ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถ*, -รถ-

รถ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถ (n.) car See also: vehicle, carriage, automobile, motor car, wheels Syn. รถยนต์
รถกระบะ (n.) pick-up See also: pick-up truck Syn. รถปิคอัพ
รถกระเช้า (n.) cabin
รถกุดัง (n.) truck See also: lorry
รถขนขยะ (n.) refuse collection vehicle See also: garbage truck Syn. รถบรรทุกเก็บขยะ
รถขนของ (n.) transport vehicle
รถจักร (n.) locomotive See also: engine
รถจักรยาน (n.) bicycle Syn. จักรยาน, รถถีบ
รถจักรยานยนต์ (n.) motorcycle Syn. รถเครื่อง, จักรยานยนต์, รถมอเตอร์ไซค์, มอเตอร์ไซค์
รถจักรยานสามล้อ (n.) tricycle See also: pedicab, trishaw Syn. รถสามล้อ, สามล้อ, สามล้อถีบ
รถจักรยานสามล้อ (n.) tricycle Syn. รถสามล้อ, จักรยานสามล้อ
รถจิ๊ป (n.) jeep
รถจี๊ป (n.) jeep Syn. จิ๊บ
รถชน (n.) car accident
รถด่วน (n.) express See also: express train, express bus
รถดับเพลิง (n.) fire engine See also: fire truck
รถติด (v.) jam (the traffic) See also: (traffic) be heavy Syn. การจราจรติดขัด Ops. รถโล่ง
รถติด (v.) jam (the traffic) See also: (traffic) be heavy Syn. การจราจรติดขัด Ops. รถโล่ง
รถตีนตะขาบ (n.) caterpillar tractor
รถตุ๊กๆ (n.) tuk-tuk See also: motor-tricycle
รถตุ๊กๆ (n.) tuk tuk See also: motor-tricycle Syn. รถตุ๊กตุ๊ก, รถสามล้อเครื่อง, สามล้อเครื่อง, ตุ๊กๆ, รถแต๊กๆ
รถตุ๊กๆ (n.) motor-tricycle Syn. รถสามล้อเครื่อง, ตุ๊กๆ, รถแต๊กๆ
รถตุ๊กตุ๊ก (n.) tuk tuk See also: motor-tricycle Syn. รถสามล้อเครื่อง, สามล้อเครื่อง, ตุ๊กๆ, รถตุ๊กๆ, รถแต๊กๆ
รถตู้ (n.) van
รถถัง (n.) tank
รถถีบ (n.) bicycle Syn. จักรยาน
รถทัวร์ (n.) coach bus See also: coach, motor coach
รถบดถนน (n.) road roller See also: steamroller
รถบรรทุก (n.) truck See also: lorry, van, freight car
รถบรรทุกเก็บขยะ (n.) refuse collection vehicle See also: garbage truck
รถบัส (n.) bus
รถประจำทาง (n.) bus See also: omnibus Syn. รถโดยสาร, รถโดยสารประจำทาง, รถยนต์โดยสารประจำทาง, รถเมล์
รถปิคอัพ (n.) pick-up See also: pick-up truck
รถปิคอัพ (n.) pick-up See also: pick-up truck
รถพยาบาล (n.) ambulance See also: ambulance car
รถพ่วง (n.) caravan See also: trailer, truck tractor
รถมอเตอร์ไซค์ (n.) motorcycle See also: motorbike Syn. จักรยานยนต์, รถจักรยานยนต์, รถเครื่อง, มอเตอร์ไซค์
รถม้า (n.) carriage See also: horse carriage, horse-drawn carriage, buggy
รถมินิบัส (n.) minibus
รถยนต์ (n.) automobile See also: motorcar, car, auto
