ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอน*, -นอน-

นอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอน (v.) sleep See also: lie down Syn. นอน Ops. ตื่น
นอนก้น (v.) settle See also: precipitate, sediment, be deposited at bottom, sedimentation, sediment, precipitate Syn. ตกตะกอน
นอนกิน (v.) be rich See also: be wealthy
นอนขด (v.) lie curled up
นอนคว่ำ (v.) lie prone See also: lie on the stomach
นอนค้าง (v.) be overnight Syn. ค้างคืน, นอนค้างคืน
นอนค้างคืน (v.) be overnight Syn. ค้างคืน
นอนค้างอ้างแรม (v.) stay the night See also: stay overnight Syn. ค้าง
นอนซม (v.) lie helpless See also: sleep helplessly
นอนตะแคง (v.) sleep on one´s side
นอนตาย (v.) die See also: become dead Syn. ตาย
นอนตาไม่หลับ (v.) be concerned See also: be worry
นอนทับที่ (adv.) lying on the place of a dead body
นอนนก (v.) take a sitting sleep See also: sit napping Syn. หลับนก, นั่งหลับ
นอนป่วย (v.) become sick See also: become sick, feel ill
นอนพังพาบ (v.) lie prone Syn. หมอบราบ, นอนราบ
นอนมา (v.) have a landslide victory See also: overcome, overthrow, conquer have an overwhelming victory
นอนราบ (v.) lie prone Syn. นอนพังพาบ, หมอบราบ
นอนลง (v.) lie down Ops. ลุกนั่ง
นอนละเมอ (v.) sleepwalk Syn. ละเมอ
นอนวัน (v.) spin accurately See also: revolve smoothly as if stopping still
นอนหงาย (v.) sleep with turning face up See also: lie on one´s back Ops. นอนคว่ำ
นอนหลับ (v.) sleep See also: be asleep, slumber, go to bed, snooze Syn. หลับ, นอน
นอนหลับ (v.) sleep See also: take a nap, go to bed Ops. ตื่น
นอนหลับ (v.) sleep See also: doze, nap, drowse, snooze, slumber Syn. นอน, หลับ Ops. ตื่น
นอนหลับ (v.) sleep See also: slumber, drowse Syn. หลับ, นอน, บรรทม
นอนหลับ (v.) sleep See also: slumber, rest in a state of sleep
นอนหลับทับสิทธิ์ (v.) be neglectful in one´s rights See also: sleep on one´s rights
นอนเจ็บ (v.) become sick See also: become sick, feel ill Syn. นอนป่วย
นอนเล่น (v.) lie leisurely See also: take a rest, lie down, lie about, repose
นอนเวร (v.) be on night duty Syn. เข้าเวร, อยู่เวร
นอนเหยียดยาว (adv.) lie stretched out See also: lie face up with both hands and feet stretched out Syn. นอนแผ่สองสลึง
นอนเหยียดยาว (adv.) lie sprawled out See also: lying with both hands and feet stretch out Syn. นอนเหยียดแขนเหยียดขา
นอนเหยียดแขนเหยียดขา (adv.) lie sprawled out See also: lying with both hands and feet stretch out Syn. นอนเหยียดยาว
นอนแผ่ (v.) lie with legs spread out See also: stretch out one´s hands and legs Syn. แผ่หลา
นอนแผ่สองสลึง (adv.) lie stretched out See also: lie face up with both hands and feet stretched out Syn. นอนเหยียดยาว
นอนโรง (v.) lodge at the theatre before the performance See also: stay overnight at the theatre, spend the night
นอนใจ (v.) be unconcerned See also: rest assured Syn. นั่งนอนใจ, วางใจ, นิ่งนอนใจ
นอนไม่หลับ (v.) be sleepless Ops. หลับสนิท
English-Thai: HOPE Dictionary
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
dribs and drabsn. ปริมาณเล็กน้อยและมักไม่แน่นอน
abscissa(แอบซิส' ซะ) n. (pl. -scissas, -scissae) จุบนแนวนอน (x-axis) ที่ขนานกับแกน y
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
inaccurate(อินแอค' คิวเรท) adj. ไม่แม่นยำ, ไม่ละเอียด, ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน., See also: inaccurately adv. inaccurateness n., Syn. inexact, imprecise, faulty
actionon(แอค' ทินอน) n. ธาตุเฉื่อยที่เป็นแก๊สและมีสัญลักษณ์ An; at. no. : 86; at. wt. : 219 (achievement, deed, exploit, feat)
adit (แอด' ดิท) n. ทางตามแนวนอนเช้าสู่เหมือง, การเข้าหา, ทางเข้า
advection(แอดเวค' เชิน) n. การนำตามแนวนอน, การเคลื่อนตามแนวนอนของอากาศ. -advective adj. (movement of air)
aestivate(เอส' ทิเวท) vi. ผ่านฤดูร้อน, นอนในฤดูร้อน. -aestivation n. -aestivator n.
