ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยอดเยี่ยม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยอดเยี่ยม*, -ยอดเยี่ยม-

ยอดเยี่ยม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยอดเยี่ยม (adj.) superb See also: excellent, marvellous, perfect, best Syn. เยี่ยม, เยี่ยมยอด, ดีเลิศ, ดี
ยอดเยี่ยม (adv.) superbly See also: excellently, best, marvellously, perfectly Syn. เยี่ยม, เยี่ยมยอด, ดีเลิศ, ดี
English-Thai: HOPE Dictionary
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
a-ok.(เอ'โอเค') adj. สมบูรณ์, ยอดเยี่ยม
class(คลาส) {classed,classing,classes} n. ชั้น,ชนชั้น,วรรณะ,ประเภท,ชนิด,จำพวก,ระดับ,ยอดเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,พวกชนชั้นสูง,ท่าทาง vt. จัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ vi. อยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใด
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเด่น,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเอก,ดีถึงขนาด,อมตะ,เป็นพื้นฐาน,เป็นหลัก,มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี,เป็นแบบอย่าง,เป็นประเพณี,เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน,แบบกรีกและโรมัน,เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง,นักวรรณค
clipping(คลิพ'พิง) n. การตัด,สิ่งที่ถูกตัดออก adj. สำหรับตัด,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม
distinguished(ดิสทิง'กวิชดฺ) adj. เด่น,พิเศษ,มีชื่อเสียง,ยอดเยี่ยม., Syn. illustrious
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์,เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,เหนือมนุษย์,เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา,พระ, See also: the Divine พระเจ้า,เทพเจ้า,จิตวิญญาณ vi.,vt. ทำนาย,คาดการณ์,พยากรณ์. divin
elite(อีลีท',เอลีท') n. ชั้นยอด,หัวกะทิ,บุคคลที่ยอดเยี่ยม,สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว,กลุ่มอิทธิพล adj. ชั้นยอด,หัวกะทิ,เป็นส่วนที่ดีที่สุด, Syn. gentry อีลีต เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดมาก่อน หมายถึงขนาดความกว้างของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 12 ตัว ต่อ 1 นิ้ว บางทียังนำมาใช้เป็นคำสั่งให้เลือกบนเครื่องพิมพ์ว่าต้องการ ให้เป็นอีลีตหรือไพกา (pica) ซึ่งหมายถึงอักษรขนาด 10 ตัวต่อนิ้ว ดู pica ประกอบ
excellence(เอค'ซะเลินซฺ) n. ความดีเลิศ,ความยอดเยี่ยม,ความดีเด่น., Syn. distinction
excellent(เอค'ซะเลินทฺ) adj. ดีเด่น,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม., Syn. exceptional
exquisite(เอค'ควิซิท) adj. งดงาม,วิจิตร,ละเอียด,ประณีต,ยอดเยี่ยม. n. คนที่พิถีพิถันในการแต่งตัวมาก,คนขี้โอ้., See also: exquisiteness n., Syn. fine
famous(เฟม'มัส) adj. มีชื่อเสียง,โด่งดัง,ดียิ่ง,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม., See also: famously adv. famousness n., Syn. celebrated ###A. obscure
genius(จี'เนียส) n. อัจฉริยบุคคล,พรสวรรร์,ความฉลาดพิเศษ,คุณสมบัติอันยอดเยี่ยม,ความหลักแหลม,ภูตผีปีศาจ, Syn. brilliance,gift ###A. idiot -pl. geniuses,genii
golden(โกล'เดิน) adj. สีทอง,ทำด้วยทอง,มีค่ามาก,ยอดเยี่ยม,งดงาม,เจริญรุ่งเรือง,ครบรอบ50 ปี., See also: goldenness n., Syn. splendid,precious,
immense(อิเมนซฺ') adj. ใหญ่มาก,มหึมา,มโหฬาร,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่มีขอบเขต,เหลือคณานับ,ดีมาก,เลิศ,ยอดเยี่ยม., See also: immensely adv. immenseness n., Syn. huge,vast ###A. small,little
keen(คีน) adj. คม,แหลม,คมกริบ,หลักแหลม,ไวมาก,จัด,กล้า,รุนแรง,กระตือรือร้น,ขะมักเขม้น,ดีเลิศ,ยอดเยี่ยม., See also: keenness n. ดูkeen, Syn. eager,sharp,acute
knack(แนค) n. ความชำนาญพิเศษ,ความสามารถพิเศษ,ความแคล่วคล่องพิเศษ,ฝี,มือที่ยอดเยี่ยม
par excellence f.เป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
paragon(แพ'ระกอน) n. ตัวอย่างอันยอดเยี่ยม
phenomenal(ฟินอม'มเนิล) adj. พิเศษ,ประหลาด,เด่น,ยอดเยี่ยม,มหัศจรรย์,เป็นปรากฎการณ์,ซึ่งรับรู้โดยประสาทสัมผัส.