English-Thai: HOPE Dictionary
all-terrain vehicleรถที่ใช้ได้กับทุกดินฟ้าอากาศ
armoured carรถหุ้มเกราะ
hackney coachรถม้าให้เช่า,รถม้า4 ล้อ 6 ที่นั่งและใช้ม้า 2 ตัวลาก
hand truckรถเข็น
iron horseรถไฟ,ม้าเหล็ก, Syn. locomotive
ladder truckรถดับเพลิงที่ติดบันไดยาวที่เคลื่อนขึ้นเองได้
school busรถโรงเรียน
tow carรถที่ติดตั้งอุปกรณ์ยกหรือลากรถอื่น
aaaabbr. Amateur Athletic Association (สมาคมกีฬาสมัคเล่น) American Automobile Association (สมาคมรถยนต์แห่งอเมริกา) abbr. acute anxiety attack,avbdominal aortic aneurysm
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
ability(อะบิล' ลิที) n. ความสามารถ -able adj., Syn. talent,competence,aptitude)
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
ably(เอ' บลี) adv. สามารถ, Syn. competently
aboard(อะบอร์ด') adv. ,prep. บนเรือ,บนเครื่องบิน,บนรถ,ไปทางข้าง, Syn. on board, on aboard
abrasion(อะเบร' เชิน) n. บริเวณถลอก, รอยถลอก, รอยขัด, รอยสึก, การถลอก (ขัด,สึก)
absorbent(แอบซอร์'เบินทฺ,-ซอร์' เบินทฺ) adj., n.ซึ่งสามารถดูดซึม,ยาดูดซึม, Syn. absorbency)
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
access mechanismกลไกการเข้าถึง หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ,สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable)
acidic(อะซิด' ดิค) adj. เปรี้ยว, เกี่ยวกับกรด, ซึ่งสามารถสร้างกรด, Syn. forming acid)
ack(แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
acoumeter(อะคู' มิเทอะ) n. เครื่องวัดความสามารถในการฟัง
acquisitive(อะควิซ' ซิทิฟว) adj. อยากได้, สามารถได้มาซึ่ง, สามารถได้รับ
actable(แอค' ทะเบิล) adj. สามารถขึ้นแสดงได้
active(แอค' ทิฟว) adj. คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, สามารถเคลื่อนไหวเองได้, มีลักษณะเป็นกัมมันตภาพรังสี, มีประสิทธิภาพ, เป็นผลเร็ว, สมมันต์, สกรณ์ -activism n., Syn. energize
adequate(แอด' ดิเควท) adj. เพียงพอ,เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด
adherence(แอดเฮีย' เรินซฺ') n. การยึดมั่น, ความเลื่อมใส, การถือทิฐิ, Syn. devotion)
aerial ladderบรรไดยาที่ยึดออกได้ (มักติดกับรถ)
aerosol(แอ' โรซอล) n. ละอองของเหลว, หมอก,ควัน, ของเหลวที่ถูกอัดในภาชนะกับแก๊สเฉื่อย แล้วสามารถถูกปล่อยออกเป็นละอองของเหลว (สเปรย์), Syn. smoke, fog)
afford(อะฟอร์ด') vt. มี, ให้, จัดให้มี, สามารถให้ได้, สามารถมีได้, Syn. provide)
ai(เอไอ) abbr. 1. ย่อมาจากคำว่า aortic insufficiency 2. ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.
