ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พรรค

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พรรค*, -พรรค-

พรรค ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พรรค (n.) party See also: group Syn. พวก, คณะ, พรรคพวก
พรรคการเมือง (n.) political party
พรรคคองเกรส (n.) Congress
พรรคนาวิกโยธิน (n.) marines
พรรคนาวิน (n.) marine See also: naval officers
พรรคฝ่ายค้าน (n.) opposition party Ops. พรรครัฐบาล
พรรคพวก (n.) partisan See also: followers, friends Syn. พวก, พวกพ้อง
พรรคร่วมรัฐบาล (n.) coalition government parties Ops. พรรคฝ่ายค้าน
พรรคสังคมนิยม (n.) socialist party
พรรค (n.) sort See also: kind, type Syn. ชนิด, ประเภท
English-Thai: HOPE Dictionary
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
ally(vt,vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน,เข้าข้าง,เป็นพันธมิตร,พันธมิตร,ประเทศพันธมิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วย,สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy
apostasy(อะพอส'ทะซี) n. การผละออกจากศาสนาหลักการณ์ พรรคหรืออื่น ๆ
appetence(แอพ' พิเทินซฺ) n. ความอยากอย่างมากตามธรรมชาติ, แนวโน้มของสัญชาตญาณ, การดึงดูด, ความสัมพรรค, การติดนิสัย (intense desire)
apstate(อะพอส'เทท) n. บุคคลที่ผละออกจากศาสนา หลักการพรรคหรืออื่น ๆ (convert) apostatise, apostatize (อะพอส'ทะไทซ) n. กระทำการ apostasy (commit apostasy)
bandwagon(แบนแวก'เกิน) n. รถดนตรีในขบวนแห่,ความนิยม,พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยมอยู่
bipartisan(ไบพารฺ์'ทิเซิน) adj.ประกอบด้วยสมาชิกของสองพรรคหรือกลุ่ม, See also: bipartisanism, bipartizanism n.
bipartizan(ไบพารฺ์'ทิเซิน) adj.ประกอบด้วยสมาชิกของสองพรรคหรือกลุ่ม, See also: bipartisanism, bipartizanism n.
bloc(บลอค) n. กลุ่มคน,หมู่คน,กลุ่มสมาชิกพรรคการเมือง, Syn. group
bolshevik(บอล'ชะ วิค) n. พวกสังคมนิยมที่เข้าปกครองรัสเซียตั้งแต่ปี ค.ศ.1917,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของรัสเซีย,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์,ผู้ที่มีหัวรุนแรง, See also: bolshevism n. ดูBolshevik Bolshevism n. ดูBolshevik Boshevist n. ดูBolshevik bolshevistic
brown shirtn. สมาชิกพรรคนาซี,สมาชิกพวกฟาสซิสท์
caucus(คอ'คัส) n. การประชุมพรรคการเมืองเพื่อเลือกตั้งตัวแทนเข้าแข่งขัน vi. ประชุมพรรคการเมืองดังกล่าว -pl. caucuses
clansmann. สมาชิกของเผ่าพันธ์,พรรคพวก,พวกพ้อง, See also: clansmanship n. ดูclansman
committeeman(คะมิท'ทีเมิน) n. กรรมการ กรรมาธิการ,หัวหน้าพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้ง -pl. committeemen
communist(คอม'มิวนิสทฺ) n. ผู้นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์,สมาชิกของระบบคอมมูน commune) adj. เกี่ยวกับพรรคหรือลัทธิคอมมิวนิสต์, See also: communistic adj.
