ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ย้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ย้ำ*, -ย้ำ-

ยำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยำ (v.) mix See also: blend, mingle Syn. เคล้าคละ, ปะปน, คลุกเคล้า, ผสม
ยำ (n.) Thai dressed salad
ยำ (v.) criticize See also: review, comment, censure Syn. วิพากษ์วิจารณ์
ยำทวาย (n.) name of Thai dressed salad
ยำเกรง (v.) respect See also: be afraid of, be in awe of Syn. ยำเยง, เคารพนับถือ, นับถือ, เคารพยำเกรง, เคารพยกย่อง, เคารพ
ยำเยง (v.) respect See also: be afraid of, be in awe of Syn. เคารพนับถือ, นับถือ, เคารพยำเกรง, เคารพยกย่อง, เคารพ
English-Thai: HOPE Dictionary
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
inaccurate(อินแอค' คิวเรท) adj. ไม่แม่นยำ, ไม่ละเอียด, ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน., See also: inaccurately adv. inaccurateness n., Syn. inexact, imprecise, faulty
awesome(ออ'ซัม) adj. น่ากลัว,ทำให้น่ายำเกรง,ร้ายแรง. -awesomeness n.
awful(ออ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเลื่อมใสศรัทธา, Syn. dreadful,dread, terrible)
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)
bloody(บลัด'ดี) adj. เปื้อนเลือด,หลั่งเลือด,กระหายเลือด,คล้ายเลือด,แดงฉาน,ระยำ,อัปรีย์
blooming(บลูม'มิง) adj. ดอกไม้บาน,กำลังบาน,ในวัยหนุ่มสาว,ในวัยแตกเนื้อสาว,เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง,สุดขีด,ระยำ,อัปรีย์, Syn. fresh ###A. declining
burly(เบอร์'ลี) adj. ซึ่งมีขนาดใหญ่,กำยำล่ำสัน,กำยำ,ล่ำสัน,โผงผาง,ขวานผ่าซาก., See also: burliness n. ดูburly, Syn. thickest,hefty
buzzard(บัซ'เซิร์ด) n. อีแร้งจำพวกButeo,คนระยำ,คนละโมบ
chew(ชู) {chewed,chewing,chews} vt. เคี้ยว,ขยำ,ทำลาย,ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว,เคี้ยวใบยาสูบ,ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง,ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว,ปริมาณเต็มปาก -S...
chronoscope(ครอน'โนสโคพ) n. เครื่อง วัดเวลาได้อย่างละเอียดและแม่นยำมาก, See also: chronoscopic adj. ดูchronoscope chronoscopy n. ดูchronoscope
confounded(คอนเฟา'ดิด) adj. ระยำ, See also: confoundedly adv. confoundedness n., Syn. confused
curse(เคิร์ส) n. คำสาปแช่ง,คำแช่งด่า,คำสบถ,ความหายนะ,ภัยภิบัติ,ความอัปมงคล,สิ่งระยำ,คนระยำ,สิ่งที่ร้าย,สิ่งที่ถูกสาปแช่ง,การขับออกจากศาสนา vt. นำความชั่วร้ายหรือความหายนะ vi. สาปแช่ง,สบถ, Syn. exoriate,damn
darned(ดาร์นดฺ) adj. ดูdamned,ระยำ,งงงัน -adv. อย่างยิ่ง,เต็มที่,น่าทึ่ง, Syn. damned
dead(เดด) adj.ตาย,สิ้นลมหายใจ,ไม่มีชีวิต,ไม่มีความรู้สึก,ทื่อ,จืดชืด,โดยสิ้นเชิง,แม่นยำ,กะทันหัน,ตรง,จริง ๆ ,ไม่มีกระแสไฟฟ้า adv. โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,อย่างกะทันหัน n. คนตาย, Syn. deceased