aladdin(อะแลด' ดิน) n. อาละดินในนวนิยายอาหรับราตรีเป็นเจ้าของตะเกียงวิเศษที่สามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้, ของวิเศษ
alexia(อะเลค' เซีย) n. ความผิดปกติของสมองที่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เชียนได้
allantoinปัสสาวะของทารกในครรภ์ ซึ่งสามารถช่วยสมานแผลได้
alligator(แอล' ลิเกเทอะ) n. จระเข้, รถสะเทินน้ำสะเทินบก
English-Thai: Nontri Dictionary
ability(n) ศักยภาพ,ความสามารถ,สมรรถภาพ
able(adj) สามารถ,เก่ง,หลักแหลม
ably(adv) อย่างสามารถ,โดยความสามารถ,ด้วยความสามารถ
cabman(n) คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
aboard(adv,pre) บนเรือ,บนรถ,บนรถไฟ,บนเครื่องบิน
absorbent(adj) ซึ่งสามารถดูดซึม,ซึ่งสามารถซึมซับ,ซึ่งสามารถดึงดูด
absorptive(adj) ที่สามารถดูดซึม,ที่สามารถซึมซับ,ที่ดึงดูด
accessible(adj) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
afford(vi,vt) พอจ่าย,สามารถให้ได้,สามารถซื้อได้
wagoner(n) คนขับรถบรรทุก,คนขับรถโกดัง
alligator(n) รถสะเทินน้ำสะเทินบก,จระเข้
ambulance(n) รถพยาบาล,รถฉุกเฉิน
hangar(n) โรงเก็บเครื่องบิน,โรงเก็บรถ
appropriation(n) การถือเอา,การจัดสรร,เงินที่ตั้งไว้
aptitude(n) ความถนัด,ความสามารถ,ความฉลาด,ไหวพริบ,ปฏิภาณ
carfare(n) ค่าโดยสาร,ค่ารถ
argument(n) การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การโต้คารม,การถกเถียง
art(n) ศิลปะ,ฝีมือ,ความสามารถ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์
aspirant(n) ผู้ออกเสียง,ผู้ใฝ่สูง,ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา
aspiration(n) การออกเสียง,การหายใจ,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน
aspire(vi) ปรารถนา,ต้องการ,ทะเยอทะยาน
assertion(n) การยืนยัน,การอ้างสิทธิ์,การถือสิทธิ์,การแสดงสิทธิ์
athirst(adj) กระหาย,ต้องการ,ปรารถนาอย่างแรงกล้า
attainment(n) การถึง,การบรรลุ,การได้มา,ความสำเร็จ
auto(n) รถยนต์
autobus(n) รถเมล์,รถประจำทาง
autocade(n) ขบวนรถยนต์
automobile(n) รถยนต์
automotive(adj) เกี่ยวกับรถยนต์,อัตโนมัติ
avid(adj) งก,ละโมบ,โลภ,อยากได้,ต้องการ,มักได้,กระหาย,ปรารถนา
avidity(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยาก,ความต้องการ,ความมักได้,ความปรารถนา,ความงก
taxi(n) รถยนต์รับจ้าง,รถยนต์เช่า,รถแท็กซี่
barrow(n) รถเข็น,รถสาลี่
berth(n) ที่นอนบนเรือหรือรถไฟ,ห้องกัปตันเรือ
bier(n) เชิงตะกอน,แคร่หามศพ,รถบรรทุกศพ
blamable(adj) ควรถูกตำหนิ
blazer(n) เสื้อสามารถ,ผู้ประกาศ
bloodmobile(n) รถบริจาคโลหิต
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง
bogey(n) ผี,ปีศาจ,ขบวนรถไฟ,ตู้รถไฟ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
convertibleรถเปิดประทุน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fastbackรถเก๋งท้ายลาด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gran Turismo (GT); Grand Touringรถเก๋งหรูสมรรถนะสูง (จีที) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Grand Touring; Gran Turismo (GT)รถเก๋งหรูสมรรถนะสูง (จีที) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hatchbackรถเก๋งมีประตูท้าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limousineรถลีมูซีน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger carรถยนต์นั่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
saloon; sedanรถเก๋ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sedan; saloonรถเก๋ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
