ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปราบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปราบ*, -ปราบ-

ปราบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปราบ (v.) subdue See also: subjugate, conquer, overcome, suppress, quell, quash, tame, put down, wipe out Syn. เอาชนะ, ทำให้ราบ, ทำให้อยู่ในอำนาจ, ทำให้เชื่อง, ทำให้จำยอม, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์, กำราบ
ปราบดาภิเษก (v.) be enthroned See also: be crowned Syn. ขึ้นครองราชย์
ปราบปราม (v.) suppress See also: conquer, repress, quash, subjugate, quell, put down, vanquish Syn. กำจัด, ปราบ, ล้มล้าง, ทำลายล้าง
English-Thai: HOPE Dictionary
conquer(คอง'เคอะ) {conquered,conquering,conquers} vt. ปราบ,เอาชนะด้วยกำลัง,ได้มาโดยกำลัง,พิชิต,ยึดได้,เอาชนะด้วยอำนาจทางใจ. vi. ได้ชัยชนะ ., See also: conquerableness n. ดูconquer conqueringly adv. ดูconquer, Syn. overcome,p
conquest(คอน'เควสทฺ) n. การปราบ,การพิชิต,การเอาใจหรือความรัก,ผู้ถูกชนะใจหรือความรัก,สิ่งที่พิชิตมาได้, Syn. triumph,victory
crackdown(แครค'คาวน์) n. การลงโทษอย่างรุนแรง,การปราบปรามอย่างรุนแรง, Syn. discipline
crusade(ครูเซด') n. สงครามศาสนา,สงครามศาสนาในศตวรรษที่ 11,12,13 ระหว่างทหารคริสเตียนกับทหารมุสลิม,การปราบปราม vi. ทำสงครามครูเสด,ปราบปราม
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
law and ordern. การควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเข้มงวด.
ombudsman(ออม'บูดซฺแมน) n. สมาชิกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ทั่วไปของรัฐ
pesticide(เพส'ทิไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลง,ยาปราบศัตรูพืช,ยาฆ่าสัตว์ที่รบกวนหรือทำลายสัตว์อื่น, See also: pesticidal adj.
plough(เพลา) n. ไถ,เครื่องไถ,เครื่องกวาดหรือไถหิมะ,ดาวไถ vi. ไถกวาด,ไส,ปราบให้เรียบ,แล่นฝ่าผิวน้ำ., See also: ploughable adj. plowable adj. plougher n. plower n.
plow(เพลา) n. ไถ,เครื่องไถ,เครื่องกวาดหรือไถหิมะ,ดาวไถ vi. ไถกวาด,ไส,ปราบให้เรียบ,แล่นฝ่าผิวน้ำ., See also: ploughable adj. plowable adj. plougher n. plower n.
quash(ควอช) vt. ขจัดสิ้น,ยกเลิก,เพิกถอน,ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ,ปราบ (กบฏ), Syn. suppress
quell(เควล) vt. ทำให้สงบ,ปราบ,ดับไฟ,ระงับ,ทำให้บรรเทา,ทำให้ลดน้อยลง, See also: quellable adj. queller n., Syn. suppress
quench(เควนชฺ) vt. ดับ,ทำให้หมด,ระงับ,ทำให้เย็นลงทันทีโดยการจุ่มลงในของเหลว,ปราบ,เอาชนะ, See also: quenchable adj. quencher n.
repress(รีเพรส') vt.,vi. อดกลั้น,ปราบปราม,ควบคุม,ข่มจิต,ข่มอารมณ์,ระงับ., See also: represser, repressor n. repressible adj. repression n. repressive adj.
sheriff(เชอ'รีฟ) n. นายอำเภอ, (อเมริกา) เจ้าพนักงานปราบปรามผู้ร้าย, See also: sheriffdom n.
