ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sureness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sureness*, -sureness-

sureness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sureness (n.) ความแน่นอน Syn. certainty
sureness (n.) ความแม่นยำ See also: ความเที่ยงตรง Syn. correctness, exactness, accuracy
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความแน่ใจ (n.) sureness See also: certainty, confidence Syn. ความมั่นใจ Ops. ความพะวักพะวน, ความลังเล

sureness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความแน่ใจ[n.] (khwām naēja) EN: sureness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sureness
Back to top