semi trailerรถกึ่งพ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trailerรถพ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ab agendo (L.)ไม่สามารถที่จะกระทำการได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tabacism; tabacosis๑. การถูกพิษยาสูบ๒. โรคฝุ่นใบยาสูบจับปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ability to pay theoryทฤษฎีการเก็บภาษีตามความสามารถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abrasion๑. การถลอก๒. แผลถลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aconuresisการถ่ายปัสสาวะไม่รู้ตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anamnesis๑. ความสามารถจำ๒. ประวัติการป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angiocardiography; cardioangiographyการถ่ายภาพรังสีหัวใจและหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apartheid; apartnessการถือผิว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
argumentการให้เหตุผล, การถกเถียง, ข้อโต้แย้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
avalancheการถล่ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
benchmark๑. เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ๒. การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
boxcar functionฟังก์ชันรถตู้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
capability, first strikeสมรรถภาพที่จะโจมตีก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
car sicknessการเมารถ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
car taxภาษีรถยนต์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
careless and inconsiderated drivingการขับรถโดยประมาทและขาดความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carloadเต็มคันรถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
categoryประเภท, ปทารถะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
checks and balancesการคานอำนาจ, การถ่วงดุลอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cineangiographyการถ่ายภาพยนตร์หลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
containmentการจำกัดการขยายตัวของลัทธิที่ไม่พึงปรารถนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporal imbecilityความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cowlโครงกระจังหน้ารถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross-pollinationการถ่ายเรณูข้าม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cruise controlอุปกรณ์คงความเร็วรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous and reckless driving; driving, dangerous and recklessการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
data transferการถ่ายโอนข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decryptionการถอดรหัสลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
depilation; epilationการกำจัดขน (หรือผม), การถอนขน (หรือผม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ambulancesรถพยาบาล [การแพทย์]
Antique and classic carsรถโบราณ [TU Subject Heading]
BMW automobilesรถยนต์บีเอ็มดับบลิว [TU Subject Heading]
Hoist Truck รถกว้านถังขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Jeep automobileรถจี๊ป [TU Subject Heading]
Minivansรถตู้ขนาดเล็ก [TU Subject Heading]
Motorized Wheelchairรถเข็นคนพิการที่ติดตั้งมอเตอร์, รถเข็นคนพิการที่ติดตั้งมอเตอร์และชุดควบคุมการเคลื่อนที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี [Assistive Technology]
Pickup trucksรถกระบะ [TU Subject Heading]
Refrigerator carsรถห้องเย็น [TU Subject Heading]
School busesรถโรงเรียน [TU Subject Heading]
Sport utility vehiclesรถยนต์อเนกประสงค์ [TU Subject Heading]
Sports carsรถสปอร์ต [TU Subject Heading]
Trailersรถพ่วง [TU Subject Heading]
Trolley busesรถราง [TU Subject Heading]
Abilityความสามารถ [TU Subject Heading]