stifle(สไท'เฟิล) vt. ทำให้หายใจไม่ออก,อุดปาก,บีบคอ,ฆ่าโดยการทำให้หายใจไม่ออก,ปราบปราม,ขยี้,กำจัด,อด,กลั้น. vi. กลายเป็นหายใจไม่ออก,หอบ., See also: stifler n., Syn. suffocate
stub(สทับ) n. โคนต้นไม้,ตอไม้,รากที่เหลืออยู่,ตอที่เหลืออยู่,ก้นบุหรี่,เศษที่เหลืออยู่,โคนฟัน,ปลายทู่,ปลายทู่แล้วของปากกา,ดินสอที่ใช้จนสั้นนิดเดียว,หางด้วนของสุนัข,ต้นขั้วตั๋ว. vt. ถอนรากถอนโคน,ปราบให้สิ้นซาก,ขุดรากขุดโคน,สะดุดเอา,ตำ,ขจัด,ขยี้. adj. ม่อต้อ
subjugate(ซับ'จะเกท) vt. เอาชนะ,พิชิต,ปราบปราม,ทำให้เป็นข้า,ทำให้เชื่อฟัง. -subjugable adj., See also: subjugation n. subjugator n., Syn. conquer,master,vanquish
suppress(ซะเพรส') vt. ปราบ,ปราบปราม,ระงับ,เลิก,ยกเลิก,หยุดยั้ง,กลั้น,กด,บีบ,ห้าม,ขยี้,ทำลาย,ขจัด,อำพราง,ปิดบัง, See also: suppressedly adv. suppressible adj. suppressive adj. suppressly adv. suppressor n. suppresser n. คำที่มีความหมายเห
suppression(ซะเพรส'เชิน) n. การระงับ,การหยุดยั้ง,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด,การอำพราง,การปิดบัง., Syn. restraint,curb,check,repression
unbuild(อันบีลดฺ') vt. ทำลาย,รื้อถอน,ปราบปราม, Syn. destroy,dismantle
vanquish(แวน'ควิ?) vt. ปราบ,ปราบปราม,กำจัด,พิชิต,มีชัยชนะ,รบชนะ, See also: vanquishable adj. vanquisher n. vanquishment n.
English-Thai: Nontri Dictionary
beater(n) ผู้ตี,ผู้ชนะ,ผู้ปราบ
bulldoze(vt) ทำให้กลัว,ขู่,เฆี่ยน,ปราบ,ปรับระดับ
bulldozer(n) รถปราบดิน,รถเกลี่ยดิน
conquer(vt) ปราบ, เอาชนะ,พิชิต,ทำให้เป็นทาส
conquest(n) ชัยชนะ,สิ่งที่ได้มา,การปราบ,การพิชิต
kill(vt) ฆ่า,ประหารชีวิต,ปราบ,กำจัด,หยุด,ทำลาย
quash(vt) ยกเลิก,เพิกถอน,ปราบ,ล้มล้าง,กลับคำ
quell(vt) มีชัย,ปราบ,ระงับ,กำจัด,ดับไฟ,ทำให้สงบ
quench(vt) ดับ,ระงับ,บรรเทา,ปราบ,ทำให้หมด
repress(vt) กลั้น,กดไว้,ระงับ,ควบคุม,ข่มใจ,ปราบปราม
repression(n) การปราบปราม,การระงับ,ความอดกลั้น,การข่มใจ,การควบคุม
subjugate(vt) พิชิต,ปราบปราม,ทำให้เชื่อฟัง
subjugation(n) การพิชิต,การปราบปราม,การเอาชนะ
suppress(vt) ปราบปราม,เลิก,กดขี่,กลั้น,ห้าม,ทำลาย,บดขยี้
suppression(n) การระงับ,การกดขี่,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด
vanquish(vt) ปราบปราม,กำราบ,พิชิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
counterinsurgencyการปราบปรามการก่อกบฏ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counterinsurgencyการปราบปรามการก่อกบฏ [TU Subject Heading]
Liberation Cutting การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงา การตัดฟันที่กระทำในหมู่ไม้ที่ยังไม่ผ่านพ้น สภาพการเป็นลูกไม้ โดยการตัดฟันไม้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า ที่ไปแก่งแย่งหมู่ไม้ที่ยังไม่พันสภาพลูกไม้ออกไป การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้จะทำในระยะเดียวกันกับ การทำความสะอาดสวน แต่แตกต่างกันตรงที่อายุของไม้ที่ถูกตัดออกเท่านั้น การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้ควรทำทันทีที่พบว่ามีไม้ใหญ่ชนิดที่ไม่ต้อง การขึ้นเบียดบังลูกไม้หรือไม้เล็ก โดยอาจทำควบคู่กับการทำความสะอาดสวนหรือการปราบวัชพืช และควรทำให้หมดเพียงครั้งเดียว เพราะจะได้ไม่ก่อผลร้าต่อลูกไม้ข้างล่างบ่อยครั้ง [สิ่งแวดล้อม]
Pesticide สารปราบสิ่งรังควาญ สารที่ใช้ฆ่าหรือควบคุมพืชหรือสัตว์ที่ก่อความ รำคาญหรือเดือดร้อน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
quash (vt.) ปราบ See also: กำจัด (กรต่อต้าน, ข่าวลือ)
subdue (vt.) ปราบ See also: เอาชนะ, บังคับไว้ใต้อำนาจ Syn. defeat, conquer, beat, overcome
