ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยัด*, -ยัด-

ยัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยัด (v.) stuff See also: cram, squeeze, press, fill, ram, tuck Syn. อัด
ยัด (v.) eat See also: devour, scoff, gobble Syn. กิน, แดก
ยัดห่า (v.) eat See also: devour Syn. แดก
ยัดเยียด (adv.) tightly Syn. แออัด, แออัดยัดเยียด
ยัดเยียด (v.) crowd See also: be crowded, be crammed, be jammed, flock, congregate, gather, mass, throng Syn. เยียดยัด, เบียดเสียด
ยัดเยียด (v.) press See also: squeeze, force, indoctrinate, pressurize Syn. เยียดยัด
ยัดเยียดกัน (adj.) crowded Syn. เบียดเสียดกัน, แน่นกัน, อัดแอ, แจจัน
ยัดเยียดเข้าไป (v.) crowd See also: come in great number, come in crowds, throng, squeeze in, surge, be multitudinous Syn. เบียดเสียดเข้ามา, กรู, ประเดประดัง
ยัดไส้ (v.) stuff See also: fill Syn. ใส่ไส้
English-Thai: HOPE Dictionary
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
attach(อะแทชฺ') vt. ผูกมัด,ผูกติด,ติด, แนบ,ปิด, ประกอบ, มีพร้อม,วางอยู่ใน,ส่งไปประจำ, อายัด,จับกุม. -vi. ผูกมัด, ติด,เป็นของ, Syn. fasten, join,secure ###A. detach, quit)
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
bombast(บอม'แบสทฺ) n. คำพูดโว,คนโว,นุ่นยัด,เครื่องรอง, Syn. boast
brain-wash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade
brainwash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade
bushido(บุ'ชิโด) n. หลักเกณฑ์หรือสิทธิของนักสู้ซามูไรที่ยืนหยัดในความรักภักดีและถือเกียรติศักดิ์เหนือชีวิต
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขตหมายถึงข่ายงานร่วมกันภายในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต (campus) หลายวิทยาเขต คอมพิวเตอร์ในแต่ละวิทยาเขตจะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีดู local area network ประกอบ
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง,ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ประหยัด,มัธยัสถ์,อ่อนโยน,สงบเงียบ,สบาย,น่ารัก,สวยงาม, See also: canniness n.
chariness(แชร'ริเนส) n. ความระมัดระวัง,ความประหยัด,ความขี้เหนียว,ความเหนียว
chary(แชร์'รี) adj. ระมัดระวัง,เหนียมอาย,ประหยัด,ขี้เหนียว,จู้จี้, Syn. careful
cmos(ซีมอส) ย่อมาจากคำว่า complementary metal-oxide semiconductor หมายถึง วงจรที่ออกแบบไว้เป็นพิเศษ เพื่อการประหยัดกระแสไฟ วงจรซีมอสนี้มักจะใช้ในของชิ้นเล็ก ๆ เช่น นาฬิกาข้อมือ เครื่องคิดเลข คอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) หรือส่วนที่เก็บวันเวลา (date/time) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press,pack,crowd
cramful(แครม'ฟูล) adj. ให้เต็มที่สุดเท่าที่จะเต็มได้,ยัดเยียด
cramming(แครม'มิง) n. การเร่งเรียนหรือเร่งท่องจำ,การอัดหรือยัดให้เต็ม
crowded(เครา'ดิด) adj. อัดกันจนเต็ม,เบียดเสียดยัดเยียด,โชกโชน,ผ่านมามาก
diseconomy(ดิสอีคอน'โนมี) n. ความไม่ประหยัด,ต้นทุนสูง,ค่าใช้จ่ายสูง
distrain(ดิสเทรน') vt. ยึดทรัพย์เพื่อหักกลบลบหนี้หรือบีบบังคับ. vi. อายัดทรัพย์,ยึดทรัพย์., See also: distrainable adj. ดูdistrain distraiment n. ดูdistrain distrainor n. ดูdistrain distrainer n. ดูdistrain
distrainee(ดิสเทรน'นี) n. ผู้ถูกอายัดทรัพย์
distraint(ดิสเทรนท') n. การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ,ความยากลำบาก
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
dressing(เดรส'ซิง) n. การแต่งตัว,การตกแต่ง,สิ่งที่ตกแต่ง,เครื่องชูรส,ซอสอาหาร,เครื่องยัดไส้,สิ่งที่ใช้แต่งบาดแผล,ปุ๋ย,จัดแถว,ดุ,ด่า
dumpling(ดัมพฺ'ลิง) n. ก้อนแห้งต้ม,ก้อนหมี่,ก้อนพูดดิ่งยัดไส้แอปเปิลหรือผลไม้อื่น
economical(อีคะนอม'มิเคิล,เอคคะนอม'มิเคิล) adj. ประหยัด,มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่
economise(อีคอน'นะไมซ) vt.,vi. ประหยัด,ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: economizer,economiser n.