phenomenon(ฟินอม'มะนอน) n. ปรากฎการณ์,ข้อเท็จจริง,สิ่งที่ประทับใจ,บุคคลที่ประทับใจ,คนที่ยอดเยี่ยม pl. phenomena, Syn. fact
prowess(เพรา'อิส) n. ความอาจหาญ,ความองอาจ,ความสามารถยอดเยี่ยม,การกระ-ทำที่อาจหาญหรือองอาจ., Syn. bravery,strength,skill
remarkable(รีมาร์ค'คะเบิล) adj. พิเศษ,น่าทึ่ง,ยอดเยี่ยม,น่าสังเกต, See also: remarkability n. remarkableness n. remarkably adv., Syn. noteworthy,striking,unusual
signal(ซิก'เนิล) n.,v. (เป็น) สัญญาณ,เครื่องแสดง,สัญญา,ลาง,นิมิต,สิ่งบอกใบ้,เครื่องบอกใบ้,อาการ,อากัปกิริยา,สัญญาณวิทยุ,สัญญาณคลื่น. adj. เป็นสัญญาณ,เป็นเครื่องแสดง,น่าสังเกต,ยอดเยี่ยม,เลิศ,เด่น. -v. ให้สัญญาณ,ทำเครื่องหมาย,ส่งสัญญาณ., See also: signale
record(เรค'เคิร์ด) n. บันทึก,การบันทึก,สำนวน,สิ่งที่บันทึกไว้,ประวัติ,เอกสาร,หลักฐานที่บันทึกหรือเก็บไว้,จานเสียง,แผ่นเสียง,เทปบันทึก vt.,vi. (รีคอร์ด') บันทึก,ลงบันทึก adj. เป็นบันทึก,เกี่ยวกับบันทึก,ยอดเยี่ยม,ทำลายสถิติ,ตีกว่าคนอื่น ๆ ทั้งหมด, -Phr. (on record เป็นที่รู้กัน) ระเบียนบันทึก1. หมายถึงหน่วยหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานหรือคลังข้อมูลโดยปกติ ระเบียนหนึ่งจะประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) 1 เขตขึ้นไป เช่น ระเบียนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเขตข้อมูล 10 เขต มี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเข้าทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯ เป็นต้น ดู field ประกอบ2. ในอีกความหมายหนึ่ง แปลว่า บันทึกเก็บในหน่วยความจำหรือในสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น จานบันทึก (ในภาษาอังกฤษ มักใช้คำว่า write แทนมากกว่า)
singular(ซิง'กิวละ) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,แปลกประหลาด,เป็นเอก,เอกเทศ,เฉพาะตัว n.. เอกพจน์, See also: singularity n., Syn. unique,extraordinary
slick(สลิค) adj.,vt. (ทำให้) ลื่น,เป็นมัน,เรียบเป็นมัน,ไพเราะ,สุภาพ,เรียบร้อย,คล่องแคล่ว,ชำนาญ,มีเล่ห์เหลี่ยม,ปลิ้นปล้อน,กลับกลอก,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม,มหัศจรรย์. adv. ลื่น,ฉลาด. n.. สิ่วช่างไม้ชนิดหนึ่งที่มีใบกว้างกว่า2นิ้ว
smashing(สแมช'ชิง) adj. ดีที่สุด,ยอดเยี่ยม,ใหญ่ยิ่ง,มหัศจรรย์, Syn. great,impressive
snappy(สแนพ'พี) adj. = snappish (ดู) ,มีเสียงเผาะแผะ,ว่องไว,ฉับพลัน,เฉียบแหลม,คล่องแคล่ว,หนาวสบาย,ยอดเยี่ยม -Id. (make it snappy เร่งรีบ), See also: snappily adv. snappiness n.