deadly(เดด'ลี) adj. เป็นอันตรายถึงตายได้,เหมือนตาย,เดินพอ,แม่นยำที่สุด,น่าเบื่อที่สุด -adv. คล้ายตาย,เหลือเกิน,อย่างยิ่ง, See also: deadliness n. ดูdeadly, Syn. mortal,fatal,-A.safe
definitude(ดิฟิน'นิทูด) n. ความแน่นอน,ความแน่ชัด,ความถูกต้อง,ความแม่นยำ
deuced(ดู'ซิด) adj. อัปรีย์,แย่จริง,ระยำ, See also: deucedly adv., Syn. confounded
digital computerดิจิตอลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เชิงเลขหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการทางเลขคณิต โดยป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข และให้ผลลัพธ์เป็นเลข คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะคิดคำนวณในระบบตัวเลขด้วยสัญญาณดิจิตอล คือ บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบ และจะให้ค่าที่ไม่ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์นั้นแบ่งตามลักษณะการรับ/ส่งข้อมูลเป้น 2 ชนิด คือ อะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็น ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกือบทั้งสิ้น ผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะถูกต้องและแม่นยำกว่าอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ดู analog computer เปรียบเทียบ
directrix(ดิเรค'ทริคซ) n. เส้นคงที่แสดงเกี่ยวกับเส้นโค้งหรือผิวหน้า,เส้นแม่นยำ -pl. directrixes,directrics
disrespect(ดิสริสเพคทฺ') n. การขาดความเคารพนับถือ,การดูหมิ่น,ความไม่เคารพยำเกรง
disrespectful(ดิสริสเพค'ฟูล) adj. เป็นการดูหมิ่น,ขาดความเคารพยำเกรง, See also: disrespectfulness n. ดูdisrespectful, Syn. discourteous,rude
doggoned(ดอก'กอนดฺ') adj.,adv. ระยำ,อัปรีย์
dreadful(เดรด'ฟูล) adj. น่ากลัวมาก,น่าเคารพยำเกรง,เลวมาก. n.
drum plotterพล็อตเตอร์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) มีรูปเป็นทรงกระบอกหรือดรัม มีกระดาษพันรอบ ดรัมนี้จะหมุนไปข้างหน้าและข้างหลังได้ มีปลายเป็นเหมือนปากกาติดอยู่เหนือดรัม ซึ่งจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้ เวลาวาด จะลากเป็นเส้นลงบนกระดาษ การขยับขึ้นลงของดรัม และปากกาจะทำให้เกิดเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งได้ ความแม่นยำของเครื่องวาดชนิดนี้มีน้อยกว่าเครื่องวาดแบบระนาบ (flatbed plotter) แต่ราคาก็ถูกกว่า จึงนิยมใช้กันมากในเชิงพาณิชย์
egregious(อิกรี'เจิส) adj. เลวระยำ,อย่างมหันต์., See also: egregiousness n. ดูegregious
exact(อิดแซคทฺ') {exacted,exacting,exacts} adj. แน่นอน,แน่ชัด,ถูกต้อง,เที่ยง,แม่นยำ. vt. บีบบังคับ,เรียกร้อง,ต้องการ., See also: exactable adj. ดูexact exacter n. ดูexact exactor n. ดูexact exactness n. ดูexact -S...
exactitude(อิคแซค'ทิทูด) n. ความแน่นอน,ความแม่นยำ
exactly(อิคแซคทฺ'ลี) adv. อย่างแน่นอน,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อยู่พอทีเดียว,เท่านั้น
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์,ความจงรักภักดี,ความแม่นยำ,ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
fiducialadj. ซึ่งได้รับความไว้วางใจ,แม่นยำ.