comrade(คอม'ริด,คอม'เรด) n. สหาย,เพื่อน,มิตรสนิท,เพื่อนสมาชิกหรือพรรค,สมาชิกพรรค คอมมิวนิสต์, Syn. friend,companion
conservative(คันเซอ'วะทิฟว) adj. ซึ่งอนุรักษ์ไว้,ซึ่งสงวนไว้,เกี่ยวกับการเก็บรักษา,ซึ่งมีขอบเขต,รอบคอบ,เกี่ยวกับพรรคConservative. n. นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,ผู้รักษาสิ่งเก่า ๆ ,สมาชิกพรรคคอนเซอวาตีฟ,ตัวกันบูด., See also: conservativeness n. คำที่มีความ
convention(คันเวน'เชิน) n. การประชุม,การประชุมพรรคการเมือง,สัญญา,สนธิสัญญา,อนุสัญญา,ระเบียบแบบแผน,จารีตประเพณี,ธรรมเนียมปฎิบัติ,การประชุมที่มีกำหนด, Syn. meeting,custom
conversion(คันเวอ'เชิน) n. การเปลี่ยนแปลง,ภาวะที่ถูกเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยน (ศาสนา ความเชื่อ พรรคหรืออื่น ๆ) ,การแลกเปลี่ยน,การแปลงหนี้., See also: conversional adj. ดูconversion conversionary adj. ดูconversion
convert(คัน'เวิร์ทฺ') {converted,converting,converts} vt. เปลี่ยนแปลง,เปลี่ยนกลับ,ทำให้เปลี่ยนศาสนา (ตำแหน่ง พรรคหรืออื่น ๆ) vi. เปลี่ยนศาสนา, See also: convertive adj. ดูconvert
democrat(เดม'มะแครท) n. ผู้นิยมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย,สมาชิกพรรคเดมโมแครท
factious(แฟค'เชิส) adj. ซึ่งเล่นพรรคเล่นพวก,ซึ่งแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย., See also: factiousness n.
fusion(ฟิว'เชิน) n. การหลอมละลาย,การหลอมเหลว,สิ่งที่หลอมละลาย,การผสมของพรรคการเมือง,ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่นิวเคลียสของอะตอมที่เบารวมตัวกันเป็นนิวเคลียสที่หนักขึ้น (nuclear, See also: fusion), Syn. coalescence,combine ###A. separate
independent(อินดิเพน' เดินทฺ) adj. อิสระ, ไม่ขึ้นใคร, เป็นตัวของตัวเอง, ไม่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากผู้อื่น, มีเงินเพียงพอที่จะช่วยตัวเอง, มีความเชื่อมั่นในตัวเอง. -n. คนที่อิสระ, คนที่เป็นตัวของตัวเอง, ผู้ออกเสียงอิสระ (ไม่ขึ้นอยู่พรรคการเมืองใด ๆ)
junto(จัน'โท) n. คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเอง (โดยเฉพาะที่มีจุดประสงค์ทางการเมือง) ,กลุ่มอิทธิพลทางการเมือง,ฝ่าย,พรรค, Syn. cabal
kind(ไคดฺ) n. ชนิด,จำพวก,ประเภท,กลุ่ม,พรรคพวก,พันธุ์,ลักษณะ,คุณสมบัติ,แบบ,รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน,เป็นสินค้า (แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,เมตตา
kinship(คิน'ชิพ) n. ความเป็นญาติมิตร,ความสัมพันธ์ทางครอบครัว,ความเกี่ยวดอง,ความสัมพันธ์โดยธรรมชาติ,ความสัมพรรค, Syn. blood,family,affinity
liberal(ลิบ'เบอเริล) adj. ใจกว้าง,ใจป้ำ,โอบอ้อมอารี,ตามอารมณ์,ตามอำเภอใจ,มากมาย,อุดมสมบูรณ์ n. ผู้มีใจกว้าง,มีใจป้ำ,ผู้มีใจโอบอ้อมอารี,สมาชิกพรรคลิบเบอรัลของอังกฤษ, See also: liberalness n. ดูliberal, Syn. abundant ###A. stingy
machine(มะชีน') n. เครื่องจักร,เครื่อง,จักร,อุปกรณ์,ระบบที่ซับซ้อน,ระบบการทำงาน,การปฏิบัติงาน,กิจกรรมของพรรคหรือองค์การ. vt. กระทำด้วยเครื่อง,เตรียมด้วยเครื่อง.
