ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marvellously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marvellously*, -marvellously-

marvellously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
marvellously (adv.) อย่างน่าประหลาดมาก Syn. unusually, wondrously, magically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marvellously
Back to top