ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยกยอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยกยอ*, -ยกยอ-

ยกยอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยกยอ (v.) flatter See also: overpraise, adulate, laud, compliment, praise, eulogize Syn. สรรเสริญเยินยอ, ประจบสอพลอ, ยกยอปอปั้น
ยกยอ (v.) carry sth. Forward See also: carry sth. over, transfer
ยกยอ (v.) raise up the top of a castle See also: lift, elevate
ยกยอ (v.) shelve See also: postpone, put sth./sb. Off
ยกยอปอปั้น (v.) fawn upon/on See also: curry favour with, ingratiate oneself with, toady, flatter Syn. ประจบประแจง, สรรเสริญเยินยอ
ยกยอปอปั้น (v.) praise See also: flatter, extol, laud Syn. เยินยอ, ยกยอ, ป้อยอ Ops. ตำหนิติเตียน
ยกยอปอปั้น (v.) flatter See also: overpraise, adulate, laud, compliment, praise, eulogize Syn. สรรเสริญเยินยอ, ประจบสอพลอ
English-Thai: HOPE Dictionary
blandish(แบลน'ดิช) {blandished,blandishing,blandishes} vt. ประจบ,เอาใจ,ป้อยอ,ยกยอ,โอ้โลม, See also: blandisher n. ดูblandish blandishment n. ดูblandish, Syn. flatter
boom(บูม) {boomed,booming,booms} n. เสียงดังสนั่นหวั่นไหว,การขึ้นสูงอย่างรวดเร็วของราคาหรือการขาย,ระยะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว vi.,vt. (ทำให้) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,มีเสียงดังสนั่น, (เจริญรุ่งเรืองพัฒนา) มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว,ยกยอ,สนับสนุน
bouncy(เบา'ซี) adj. มีลักษณะเด้ง,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,เด้งได้,ชอบคุยโว,ชอบยกยอตัวเอง
brown-nosevi. ยกยอ,ประจบประแจงn. คนประจบประแจง
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
complimentary(คอมพลิเมน'ทะรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งชมเชย,ซึ่งยกยอ,อิสระ, See also: complimentarily adv. ดูcomplimentary, Syn. praising ###A. adverse
flatter(แฟลท'เทอะ) v. ยกยอ,ประจบ,สอพลอ, (ภาพ,รูป) สวยเกินความเป็นจริง. n. ผู้ทำให้แบน,สิ่งที่ทำให้แบน
flattery(แฟลท'เทอรี) n. การยกยอ,การประจบ,การสอพลอ,คำยกยอ,คำสอพลอ, Syn. acclaim
magnify(แมก'นิไฟ) v. เพิ่มขนาด,ขยาย,ทำให้ใหญ่ขึ้น,พูดขยาย,ทำให้ตื่นเต้นมากขึ้น,ยกยอ,สรรเสริญ, See also: magnifiable adj. magnifier n.
puff(พัฟ) n. กลุ่มควัน (หมอก,ไอ) ,การพ่น,เสียงพ่น,สิ่งที่พ่นออก, ปุย,ปอย,ก้อนนูน,แป้งหรือปุยผัดหน้า,ผ้าห่ม,บทความสั้น ๆ ที่เป็นการยกยอ vi. พ่นควัน,พัดเป็นพัก ๆ ,หอบ,ฮือ,พองตัว,โป่งออก vt. เป่า,พัด,ผาย,สูบ,สูด,อวดดี,ยกย่อง,ทำให้เป็นปุย., See also: puffingly
rhapsodist(แรพ'ซะดิสทฺ) n. ผู้พูดหรือเขียนบทกวีด้วยอารมณ์ที่คลั่งไคล้,ผู้ยกยอสรรเสริญอย่างมากเกินปกติ, See also: rhapsodistic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
blandish(vt) ยกยอ,ประจบสอพลอ,ป้อยอ
blandishment(n) คำป้อยอ,คำยกยอ,คำประจบสอพลอ
cajole(vt) โอ้โลม,ยกยอ,หลอกลวง
cajolery(n) การโอ้โลม,การยกยอ,การลวง
compliment(n) การยกย่อง,การยกยอ,คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร
exalt(vt) ยกย่อง,ยกระดับ,ทำให้สูงขึ้น,สรรเสริญ,ยกยอ
flatter(vt) ยกยอ,ประจบ,สอพลอ
taffy(n) ทอฟฟี่,ของขบเคี้ยว,ลูกอม,การยกยอ
unction(n) การชโลมน้ำมัน,คำยกยอ,ความน่าเลื่อมใส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
carry overยกยอดไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adulate (vt.) ยกยอ See also: ประจบประแจง, ป้อยอ
flatter (vt.) ยกยอ See also: ประจบ, สอพลอ, ยอ, ยกยอปอปั้น Syn. praise, fawn, wheedle Ops. condemn, denounce
pour on (phrv.) ยกยอเกินไป (คำไม่เป็นทางการ)
jet (n.) การพูดยกยอมากไป See also: การพูดพล่าม Syn. spray, spout, flow
adulation (n.) การยกยอ See also: การประจบประแจง, การป้อยอ
all mouth and no trousers (sl.) ที่พูดยกยอตัวเอง
blarney (n.) การพูดยกยออย่างไม่จริงใจ See also: ประจบสอพลอ Syn. flattery
claptrap (n.) การพูดหรือเขียนเพื่อยกยอ Syn. empty talk, bombast
empty talk (n.) การพูดหรือเขียนเพื่อยกยอ Syn. bombast
gush (n.) การพูดยกยอมากไป See also: การพูดพล่าม Syn. jet, spray, spout, flow
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In all the world no voluptuousness flatters the senses more than social privilegeในโลกทั้งหมด... ...ไม่ใช่ความมัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรายกยอมากกว่า the senses สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสังคม
I'll show you how one of these days.ในธุรกิจนี้เรายกยอ ทั้งพวกผู้ชมและพวกนักแสดง.