agamemnon(แอกกะเมม' นอน) n. ชื่อกษัตริย์กรีกที่นำทัพในสงคราม Trojan
aggrade(อะเกรด') vt. ยกระดับขึ้นโดยขบวนการพอกพูนนอนกัน. -aggradation n.
agnostic(แอกนอส' ทิค) n.,adj. ผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเพราะไม่มีใครที่รู้จริง, ผู้ไม่เชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งแน่นอนที่สุดในบาง อย่าง (ทฤษฎีอวิชชา)
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
alimony(แอลลิโม' นี) n. ค่าเลี้ยงดูภรรยาที่หย่าร้างกับสามี, ค่าครองชีพ. -alimonied adj.ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนของทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงตัว. -n. ส่วนที่หารลงตัว
aliquot(แอล' ลิโควท) adj. เป็นตัวหารได้พอดี ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนชองทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงด้วย. -n. ส่วนที่หารลงตัว
alkane(แอล' เคน) n. สมาชิกในอนุกรม alkane series
all rightปลอดภัย, ใช่,สบายดี, ซึ่งพอใจ, แน่นอน
alluvium(อะลู' เวียม) n. (pl. -viums, -via) ชั้นของดิน โคลนและอื่น ๆ ที่น้ำพัดพามา, สิ่งต่าง ๆ ที่นอนก้นทับถมอยู่เมื่อไม่นานมา.
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน
amorphous(อะมอร์' ฟัส) adj. ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, อสัณฐาน, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน. -amorphousness n.
amphibolic(แอมฟิบอล' ลิค) adj. ไม่แน่นอน, มีความหมายสองนัย, การพูดจาคลุมเคลือ (uncertain)
amphisbaena(แอมฟิสบี'นะ) n., (pl. -nae, nas) หนอนจิ้งจอกจำพวก Amphisbaena, งูสองหัว. -amphisbaenian, amphisbaenic. adj.
annelid(แอน' นะลิด) n. หนอนเป็นปล้อง ๆ ใน phyllum Annelida เช่นไส้เดือน ปลิง,, Syn. annelidan (earthworms, leeches)
annelida(อะเนล' ลิดะ) n. จำพวก (phylum) หนอนไส้เดือนหรือปลิง
anon(อะนอน') adv. ไม่ช้า, เวลาอื่น, ทันที. -ever and anon เป็นประจำปี,บ่อย
aoristic(เอ'อะริส'ทิค) adj. =aorist ไม่มีกำหนด, ไม่แน่นอน (indefinite)
asleep(อัสลีพ') adj.,adv. นอนหลับ,ชา,หยุดนิ่ง,ตาย, Syn. dozing,in bed,sleeping)
aspect ratioอัตราส่วนระหว่างแนวตั้งและแนวนอนหมายถึง อัตราส่วนระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนของภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติ ใช้ในการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ (computer graphics) ซึ่งต้องคอยระวังให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องอยู่เสมอ
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
assure(อะชัวร์') vt. ทำให้มั่นใจ, ทำให้แน่นอน,รับรอง,ประกัน, ยืนยัน,ให้กำลังใจ.
assured(อะ ชัวดฺ) adj. ประกัน,แน่นอน,ปลอดภัย, กล้า,มั่นใจ,กล้าเกิน. -n. ผู้เอาประกันภัย, Syn. self-possessed, confident
astatic(เอสแทท'ทิค) adj. ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง, ไม่มีทิศทางที่แน่นอน. -astaticism n.
atomise(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
atomize(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
autogiro(ออโทไจ'โร) n. เครื่องบินที่มีใบพัดสำหรับเคลื่อนไปข้างหน้าและมีตัวหมุนตามแนวนอนสำหรับเคลื่อนขึ้นสูง, Syn. autogyro, gyroplane (an aircraft)
autograph(ออ'โทกราฟ) n. ลายเซ็นของตัวเอง (เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์) ,สิ่งที่เขียนด้วยมือตัวเอง,ต้นฉบับ. -adj. เขียนด้วยมือตัวเอง. -vt. เซ็นชื่อตัวเองบน,เขียนด้วยมือของตัวเอง. -autographic (al) adj. -autography n.