splendid(สเพลน'ดิด) adj. ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์., See also: splendidness n., Syn. brilliant
star(สทาร์) n. ดาว,ดวงดาว,ดาวฤกษ์,ดวงชะตา,โชค,วาสนา,ดอกจัน,อินทรธนู,ดารา,ดาวกระจาย,แวววับของเพชรพลอย adj. ดัง,โด่งดัง,เป็นดารา,เกี่ยวกับดาว,ยอดเยี่ยม vt. ติดดาวประดับ,ทำให้เป็นดารา,แสดงเป็นตัวเอก,ทำเครื่องหมายดอกจัน. vi. แจ่มจรัสเหมือนดาว,เป็นดารา,นำแสดง
sterling(สเทอ'ลิง) adj. เกี่ยวกับเงินอังกฤษ,เกี่ยวกับเงินปอนด์สเตอลิง, (โลหะเงิน) มีความบริ-สุทธิ์มาตรฐาน0.925ทำด้วยเงินบริสุทธิ์ดังกล่าว,ยอดเยี่ยม,ล้ำเลิศ n. มาตรฐานความบริสุทธิ์ของเหรียญทองอังกฤษหรือมีค่าเท่ากับ0.91666,โลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์.925เครื่องเงิน
stunning(สทัน'นิง) adj. ทำให้สงบ,ทำให้งงงวย,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้หูอื้อ,สวยล้ำเลิศ,ยอดเยี่ยม,ล้ำเลิศ., Syn. astonishing ###A. dull
superb(ซูเพิร์บ') adj. ดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,ดีเยี่ยม,รวย,มากมาย,ใหญ่ยิ่ง,โอ่อ่า,สง่างาม., See also: superbly adv. superbness n., Syn. excellent
superior(ซะเพีย'เรีย) adj. อยู่เหนือ,เบื้องบน,ดีกว่า,เหนือกว่า,สูงกว่า,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ, (ดาวนพเคราะห์) มีวงจรนอกวงจรโลก,ยโส,โอหัง. n. สิ่งที่เหนือกว่า,ผู้บังคับบัญชา,ผู้อาวุโส,เจ้าอาวาสหรือสำนักนางชี, Syn. important,higher,chief,better,gr
superiority(ซิวเพียริออ'ริที) n. ความเหนือกว่า,ความดีกว่า,ความยอดเยี่ยม,ลักษณะที่ดีกว่า,ลักษณะยอดเยี่ยม
superlative(ซะเพอ'ละทิฟว) adj. สูงสุด,สุดยอด,เกินไป,มากไป,เกี่ยวกับคุณศัพท์เปรียบเทียบหรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบสูงสุด n. ผู้อยู่สูงสุด,ผู้ที่ดีที่สุด,ระดับสูงสุด,แบบยอดเยี่ยม,ถ้อยคำวิจารณ์สุดขีด., See also: superlativeness n. -S...
superliner(ซู'เพอไลเนอะ) n. เรือโดยสารชั้นยอดเยี่ยม, Syn. ocean liner
thundering(ธัน'เดอริง) adj. มีฟ้าร้อง,ทำให้เกิดเสียงดังสนั่น,ใหญ่ยิ่ง,ยอดเยี่ยม,ร้ายกาจ n. ฟ้าร้อง,เสียงฟ้าร้อง, Syn. extraordinary
top(ทอพ) n. ส่วนบน,ยอด,บน,มุมบน,ข้างบน,ด้านบน,หลังคา,ฝา,ประทุน,หัว,ส่วนแรกสุด adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า vi. ขึ้นเหนือ,เพิ่ม,ติดตาม,ควบคุมได้สมบูรณ์ adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า on top ประสบความสำเร็จ,มีชัยชนะ
English-Thai: Nontri Dictionary
distinguished(adj) เด่น,พิเศษ,มีชื่อเสียง,ยอดเยี่ยม
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ,ฯพณฯ,ความยอดเยี่ยม,ความดีงาม
excellent(adj) ดีเลิศ,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม,เป็นเยี่ยม
exquisite(adj) ยอดเยี่ยม,สวยมาก,วิจิตรบรรจง,งดงาม,ประณีต
immense(adj) มหึมา,ใหญ่โตมโหฬาร,กว้างขวาง,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
outdo(vt) เก่งกว่า,ทำได้ดีกว่า,ยอดเยี่ยมกว่า,เหนือกว่า
phenomenal(adj) เกี่ยวกับปรากฏการณ์,มหัศจรรย์,ประหลาด,ยอดเยี่ยม
prime(adj) แรก,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,เอกอุ,ชั้นหนึ่ง
splendid(adj) โอ่โถง,งามสง่า,วิเศษ,ยอดเยี่ยม,อัจฉริยะ
striking(adj) น่าประทับใจ,น่าตะลึง,ยอดเยี่ยม
superior(adj) ดีกว่า,สูงกว่า,เหนือกว่า,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
superiority(n) ความเหนือกว่า,ความดีกว่า,ความยอดเยี่ยม,ความดีเลิศ