Two trips in one week. I'm flattered, Dad.มาเที่ยวนี่สองครั้งในหนึ่งอาทิตย์ ยกยอผมเกินไปแล้วมั๊ง พ่อ
I owe this man everything. He gives me too much credit as usual.เค้าชอบยกยอชั้นอยู่เรื่อย
What flattering words...พูดยกยออะไรอย่างนี้..
They say imitation is the sincerest form of flattery.พวกเขาสรรเสิญยกยอ นายอย่างจริงใจ
Super's like being stronger than everybody and flying and shit. That's just hero.นั่นไม่ใช่ยอดมนุษย์ แบบนั้นจะเรียกยอดมนุษย์ได้ไง
They say one unflattering word about you in public, you own their wife and kids.พวกเขาบอกว่าคำยกยอของคุณในที่สาธารณะ, คุณเป็นเจ้าของภารรยาและลูกของพวกเขา
Don't flatter yourself, sweetheart.อย่าไปยกยอปอปั้นตัวเอง ไปหน่อยเลย ที่รัก
In fact, I'm flattered.ความจริงแล้ว ฉันถูกยกยอด้วย
You live in New York, which is highly overrated.ส่วนคุณอาศัยอยู่ที่นิวยอร์ค เมืองซื่องถูกยกยอจนเกินจริง
Start with a compliment, lower the boom, end with a compliment.เริ่มต้นด้วยการยกยอชื่นชม ละมุนละม่อม
It's the oldest trick in business,จบด้วยการยกยอชื่นชม วันเป็นวิธีที่เก่าที่สุดในการทำธุรกิจ
Slap me, tap me, call me pappy.ชมฉัน ยกยอฉัน เรียกฉันว่ามือเซียนเลย
Flattery will get you everywhere.ดูเหมือนคำยกยอจะติดตัวคุณไปทุกที่นะ
One minute you're gushing about me to the "Times,"ก่อนหน้านั้น คุณพูดยกยอเกี่ยวกับผมในหนังสือพิมพ์นั้น
Well, you don't make it sound too flattering, but more or less, yeah. Hm.คุณอย่าทำมาเป็นยกยอหน่อยเลย
I know you really want this "It Girl" title for me, and I'm so flattered that you think I could ever live up to it, but to be honest with you, Serena,ฉันรู้ว่าเธอต้องการให้ฉันมีชื่อนำหน้า It Girl และนั่นฉันได้ยกยอไปแล้ว คุณคิดว่า ฉันเคยขึ้นอยู่กับมัน
And until they're out of your system, stay away from flattering situations... weddings, soft lighting, formal wear, gay bars.และจนกว่ายาพวกนั้นจะหมดฤทธิ์ อยู่ให้ห่างสถานการณ์ชื่นชมยกยอ งานแต่ง แสงไฟสลัว ชุดทางการ บาร์เกย์
No, we got snowboarding in the Olympics and we over-validated Carson Daily.ไม่ เรามีสโนว์บอร์ดในกีฬาโอลิมปิก และเรายกยอ Carson Daily เกินไป
Okay, now you're humoring me so that you can get to the crime scene.โอเค ตอนนี้คุณกำลังยกยอฉัน เพื่อที่คุณจะได้ไปที่เกิดเหตุ
Kati,start your adulation right now.คาติ เริ่มการยกยอได้เลย
And then she comes at you-- big words, no clothes.อยู่ๆ นางก็มาหา... พูดยกยอ เปลื้องผ้า...
Well, I have always admired her run-on sentences.อืม ฉันได้รับการยกยอตลอดจากประโยคของเธอ
Some folks would like to imbue me with a great deal of power, but it's a mantle I choose not to accept.มีบางคนอยากยกยอผม ด้วยการให้ตำแหน่งและอำนาจ แต่มันเป็นสิ่งที่ผมเลือกว่าไม่อยากจะได้
I think you're overestimating my contribution to the field.คุณเองก็ยกยอผม เกินจริงไปหน่อย
I think he's in a bubble with people telling him what he wants to hear and kissing his ass all day.ที่มีคนพูดแต่สิ่งที่เขาต้องการได้ยิน และยกยอเขาตลอดวัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยกยอ
Back to top