averment(อะเวอ'เมินท) n. การเฉลี่ย, ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แน่นอน (act of averring)
awake(อะเวค') vt.,vi. ปลุก,ทำให้ตื่นตัว,ทำให้รู้สึก, กระตุ้น,รู้สึกตัว. -adj. ไม่นอนหลับอยู่,ตื่นอยู่,ตื่นตัว. -awakener n., Syn. waken, awaken,wakeful ###A. asleep,inattentive)
English-Thai: Nontri Dictionary
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
vagary(n) ความนึกฝัน,ความไม่แน่นอน,ความเปลี่ยนแปลง
ALL all right(adj) ถูกต้อง,ใช่,ดีแล้ว,เป็นที่พอใจ,แน่นอน
asleep(adj) หลับ,นอนหลับ
assured(adj) แน่ใจ,แน่นอน,มั่นใจ
bed(n) ที่นอน,เตียง,แท่น,พื้นล่าง,ฐาน
BED-bed-wetting(n) การปัสสาวะรดที่นอน
bedchamber(n) ห้องนอน
bedclothes(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
bedding(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
bedfellow(n) คู่นอน,เพื่อนนอน
bedridden(adj) ล้มหมอนนอนเสื่อ,ล้มป่วย,เจ็บเรื้อรัง
bedroom(n) ห้องนอน
bedspread(n) ผ้าปูที่นอน,ผ้าคลุมเตียง
bedstead(n) โครงเตียงนอน
bedtime(n) เวลานอน
berth(n) ที่นอนบนเรือหรือรถไฟ,ห้องกัปตันเรือ
boarder(n) นักเรียนกินนอน,นักเรียนประจำ
BOARDING boarding school(n) โรงเรียนประจำ,โรงเรียนกินนอน
bookish(adj) เป็นหนอนหนังสือ
bookworm(n) หนอนหนังสือ
bunk(n) เตียงชิดกำแพง,ที่นอนในรถไฟ
incalculable(adj) ไม่สามารถนับได้,เหลือคนานับ,ไม่แน่นอน
caprice(n) การทำตามอำเภอใจ,ความไม่แน่นอน
capricious(adj) ไม่แน่นอน,เอาแต่ใจ,ตามอำเภอใจ
caterpillar(n) หนอนแก้ว,หนอนผีเสื้อ,ดักแด้,ตัวบุ้ง,ตัวด้วง,ตีนตะขาบ
certain(adj) แน่ใจ,แน่ๆ,แน่นอน,เที่ยง
certainly(adv) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
chamber(n) ห้องนอน,ห้องพัก,ห้องโถง,สภา,สำนักงานทนายความ
changeable(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แลกได้
changeful(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แปรปรวน
changeless(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง,แน่นอน,มั่นคง
chloral(n) ยาชา,ยาสลบ,ยานอนหลับ
chrysalid(n) ดักแด้,หนอน,ด้วง
chrysalis(n) ดักแด้,หนอน,ด้วง
clothing(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,อาภรณ์,เครื่องนอน
commemorate(vt) ฉลองวันที่ระลึก,เป็นอนุสรณ์
contingency(n) ความเป็นไปได้,ความไม่แน่นอน,อุปัทวเหตุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
supineนอนหงาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accommodation billตั๋วเงินอนุเคราะห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aditอุโมงค์แนวนอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
annelidสัตว์พวกหนอนปล้อง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anthelmintic; anthelminthic; helminthagogue๑. -ฆ่าหนอนพยาธิ๒. ยาฆ่าหนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ vermifuge ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
boarderผู้พักกินนอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
boxer engine; flat engine; horizontally opposed engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
defend in forma pauperisต่อสู้คดีอย่างคนอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
definite adviceคำยืนยันแน่นอน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
determine preciselyกำหนดแน่นอน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
erythrocyte sedimentationการนอนก้นของเม็ดเลือด(แดง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heave; horizontal throwระยะเลื่อนแนวนอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
helminthนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ vermin ๑ และ worm ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helminthiasisโรคหนอนพยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helminthology; scolecologyวิทยาหนอนพยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homelandบ้านเกิดเมืองนอน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
horizontal-แนวนอน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