flatten (vt.) ปราบ (คู่ต่อสู้) See also: คว่ำ, ล้ม Syn. defeat, prostrate
crush (vt.) ปราบการประท้วง
quell (vt.) ปราบปราม See also: ทำให้อยู่ในอำนาจ Syn. stop, silence, defeat
subjugate (vt.) ปราบปราม See also: เอาชนะ, ทำให้เชื่อฟัง, ทำให้เป็นข้า Syn. conquer, overcome, suppress
vanquish (vt.) ปราบปราม See also: พิชิต, กำจัด Syn. beat, conquer Ops. lose, retreat, surrender
colonizatin (n.) การปราบปราม See also: การเอาชนะได้ Syn. bondage, defeat
conqueror (n.) ผู้ปราบปราม See also: ผู้พิชิต Syn. tyrant, victor
dragoon (vt.) การปราบปรามโดยใช้กำลังทหาร
elimination (n.) การปราบปราม See also: การหยุดยั้ง, การขจัด, การล้มล้าง Syn. abolition, quashing, destruction
overwhelmed (adj.) ซึ่งปราบปราม Syn. beaten, overthrown
quashing (n.) การปราบปราม See also: การหยุดยั้ง, การขจัด, การล้มล้าง Syn. abolition, elimination, destruction
subjugation (n.) การปราบปราม See also: การเอาชนะได้ Syn. bondage, colonizatin, defeat
suppression (n.) การปราบปราม See also: การหยุดยั้ง, การขจัด, การล้มล้าง Syn. abolition, elimination, quashing, destruction
vanguished (adj.) ซึ่งปราบปราม Syn. beaten, overthrown, overwhelmed
vanquishable (adj.) ซึ่งปราบปราม See also: ซึ่งพิชิต
vanquisher (n.) ผู้ปราบปราม See also: ผู้พิชิต Syn. conqueror, tyrant, victor
vanquishness (n.) การปราบปราม See also: การเอาชนะได้, การทำให้ยอมจำนน
vice squad (n.) หน่วยตำรวจปราบปราม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wanted to put criminals away, not just keep them in cages.ปราบคนร้ายให้สิ้นซาก ใช่แค่จับขัง
Laundering money and, of course, Block's contingency plan.ปราบปรามการฟอกเงินและแน่นอน แผนฉุกเฉินที่ถูกบล็อกของ.
Subjugate them.ปราบปรามพวกเขา ย่อยอะไร?
Stories of how I slew dragons.ปราบมังกรร้ายได้อย่างไร
Defeated the Smiling Knight in single combat.ปราบอัศวินสรวลในการสู้ตัวตัว
Fighting crime, just like us.ปราบอาชญากรรม เหมือนเราเลย
Put down some good friends of mine.ปราบเพื่อนที่ดีของฉันด้วย
You can't get a dozer up here, you're gonna have to find somebody to dig him out!คุณไม่สามารถรับตีนรถปราบดินขึ้นที่นี่ คุณจะต้องไห้ใครบางคนจะขุดเขาออก
Terrorism would only justify their repression.การฆ่าฟันทำให้พวกเขา มีสิทธิ์ปราบปราม
A skirmish has broken out between student protesters and riot police assigned a security.มีเหตุตีกัน ระหว่างนักเรียนที่ประท้วง ...ตำรวจปราบจลาจลถูกส่งเข้าระงับเหตุ คาดว่ามีผู้บาดเจ็บ
The army, riot police, and even traffiic police have been fully mobilized.กองทัพ, ตำรวจปราบจราจลและแม้แต่ ตำรวจจราจรถูกเคลื่อนพลอย่างเต็มที่
Table Man. He solves crimes at dinner for four."มนุษย์โต๊ะ ปราบอาชญากรรม ที่โต๊ะอาหาร 4 คน"
He's an unreclaimed creature.เขาเป็นสัตว์ร้ายที่ไม่อาจปราบ
His name is Norman Stansfield, and he's in room 4602... in the D.E.A. building, 26 Federal Plaza.เขาชื่อนอร์แมนสแตนฟิลด์ และเขาอยู่ห้อง 4602... ในสำนักงานตำรวจปราบยาเสพติด 26 เฟตเดอร์รอล พลาซ่า
Get it straight, buster. I'm not here to say please. I'm here to tell you what to do.รับตรง, มือปราบ ฉันไม่ที่นี่จะบอกว่ากรุณา นี่ฉันจะบอกคุณว่าจะทำอย่างไร
These mountains have defeated every invader.ภูเขาลูกนี้ปราบผู้บุกรุกทุกราย
A regular rodeo rider.ยังกะคาวบอยปราบวัวพยศ
This decree from the Emperor allows us to subdue the Deer God!คำสั่งจากจักรพรรดิ... นี่ ... ช่วยให้เราสามารถปราบกวางพระเจ้า!