Absorptive capacityวิสัยสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Accommodationแอคคอมโมเดชัน, การปรับขยาย, การปรับตัว, การมองใกล้, ม่านตาหดเวลามองใกล้, ปรับตนเข้ากับสภาพแวดล้อม, สามารถปรับตัว [การแพทย์]
accumulatorหม้อสะสมไฟฟ้า, เซลล์ไฟฟ้าแบบทุติยภูมิซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดอาศัยปฏิกิริยาเคมี  หลังจากใช้ไฟฟ้าไปบ้างแล้วก็สามารถประจุไฟฟ้ากลับคืนได้ โดยการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งกำเนิดอื่นที่มีความต่างศักย์สูงกว่าเข้าไปในทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
acetic acidกรดแอซีติก, กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ CH3COOH มีชื่อสามัญว่า กรดน้ำส้ม ใช้เป็นสารปรุงอาหาร  เป็นตัวทำละลายและใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พลาสติก สี การถ่ายรูป เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Active windowวินโดว์ใช้งานในขณะใช้โปรแกรมบางโปรแกรม เราสามารถนำวินโดว์ขึ้นมาแสดงบนจอภาพได้หลายวินโดว์ แต่มีเพียงวินโดว์เดียวเท่านั้นที่เราทำงานด้วยได้และเรียกว่า วินโดว์ใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Addressเลขที่อยู่เลขที่อยู่ประจำส่วนต่างๆ ตามแต่จะกำหนด เช่น เลขที่อยู่หน่วยความจำหมายถึงเลขที่อยู่ของที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำซึ่งโดยปกติก็คือ เลขที่อยู่ประจำแต่ละไบต์ ทั้งนี้เพราะไบต์เป็นหน่วยความจำที่เล็กที่สุดที่สามารถอ้างถึงหรือระบุได้ [คอมพิวเตอร์]
Adsorbate สารถูกดูดซับ สารถูกดูดแนบ ดู Adsorption (Adsorption หมายถึง กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ ) [สิ่งแวดล้อม]
Air Pollution อากาศเสีย ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
Alexiaอ่านไม่ออก, ความลำบากในการอ่าน, อาการอ่านไม่ได้, การไม่สามารถเข้าใจความหมายของภาษาเขียน [การแพทย์]
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Aldrinสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbonสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbon แต่เดิมสารนี้ถูกมองว่าเป็นสารฆ่าแมลงที่ปลอดภัย เนื่องจากสลายตัวได้อย่างรวดเร็วในดิน ต่อมาถูกจัดเป็นสารที่มีอันตรายร้ายแรงเนื่องจากพบว่า เมื่ออัลดรินเข้าสู่บรรยากาศจะถูกเปลี่ยนเป็นดิลดริน (dieldrin) ซึ่งมีความคงทนและสามารถสะสมอยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิตและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Alluvial Complex Soil ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง (flood plain) มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำและเกิดจากการทับถม จึงทำให้พบดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปะปนกัน จนไม่สามารถแยกและแสดงไว้บนแผนที่ดินที่มีมาตรส่วนขนาดเล็กได้ จึงรวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Alphanumeric charactersอักขระอักษรเลขอักขระที่รวมทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตัวเลข 0-9 และอักขระพิเศษที่เราสามารถพิมพ์ด้วยแป้มพิมพ์ได้ ตลอดจนอักขระควบคุมต่างๆ ที่ใช้ควบคุมเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Alternative Energyพลังงานทดแทน พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]
An Abandoned Oil or Gas Wellการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากเป็นหลุมที่ไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Analogแอนะล็อกปัจจุบันคำนี้หมายถึงอุปกรณ์ซึ่งส่วนมากเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของค่าทางกายภาพอื่นๆ ที่มีความต่อเนื้่อง [คอมพิวเตอร์]
Apartheidการถือผิว [TU Subject Heading]
Apraxiaทักษะ, เคลื่อนไหวไม่ได้ถึงแม้ประสาทยังดีอยู่, ทักษะต่างๆ, กล้ามเนื้อไม่เป็นอัมพาต, ไม่สามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจ [การแพทย์]
