด (neo-natal mortality) หรือภาวะการตายของผู้ใหญ่ (adult mortality) [สิ่งแวดล้อม]
Earthquakeแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือน โดยเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกชั้นนอกซึ่งเคลื่อนที่ได้ตามกระแสความร้อนของหินละลายหลอมเหลวที่เป็นส่วนประกอบชั้นในของโลก เนื่องจากเปลือกโลกประกอบขึ้นด้วยแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่น ดังนั้นเมื่อความร้อนจากภายในโลกดันตัวออกมาจะทำให้แผ่นเปลือกโลกบางแผ่นเกิดการเคลื่อนที่ จึงทำให้การเกิดแผ่นดินไหวบนพื้นผิวโลกเกิดเฉพาะบางแห่งไม่เกิดขึ้นโดยทั่วไป นอกจากแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังสามารถเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ การระเบิดเหมืองแร่
foundation galleryfoundation gallery, ทางเดินภายในฐานราก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Oxygen Uptake Rate อัตราการจับใช้ออกซิเจน อัตราที่ออกซิเจนถูกใช้ไปโดยจุลินทรีย์ในเวลา หนึ่งๆ มีหน่วยเป็น มก./ล.-วัน [สิ่งแวดล้อม]
Grab Sample ตัวอย่างแบบจ้วง ตัวอย่างที่เก็บเป็นครั้ง โดยไม่คำนึงเรื่องเวลาและอัตราการไหล [สิ่งแวดล้อม]
Estuary ชวากทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ำ บริเวณส่วนล่างของปากแม่น้ำที่มีความกว้าง มากกว่าปกติจนมีลักษณะ คล้ายอ่าว เป็นบริเวณที่น้ำจืดกับน้ำทะเลมาผสมกันเป็นน้ำกร่อยซึ่งมี ความเค็มอยู่ระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม กระแสน้ำขึ้นลงมีอิทธิพลสำคัญ ต่อลักษณะทางกายภาพและชีววิทยา บริเวณปากแม่น้ำซึ่งน้ำทะเลเข้าไปผสมกับน้ำจืด เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอัตราการผลิต และผลผลิตสูง บริเวณปากแม่น้ำในส่วนต่าง ๆ ของโลก อาจมีผลผลิตแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางอุทกวิทยา และลักษณะธรณีสัณฐานของชายฝั่งทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Fault Plane ระนาบรอยเลื่อน หน้าประกบของหินสองฟากรอยเลื่อนปรากฏ เป็นหน้าเรียบพอสมควร ระหว่างหน้าประกบ มักมีเศษหินที่ครูดไถกันและกันประจุอยู่เต็มช่องว่างจนวัดได้ว่าระนาบ นี้มีแนวระดับไปทิศใด และมีแนวเทรวมทั้งมุมเทเท่าใด เมื่อทราบแล้ว ก็สามารถติดตามและกำหนดขอบเขตของระนาบได้ ถึงแม้จะมีสิ่งอะไรปกคลุมจนมองไม่เห็น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
root (n.) ราก See also: รากพืช, รากใต้ดิน Syn. rhizome, tuber, stem
radical (n.) ราก (คำศัพท์, ตัวเลขทางคณิตศาสตร์)
radix (n.) ราก (ทางคณิตศาสตร์)
sarsaparilla (n.) รากของพืชจำพวก Smilax เป็นยาบำรุงและขับปัสสาวะ See also: รากของพืชไม้เลื้อย
basis (n.) รากฐาน See also: หลักพื้นฐาน, หลัก Syn. foundation
fundamental (n.) รากฐาน See also: หลักเบื้องต้น, พื้นฐาน
root (adj.) รากฐาน See also: แก่นแท้, ต้นตอ, สาเหตุ Syn. cause, basic, essence
foundation (n.) รากฐาน (ของสิ่งก่อสร้าง) Syn. base, basement
stool (n.) รากที่แตกหน่อใหม่ Syn. root
root (n.) รากฟัน See also: รากผม
etymon (n.) รากศัพท์ See also: เค้าศัพท์ Syn. base
root (n.) รากศัพท์ See also: เค้าศัพท์ Syn. etymon, base
root (n.) รากเหง้า See also: ต้นกำเนิด, บรรพบุรุษ Syn. ancestor, progenitor
primary root (n.) รากแก้ว
taproot (n.) รากแก้ว Syn. root
root (n.) รากในคณิตศาสตร์ See also: กรณฑ์
act of God (idm.) ปรากฏการณ์ธรรมชาติ See also: เรื่องธรรมชาติ
aplpear under (phrv.) ปรากฏตัวในนามของ Ops. go by
apparition (n.) การปรากฎตัวของผี
appear (vi.) ปรากฏตัว See also: แสดงตัว, แสดงตน, ปรากฏ, ออกมา, มีขึ้น Syn. emerge, come into view, be in sight Ops. disappear, vanish
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Greatเยี่ยม ถ้างั้นพวกเราก็คงได้ดื่มเบียร์ด้วยกัน
We are wasting timeพวกเรากำลังเสียเวลาเปล่า
When the pupil is ready, the master will appearเมื่อศิษย์พร้อมครูก็จะปรากฏตัว
But we don't know what we're going to do yetแต่พวกเรายังไม่รู้ว่าพวกเรากำลังจะทำอะไรเลย
We are doing all we can to…พวกเรากำลังทำทุกสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้ในการ...
