ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

omnibus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *omnibus*, -omnibus-

omnibus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
omnibus (n.) หนังสือรวมเรื่อง
omnibus (n.) รถเมล์ Syn. bus
English-Thai: HOPE Dictionary
omnibus(ออม'นะบัส) n. รถโดยสาร,รถยนต์โดยสาร,รวมบทประพันธ์,หนังสือรวมเรื่องจิปาถะ pl. omnibuses
English-Thai: Nontri Dictionary
omnibus(n) รถประจำทาง,รถโดยสาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
omnibus clauseข้อกำหนดสารพัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Omnibus volumeปกิณกคดี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The actual is an encrypted data omnibus.ที่เกิดขึ้นจริงเป็นรถโดยสารที่มีการเข้ารหัส

omnibus ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全集[quán jí, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧˊ, 全集] omnibus; complete works (of a writer or artist)

omnibus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รถโดยสาร[n.] (rot doisān) EN: bus ; coach ; passenger vehicle ; omnibus FR: autocar [m] ; autobus [m] ; bus [m]
รถประจำทาง[n.] (rot prajam ) EN: bus ; omnibus FR: autobus [m] ; bus [m]
รถหวานเย็น[n. exp.] (rot wānyen) EN: slow train ; regular train FR: train omnibus [m] ; tortillard [m]

omnibus ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sammelband {m}omnibus volume
Sammelbestellung {f}omnibus order

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า omnibus
Back to top