ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exacting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exacting*, -exacting-

exacting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exacting (adj.) ซึ่งต้องการความสนใจมาก See also: ที่ต้องการความละเอียดมาก, ซึ่งพิถีพิถันมาก Syn. demanding
English-Thai: HOPE Dictionary
exacting(อิคแซค'ทิง) adj. ซึ่งเข้มงวดมาก,ซึ่งเรียกร้องความต้องการมาก,เกรี้ยวกราด,พิถีพิถันมาก., See also: exactingness n. ดูexacting, Syn. strict
English-Thai: Nontri Dictionary
exacting(adj) พิถีพิถัน,เข้มงวด,เกรี้ยวกราด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sayid became an assassin For ben, Exacting ben's vengeance from Nadia's death?ซายิดกลายเป็นนักฆ่าสำหรับเบ็น จริงๆแล้วเป็นการแก้แค้นให้นาเดีย
I'm exacting about things like that.นั่นไม่แปลกที่ฉันเป็นสุภาพบุรุษที่ดี
And the signs of torture indicate that she may blame the child's father for this loss and is exacting her revenge on these victims.และจากร่องรอยของการทรมาน บ่งบอกว่าเธอกล่าวโทษ พ่อของเด็กในการสูญเสียนี้ และทำการลงโทษเหยื่อพวกนี้
I get it; you were exacting revenge.ฉันก็แค่เป็นห่วงคุณเท่านั้นเอง
They'll be more exacting next time, sir.ครั้งหน้ามันจะเหมือนกว่านี้ครับ
Do you know any idea how exacting these calculations have to be?คุณรู้หรือความคิดใดวิธีเข้มงวด การคำนวณเหล่านี้จะต้องเป็นอย่างไร
How should I know? He's very exacting.จะรู้ได้ไงล่ะ เขาต้องการอะไรที่ตรงเผงมาก
Exacting's not even the word for that.ผมคงไม่เลือกใช้คำนั้นหรอกนะ

exacting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kē, ㄎㄜ, 苛] severe; exacting

exacting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
苛斂誅求[かれんちゅうきゅう, karenchuukyuu] (n) imposing exacting (crushing, oppressive) taxes

exacting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฮี้ยบ[adj.] (hīep) EN: strict ; exacting ; harsh FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exacting
Back to top