top(adj) สูงสุด,ข้างบน,เหนือกว่า,ยอดเยี่ยม
transcendental(adj) ดีเยี่ยม,ยอดเยี่ยม,เหนือธรรมชาติ,เกินธรรมดา
wonderful(adj) แปลกประหลาด,มหัศจรรย์,น่าพิศวง,ยอดเยี่ยม
wondrous(adj) น่าประหลาดใจ,มหัศจรรย์,น่าพิศวง,ยอดเยี่ยม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
masterpieceผลงานยอดเยี่ยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
S.E.A. Write Awardรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
classy (adj.) ยอดเยี่ยม See also: ชั้นเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง Syn. first-class, fine, elegant
excellent (adj.) ยอดเยี่ยม See also: ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, เป็นเลิศ, เยี่ยมยอด Syn. superior, outstanding
exceptional (adj.) ยอดเยี่ยม See also: ดีเป็นพิเศษ, พิเศษ, ดีเด่น Syn. outstanding, uncommon
exquisite (adj.) ยอดเยี่ยม Syn. excellent, perfect
inspired (adj.) ยอดเยี่ยม See also: ฉลาด, หลักแหลม
marvellous (adj.) ยอดเยี่ยม See also: ดีมาก, วิเศษ, น่ายินดีมาก
marvelous (adj.) ยอดเยี่ยม See also: ดีมาก, วิเศษ, น่ายินดีมาก
picked (adj.) ยอดเยี่ยม Syn. excellent
prize (adj.) ยอดเยี่ยม See also: ชั้นยอด, ดีพอที่จะได้รับรางวัล
splendiferous (adj.) ยอดเยี่ยม See also: วิเศษ
whizz-bang (adj.) ยอดเยี่ยม See also: ดีเลิศ
ace (adj.) ยอดเยี่ยม (คำสแลง) See also: ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, เก่ง Syn. first-rate, expert, outstanding
ace (sl.) ยอดเยี่ยม (มักใช้โดยเด็กๆ) See also: ดีเลิศ, สุดยอด
unparalleled (adj.) ยอดเยี่ยมกว่า See also: ไม่มีใครเทียบเท่า Syn. unmatched Ops. paralleled
terrific (adj.) ยอดเยี่ยมมาก See also: ดีเยี่ยม Syn. excellent, superb, splendid, wonderful, marvellous
all-American (n.) ทีมอเมริกันฟุตบอลยอดเยี่ยม
distinction (n.) ความยอดเยี่ยม See also: ความโดดเด่น, ความมีอำนาจ Syn. eminence, renown Ops. lowliness, unimportance
divinely (adv.) อย่างยอดเยี่ยม See also: อย่างดีเลิศ, อย่างประเสริฐ
Emmy (n.) รางวัลประจำปีของวงการโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกาที่มอบให้รายการ, การผลิต, และการแสดงทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
excellent or impressive thing (n.) สิ่งที่ยอดเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your pronunciation is excellentการออกเสียงของคุณยอดเยี่ยม
It's fantasticมันยอดเยี่ยม
I hope you have another great year next yearฉันหวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมอีกปีหนึ่งของคุณนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's either right or wrong, inspired or insipid.มันคือ ไม่ถูกก็ผิด ยอดเยี่ยม หรือ จืดชืด
There's no more drama haunting me, and I have this great, generous, gentle guy.ไม่มีปัญหาชีวิตคอยกวน แล้วมีผู้ชายที่ ยอดเยี่ยม และแสนดี
Right, excellent. OK, can you get out of the house safely?ใช่ ยอดเยี่ยม โอเค คุณออกจากบ้านโดยปลอดภัยได้ไหม
No! No! No!ไม่ ไม่ ไม่ ! ยอดเยี่ยม , คาร์ ไมเคิล
You need to take him to lunch-- someplace fabulous where you can be seen by people that read "Gossip Girl."บางที่ ๆ ยอดเยี่ยม ที่ ๆ เธอจะถูกพบโดยพวกที่อ่านก๊อสซิบเกิร์ล
Like...splendid...มันเหมือน... ยอดเยี่ยม น่าพิศวง...
