ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frugality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frugality*, -frugality-

frugality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frugality (n.) ความประหยัด See also: ความมัธยัสถ์, ความตระหนี่, ความกระเหม็ดกระแหม่ Syn. thriftiness
English-Thai: Nontri Dictionary
frugality(n) ความตระหนี่,ความกระเหม็ดกระแหม่,การอดออม,ความประหยัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When the King practices frugality by wearing hemp clothingเมื่อใดที่กษัตริย์ตกที่นั่งลำบาก ภายใต้ชุดป่านมอซอที่สวมใส่

frugality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けん, ken] (n) economizing; thriftiness; prudence; frugality
勤倹[きんけん, kinken] (n) industry; diligence; frugality
勤倹力行[きんけんりっこう, kinkenrikkou] (n,vs) work hard and practice frugality
惜し気;惜しげ;惜気(io)[おしげ, oshige] (adj-na,n) (See 惜し気もなく) regret; frugality
倹約[けんやく, kenyaku] (adj-na,n,vs,adj-no) thrift; economy; frugality; (P)
質素[しっそ, shisso] (adj-na,n) simplicity; modesty; frugality; (P)
質素倹約[しっそけんやく, shissokenyaku] (n,vs) (practice) simplicity and frugality; scrimping and saving

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frugality
Back to top