ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

factionist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *factionist*, -factionist-

factionist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
factionist (n.) พรรคพวก See also: พวกเดียวกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า factionist
Back to top