Ataxiaอะแทกซิอา; อะแทกเซีย, อาการ; การเซ; เคลื่อนไหวเปะปะ; เดินตัวเซ; เดินเซ; อ่อนเพลีย; อาการเดินเซ; การขาดความสามารถในการกะระยะและความสม่ำเสมอนุ่มน; อะแทกเซีย; กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน; อะแท็กเซีย; โรคที่มีอาการเดินเซ; กล้ามเนื้อขาดการประสานงาน [การแพทย์]
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Athletic abilityความสามารถทางกีฬา [TU Subject Heading]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Audiometryการวัดสมรรถภาพการได้ยิน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
auto (n.) รถ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. automobile, car, vehicle
junk heap (sl.) รถ บ้านหรือสิ่งอื่นที่เก่า / ทรุดโทรม
pick-up (n.) รถกระบะ See also: รถบรรทุกเล็ก
baggage car (n.) รถขนกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสาร Syn. luggage van
luggage van (n.) รถขนกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสาร
dumper (n.) รถขนดินหรือหิน Syn. dumptruck
dumptruck (n.) รถขนดินหรือหิน
paddy wagon (n.) รถขนส่งนักโทษของตำรวจ Syn. waggon, patrol wagon
patrol wagon (n.) รถขนส่งนักโทษของตำรวจ Syn. waggon, paddy wagon
waggon (n.) รถขนส่งนักโทษของตำรวจ Syn. wagon
waggon (n.) รถขนส่งนักโทษของตำรวจ Syn. waggon, paddy wagon, patrol wagon
wagon (n.) รถขนส่งนักโทษของตำรวจ
box car (n.) รถขนสินค้า (ในขบวนรถไฟ) See also: รถบรรทุกสัมภาระ Syn. carriage
van (n.) รถขนสินค้า (ในขบวนรถไฟ) See also: รถบรรทุกสัมภาระ Syn. box car, carriage
nerd mobile (sl.) รถขนาดครอบครัว
touring car (n.) รถขนาดใหญ่ที่เหมาะกับการเดินทาง
trolley (n.) รถขนแร่
trolly (n.) รถขนแร่
scooter (n.) รถของเล่นเด็กที่ใช้เท้าถีบ
backhoe (n.) รถขุดหรือรถเจาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
When I arrived at the station, the train had already leftรถไฟได้ออกไปแล้ว เมื่อฉันมาถึงสถานี
The car was going forty kilometers an hourรถวิ่ง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Our car ran out of petrolรถเราน้ำมันหมดแน่ะ
You can go through that gate, over thereคุณสามารถผ่านไปที่ประตูนั่น ตรงนั้น
Here's what I wanted to ask youนี่แหล่ะคือสิ่งที่ฉันต้องการถามคุณ
I obviously can't tell you whyฉันไม่สามารถบอกคุณได้แน่นอนว่าทำไม
I'm sorryขอโทษด้วย ฉันไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆ
Anything you can tell us would be helpfulสิ่งใดก็ตามที่คุณสามารถบอกกับเราได้จะเป็นประโยชน์
There's nothing I can doไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้
You're certain we can trust this manคุณแน่ใจนะว่าเราสามารถไว้ใจผู้ชายคนนี้ได้
I can't discuss it on the phoneฉันไม่สามารถจะสาธยายมันทางโทรศัพท์ได้
I can't ask you out for breakfast?ฉันไม่สามารถชวนคุณออกมาทานข้าวเช้าได้หรือไง
I obviously can't refuse himฉันไม่สามารถปฏิเสธเขาได้จริงๆ
I'm in the car right nowฉันอยู่ในรถตอนนี้
Can you finish your work ahead of time?คุณสามารถทำงานเสร็จก่อนเวลาได้ไหม
Sorry Mr Green can't see you nowขอโทษค่ะ คุณกรีนไม่สามารถพบคุณตอนนี้ได้
How can I improve my spoken English?ฉันจะสามารถปรับปรุงการพูดภาษาอังกฤษของฉันได้อย่างไร
I bought a blue car todayวันนี้ฉันซื้อรถคันสีฟ้า
I drive a blue car to workฉันขับรถคันสีฟ้าไปทำงาน
Please give my best regards to your familyโปรดฝากความปรารถนาดีของฉันไปยังครอบครัวของคุณด้วย
I'm sure I will do the work to the best of my abilityฉันแน่ใจว่าฉันจะทำงานนี้อย่างสุดความสามารถของฉัน
How can I get to the bus station?ฉันจะไปที่สถานีรถบัสได้อย่างไร
