ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

visualizing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *visualizing*, -visualizing-

visualizing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
visualizing (adj.) ซึ่งสามารถจดจำได้อย่างแม่นยำ (ทางจิตวิทยา) See also: ซึ่งถอดแบบมาได้เหมือนจริงมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า visualizing
Back to top