economist(อีคอน'นะมิสทฺ) n. นักเศรษฐศาสตร์,ผู้ที่ประหยัด
economize(อีคอน'นะไมซ) vt.,vi. ประหยัด,ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: economizer,economiser n.
economy(อีคอน'นะมี) n. เศรษฐกิจ,การประหยัด,รายได้,การเคหะ. adv. โดยสารชั้นประหยัด, Syn. frugality
economy classn. ค่าโดยสารชั้นประหยัด
electronic mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า e-mail หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ และผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์เรียกข่าวสารนั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได้ โดยปกติ จะไม่มีการพิมพ์ข้อความหรือข่าวสารนั้นลงแผ่นกระดาษ นับว่าเป็นการประหยัดกระดาษไปได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็นงานส่วนหนึ่งของสำนักงานอัตโนมัติ (office automation) ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอันมาก
elegit(อีลี'จิท) n. คำสั่งอายัดทรัพย์สินของจำเลยจนกว่าจำเลยจะใช้หนี้หมด
enchilade(เอนซะแลด'ดะ) n. ขนมปังกลมยัดเนื้อของเม็กซิกัน ใช้กินกับเนยและ น้ำซอสพริก
farce(ฟาร์ซฺ) {farced,farcing,farces} n. ละครตลก,เรื่องตลก,เรื่องที่น่าขบขัน vt. สอดแทรก,ปรุงแต่ง,ยัด,ใส่
foist(ฟอยซฺทฺ) vt. ยัดเยียด,หลอกขาย,หลอกใส่เข้าไป,เอามาใส่ให้อย่างปกปิดหรือคดโกง
force(ฟอร์ส) n. กำลัง,แรง,พลัง,อำนาจ,อิทธิพล,ผลบังคับทางกฎหมาย,พลังจิต,กองกำลัง,กองทัพ,กลุ่ม,คณะบุคคล -Phr. (in force ซึ่งปฏิบัติการอยู่,มีผล) . vt. บังคับ,ผลักดัน,บีบบังคับ,รุน,ดัน,ยัด,เร่ง. vi. บากบั่น,บุกเบิก,ไปด้วยกำลัง., See also: able adj. force
frugal(ฟรู'เกิล) adj. ประหยัด,ตระหนี่,มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่,เล็กน้อย., See also: frugality n. frugalness n., Syn. thrifty
garnisshee(การ์นิชิ) vi. (ศาล) ออกหมายเรียกลูกหนี้หรือจำเลยมาศาล. n. ลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งศาลสั่งอายัดทรัพย์สิน
gorge(กอร์จฺ) n. ช่องแคบระหว่างเขาสองเขาที่สูงชันมีลำธารไหลผ่าน,หุบเขา,การกินอาหารอย่างตะกละตะกลาม,อาหารในกระเพาะ,คอ,คอหอย,หลอดอาหาร. v. ยัด (อาหาร) ,กินอย่างตะกละตะกลาม,กลืน., See also: gorgeable adj. gorgedly adv. gorger n. คำที่มีความหมายเหม
external memoryหน่วยความจำภายนอกหมายถึง สื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลเพิ่มจากหน่วยความจำหลัก (main memory) ในคอมพิวเตอร์ เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) เพราะราคาถูกกว่ามาก ถึงจะไม่เปิดไฟ ก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ หน่วยความจำหลักในคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีที่พอจะนำข้อมูลจำนวนมาก ๆ เข้าไปเก็บไว้ได้หมด (ยิ่งมีขนาดใหญ่ ก็ยิ่งแพงมาก) เพื่อช่วยประหยัด เราอาจเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำรอง หรือหน่วยความจำช่วย (auxiliary storage) นี้ก่อน และจะดึงไปไว้ในหน่วยความจำหลักเฉพาะเมื่อเวลาต้องการเรียกใช้มีความหมายเหมือน external storage, secondary memory และ auxiliary storage