Men fear most what they cannot seeที่คนเรากลัวมากที่สุดคือสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้
And we don't have much timeและพวกเราก็ไม่มีเวลามากนัก
We're asking each other questions about…พวกเรากำลังถามซึ่งกันและกันเกี่ยวกับ
We're going to be richพวกเรากำลังจะรวยแล้ว
We are planning a tour to Italy this summerพวกเรากำลังวางแผนไปเที่ยวอิตาลีกันหน้าร้อนนี้
We are looking for something fresh and differentพวกเรากำลังมองหาบางสิ่งที่ใหม่และแตกต่าง
We are on our way to Bangkokพวกเรากำลังอยู่ในระหว่างทางมากรุงเทพฯ
If he does not show up for the competitionถ้าเขาไม่มาปรากฏตัวในการแข่งขัน
We're gonna spend a lot of time hereรากำลังจะใช้เวลาอย่างมากที่นี่
But how can my own people do this to each other?แต่ทำไมพวกเรากันเองทำสิ่งนี้ต่อกันได้
There's nothing of this in the guidebookสิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏอยู่ในหนังสือนำเที่ยวเลย
We're about to graduate soonพวกเรากำลังจะสำเร็จการศึกษาในไม่ช้านี้
That's what we're trying to find outนั่นคือสิ่งที่พวกเรากำลังค้นหาอยู่
I have to take back everything that is oursฉันต้องเอาทุกสิ่งที่เป็นของของเรากลับคืนมา
I'm kind of excited to see what come outฉันค่อนข้างตื่นเต้นที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏออกมา
We don't even know where we're trying to goพวกเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าเรากำลังจะพยายามไปยังที่ใด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not without a dark root colocasia.ไม่ได้หรอกถ้าไม่มี ราก colocasia แห่งความมืดนี่
Her house was full of herbs, roots, medicinal stuff...บ้านของเธอเต็มไปด้วยสมุนไพร ราก พวกของเกี่ยวกับยาและกระจกเยอะแยะ
ROOT, ROOT, ROOT BY YUZU HANAKI CUT FRUIT BY YUZU HANAKI(ราก ราก ราก ผลไม้ตัดแต่ง โดย ฮานากิ ยูซุ)
Mandrake root,ราก แมนแดรก (พืชชนิดหนึ่ง)
Their roots reaching quite under the house.รากของมันชอนไชไปใต้ตัวบ้าน
Ragnar Lothbrok, may I present my wife Ealswith, and my son, egbert.รากจ์นาร์ ลอทบรอค ข้าขอแนะนำราชินีของข้า อีลสวิท และลูกชายของข้า เอกเบิร์ต
Ragnar Lothbrok, and I will gladly join forces with you, since, as king, I am naturally not in favor of individual enterprise by my earls, or anyone else.รากจ์นาร์ ลอทบรอค และข้ายินดีที่จะร่วมกองกำลังกับเจ้า ตั้งแต่เป็นกษัตริย์ ข้าไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่
Ragnar... would never do such a thing.รากจ์นาร์ ไม่มีทางทำห่าอะไรแบบนั้นหรอก
Ragnar will come to the right conclusion, and make the right decision.รากจ์นาร์จะมาพร้อมกับข้อสรุปที่ถูกต้อง และก็ตัดสินใจในสิ่งที่เหมาะสม
It's valerian root tea, and it'll give your brain a lovely, soothing bath.รากชาvalerian และเป็นการอาบน้ำสมองของคุณด้วย
The foundation of a complete education.รากฐานของการศึกษาทั้งปวง
It's rooted firmly so if they just make it around the corner, they will be fine and on solid footing.รากฐานของมันมั่นคง ดังนั้นแค่พวกเขารักษาระดับไว้ พวกเขาก็จะไม่เป็นไรและอยู่บนความมั่นคงต่อไป