horizontally oppesed engine; boxer engine; flat engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hypnotic๑. ยานอนหลับ [มีความหมายเหมือนกับ somnifacient ๒ และ soporific ๒]๒. -การสะกดจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infestationการติดเชื้อปรสิต, การติดเชื้อหนอนพยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insomniaการนอนไม่หลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insomniacผู้นอนไม่หลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kindergartenโรงเรียนอนุบาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
lying-in periodระยะอยู่ไฟ, ระยะนอนพักฟื้นหลังคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pancake engine; boxer engine; flat engine; horizontally opposed engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
parade patternแบบคลื่นเรียงแนวนอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pauperคนยากไร้, คนอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peremptoryที่แน่นอน, เด็ดขาด, โดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
poverty affidavitคำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procumbentท่านอนคว่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prone; ventricumbent๑. -นอนคว่ำ๒. -คว่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostrate; procumbent; trailingทอดนอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
recumbent-นอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rowแถว, แนวนอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sanatorium; sanitariumสถานอนามัย, สถานรักษาโรค, สถานพักฟื้น, สถานบำรุงสุขภาพ, สถานส่งเสริมสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanitarium; sanatoriumสถานอนามัย, สถานรักษาโรค, สถานพักฟื้น, สถานบำรุงสุขภาพ, สถานส่งเสริมสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedentary๑. -มีนิสัยนั่ง๒. -นั่งนอนมาก๓. -นั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedimentตะกอน, สิ่งนอนก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedimentationการนอนก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soporific๑. -ทำให้หลับลึก [มีความหมายเหมือนกับ soporiferous]๒. ยานอนหลับ [มีความหมายเหมือนกับ hypnotic ๑ และ somnifacient ๒]๓. สิ่งทำให้นอนหลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chorus Kickนอนหงายยกเท้าเดี่ยวยก-แยก [การแพทย์]
Abscissaแอบซิสซา, แกนนอน [การแพทย์]
Accuratelyถูกต้องแน่นอน [การแพทย์]
Advection fogหมอกเกิดจากการ เคลื่อนที่ของมวลอากาศไปในแนวนอน [อุตุนิยมวิทยา]
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
Alpha rayรังสีแอลฟา, กระแสของอนุภาคแอลฟา หรืออาจใช้เรียกแทนอนุภาคแอลฟาได้
Amorphousอะมอร์ฟัส โครงสร้างของสารของแข็งซึ่งการจัดเรียงของอะตอมเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Arias-Stella Phenomenonไอริแอส-สเตลล่าฟีโนมีนอน [การแพทย์]
Aspect ratioอัตรากว้างยาวเป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Attrition การลดลง ในตารางชีพทางประชากรหมายถึง การลดลงของจำนวนผู้เกิดในรุ่นปีเดียวกันหรือจำนวนคนที่ตั้งคนในตารางชีพ ในตอนเริ่มต้นรุ่นปีนั้น เมื่อคำนวณไปในอนาคตจะมีผู้ที่ตายในแต่ละปี ทำให้จำนวนคนในรุ่นปีเกิดเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นมีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Avogadro's numberเลขอาโวกาโดร, จำนวนอนุภาค(โมเลกุล อะตอมหรือไอออน) ที่มีอยู่ในสารปริมาณ 1 โมล มีค่าเท่ากับ 6.02 x 1023 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
awardคำตัดสินอนุญาโตตุลาการ (ใช้ในแง่การระงับกรณีพิพาท) [การทูต]
Bassinetsที่นอนเด็กอ่อนชนิดเข็นได้ [การแพทย์]
Beddingเครื่องนอน [TU Subject Heading]
Bedpansหม้อนอน [TU Subject Heading]
Bedroom furnitureเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องนอน [TU Subject Heading]
Bedsoresแผลกดทับแผลนอนทับ [การแพทย์]
Bedtime Dose, Singleได้รับยาเพียงครั้งเดียวตอนก่อนนอน [การแพทย์]
Boll Weevilนอนเจาะสมอฝ้าย [การแพทย์]
Cannon Fenske Viscometersแคนนอนเฟนส์วิสโคมิเตอร์ [การแพทย์]
Canonical correlation (Statistics)สหสัมพันธ์แคนอนิคอล (สถิติ) [TU Subject Heading]