external storageหมายถึง สื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลเพิ่มจากหน่วยความจำหลัก (main memory) ในคอมพิวเตอร์ เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) เพราะราคาถูกกว่ามาก ถึงจะไม่เปิดไฟ ก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ หน่วยความจำหลักในคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีที่พอจะนำข้อมูลจำนวนมาก ๆ เข้าไปเก็บไว้ได้หมด (ยิ่งมีขนาดใหญ่ ก็ยิ่งแพงมาก) เพื่อช่วยประหยัด เราอาจเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำรอง หรือหน่วยความจำช่วย (auxiliary storage) นี้ก่อน และจะดึงไปไว้ในหน่วยความจำหลักเฉพาะเมื่อเวลาต้องการเรียกใช้มีความหมายเหมือน external memory, secondary memory และ auxiliary storage
English-Thai: Nontri Dictionary
budget(adj) ถูก,ประหยัด,ไม่แพง
chary(adj) หวง,ตระหนี่,ประหยัด,ขี้เหนียว,กลัว
cloy(vt) อัด,ยัด
eat(vt) กิน,รับประทาน,ทาน,แดก,ยัด
economical(adj) มัธยัสถ์,ประหยัด,อดออม,กระเหม็ดกระแหม่
economist(n) นักเศรษฐศาสตร์,ผู้ที่ประหยัด
economy(n) ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,รายได้,เศรษฐกิจ
foist(vt) ปลอม,หลอกขาย,ยัดเยียด,ปลอมแปลง
forced(adj) ฝืน,ยัดเยียด,ถูกบังคับ,หักโหม,ขับเคี่ยว
frugal(adj) กระเหม็ดกระแหม่,ออม,ตระหนี่,ประหยัด
frugality(n) ความตระหนี่,ความกระเหม็ดกระแหม่,การอดออม,ความประหยัด
glut(n) จำนวนมาก,ความเหลือเฟือ,ความตะกละ,การสวาปาม,การยัด
gluttony(n) ความตะกละ,การสวาปาม,การเขมือบ,การยัด
holdout(vt) ทนทาน,อดทน,ยืนหยัด,ไม่ยอมอ่อนข้อ
huddle(n) ความยัดเยียด,ความเบียดเสียด,การจับกลุ่มกัน,ความสับสนวุ่นวาย
overcrowd(vt) เบียดเสียด,ยัดเยียด,แออัดเกินไป
padding(n) เครื่องรอง,นุ่นที่ใช้ยัดเบาะ,การขยายความ
sparing(adj) ประหยัด,มัธยัสถ์,เจียด,จำกัดจำเขี่ย
parsimonious(adj) ตระหนี่,มัธยัสถ์,ประหยัด,ใจแคบ,ขี้เหนียว
parsimony(n) ความตระหนี่,ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,ความขี้เหนียว
pertinacious(adj) มั่นคง,ยืนหยัด,ดื้อ,เพียร,เด็ดเดี่ยว
pressing(adj) ด่วน,เร่งด่วน,รีบร้อน,ยัดเยียด
sequester(vt) ยึดทรัพย์,ริบทรัพย์,อายัด,แยกออก,เพิกถอน,ยกเลิก
resolute(adj) แน่วแน่,มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,ยืนหยัด
retrench(vt) ตัดทอน,ตัดออก,ประหยัด
retrenchment(n) การตัดออก,การตัดทอน,การประหยัด
saver(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้กอบกู้,คนมัธยัสถ์,คนประหยัด,เครื่องทุ่นแรง
saving(adj) ประหยัด,มัธยัสถ์,ออม,เก็บรักษา,สงวน
scrimp(vi) ประหยัด,มัธยัสถ์,ตระหนี่ถี่เหนียว
skimp(vi,vt) ขี้ตืด,ประหยัด,ขี้เหนียว,ทำลวกๆ
spare(adj) สำรอง,น้อย,ผอม,บอบบาง,ประหยัด,ออม,สงวน
squash(n) น้ำผลไม้คั้น,ฟักทอง,ความแออัดยัดเยียด,กีฬาชนิดหนึ่ง
stubborn(adj) ดันทุรัง,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ว่ายาก,ยืนหยัด
stuffing(n) การอัด,การยัด,การบรรจุ