Oh, terrific.โอ้ ยอดเยี่ยม ( Chuckles )
My boys, my boys, there are my boys.พวกคุณทั้งสอง ยอดเยี่ยม มันต้องแบบนี้สิ
Oh, excellent.โอ้ ยอดเยี่ยม นักบัญชี
Well, congratulations, Kees. Wonderful. Just great.ยินดีด้วยกีซ ยอดเยี่ยม เยี่ยมจริงๆ
Well, just his manhood, you know, just let him feel desired and feel alive, make Tickle Head a great place to be a man!แค่ปลุกความเป็นชายในตัวเขา ให้เขารู้สึกกระชุ่มกระชวย ทำให้ทิคเกิลเฮดเป็นที่ ๆ ยอดเยี่ยม สำหรับผู้ชายคนนึง
Bravo, Doctor.- ยอดเยี่ยม หมอ ยอดเยี่ยม
Yes, wonderful. Just get out!- ได้ ยอดเยี่ยม ออกไปเถอะน่า!
Paul is a fine boy, and Mark is an excellent student of the Torah and the Talmud.พอลเป็นเด็กดีและมาร์คเป็นที่ ยอดเยี่ยม นักเรียนของโตราห์และลมุด แล้วสิ่งที่เป็นปัญหาที่อาจารย์?
Rogue Team, go and flank. Yay! Well done.ทีมโร้คไปด้านข้าง ยอดเยี่ยม ที่นี่ที่ไหน
That was so great! Go team!- ยอดเยี่ยม สุดยอดทีม!
# Pull up to the bumper, baby... #- ใช่เลย - ยอดเยี่ยม - มันจะต้องดียิ่งกว่าดีแน่
Perfect. Thank you. Elvis is back.ยอดเยี่ยม ขอบคุณมาก เอลวิสกลับมาแล้ว
Classy. I'm sorry. Do you think Bernie would like this?ยอดเยี่ยม ขอโทษครับ คิดว่าเขาจะชอบมั้ย?
Excellent, then. Good.ยอดเยี่ยม งั้นก็ดีแล้ว
Perfect. I'll drive.ยอดเยี่ยม ฉันจะขับเอง
Fantastic. I'm so impressed.ยอดเยี่ยม ฉันประทับใจจัง
Bully. Got you, boy.ยอดเยี่ยม ชั้นหรอกเธอได้
So, bravo. Let's give ourselves a round of applause.ยอดเยี่ยม ตบมือให้ตัวเองหน่อย
Excellent. Now let's see those phone lines light up.ยอดเยี่ยม ตอนนี้มาดูให้แผงไฟโทรศัพท์มีไฟขึ้นกันเถอะ
Fantastic. So, so exciting.ยอดเยี่ยม ตื่นเต้นสุดๆ
Excellent work. Back off and wait.ยอดเยี่ยม ถอยออกมาแล้วรอ
Excellent. That's the proper way.ยอดเยี่ยม นั่นคือวิธีที่เหมาะสม
Super. Probably comes from a larger container.ยอดเยี่ยม น่าจะแบ่งออก มาจากขวดใหญ่กว่านี้
Outstanding. Pass along my congratulations.ยอดเยี่ยม บอกคนของคุณด้วย ผมชื่นชม
Splendid, I'll take it.ยอดเยี่ยม ผมเอาตัวนี้
You look better than your picture. I like your face.ยอดเยี่ยม พี่จองกุก ทำได้ดีมาก
We're near the highway, the trucks can get really close, they dump the earth and cover all the water.ยอดเยี่ยม ฟรังโก้ 85 เมตรครับ
That's splendid! Fantastic!ยอดเยี่ยม มหัศจรรย์จริงๆ
Marvelous. Marvelous.ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม!
We lost a thousand men on the transporters you abandoned.ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยมที่สุด พระเจ้าอวยพรเธอ ลูกชาย
Perfect. Perfect.ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยมมาก
Excellent. Excellent.ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยมมาก
Perfect. Two birds, one stone.ยอดเยี่ยม ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
Wonderful security system if we're attacked by a school of tuna.ยอดเยี่ยม ระบบรักษาความปลอดภัย ถ้าเราถูกบุกรุกโดยปลาทูน่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยอดเยี่ยม
Back to top