Carrousel Process กระบวนการคาร์รูเซล ระบบบำบัดแบบคูวนเวียนที่ได้รับการดัดแปลงใช้ เครื่องเติมอากาศแบบแนวดิ่ง เพื่อเติมอากาศและผลักดันน้ำให้เคลื่อนที่ในแนวนอนได้เร็วพอ [สิ่งแวดล้อม]
Chignonชิกนอน [การแพทย์]
Coast ชายฝั่งทะเล แถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณที่มีลักษณะ ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด มีความกว้างกำหนดไม่แน่นอน [สิ่งแวดล้อม]
Codling Mothsนอนเจาะแอปเปิล [การแพทย์]
Crooklyingท่านอนหงายชันเข่า [การแพทย์]
crystalผลึก, ของแข็งเนื้อเดียว มีผิวหน้าเรียบ มีรูปทรงและมุมระหว่างผิวหน้าแน่นอนจำแนกตามพันธะเคมีที่ยึดอะตอมต่าง ๆ ในผลึกไว้ด้วยกันได้ 3 ชนิด คือ ผลึกไอออนิก ผลึกโคเวเลนต์ และผลึกโลหะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Debentureหุ้นกู้เป็นตราสารการกู้เงินระยะยาว (อายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) จากประชาชน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนด และจะได้คืนเงินต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ระบุในตราสาร หลักทรัพย์ที่บริษัทนำออกจำหน่ายเพื่อกู้เงินจากผู้ลงทุน หุ้นกู้จะมี กำหนดเวลาไถ่ถอนคืนที่แน่นอน ผู้ถือหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท จะได้รับดอกเบี้ยตอบแทนเป็นงวด ๆ ตามอัตราที่กำหนด ตลอดอายุของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในหุ้นกู้จะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับฐานะกิจการของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และระดับอัตรา ดอกเบี้ยในตลาดการเงินขณะที่นำหุ้นกู้ออกจำหน่ายครั้งแรก [ตลาดทุน]
Disconformity รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่มีระนาบชั้นหินที่อยู่ เหนือและใต้ รอยต่อมีแนวขนานกัน ซึ่งแสดงถึงการขาดช่วงในลำดับชั้น ของหินชั้น โดยทั่วไปช่วงที่ขาดตอนไปนั้น เกิดเนื่องจากการกร่อน หรือบางครั้งไม่มีการทับถม ปกติจะสังเกตเห็นได้จากรอยขรุขระ ของผิวของการกร่อน ซึ่งมีมากพอที่จะทำให้เห็นเป็นลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ เช่น รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่หินชุดเก่ายังอยู่ในแนวนอนในช่วงที่มีการกร่อน หรือช่วงที่เปลือกโลกมีการแยกตัวและจมตัวลงโดยไม่เกิดการเอียงเทหรือเลื่อน เหลื่อม [สิ่งแวดล้อม]
Drowsinessเซื่องซึม,ง่วงและซึมเซา,ง่วงซึม,ง่วงนอน,ซึม [การแพทย์]
Enhanced Graphics Adapterตัวปรับต่อภาพกราฟิกส์อีจีเอวงจรสำหรับใช้กับจอภาพเพื่อให้สามารถแสดงสีและภาพทางจอภาพได้ สามารถแสดงสีได้ 16 สี ด้วยความละเอียดในแนวตั้งและแนวนอนเป็น 350x640 จุดภาพ [คอมพิวเตอร์]
Exact Conversionค่าแน่นอน [การแพทย์]
Irregular serialสิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสาร มีกำหนดออกไม่สม่ำเสมอสิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสารที่มีกำหนดออกเผยแพร่ที่ไม่สม่ำเสมอ หรือรายสะดวก หรือ มีกำหนดออกไม่แน่นอน
histogramฮิสโทแกรม, กราฟที่แสดงการแจกแจงความถี่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียงติดต่อกันบนแกนนอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Horizontal Discharge การถ่ายขยะแนวนอน วิธีการลำเลียงขยะออกจากรถโดยพื้นของรถอยู่แนว นอน [สิ่งแวดล้อม]
hydrateไฮเดรต, น้ำผลึก, สารประกอบที่มีโมเลกุลของน้ำจำนวนแน่นอนรวมอยู่ด้วยเช่น CuSO4.5H2O ประกอบด้วยโมเลกุลของน้ำ 5 โมเลกุล   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Infinityเป็นอนันต์, อนันต์ [การแพทย์]
Fog หมอก เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ชนิดหนึ่งที่ ประกอบด้วยกลุ่มละอองน้ำขนาดเล็กมากสามารถมองเห็นได้ด้วย ตาเปล่าลอยอยู่ในอากาศใกล้พื้นดิน โดยปกติจะทำให้ทัศนวิสัยทาง แนวนอนที่ผิวพื้นโลกลดลงเหลือน้อยกว่า 1 กิโลเมตร (0.62 ไมล์) ถ้าละอองน้ำที่ประกอบเป็นหมอกนั้นเป็นผลึกน้ำแข็ง เราเรียกว่า หมอกน้ำแข็ง (ice fog) หมอกหรือเมฆต่างกันแต่เพียงว่า หมอกนั้นมีฐานอยู่ติดพื้นดิน ส่วนฐานเมฆอยู่สูงเหนือพื้นดินขึ้นไป หมอกทุกชริดเกิดเมื่ออุณหภูมิอากาศมีค่าเท่ากับหรือเกือบเท่ากับอุณหภูมิจุด น้ำค้างทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นละอองน้ำ การเกิดหมอกนั้นเกิดขึ้นได้ 2 วิธี เมื่ออุณหภูมิของอากาศลงลด จนเท่ากับอุณหภูมิน้ำค้างจะจะเกิดหมอกชนิดที่เกิดจากการพาความร้อนในแนวนอน (advection fog) หมอกเกิดจากการแผ่รังสี (radioaction fog) หรือหมอกลาดเนินเขา (up-slop fog) อีกวิธีหนึ่งคือ เกิดจากเพิ่มความชื้นเข้าไปในอากาศทำให้จุดน้ำค้างมีค่าสูงขึ้น ซึ่งจะเกิดหมอกชนิดไอน้ำ (steam fog) หรือหมอกในแนวปะทะอากาศ (frontal fog) จะไม่เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิจุดน้ำค้างต่างจากอุณหภูมิอากาศเกินกว่า 4 องศาฟาเรนไฮด์ (2.2 องศาเซลเซียส) [สิ่งแวดล้อม]
