ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unmatched

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unmatched*, -unmatched-

unmatched ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unmatched (adj.) ซึ่งไม่เข้ากัน See also: ซึ่งไม่สอดคล้องกัน Syn. heterogeneous, unequaled
English-Thai: HOPE Dictionary
unmatched(อันแมชทฺ') adj. สู้ไม่ได้,หาที่เปรียบไม่ได้,เทียบไม่ติด,ไม่สอดคล้องกัน,ไม่เข้ากัน,ไม่กลมกลืนกัน, Syn. uncomparable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lasting over 500 years, its uniqueness under the reign of 27 kings still remains unmatched in the annals of word history.กว่าห้าร้อยปีที่ผ่านมา มีกษัตริย์ที่ ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์โลก ถึง 27 พระองค์
And Lt. Uhura's is unmatched in xenolinguistics.และทักษะภาษาต่างดาวของผู้พันอูฮูร่าไม่เป็นรองใคร
I let you fondle my chest, and it was a glorious moment for you unmatched by anything you've experienced, including cake.ฉันจะให้จับหน้าอก และมันจะเป็นวินาทีแห่งชัยชนะของนาย... ...เปรียบเทียบไม่ได้กับเป็นอะไร ที่นายเคยเจอมาก่อน รวมทั้ง เค้กด้วย
A roman consul and commander unmatched in glory.ที่ปรึกษาและผู้บัญชาการชาวโรมัน
Tax, the basis of the country's economy started to disappear due to corruption of a unmatched scale.ภาษีอันเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจของประเทศได้เริ่มเลือนหาย เนื่องมาจากการฉ้อราษฎร์อันเกินควรกับสัดส่วนของภาษี
They are unmatched in the country when it comes to using acetic anhydride.มีการใช้สารอเซติก แอนไฮไดรด์ มากที่สุดในเกาหลี
Our new high-frequency program employs computerized algorithms that operate at a speed unmatched by traditional trading methods.นักโปรแกรมคนใหม่ของเรา ถูกว่าจ้างทำขั้นตอนให้ดำเนินการ ที่ขั้นตอนขนส่งแบบดั้งเดิม
My people, they had a capacity for joy unmatched by any tribe to ever walk the earth.คนของผม พวกเขามีวิสัยที่สนุกสนาน เป็นชนเผ่าที่ยากจะมีใครมาเทียบได้ในโลก
His skills and honour were unmatched.ความสามารถ และชื่อเสียง ไม่มีใครเทียบได้
My strength is unmatched.พลังของฉันเหนือกว่าใคร
Our prices may be high, but our quality is unmatched, and we stand by our products.ราคาอาจจะสูง แต่คุณภาพนั้นหาประมาณมิได้ สินค้าทุกชิ้นเรามีโชว์อยู่ที่นี่
Your skills are unmatched.ทักษะคุณไม่ได้ถูกจับเข้ากัน

unmatched ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝代隹人[jué dài zhuī rén, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ ㄓㄨㄟ ㄖㄣˊ, 绝代隹人 / 絕代隹人] beauty unmatched in her generation (成语 saw); woman of peerless elegance; prettiest girl ever
风华绝代[fēng huá jué dài, ㄈㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, 风华绝代 / 風華絕代] magnificent style unmatched in his generation (成语 saw); peerless talent
绝代[jué dài, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, 绝代 / 絕代] peerless; unmatched in his generation; incomparable (talent, beauty)
独一无二[dú yī wú èr, ㄉㄨˊ ㄧ ˊ ㄦˋ, 独一无二 / 獨一無二] unique and unmatched (成语 saw); unrivalled; nothing compares with it

unmatched ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剛勇無比[ごうゆうむひ, gouyuumuhi] (n,adj-no) unparalleled for valor; unmatched for bravery
勇敢無比[ゆうかんむひ, yuukanmuhi] (n) being unmatched (unparalleled) for bravery
勇猛無比[ゆうもうむひ, yuumoumuhi] (n,adj-na,adj-no) most brave; as brave as any; unmatched for valor
正確無比[せいかくむひ, seikakumuhi] (n,adj-na,adj-no) unmatched (unparalleled) accuracy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unmatched
Back to top