unflattering(อันแฟลท'เทอริง) adj. ไม่ประจบสอพลอ,ตรงไปตรงมา,ไม่ผิดพลาด,แม่นยำ
fuck(ฟัค) {fucked,fucking,fucks} v. เย็ด (ภาษาหยาบ) ,เอาเปรียบ,กระทำอย่างหยาบคาย,มั่ว. interj. คำอุทานที่แช่งด่า (อ้ายห่า,อ้ายระยำ,บ้า) n. การสังวาส,ผู้ร่วมสังวาส, Syn. damn
fucking(ฟัค'คิง) adj. ระยำ,ซึ่งที่ถูกสาปแช่ง,น่ารำคาญ,น่าเบื่อหน่าย,เลว,ชั่ว,ยาก,สมน้ำหน้า, Syn. damned
fuddle(ฟัด'เดิล) {fuddled,fuddling,fuddles} vt. ทำให้มึนเมา,ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน. vi. เมาหยำเป. n. ภาวะสับสน,ภาวะที่ยุ่งเหยิงใจ, Syn. intoxicate,confuse
illy(อิล'ลี) adj. เลว,ระยำ,ร้าย
inaccuracy(อินแอค' คิวระซี) n. ความไม่แม่นยำ, ความไม่ละเอียด, ความไม่เที่ยง, ความไม่แน่นอน, Syn. errore, fault, mistake
jump(จัมพฺ) {jumped,jumping,jumps} vi.,n. (การ) กระโดด,กระดก,โลดเต้น,ไปอย่างรวดเร็ว,จู่โจม n. การกระโดด,สิ่งกีดขวาง,การกระโดดร่ม,การขึ้นพรวดขึ้นอย่างกะทันหัน (เช่นราคา) ,การเปลี่ยนอย่างกะทันหัน,การกระโดดแข่งขัน adj. (ดนตรีแจ๊ช) เล่นจังหวะเขย่า,adv. แน่ชัด,แม่นยำ
just(จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ
justly(จัสทฺ'ลี) adv. อย่างยุติธรรม,อย่างซื่อสัตย์,โดยความเป็นธรรม,ตามข้อเท็จจริง,แม่นยำ,แน่ชัด, Syn. honestly,fairly
English-Thai: Nontri Dictionary
accuracy(n) ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง,ความแม่นยำ
accurate(adj) ถูกต้อง,เที่ยงตรง,แม่นยำ
awesome(adj) น่ากลัว,ร้ายแรง,น่าหวาดเสียว,น่ายำเกรง
awful(adj) น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเกรงขาม
bouncing(adj) ใหญ่,แข็งแรง,กำยำ
brawny(adj) แข็งแรง,กำยำ
burly(adj) แข็งแรง,กำยำ,แข็งแกร่ง
dreadfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างหวาดกลัว,อย่างน่ายำเกรง,อย่างเลวมาก
exact(adj) แน่นอน,แน่ชัด,ถูกต้อง,เที่ยง,แม่นยำ
formidable(adj) น่ากลัว,น่าเกรงขาม,น่ายำเกรง,น่าสะพึงกลัว
gigantic(adj) ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ,มหึมา,มโหฬาร
herculean(adj) แข็งแรง,ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ
inaccuracy(n) ความไม่แน่นอน,ความไม่เที่ยง,ความไม่แม่นยำ
inaccurate(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่แม่นยำ
muscular(adj) เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ,กำยำ,แข็งแรง,ล่ำสัน
nicety(n) ความดี,ความงาม,ความแม่นยำ,ความละเอียดลออ
perfect(adj) สมบูรณ์,ดีพร้อม,ดีเลิศ,แม่นยำ
portly(adj) ท้วม,กำยำล่ำสัน,สง่า,ตุ๊ต๊ะ,ผึ่งผาย,ใหญ่โต
precise(adj) เที่ยงตรง,แน่นอน,ถูกต้อง,แม่นยำ,ละเอียด
precision(n) ความเที่ยงตรง,ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแม่นยำ
respectable(adj) น่าเคารพยำเกรง,น่านับถือ,สูงส่ง,ถูกต้อง,เหมาะสม
respectful(adj) ซึ่งเคารพยำเกรง,ซึ่งเคารพนับถือ
revere(vt) เคารพ,นับถือ,บูชา,ยำเกรง
reverend(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าบูชา,น่าเคารพยำเกรง
rigorous(adj) รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน,แม่นยำ
robust(adj) เอาการเอางาน,แข็งแรง,เข้มแข็ง,กำยำ,มีกำลัง
stalwart(adj) กำยำ,แข็งแรง,บึกบึน,กล้าหาญ,แข็งแกร่ง,ทรหด
swarthy(adj) กำยำ,มีสีคล้ำ,มืด
virile(adj) สมเป็นชาย,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,กำยำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accuracyความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ, ความเชื่อมั่น, ความถูกต้องแม่นยำ [การแพทย์]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