Fundamental analysisการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบหนึ่ง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมุ่งจะประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ในปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและราคาหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะขายได้ในอนาคต ผลจากการวิเคราะห์นี้จะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจคือ จะซื้อหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าตามพื้นฐานที่คำนวณได้ และจะขายหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าตามพื้นฐาน ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะวิเคราะห์ถึงภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงาน รวมทั้งฐานะทางเงินของบริษัทผู้ออกหุ้น วิธีวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค (technical analysis) ซึ่งมุ่งวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสำคัญ เพื่อคาดหมายแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lie (vi.) นอน See also: เอนลง, หมอบ, เอกเขนก Syn. rest, recline Ops. stand
kip down (phrv.) นอน (คำไม่เป็นทางการ) See also: นอนหลับ
bed down (phrv.) นอน (ในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่นอน) Syn. bunk down
kip out (phrv.) นอนกลางแจ้ง (คำไม่เป็นทางการ) See also: นอนกลางทุ่ง
sprawl (vi.) นอนกางแขนกางขา See also: นอนเหยียดแขนเหยียดขา Syn. lounge, stretch out
coil up (phrv.) นอนขดตัวอยู่ See also: นอนม้วนตัวอยู่
sleep out (phrv.) นอนข้างนอก See also: หลับข้างนอก
lie in (phrv.) นอนขี้เกียจอยู่บเตียงในตอนเช้า See also: หลับอย่างเกียจคร้านบนเตียง Syn. sleep in
sleep over (phrv.) นอนค้าง (บ้านคนอื่น)
nestle (vi.) นอนคุดคู้ See also: ูนอนอุตุ
lay up (phrv.) นอนซมบนเตียงเพราะเจ็บป่วย
lie doggo (phrv.) นอนซ่อนตัวอย่างเงียบๆ Syn. hole up, lie low, lie up
bunk up (phrv.) นอนด้วยกัน See also: แบ่งเตียงนอนด้วยกัน
sleep in (phrv.) นอนดึก See also: นอนตื่นสาย Syn. lie in
lie dead (vi.) นอนตาย
repose (vi.) นอนตาย Syn. lie dead
overlie (vt.) นอนทับ See also: นอนด้านบน Syn. overhang
roost (vi.) นอนบนคอน See also: เกาะนอน Syn. perch, sleep
repose in (idm.) นอนพัก See also: นอนหลับ, นอนตาย Syn. rest in
repose on (idm.) นอนพัก See also: นอนหลับ, นอนตายบน Syn. rest on
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will certainly be thereฉันจะไปที่นั่นแน่นอน
Of course, I will comeแน่นอน ฉันจะมาแน่
But, of course, it is up to you, sirแต่ แน่นอนว่า มันขึ้นอยู่กับท่าน ครับ/ค่ะ
That's exactly what a doctor told meนั่นแหล่ะคือสิ่งที่หมอบอกกับฉันอย่างแน่นอน
I don't think anyone know for sureฉันไม่คิดว่าจะมีใครรู้อย่างแน่นอน
I obviously can't tell you whyฉันไม่สามารถบอกคุณได้แน่นอนว่าทำไม
Sure you haveแน่นอน คุณเคย
Do you know the exact date?คุณทราบวันที่ที่แน่นอนไหม
When do you get up everyday?คุณตื่นนอนเวลาใดทุกวัน
When did you get up yesterday morning?เมื่อเช้าวานนี้คุณตื่นนอนตอนไหน
So I went to bed very earlyดังนั้นฉันจึงเข้านอนแต่หัวค่ำ
No, of course notไม่ อย่างแน่นอน
We don't exactly have a playtime like youพวกเราไม่ได้มีเวลาเล่นเหมือนคุณแน่นอน
I find it difficult to go to sleep earlyฉันพบว่ามันยากที่จะไปนอนแต่หัวค่ำ
On a rainy day, I just love to sleep inในวันที่ฝนตก ฉันชอบที่จะนอนอยู่ที่บ้าน
Shopping is definitely not a thing I like to do very oftenการชอบปิ้งไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะทำบ่อยๆ อย่างแน่นอน
Certainly, I listen practically every nightแน่นอน ฉันฟังมันเกือบจะทุกคืน
What time do you go to bed?คุณเข้านอนกี่โมง?