You can take the bus and get off the 2nd stopคุณสามารถขึ้นรถบัสและลงที่ป้ายที่สอง
I suppose I can finish the project next yearฉันคิดว่าฉันจะสามารถทำโครงการนี้เสร็จปีหน้า
Can I pay for check or credit card?ฉันสามารถจ่ายเป็นเช็คหรือเครดิตการ์ดได้ไหม
To make it fast you can send a faxเพื่อให้เร็วขึ้นคุณสามารถส่งทางแฟกซ์ได้
I can't even write this properlyฉันไม่สามารถแม้แต่จะเขียนสิ่งนี้ได้อย่างถูกต้อง
Because it can't possibly have been bothเพราะมันไม่สามารถจะเป็นได้ทั้งสองอย่าง
She could do things I couldn't doเธอสามารถทำสิ่งต่างๆ ที่ฉันไม่สามารถทำได้
You don't know what you can doเธฮไม่รู้หรอกว่าเธอสามารถทำอะไรได้บ้าง
Anything else I can do for you?มีอะไรอื่นๆ อีก ที่ฉันสามารถจะทำให้คุณได้ไหม
You can discuss this on the wayคุณสามารถถกเรื่องนี้ระหว่างทาง
In fact I don't think you could have done it betterจริงๆ แล้วฉันไม่คิดว่าคุณสามารถทำมันได้ดี
I can handle it myselfฉันสามารถจัดการมันได้ด้วยตนเอง
I think that we can do better than thatฉันคิดว่าพวกเราสามารถทำได้ดีกว่านั้น
I'm sorry, I cannot accept itฉันขอโทษด้วย ฉันไม่สามารถรับมันได้
There's nothing more I can doฉันไม่สามารถทำอะไรไปได้มากกว่านี้
I can changeฉันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขอโอกาสฉันอีกเถอะ
I can also speak some Frenchฉันยังสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้บ้าง
I really wish I had more time to do thatฉันปรารถนาจริงๆ ให้ตนเองมีเวลามากกว่านี้เพื่อทำสิ่งนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We drove around for a bit in his Lexus430...เราขับรถวนไปเรื่อย ๆ รถ Lexus430 ของเขานั่นแหละ
What is that? "We switch houses, cars, everything.เราเปลี่ยนบ้าน รถ และทุกอย่าง
I want all his phones, his Blackberry, his apartment, his car, bank accounts, credit cards, travel patterns.ผมต้องการข้อมูลการโทรศัพท์ทุกสาย /Nในแบล็คเบอรี่ของเขา ห้องพัก รถ บัญชีธนาคาร บัตรเครดิต รูปแบบการเดินทาง
Hudson, it's not about a house or a car or a TV.ฮัดสัน มันไม่เกี่ยวกับ เรื่องบ้าน รถ หรือทีวีหรอก
Barn, tiger, car, hammer, tree, building, cup, phone, toaster, house, doll, football, book, umbrella, bench, paper clip.โรงนา เสือ รถ ฆ้อน ต้นไม้ ตึก ถ้วย โทรศัพท์ เครื่องปิ้งขนมปัง บ้าน ตุ๊กตา ฟุตบอล หนังสือ ร่ม กิ่งไม้ คลิปหนีบกระดาษ
Uh... a bike messenger knocked me down.เอ่อ รถ ส่งเอกสาร ล้มน่ะ
Lincoln-Bravo-1 to Lincoln-Bravo-2, a black SUV crashed our checkpoint with the suspects.ลินคอน บราโว วัน เรียก ลินคอน บราโว ทู รถ SUV สีดำน่าสงสัย ตรวจสอบด้วย
Buying clothing, cars, replacing furniture.ซื้อเสื้อผ้า รถ เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ให้
January 3rd, there's a 2-car collision,3 มกราคม รถ 2 คันชนกัน
It's a plan to vandalize cars and restaurants around Dupont Circle.มันเป็นแผนทำลายทรัพย์สิน รถ และร้านอาหาร รอบ ๆ วงเวียนดูปองด์
I've never actually been there myself, but I took an entire plane ride and read all about it.ฉันไม่เคยไปที่นั่นด้วยตัวเองเลย แต่ฉันผ่านทางเครื่องบิน รถ อ่านทุกอย่างที่เกี่ยวกับที่นั่น
My Lexus isn't brand-new. I know.เอ่อ รถ Lexus ฉันไม่ใช่รุ่นใหม่ซะหน่อย
Go. Wait. In.ไป รอ ที่ รถ คุณยังอยากจะเปลี่ยนใจมั้ย?
Sounds of gunshot, possible injured party. Black S.U.V. Headed west on Scadding.1525 มีเสียงปืน อาจมีคนเจ็บ รถ SUV มุ่งหน้า ถ.สแคดดิ้ง
Here's your 18-footer.นี่ครับ รถ 18 ล้อของคุณ
Tomorrow morning at the docks... nine cars, top end and very hot.พรุ่งนี้เช้า ที่อู่เรือ... รถ 9 คัน รุ่นท็อป สวย ๆ ทั้งนั้น
A house, studio, and car. If there's anything else you want just tell me.บ้าน สตูิโอ รถ ถ้ามีอะไรที่อยากได้ บอกฉันได้เลย