tenacity(n) ความดื้อรั้น,ความเหนียวแน่น,การยืนหยัด
thrift(n) ความตระหนี่,ความมัธยัสถ์,การประหยัด
thriftless(adj) สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ไม่ประหยัด
thrifty(adj) ตระหนี่,มัธยัสถ์,ประหยัด,ขี้เหนียว
unflinching(adj) มั่นคง,ยืนหยัด,แน่วแน่
withhold(vt) ยับยั้ง,ระงับ,อายัด,ไม่อนุมัติ,ขัดขวาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
attachment๑. การอายัด๒. การส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
economiserตัวประหยัดน้ำมัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
economizerตัวประหยัดน้ำมัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
economy jetนมหนูประหยัดน้ำมัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
garnishอายัดทรัพย์, อายัดทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overcrowdedแออัดยัดเยียด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
overcrowdingความแออัดยัดเยียด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
packerคีมยัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
packing๑. การยัดแน่น๒. สิ่งยัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parsimony, law ofกฎการประหยัด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tamponสิ่งยัดแน่น [มีความหมายเหมือนกับ pack ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
writ of attachmentหมายอายัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Austerity policyนโยบายประหยัดอย่างเข้มงวด [เศรษฐศาสตร์]
Economizer ตัวประหยัดน้ำมัน, fertile material and source material วัสดุต้นกำเนิดและวัสดุต้นกำลัง [พลังงาน]
Economyความประหยัด,ประหยัด [การแพทย์]
Stuffed foods (Cookery)อาหารยัดไส้ (การปรุงอาหาร) [TU Subject Heading]
Stuffing (Cookery)การยัดไส้ (การปรุงอาหาร) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stuff down (phrv.) ยัดลง See also: อัดใส่ Syn. force down, push down
stuff into (phrv.) ยัดลง See also: อัดใส่
thrust down (phrv.) ยัดลง See also: ดันลง, แหย่ลงไป, สอดลงไป Syn. force down, push down
force (n.) ยัดเยียด See also: บังคับให้รับ Syn. impose
grind into (phrv.) ยัดเยียด See also: เคี่ยวเข็ญ Syn. hammer into
stuff (vt.) ยัดไส้ See also: ใส่ไส้ Syn. cram, fill
lard (vt.) ยัดไส้เนื้อหมู See also: สอดชิ้นหมูเข้าไป Syn. interlard
be frugal (vi.) ประหยัด See also: มัธยัสถ์, ขี้เหนียว, ตระหนี่ Syn. be mean
be mean (vi.) ประหยัด See also: มัธยัสถ์, ขี้เหนียว, ตระหนี่ Syn. be frugal
cannelloni (n.) อาหารประเภทพาสต้าชนิดหนึ่งที่ยัดไส้พาสต้าด้วยชีสหรือเนื้อ ราดซ้อสข้างบนแล้วนำไปอบ
cling together (phrv.) ยืนหยัดร่วมกับ See also: จงรักภักดีต่อ, ซื่อสัตย์กับ Syn. stick together
curtailing (n.) ความประหยัด See also: การลดค่าใช้จ่าย Syn. decrease, thriftiness, frugality
cut back (phrv.) ประหยัดเงิน Syn. cut down, cut down on