I usually get up before 8โดยปกติแล้วฉันตื่นนอนก่อนแปดโมง
It was certainly a lot of funมันสนุกมากๆ แน่นอน
Certainlyแน่นอน มาหาฉันที่นี่เวลา 8.15 น.นะ
Surely, you don't want to be expelled?แน่นอนว่า เธอไม่ต้องการถูกไล่ออกใช่ไหม?
Of course, I don'tแน่นอน ฉันไม่ต้องการ
He would of course have heard the whole story of…แน่นอนว่าเขาคงจะได้ยินเรื่องราวทั้งหมดของ...
I tried to get back to sleepฉันพยายามที่จะกลับไปนอน
Time to go to bedได้เวลาไปนอนแล้ว
Of courseแน่นอน ไม่มีปัญหา
He hardly sleeps at the momentเขาแทบจะนอนไม่หลับในขณะนี้
I knew for a certainty that his real name is Smithฉันทราบเป็นที่แน่นอนแล้วว่าชื่อจริงๆ ของเขาคือสมิธ
It is unclear precisely what happened with himมันไม่ชัดเจนแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา
You'll have plenty of time to sleep tomorrowพรุ่งนี้คุณจะมีเวลานอนเต็มที่เลยแหล่ะ
He has such a bad headache that he has to go to bedเขาปวดหัวมากจนต้องไปนอน
The hotel has a rule against keeping animals in bedroomsโรงแรมนี้มีกฎไม่ให้เลี้ยงสัตว์ในห้องนอน
I wish I hadn't slept lateฉันขอให้ตนเองอย่านอนดึก
It definitely costs a lot of moneyแน่นอนว่ามันต้องใช้จ่ายเงินมาก
I can't remember exactly where, but we can look it upฉันไม่สามารถจำได้แน่นอนว่าที่ไหน แต่เราสามารถค้นหามันได้
You stayed in bed all day?คุณนอนอยู่บนเตียงทั้งวันเลยหรือ?
It's you who should be in bedเป็นคุณต่างหากที่ควรไปนอนได้แล้ว
It sure seems like we got a lot in commonแน่นอนมันดูเหมือนเรามีอะไรหลายอย่างเหมือนกัน
When you wake up, wipe the slugs off your faceเมื่อเธอตื่นนอนให้กวาดเอาตัวขี้เกียจออกจากใบหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tell him, if we do go, we'll lie give the Russians false information.บอกเขาว่าถ้าเราไม่ไปเราจะ นอน ให้รัสเซียข้อมูลที่เป็นเท็จ บอกเขาว่า เขาจะบอกว่ารัก
Now, add that to the time they spend sleeping and eating...เอาล่ะ ต้องเพิ่มเวลาที่ต้อง นอน กับกินเ้ข้าไป...
Even if I sleep with you?ถ้าฉันนอนกับคุณล่ะ นอน ?