Nobody here really wants to stop the drugs. They're all...ไม่มีใครที่นี่อยากจะปราบปรามยาเสพย์ติดจริงๆหรอก พวกเขาน่ะ...
The DEA will continue our investigation.คุณเดวิส ทางสำนักงานปราบปรามยาเสพติดจะดำเนินการสอบสวนกับเราต่อ
Gentlemen, excuse me, excuse me.อะไรสำคัญกับคุณมากกว่า ปราบ...
Proceed with caution in your quest for law and order.จงดำเนินการด้วยคาวมระมัดระวัง ในการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรม
With his sorcerer at his side no mortal can defeat Memnon.เขามีผู้พยากรณ์อยู่ข้างกาย... ไม่มีใครหน้าไหนปราบเมมนอนได้
People must have figured out a way to beat them.เพราะเรารู้วิธีปราบมัน
Three small cities there found a primitive method to defeat them.สามเมืองที่นั่นใช้วิธีง่ายปราบพวกมัน
You will be transferred to Internal Affairs but you will work at OCTBผมจะย้ายคุณไปกรมการภายใน แต่คุณจะทำงานที่ฝ่ายปราบปราม
If you can't beat us....ถ้าแกปราบฉันไม่ได้...
Smedley Darlington Butler by his own account helped pacify Mexico for American oil companiesสเมดลีย์ ดาร์ลิงตัน บัทเลอร์ เล่าให้ฟังเองว่า (นายพลที่ได้รับเหรียญตราสูงสุดคนหนึ่งของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ) เขาช่วยปราบจลาจลในเม็กซิโกเพื่อบริษัทน้ำมันอเมริกัน
Divide and conquer.ตีให้แตก แล้วค่อยปราบ
Are you gonna stop the new monsters now?คุณมาปราบพวกผู้ร้ายใช่มั๊ยคะ
... defeatedthisIncanemperoratthe Peruvian highland town of Cajamarca.... ได้ปราบจักรพรรดิชาวอินคาที่ประเทศเปรูเมืองคาฮามาร์คา
"Who conquered the boar that had been ruining crops"แก่ผู้ที่ปราบหมูป่า ที่เข้ามากินพืชไร่นั้นลงได้
Muistan sen kesän - kun voitin Saladinin.ถึงตอนฤดูร้อนนั่น. ตอนที่ข้าปราบซาลาฮุดดิน.
The ministry marked contenderมือปราบมาร ของกระทรวง
It has long been foretold that two Sons of Adam and two Daughters of Eve will defeat the White Witch and restore peace to Narnia.มันเป็นคำทำนายเก่าแก่ \ ว่าบุตรแห่งอดัมทั้งสองและ... และบุตรสาว2คนแห่งอีฟ, จะมาปราบแม่มด และฟึ้นฟูสันติภาพให้นาร์เนียร์
Knight of Narnia.ลอร์ดปีเตอร์ผู้ปราบหมาป่า \ อัศวินแห่งนาร์เนีย
The drug-enforcement ministers of six Latin American countries arrived in Miami for a summit meeting...รัฐมนตรีฝ่ายปราบปรามยาเสพติด ของ 6 ประเทศในลาตินอเมริกา ได้มาถึงไมอามีเพื่อประชุม...
Every drug-enforcement agency in one room.หน่วยปราบยาเสพติดทุกชาติรวมกันอยู่ในห้อง.
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม.
This was in retaliation against the United States, for assisting the Filipino government... in suppressing the terrorists.เพื่อแก้เผ็ดอเมริกา และช่วยเหลือรัฐบาลโมนามอน ปราบปรามพวกมันอย่างหนัก

ปราบ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
倒す[たおす, taosu] Thai: ปราบ English: to beat
破る[やぶる, yaburu] Thai: ปราบ English: to defeat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปราบ
Back to top