ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลอบประโลม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลอบประโลม*, -ปลอบประโลม-

ปลอบประโลม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลอบประโลม (v.) console See also: comfort, soothe Syn. ปลอบใจ, ปลอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
soothe(vt) ปลอบขวัญ,พูดปลอบ,ปลอบประโลม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
comfort (vt.) ปลอบประโลม See also: ปลอบใจ Syn. soothe, console, reassure, solace, condole, pacify, tranquilise, tranquilize, hearten, cheer, assuage, gladden, revive Ops. distress, afflict, discourage
tranquilise (vt.) ปลอบประโลม See also: ปลอบใจ Syn. soothe, console, reassure, solace, condole, pacify, tranquilize, hearten, cheer, assuage, gladden, revive Ops. distress, afflict, discourage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We pray for comfort in this time of distress.พวกเราภาวนาเพื่อปลอบประโลมใจในเวลาที่เจ็บปวด
And now here, a Son of Adam has come forth to offer us back our freedom.พวกเขาอยู่ที่นี่, บุตรแห่งอดัม มาเพื่อปลอบประโลมพวกเรา เพื่อคืนอิสรภาพให้แก่เรา.
Your mother cries her heart out, the neighbours try to calm her.แม่ของนายร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือด เพื่อนบ้านปลอบประโลมเธอ..
Your voice soothes me.เสียงของคุณ ปลอบประโลมฉัน..
In the hope of seeking solace in the harmony of its sounds.ด้วยความหวังที่จะพบว่าเสียงประสานนั้น มันจะช่วยปลอบประโลมจิตใจได้
Give thanks for his life and comfort one another in our grief.จงขอบคุณที่ประทานเขามาให้ และปลอบประโลมกันและกัน
I don't know-- comforting?ช่วยทำตัว ปลอบประโลมได้ไหม
Word was the ripper of Monterrey got lonely, so he escaped to the city for comfort.เรื่องก็คือมือกระชาก แห่งมอนเตอรีเกิดเหงาขึ้นมา เขาเลยหนีเข้าเมือง เพื่อหาคนปลอบประโลม
That-- that you needed comforting?และคุณต้องการการปลอบประโลม? คุณบอกเขาว่ามันผิดพลาดงั้นรึ?
It can be a comfort to see the broken, bloated corpse of a monster and know it can never come back.มันอาจจะเป็นเครื่องปลอบประโลมที่ได้เห็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ซากศพที่บวมขึ้นอืดของสัตว์ประหลาด และรู้ว่ามันไม่สามารถกลับมาได้อีกเป็นอันขาด
Probably a good idea. (Both laugh) Sometimes darkness is comforting.อาจเป็นความคิดที่ดี บางครั้งความมืดนั้นช่วยปลอบประโลม
They provide comfort, and they help us escape from our day-to-day anxieties.มันปลอบประโลมและมันช่วยให้เราหลีกหนี จากความวิตกกังวลในวัน ๆ นึงของเรา
My mother, my grandmother-- God rest her soul--แม่ของผม คุณยาย ขอให้พระเจ้า ขอพระเจ้าปลอบประโลมวิญญาณเธอ
We hide behind that which brings us comfort from pain and sadness...เราซ่อนใต้หน้ากาก เพื่อปลอบประโลมตัวเรา จากความเจ็บปวดและความเศร้า...
When Lord Baelish tried to calm her, she struck him.พอลอร์ดเบย์ลิช ᵽolor`d bey`líc พยายามปลอบประโลมนาง ᵽyayamplobprà lômnag นางก็ทำร้ายเขา nag kºţṃ r·ay qã
Don't think for one moment this is where I fall into your arms, seeking solace for my dead daddy.อย่าคิดแม้ขณะจิตว่าฉันจะโผหาอ้อมกอดคุณ หาคนปลอบประโลมที่พ่อฉันตาย
The thought gave him solace until he realized that same immortality would destine you to suffer with no escape, forever.ความคิดนี้ปลอบประโลมเขา จนกระทั่งเขาตระหนักได้ว่า ความเป็นอมตะนี้ จะทำให้เธอ ต้องทรมาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลอบประโลม
Back to top