Something cool. Rub the lamp and the genie gives you money, a car, anything.เมื่อไหร่ที่ฉันถูตะเกียง,จินนี่จะทำให้ความฝันเป็นจริง,ทั้ง เงิน รถ บ้าน
Okay. Come on, people. Car, car, car!มาเร็วทุกคน รถ ๆๆ ไป ๆๆๆ
Allison, car, start, now.เอลลิสัน สตาร์ท รถ เดี๋ยวนี้เลย
Strangers, cars, anything you can think of?คนแปลกหน้า รถ อะไรก็ตามที่คุณคิดออก
On 3 of his 18 visits, this SUV was present two hours before.ในใบเสร็จ 3 ใบจาก 18 ครั้งที่ไป รถ SUV คันนี้จะปรากฏตัว ก่อนหน้านั้น 2 ชั่วโมง
Get to the car, radio for help, get the hell out of here.ไปที่ รถ และวิทยุขอความช่วยเหลือ ไปจากที่นี่กันเถอะ
Yeah, I'm waiting on a hi-res download from the bus company which they promised to have to me by 10 tonight.ได้ ฉันกำลังรอ ภาพที่ชัดกว่านี้ จากบริษัท รถ นะ พวกเขา บอกว่า จะรีบส่งมาให้ ฉัน ภายใน สี่ทุ่มคืนนี้
Copy that, three armored SUVs.รับทราบ รถ SUV หุ้มเกราะ 3 คัน
Ran the plates. Car registered to the feds.อ่านแผ่นป้าย รถ จดทะเบียนโดยFBI
The wheelbase and tire pattern of your S.U.V.ความกว้างฐานล้อกับลายยาง รถ SUV.ของคุณ
But big budget. Sets, cars, Eiffel Tower.แต่ต้นทุนสูงนะ ฉาก รถ หอไอเฟล
I think you should stop embarrassing yourself, walk outside, and get in the motherfucking car, man.ผมคิดว่าคุณควรจะ หยุดอายตัวเอง เดินออกไปข้างนอกและได้รับใน รถ motherfucking คน.
Okay, Lucky Charms. You got that. You drive.เอาล่ะเสน่ห์โชคดี คุณได้ที่ คุณขับ รถ ไปกันเถอะ
You don't have to throw yourself out of a moving car... to feel like you're calling the ball.คุณไม่จำเป็นต้องที่จะโยน\ออกห่าง รถ รู้สึกเหมือน
So we have the vehicle's speed, the launch window and for argument's sake, the landing zone is The Bahamas.ดังนั้นเราจึงมีความเร็วของ รถ หน้าต่างเปิดตัวและสำหรับ อาร์กิวเมนต์เห็นแก่, เขตเชื่อมโยงเป็นเครือรัฐบาฮามาส
Cars, barbue, fishing.รถ , บาร์บีคิว , ตกปลา
18 cars,6 houses, and 3 boats.รถ 16 คัน,บ้าน 6 หลัง,เรือ 3 ลำ
Two vehicles, eight hostiles.รถ 2 คัน กำลัง 8 นาย
Two cars stopped after the crash.รถ 2 คันจอดหลังจากการพลิกคว่ำ
Three vehicles collided in Yuen Long todayรถ 3 คันชนกันที่ยวนหลงวันนี้
The last six cars, the manifest will list the contents as decommissioned computer parts.รถ 6 คันสุดท้าย ใบกำกับการขนส่ง จะลิสท์รายการ ว่าเป็นอะไหล่คอมพิวเตอร์ที่ถูกกำจัด
Bus 618, this is dispatch. Pick up.รถ 618 นี่ศูนย์ รับสายด้วย
So I'm gonna need all hands on deck.รถ 9 คัน เพราะฉะนั้นฉันต้องการให้ทุกคนประจำที่

รถ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
(株)[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] Thai: บริษัทที่มีการถือหุ้นส่วนร่วมกัน
ホーム[ほーむ, ho-mu] Thai: ชานชาลาที่ขึ้นรถไฟ English: platform
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ติดรถไปด้วย English: to take on board
乗り換える[のりかえる, norikaeru] Thai: เปลี่ยน(รถ) English: to transfer (trains)
争議[そうぎ, sougi] Thai: การถกเถียง English: dispute
備考[びこう, bikou] Thai: เชิงอรรถ English: remarks
撮影[さつえい, satsuei] Thai: การถ่ายทำ
欲する[ほっする, hossuru] Thai: ปรารถนา English: to desire
熱望[ねつぼう, netsubou] Thai: ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เป็นจริง English: longing for (vs)
祈る[いのる, inoru] Thai: ปรารถนา English: to wish
被写体[ひしゃたい, hishatai] Thai: สิ่งที่เป็นแบบในการถ่ายภาพ English: (photographic subject
[くるま, kuruma] Thai: รถยนต์ English: car
降りる[おりる, oriru] Thai: ลง(จากรถ) English: to get off

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถ
Back to top