They eat, shit, mate and devour everything they come across.พวกมันก็ " กิน ขี้ ปี้ นอน " เหมือนสัตว์ทั่วๆไปนั่นแหละ
Breathe, eat, sleep, wake up, and do it all over again until one day, it's just not as hard anymore.หายใจ กิน นอน ตื่น และทำซ้ำแล้วซำอีก จนกระทั่งวันนึง มันจะไม่ยากอีกต่อไป
He's created a safe zone where people can rest, eat, and if necessary, pump their breast milk.เขาได้สร้างโซนปลอดภัย ที่ผู้คนสามารถกิน นอน และรีดนมจากเต้าพวกเขา ถ้าจำเป็น
That sounds right. Okay. Here goes nothing.น่าจะใช้ได้ กล้า ๆ หน่อย เพ ที อุม นอน โซว วา โท,
He rises from death, eats, sleeps and then disappears.เขาฟื้นจากความตาย กิน นอน แล้วก็หายตัวไป
It's safe to say I eat, sleep, breathe, shit and piss... sales.ผมพูดได้เลยว่าผมกิน นอน หายใจ อึและฉี่... เป็นการขาย
Sleep over, sleep over. Eat, mom.นอน นอนเถอะอะแม่ ทานสิฮะ ทาน แม่
Sleep, a place to hide, and a way to get information.นอน สถานที่หลบซ่อน และวิธีการหาข้อมูล
Um, that's very funny you say jake didn't do it, because your partner here says the opposite.นอน แบบว่ามีเซ็กส์น่ะหรอ นั้นคือสิ่งที่ฉันได้ยินมา ฉันไม่สน
Bed sounds good. I'm exhausted. Ooh...นอนก็ดี ผมเหนื่อยมาก โอ้...
You taking a siesta or something?นอนกลางวันหรือว่าเล่นอะไรอยู่ล่ะ
Just lie still. He's in there, okay.นอนก่อนนะค่ะ เขาอยู่ในนั้น เอาล่ะ
Go to bed, we've got an early start in the morning.นอนก่อนเถอะ พรุ่งนี้เราต้องตื่นแต่เช้าตู่
We each know that having relations before marriages is a sin butนอนกันก่อนแต่งบาปนะ แต่
Let's go to sleep. I'm sleepy.นอนกันเถอะ ฉันง่วงแล้ว
We should get some rest. It's going to be a long day tomorrow.นอนกันเถอะ พรุ่งนี้ยังอีกยาวไกล
Sleep in groups and in shifts.นอนกันเป็นกลุ่ม และตั้งเวรยามไว้
What did I ever do to you?นอนกับฉันแล้วมันเป็นยังไงเหรอ?
What the hell...นอนกับผู้ชาย 5 ครั้ง นังแพศยา
Sleeping with a married guy, my teacher?นอนกับผู้ชายที่แต่งงานแล้ว ครูตัวเอง
Romancing the ladies, for one.นอนกับผู้หญิงก็เรื่องนึง
Well, sleeping with God has got to have some perks.นอนกับพระเข้าเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์เพิ่ม
On the ground! Stay on the ground!นอนกับพื้น ลงไปนอนกับพื้น
Hooking up with your dad's second wife?นอนกับภรรยาของพ่อตัวเองหรอ
Fucking Spartacus, the man that nearly ruined him!นอนกับสปาร์ตาคัส ผู้ชายที่ทำลายเขา!
Sleeping with attendings-- not a good idea.นอนกับอาจารย์หมอ ไม่ใช่ความคิดที่ดีแน่
You slept with him and you don't know his name?นอนกับเขาแล้วแต่ไม่รู้ชื่อ
What a jerk, huh?นอนกับเธอ แล้วก็ไม่เคยโทรกลับไปหา งี่เง่าเนอะ?
That's scary, Brother!นอนกินบ้านกินเมืองอยู่ได้!
Fetal position on the floor --นอนขดเป็นทารกอยู่บนพื้น
You'll sleep so much better in bed.นอนข้างบนจะสบายกว่าเยอะเลย
Come back here in the morning. And curl up by the fire and open a bottle of wine. I think we should just reset.นอนข้างเตาผิง เปิดไวน์ซักขวด ฉันว่า เราควรเริ่มใหม่
Lay around being lazy together watching old movies all day?นอนขี้เกียจ ดูหนังเก่าๆทั้งวัน
All this work.นอนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ เนี่ย
On your stomachs. Hands behind your backs.นอนคว่ำลงไป เอามือไพล่หลังเดี๋ยวนี้
Spending the night here?นอนค้างที่เนี่ย น่ะเหรอ?
Let's see if a night on our lovely brig will loosen their lips!นอนคุกสักคืนคงปริปากได้

นอน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
寝る[ねる, neru] Thai: เข้านอน English: to go to bed
寝る[ねる, neru] Thai: ล้มตัวลงนอน English: to lie down
朝寝[あさね, asane] Thai: นอนตื่นสาย English: sleeping late in the morning
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: แน่นอน English: definite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอน
Back to top