cut down on (phrv.) ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออก (เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย) Syn. cut back, cut down
economical (adj.) ประหยัด See also: มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระเเหม่ Syn. frugal, prudent, thrifty
economize (vi.) ประหยัด See also: อดออม, มัธยัสถ์ Syn. conserve, save
economize on (phrv.) ประหยัด See also: ใช้จ่ายอย่างกระเหม็ดกระแหม่
economy class (n.) ชั้นโดยสารแบบประหยัด (โดยเฉพาะเครื่องบิน)
frugal (adj.) ประหยัด See also: ตระหนี่, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่ Syn. thrifty
frugality (n.) ความประหยัด See also: ความมัธยัสถ์, ความตระหนี่, ความกระเหม็ดกระแหม่ Syn. thriftiness
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He stands up for the right thingเขายืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง
That would save you some moneyนั่นจะช่วยประหยัดเงินให้คุณได้บ้าง
You've got to stand for something, or you'll fall for anythingคุณต้องยืนหยัดเพื่อบางสิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดหวังกับทุกสิ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You put hash in them?ยัดกัญชาข้างในนะเหรอ
Stick your finger in my asshole.ยัดนิ้วเข้ามาในตูดชั้นเลย
Shove it in my mouth. You're like a broken record.ยัดปากของแก มึงท่องมาจากบ้านเลยรึไง
Shove it up your nose!ยัดมันเข้าไปที่จมูกของนาย!
Shove it up your nose common!ยัดมันเข้าไปที่จมูกนาย เอาดิ!
Plugging my bunghole!ยัดมันเข้าไปในก้นข้าสิ
To the inside of the trunk of my Corvette.ยัดลงไปในกระโปรงรถ คอร์เวทของผม
Suck up all those souls into yourself -- all that power.ยัดวิญญาณ ทั้งหมดใส่ตัวเอง อำนาจทั้งหมดนั่น
Here I am, stuffing my face with this delicious stew when you're hungry, too.ยัดหน้าข้ากับสตูที่แสนอร่อยนี่ เจ้าก็หิวเหมือนกันนิ
Mapes was a gardener-- planting evidence, collecting ethics violations.ยัดหลักฐาน ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
Jam it up there in the stomach, and these bits right here hook the intestines.ยัดเข้าไปในช่องท้อง แล้วเอาตรงนี้ไปเกี่ยวลำไส้ไว้
Putting words in her mouth --ยัดเยียดคำพูดใส่เธออย่างนั้น
Shoving pictures of Padma in my face...ยัดเยียดรูปถ่ายพัดม่าใส่หน้าฉัน...
Ah. What ailment you giving pops?ยัดเยียดโรคอะไรให้พ่อล่ะ?
Filling his head with black magic.ยัดเรื่องเวทดำใส่หัว
Any brave man would resist.คนที่ยืนหยัดสู้คือผู้กล้า
It certainly makes a very nice costume, sir. And economical, too.ชุดสวยดูดีครับท่าน เเล้วก็ประหยัดดีด้วย
It saves a lot of time and money. Let's get started.จะช่วยประหยัดเวลาและเงิน ขอเริ่มต้น
The kid you just decided isn't guilty was seen ramming this into his father!เด็กคุณก็ตัดสินใจไม่ผิดที่เห็นยัดนี้เป็นพ่อของเขา!