majority leadern. ผู้นำพรรคที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภา
nazi(นา'ซี,แนท'ซี) n., adj. สมาชิกพรรคนาซีของเยอรมันที่มีฮิตเลอร์เป็นผู้นำ) ., See also: Nazism,Nazism n. pl. Nazis
opposition(ออพพะซิซ'เชิน) n. การคัดค้าน,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์,ผู้เป็นปรปักษ์,พรรคฝ่ายค้าน,การวางให้อยู่ตรงกันข้าม,ตำแหน่งที่อยู่ตรงกันข้าม (เป็นมุม180องศา) ., See also: oppositional adj., Syn. antagonism
oppositionist(ออพพะซิซ'ชันนิสทฺ) n. สมาชิกพรรคฝ่ายค้าน,ผู้เสนอนโยบายที่คัดค้าน
partisan(พาร์ทิซัน) n. ผู้ถือข้าง,ผู้ถือพรรคถือพวก
party(พาร์ท'ที) n. พรรค,พวก,หมู่คณะ,ฝาย
party mann. สมาชิกพรรค
party whipn. ผู้ควบคุมเสียงของพรรค
platform(แพลท'ฟอร์ม) n. แท่น,ชานชลาสถานี,เวทีสำหรับกล่าวคำปราศัย,ยกพื้น,ดาดฟ้า,แท่นยิง,แท่นปืนใหญ่,นโยบายของพรรคการเมือง,คำแถลงการณ์,การปราศรัยต่อมวลชน,การแสดงปาฐกถา
politbureau(พอล'ลิทบิวโร) n. ชื่อคณะกรรมการหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์ในโซเวียต
politburo(พอล'ลิทบิวโร) n. ชื่อคณะกรรมการหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์ในโซเวียต
English-Thai: Nontri Dictionary
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
ally(n) พันธมิตร,พรรคพวก,พวกพ้อง
caucus(n) การประชุมพรรคการเมือง
clannish(adj) ถือพวก,ถือพี่ถือน้อง,เล่นพรรคเล่นพวก
factious(adj) ชอบขัดแย้ง,เป็นก๊กเป็นเหล่า,เล่นพรรคเล่นพวก
federation(n) สหพันธ์,กลุ่มการเมือง,การจัดตั้งพรรคการเมือง,การรวมกัน
friend(n) เพื่อน,เกลอ,สหาย,มิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วยเหลือ
friendless(adj) ไม่มีเพื่อน,ไม่มีพวกพ้อง,ไม่มีพรรคพวก
independence(n) เอกราช,ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด,อิสรภาพ,พรรคการเมืองอิสระ
junto(n) พรรคการเมือง,พรรคพวก,คณะปกครอง,คณะผู้ก่อการร้าย
nepotism(n) การแบ่งพรรคพวก,การถือพวกพ้อง,การเลือกที่รักมักที่ชัง
partisan(adj) ซึ่งแบ่งพวกพ้อง,ซึ่งถือพรรคถือพวก,ซึ่งเข้าข้าง
partizan(n) ผู้เข้าข้าง,พรรคพวก,พวกพ้อง,พลพรรค
party(n) พรรค,พวก,ฝ่าย,งานเลี้ยง,คู่ความ
phalanx(n) กองทหารราบ,ฝูงสัตว์,กลุ่มคน,พรรคการเมือง
sectary(n) สมาชิกพรรค,สมาชิกในนิกาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cliqueพรรคพวก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberal partyพรรคเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partisanพรรคพวก, พลพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bipartisan dealข้อตกลงระหว่างสองพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
caucusการประชุมลับของพรรคการเมือง (ของกลุ่มผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fellow travellerผู้นิยมอุดมการณ์ของพรรค (โดยไม่ได้เป็นสมาชิก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leaderผู้นำ, หัวหน้าพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mending fencesการปรับปรุงพรรคการเมือง (เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nonpartisan ballotบัตรเลือกตั้งที่ไม่ระบุพรรค (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pairingการจับคู่งดออกเสียง (ระหว่างสมาชิกสภาต่างพรรค) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parlor caucusการประชุมลับของผู้นำในพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party๑. พรรค (การเมือง)๒. ภาคี, คู่กรณี, คู่ความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party lineแนวทางพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
politburoคณะกรรมการบริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rank and fileพลพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ranking memberสมาชิกคนสำคัญของพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ratการละทิ้งพรรค, ผู้ละทิ้งพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
third party๑. พรรคที่สาม๒. บุคคลภายนอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ticket๑. บัตร, บัตรเลือกตั้ง๒. ใบสั่ง (ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร)๓. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, biparty; system, two-partyระบบสองพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
united frontแนวร่วม (พรรคการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malayan Communist Partyพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา [TU Subject Heading]
Affinity สัมพรรคภาพ การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งหนึ่ง เช่น ในระบบแลกเปลี่ยนประจุ เรซินบางชนิด ชอบ Ca++ มากกว่า Na+ ถือว่ามี affinity กับ Ca++ มากกว่ากับ Na+ [สิ่งแวดล้อม]
One party systemsระบบพรรคการเมืองเดียว [TU Subject Heading]
Party disciplineวินัยในพรรคการเมือง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
party (n.) พรรคการเมือง
right wing (n.) พรรคการเมืองอนุรักษ์นิยม
Nazi (n.) พรรคนาซี
backer (n.) พรรคพวก See also: ผู้สนับสนุน Syn. sponsor, benefactor
factionist (n.) พรรคพวก See also: พวกเดียวกัน
partisan (n.) พรรคพวก See also: พวกเดียวกัน Syn. factionist
government party (n.) พรรครัฐบาล
right (n.) พรรคอนุรักษ์นิยม See also: พรรคฝ่ายขวา Syn. conservative
adherent (n.) พลพรรค See also: พรรคพวก, ผู้ติดตาม, ผู้สนับสนุน, สาวก
be in cahoots with (idm.) เป็นพรรคพวกของ See also: ติดต่ออย่างลับๆกับ
be in league with (idm.) เป็นพรรคพวกของ See also: ติดต่ออย่างลับๆกับ
bipartisan (adj.) ซึ่งรวมพรรค2พรรค
bivouac (n.) ค่ายพรรคชั่วคราว
camp follower (n.) ผู้ที่สนับสนุนกลุ่มหรือพรรคการเมือง แต่ไม่ได้เป็นสมาชิก
caucus (n.) การประชุมของสมาชิกหรือกลุ่มผู้นำของพรรคการเมืองเพื่อลงคะแนนเลือกหรือวางแผนทางการเมือง
cell (n.) หน่วยเล็กๆในหน่วยใหญ่ เช่น กลุ่มเล็กๆในพรรคการเมือง
collectivist (n.) สมาชิกของพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย See also: พวกนิยมฝ่ายซ้าย Syn. left-winger
communist (n.) สมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์
Democrat (n.) สมาชิกพรรคเดโมแครต (ของประเทศอเมริกา) Syn. liberal, Jeffersonian Ops. Republican, Tory, Socialist
expulsion (n.) การขับไล่ (ออกจากโรงเรียน, พรรค, สถาบัน) See also: การไล่ออก (จากโรงเรียน, พรรค, สถาบัน) Syn. dismissal, ejection, purge
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Guys, I don't feel so goodพรรคพวก ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่
Hey guys! Take a look at this!เฮ้พรรคพวก มาดูอะไรนี่สิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We worked together in a completely bipartisan way to bring down communism.เราทำงานด้วยกันโดยได้รับ การสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทั้ง 2 พรรค ในการโค่นล้มลัทธิคอมมิวนิสต์
I think I called him a Hitler partisan who distorted evidence in order to reach historically untenable conclusions.ผมคิดว่าผมเรียกเขาว่าฮิตเลอร์ พรรค ที่บิดเบือนหลักฐาน เพื่อที่จะบรรลุข้อสรุปในอดีตไม่ สามารถป้องกันได้