Root's more subtle than that.รากฐานจะละเอียดกว่านั้น
The cornerstone of any nutritious breakfast.รากฐานที่สำคัญของอาหารเช้ามีคุณค่าทางโภชนาการใด ๆ
The Evolutionary Roots of Murder."รากฐานวิวัฒนาการของการฆาตกรรม
A mystery rooted in the foundation of reality, a puzzle with pieces scattered across the length and breadth of the universe itself.รากฐานอันลึกลับ ในรากฐานของความเป็นจริง ชิ้นส่วนของปัญหาที่กระจัดกระจายไป
The mandrake pierces the very recesses of the soul, twisting the unconscious into the very image of fear and dread.รากต้นแมนเดรกจะชอนไชเข้าไป ทุกเสี้ยวอณูของวิญญาณ บิดเบือนจิตใต้สำนึก ให้กลายเป็นภาพน่ากลัวและน่าสยดสยอง
Another square root of a threeรากที่สองของสามอันอื่น ๆ
The square root of Jack. Nothing... we've established that!รากที่สองของแจ๊ค ไม่มี ไม่มีเลย
The root design would have led me to ascribe it to the selachii, the sharks and the rays... but the crown made me think of the cyclostomes, the lamprey.รากฟันจะทำให้เชื่อว่าเกิดจากเซลาชี่ หรือฉลาม หรือปลากระเบน... แต่ตรงหัวนี่ทำให้คิดถึงcyclostomes, lamprey
What if our yam's roots were dead before they hit the ground?รากมันเทศของเรา มันตายก่อนที่จะตกลงพื้นแล้วล่ะ?
The origin of "nice"รากศัพท์ของคำว่า "nice" (ดี)
The root for "cantabile."รากศัพท์ของคำว่า "คันตาบิเล่"
Latin in origin, alone is "solus,"รากศัพท์ละติน คนเดียวคือ solus
Blackroot, to replenish the body.รากสีดำนี่ช่วยเติมพลังกายให้ท่าน
I can't... what is this?รากหัวหอม และชีสกำลังจะแข็ง
Cherry root. Hops?รากเชอรี่ หรือดอกฮอพ
The root of embezzlement and virtuous widow is the same.รากเหง้าของการฉ้อฉล และเงื่อนการตายของหม้ายพรหมจรรย์เป็นเรื่องเดียวกัน
The italian roots demand it.รากเหง้าความเป็นอิตาเลีี่ยนเรียกร้องที่จะทำ
Roots and culture seeped from his bonesรากเหง้าวัฒนธรรมไหลรินออกมา
His roots here are too deep.รากเหง้าเขาที่นี่ลึกเกินไป
[ne] ...like roots from a plant rat-trap...รากไม้ [ne] อย่างรากของต้นไม้ กับดักหนู [ne-zu-mi-to-ri-ki]
We are standing bу a wishing wellรากำลังยืนอยู่ด้วยกันที่ต้องการ
Obsolete now! We're concentrating on flying dreadnoughts.อ่อน เรากำลังพัฒนา ให้เรือรบบินได้
Then they remain.ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ไปไหน
Excuse me, we're busy.ขออนุญาติ เรากำลังยุ่ง
If we can pass through there we're safe.ถ้าเราผ่านไปได้ เราก็จะปลอดภัย
We're wasting precious time.รากำลังเสียเวลาอันมีค่า
Now that we've found each other again, I hope I shall see something of you.ไหนๆ เราก็ได้เจอกันเเล้ว ฉันหวังว่าจะได้พบคุณอีก
Come, don't sit there gawking, let's go upstairs.มาเถอะ อย่านั่งรากงอกอยู่เลย ขึ้นไปข้างบนกัน

ราก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出る[でる, deru] Thai: ปรากฎตัว English: to appear
基本[きほん, kihon] Thai: รากฐาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราก
Back to top