"Save your money" is right.{\cHFFFFFF}"ประหยัดเงินของคุณ" เป็นสิทธิ
Keep your rear down. It's her, sir.มันเป็นของเธอครับ เธอได้รับ การยัดไส้
Spare me and I'll tell you what Eva and Antoniska doประหยัดฉันและฉัน'จะบอก you what Eva และ Antoniska ทำ
Won't be long before he's stuffed and mounted, huh Will?จะไม่นานก่อนที่เขาจะยัดไส้และติดตั้งฮะ วิล
Maybe you can talk him into sparing all our lives by giving himself up.บางทีคุณอาจจะไห้เขาประหยัดชีวิตของเรา โดยการให้ตัวเองมา
And I will save the court's time my lord, by stating under oath that, to this day I believe noncooperation with evil is a duty and that British rule of India is evil.และเพื่อประหยัดเวลาศาล ขอให้การใต้คำสาบานว่า ข้าพเจ้าคิดว่าการไม่ร่วมมือ กับความชั่วเป็นหน้าที่
Keep it up, and I'll shove that bottle of yours right up your wise ass.แดกเข้าไปเหอะ เดี๋ยวฉันจะเอาขวดเหล้ายัดตูดแก
Rickles, open the gates. Steel, shove 'em in there.ริคเกิล ไปเปิดประตูคอก สตีล ยัดพวกมันเข้าไป
Mama, put the coins on my eyes, 'cause I sure don't believe what I am seeing.แม่จ๋า,เอาเหรียญร้อน ๆ ยัดลูกตาหนูด้วย หนูไม่อยากเชื่อเลยว่าเห็นอะไรอยู่
You know better than I, Mr. Di Vita-- the economy, TV, videos.คุณน่าจะรู้ดีกว่าผม, คุณ ดิ วิต้า-- สิ่งที่ประหยัดกว่า, ทีวี, วีดีโอ.
We should gag her. We'll have VC all over our case.น่าจะหาอะไรยัดปากไว้ กันไอ้กงได้ยิน
But baseball has marked the time.แต่เบสบอล ยืนหยัดตลอดมา
Assholes trying to round them up and put them in the back of trucks.มีพวกโง่ พยายามล้อมจับมัน แล้วจับยัดใส่ท้ายรถบรรทุก
They opened the door to let another one in.พอตอนจะเปิดประตู เพื่อยัดอีกตัวเข้าไป
Well, Niki was very insistent that I should give you a call. How do you do?ดี Niki เป็นยืนหยัดมากว่าผมควรจะให้คุณโทร คุณจะทำอย่างไร
Soon, I will be sultan, not that addlepated twit. -And then I stuff the crackers down his throat!ในไม่ช้า ข้าจะเป็นสุลต่าน ไม่ใช่เจ้าโง่นั่น และข้าจะยัดขนมปังเหล่านั้นเข้าไปในลำคอมันเอง!
'People should just take me as I am' mused Hunt, as he strode along his Space Station corridor, his faithful dog Cosmo close to his heels."ประชาชนควรยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็น" เขาพึมพัมกับตัวเอง สุนัขผู้ซื่อสัตย์นามคอสโมยืนหยัดเคียงข้างเขา
She had eaten sticky sweet dumplings, one after the other, filled with opium.เธอกินขนมแป้งหวาน ชิ้นแล้วชิ้นเล่าที่ยัดไส้ด้วยิฝ่น
Kidnap the Sandy Claws Tie him in a bagลักพาตัว แซนดี้ คลอว์ส ยัดเขาลงกระเป๋า
You see, when you use the silencer a lot... you have to put a piece of cloth here... because it gets very hot and could burn it inside.เห็นมั้ย เมื่อเธอใช้ที่เก็บเสียงมาก ๆ... เธอต้องยัดเศษผ้าเข้าไปตรงนี้... เพราะมันร้อนมาก และอาจไหม้จากภายในได้
I suppose I could set it up for you. That would save you some money.ฉันคิดว่าฉันสามารถตั้งขึ้นสำหรับคุณ ที่คุณจะประหยัดเงิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยัด
Back to top