Her father's political party took some heat for fraud in the last election.พรรคการเมืองของพ่อเธอถูกกล่าวหา เรื่องการทุจริตเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว
Hector's political party stresses socioeconomic equality for all.พรรคการเมืองของเฮคเตอร์ เน้นความเสมอภาคทางสังคมและเศรษฐกิจ
But, um, I think it's fair to ask.พรรคชา] แต่ฉันว่าคงไม่เป็นไรถ้าจะตั้งคำถามว่า
They will become citizens of the Republic.พรรคปฏิวัติได้ตัดสินใจ ให้เงินสี่ล้านชั่งให้สมาชิกราชวงศ์
Did the opposition party put you to this?พรรคฝ่ายค้านอยู่เบื้องหลังใช่มั้ย
Guys, systolic's in freefall.พรรคพวก การบีบตัวของเลือด ไปหัวใจไหลได้เอง
Guys, can you give us a moment, please?พรรคพวก ขอเวลาสักครู่นะ
Guys, I'm not going to any hospital until we find that little girl.พรรคพวก ฉันจะไม่ไป โรงพยาบาลไหนทั้งนั้น จนกว่าพวกเราจะเจอเด็กนั่น
I say we just let sleeping dogs lie, guys.พรรคพวก ฉันว่าเราตายเหมือนหมา
Man, that's a plan-and-a-half.พรรคพวก นั่นล่ะแผน แล้วอีกครึ่งหนึ่ง
Man, you talk to the little dude who makes you laugh.พรรคพวก นายคุยอยู่กับ ไอ้บ๊องนิดๆ ที่อยากจะให้นายขำน่ะ
Fellas, this is a critical moment in his life.พรรคพวก นี่เป็นช่วงเวลาวิกฤตในชีวิตของเขา
Brother, I been there.พรรคพวก ผมก็เคยเป็นแบบนั้น
Companions, where are you?พรรคพวก พวกเจ้าอยู่ไหน
Guys, it is at 11 o'clock.พรรคพวก มันอยู่ทาง 11 นาฬิกา
Guys, over here. Come on, it's a shortcut.พรรคพวก มาทางนี้ ตรงนี้เป็นทางลัด
Hey, man... you know any place to rent around here?พรรคพวก มีบ้านให้เช่าแถวนี้บ้างมั้ย
Dudes, hang on!พรรคพวก ยึดไว้ให้ดี!
Squad. Report to Maryann for debriefing.พรรคพวก รายงานต่อแมรี่แอนเพื่อคำสั่งต่อไป
Dudes, he's heading our way.พรรคพวก เขาเดินตรงมาที่เราอยู่
BETA: Oh, man, Master will not be pleased.พรรคพวก เจ้านายจะต้องไม่ชอบแน่
Guys, you didn't have to come up here.พรรคพวก เจ้าไม่ต้องขึ้นมาบนนี้
Guys, we better get moving.พรรคพวก เราควรไปกันต่อ
Guys, we got to get this place fixed up before Devon and Ellie get back.พรรคพวก เราต้องซ่อมที่นี่ ก่อนที่เดว่อนกับแอลลี่จะกลับมา
Dude, have you seen my friend Cody?พรรคพวก เห็น เพื่อนฉันไหม โคดี
We did see hamsters talk.พรรคพวก ใจเย็นหน่อบ \ โลกเป็นเดิมพัน
Guys, their missiles are hot!พรรคพวก, มิสไซล์จับความร้อน!
Guys, we got company. I'm going to try and lose them.พรรคพวก, มีคนตามมา ฉันจะสลัดมันเอง
Guys, guys, Hannah and I are really happy.พรรคพวกๆ ฮันน่ากับผม เรามีความสุขกันดี
Guys, come back! This way! Problem.พรรคพวกกลับมา ทางนี้ มีปัญหาแล้วพวกมันไปทางอื่น
You know that all of D.L.'s crew wore these.พรรคพวกของ ดี-แอลใส่ของแบบนี้ คุณรู้ใช่มั้ย
Your new minion's arrived.พรรคพวกของคุณมาถึงแล้ว
My associates and I seek a woman who may have entered your establishment, yes?พรรคพวกของผมและผมกำลังตามหาผู้หญิงคนนึง ที่อาจจะได้เข้ามาในร้านของคุณ
His associates won't know any differently, and we'll be in the clear.พรรคพวกของเขาจะไม่รู้ทุกสิ่งที่ผิดปกติ และทางเราจะเคลียร์
His allies were few.พรรคพวกของเค้ามีเพียงไม่กี่คน
"Known members of the Smitty Bacall Gang are as follas:"พรรคพวกของแก๊งค์สมิทตี้ เบคอล
My besties here, can ball with anyone.พรรคพวกข้าเอาอยู่ทั้งนั้นไม่ว่าใคร
Rest of the company, all lost.พรรคพวกที่เหลือไปหมดแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พรรค
Back to top