CAD/CAMคอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในงานผลิต, คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในงานผลิต (ระบบแคด/แคม) เมื่อสองระบบมาต่อกัน ทำให้เกิดการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่มีแบบของสินค้ามายังคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับอุปกรณ์การผลิต สามารถทำให้สร้างผลิตภัณฑ์รูปทรงใหม่ได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำมาก [Assistive Technology]
Imprecisionความไม่แม่นยำ, ความไม่เที่ยงตรง [การแพทย์]
Inaccuracyความไม่แม่นยำ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accuracy (n.) ความแม่นยำ See also: ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง Syn. exactness, precision
accurately (adv.) อย่างแม่นยำ See also: อย่างถูกต้อง, อย่างเที่ยงตรง Syn. correctly, precisely, exactly, certainly
aim (n.) ระดับความแม่นยำ
eidetic (adj.) ซึ่งสามารถจดจำได้อย่างแม่นยำ (ทางจิตวิทยา) See also: ซึ่งถอดแบบมาได้เหมือนจริงมาก Syn. visualizing
exact (adj.) ถูกต้องแม่นยำ Syn. accurate, correct
exactitude (n.) ความถูกต้องแม่นยำ See also: ความแน่นอน, ความละเอียด Syn. accuracy, precision
fuck about (phrv.) ทำระยำกับคนอื่น (คำต้องห้าม) See also: ทำหยาบคายกับคนอื่น Syn. mess about
fuck around (phrv.) ทำระยำกับคนอื่น See also: ทำหยาบคายกับคนอื่น Syn. mess about
he-man (n.) ผู้ชายที่กำยำล่ำสัน (คำไม่เป็นทางการ)
justness (n.) ความแม่นยำ See also: ความแน่นอน Syn. rightness
mess about (phrv.) ทำระยำกับคนอื่น (คำต้องห้าม) See also: ทำหยาบคายกับคนอื่น
mess about (phrv.) ทำระยำกับคนอื่น See also: ทำหยาบคายกับคนอื่น
nicety (n.) ความแม่นยำ See also: ความแน่นอน Syn. justness, rightness
precise (adj.) แม่นยำ See also: แน่นอน, ถูกต้อง, เที่ยงตรง Syn. accurate, correct, explicit
precisely (adv.) อย่างแม่นยำ See also: อย่างถูกต้อง, อย่างเที่ยงตรง Syn. correctly, exactly, certainly
precision (n.) ความแม่นยำ See also: ความเที่ยงตรง Syn. correctness, exactness, sureness, accuracy
Right on! (idm.) ถูกต้องแม่นยำเลย
rigorous (adj.) อย่างแม่นยำ See also: อย่างถูกต้อง Syn. exacting, precise
screw up (phrv.) ขยำ
stocky (adj.) กำยำล่ำสัน See also: แข็งแรง Syn. sturdy, thickset
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've hit a bit of a dry spell lately, is all.ยำ่แย่ช่วงหลังๆนี่เอง
"I keep them with precision, " he thought.ฉันให้มันมีความแม่นยำที่เขา คิดว่า
I have to have respect!ผมต้องสร้างความยำเกรง
I think that you'll manage to gain their respect by treating them better!ฉันว่านายจะได้รับความยำเกรง ด้วยการดูแลพวกนั้นให้ดีกว่านี้
And headquarters has declared that we must take that ridiculous flyspeck even if all of us are killed.และกองบัญชาการก็ประกาศไว้ ว่าต่อให้ต้องตายกันหมด เราก็ต้อง... ...เราต้องยึดตามดระยำนั่นให้ได้
That's where we go riding into town and a-whapping and a-whooping every living thing that moves within an inch of its life!เราก็ขี่ม้าเข้าไปในเมือง... ...แล้วยำเละทุกชีวิต... ...ที่ขยับในเมืองนั่น
Archaeology is not an exact science. It does not deal in time schedules.โบราณคดีไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แม่นยำ มันไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด.
Holy shit, look at this! What the hell's he been into?ระยำ ดูที่นี้ เขาบ้าอะไรรับใน
Open this door, god-damn it!เปิดประตู พระเจ้า ระยำจริง!
He's still alive. You fucking piece of shit!มันยังไม่ตาย ไอระยำเอ้ย
Tommy's a bad kid, a bad seed. What am I supposed to do?ทอมมี่มันเด็กเลว ระยำ ฉันควรยิงมันให้ตายห่าเลยไหม
I'll fucking kill you. Give me the money, cocksucker.กูฆ่ามึงแน่ เอาเงินมา ไอระยำ
They talked about their rotten kids... and about beating them with broom handles and belts.เธอคุยกันเรื่องไอพวกลูกระยำ ตีพวกเขาด้วย ไม้กวาดและเข็มขัด
You've been doing this all fucking night to me, you motherfucker!มึงกวนตีนกูทั้งคืนเลยนะ ไอระยำเอ้ย
Fucking rat. His whole family's all rats. He would've grown up to be a rat.ระยำ ครอบครัวมันก็เลว เดี๋ยวมันโตมาก็เป็นไส้ศึก
Stupid bastard! I can't fucking believe you.ระยำเอ้ย ไม่อยากจะเชื่อมึงเลย
I'm enraged. I wanted to kill this little fuck.โคตรโกรธเลย ฉันจะฆ่าไอระยำนี่
It was among the Italians. It was real greaseball shit.เป็นเรื่องของพวกอิตาเลียน ระยำสิ้นดี
Some damnable writing. I can't read it.ข้อความระยำสักอย่าง ฉันอ่านไม่ออก
"Sorry we fucked your fucking life to hell"?"ขออภัยเราระยำ ชีวิตร่วมเพศไปนรก"หรือไม่?
I want to kill those sons of bitches.ฉันอยากจะฆ่าไอ้ระยำนั่น
You want more? Come on. Show your fucking face.เอาอีกมั้ย มาสิ โผล่หน้าระยำของแกออกมา
Asshole! Come on, show me your fucking face, faggot!ไอ้ระยำ แน่จริงโผล่หัวออกมาสิวะ
Ring trick? Come on, asshole. I'm waiting.กลแหวนเหรอ มาเลย ไอ้ระยำ ฉันรออยู่
Show it to me, motherfucker.แสดงออกมาเลย ไอ้ระยำ
Okay, now, get this fucking asshole out of there.เอาล่ะ ตอนนี้ไปจัดการไอ้ระยำนั่นได้แล้ว
I just want you to know how sorry we are th-that things got so fucked up... with us and Mr. Wallace.ผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าเรามีความเสียใจ th-ว่าสิ่งที่ได้รับระยำเพื่อขึ้น ... กับเราและนายวอลเลซ
But Marsellus Wallace don't like to be fucked by anybody except Mrs. Wallace.แต่ Marsellus วอลเลซไม่ชอบที่จะระยำโดยใครยกเว้นนางวอลเลซ
It was out five days, and some dickless piece of shit fucked with it.มันก็ออกมาห้าวันและบางชิ้น dickless อึระยำกับมัน
Do not be bringing some fucked-up pooh-bah to my house!ไม่ต้องนำบาง pooh-บาระยำขึ้นไปที่บ้านของฉัน!
You fucked her up, you fuckin' deal with this!คุณระยำของเธอขึ้นคุณไอ้จัดการกับเรื่องนี้!
You are not bringing this fucked-up bitch into my house!คุณยังไม่ได้นำเรื่องนี้ผู้หญิงเลวระยำขึ้นเข้าไปในบ้านของฉัน!
This "fucked-up bitch" is Marsellus Wallace's wife.นี้ "ผู้หญิงเลวระยำ" เป็นภรรยา Marsellus วอลเลซ
You tried to fuck him, and Marsellus Wallace don't liked to be fucked... by anybody except Mrs. Wallace.คุณพยายามที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเขาและ Marsellus วอลเลซไม่ชอบที่จะระยำ ... โดยใครยกเว้นนางวอลเลซ
This is some fucked-up, repugnant shit.นี่คือบางระยำขึ้นอึเป็นปฏิปักษ์
You can keep your O.A.S. pig.เก็บพ่อ O.A.S. ระยำ ของเธอเอาไว้เถอะ
Places he'd been in, jobs he'd pulled, women he'd fucked.สถานที่ที่เขาจะได้รับใน งานที่เขาจะดึงผู้หญิงที่เขาระยำ
You'll think you've been fucked by a train.คุณจะคิดว่าคุณได้รับระยำโดยรถไฟ
You know, I have this recurring dream.รู้มั้ย ผมมีความฝันที่จำได้แม่นยำ
In her ex-husband's... dead-tech, post-modernistic, bullshit house... if you want to.ในบ้านผัวเก่าเขา ซึ่งตกแต่งไว้เลวระยำหมานี้ นายอยากทำอะไรเชิญเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ย้ำ
Back to top