ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perch*, -perch-

perch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perch (vi.) วางบนที่สูง See also: นั่งบนที่สูง
perch (vi.) เกาะคอน See also: เกาะบนราว, เกาะอยู่ในที่สูง Syn. rest, roost
perch (n.) ปลาน้ำจืดจำพวก Perca flavescens Syn. pike, roach
perch on (phrv.) เกาะบน See also: พักอยู่บนที่สูง
perch1 (n.) คอน See also: ราวให้เกาะ Syn. pole, rod
perchance (adv.) โดยบังเอิญ Syn. accidentally, by chance
perchance (adv.) อาจจะ See also: บางที, โดยบังเอิญ Syn. perhaps, maybe Ops. definitly
English-Thai: HOPE Dictionary
perch(เพิร์ชฺ) n. สิ่งสำหรับให้นกหรือสัตว์เกาะ,ที่เกาะ,ที่นั่งในที่สูง,ที่พักผ่อน,ตำแหน่งหรือฐานะสูง,ไม้,ราว,เสา,ปลาน้ำจืดจำพวก Perca vi.,vt. เกาะ,พักอยู่ในที่สูง, See also: percher n., Syn. vantage,roost
perchance(เพอชานซฺ') adv. อาจจะ,บางที,โดยบังเอิญ, Syn. perhaps
English-Thai: Nontri Dictionary
perch(n) ราวเกาะ,คอนเกาะ,ที่เกาะ,ปลาชนิดหนึ่ง
perchance(adv) อาจจะ,บังเอิญ,บางที
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
perched water tableperched water table, ระดับน้ำใต้ดินชั้นบน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Raw saw-edged perch is an exquisite treat in Cheju.ปลาเพิซดิบๆ มันมีเลี้ยงในเชจูหน่ะค่ะ
"Dear Genji, the perch is yours." "Fly!"ถึงเกนจิ,กรงเป็นของนาย"
I'm not here to perch on your shoulder.ฉันไม่ได้ลงมาที่นี่เพื่อมาเกาะไหล่นายนะ
I actually usually perch in the front.เอ่อ.. ตามจริงแล้ว ชั้นต้องอยู่หน้า
I would not sweep you from perch once your own.ฉันไม่อยากจะกวาดคุณ จากคอนครั้งเดียวของคุณเอง
Nate, look, if I... if I know my dad, all he wants to do is give me a lecture from his perch on mount-holier-than-thou.เนท ฟังนะ ถ้าฉัน... ถ้าฉันรู้ว่าพ่อ ทุกอย่างที่เค้าอยากทำให้ฉันจดบันทึก
Okay, I am just gonna perch here yonder so we can talk... okay?โอเค ฉันจะนั่งจมปรักอยู่นี่ เราจะได้คุยกัน โอเคไหม
..left a residue of ammonium oxalate potassium perchloride.บรรยาย//ผมน่าจะได้ออสการ์เลยนะเนี่ย นี่ไม่ใช่ความสุขของคุณเหรอ?
... anyperchances,happenstances...... ความบังเิอิญเหตุบังเิอิญ...
Heard of a fish called saw-edged perch?เคยได้ยินปลาเพิซไหมคะ
Your power is like a supercharger.พลังของนายเหมือนเป็นคนเพิ่มพลัง
So, if I can supercharge other people's powers, that means I have an ability.ถ้าฉันสามารถ เพิ่มพลังให้กับคนอื่น นั่นหมายความว่าฉันมีความพลังพิเศษแล้ว

perch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
栖息[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, 栖息 / 棲息] to stay (for a rest); dwelling; perch (of birds)
鲈鱼[lú yú, ㄌㄨˊ ㄩˊ, 鲈鱼 / 鱸魚] bass; perch
[jì, ㄐㄧˋ, 鲫 / 鯽] bastard carp; sand perch
[yú, ㄩˊ, 魣] perch
魣鱼[yú yú, ㄩˊ ㄩˊ, 魣鱼 / 魣魚] perch

perch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラ[, ara] (n) (kanji is U29E8A) saw-edged perch (Niphon spinosus)
アラスカ目抜[アラスカめぬけ;アラスカメヌケ, arasuka menuke ; arasukamenuke] (n) (uk) Pacific ocean perch (Sebastes alutus)
スズキ亜目[スズキあもく, suzuki amoku] (n) (See 鱸) Percoidei (suborder of perch and perch-like fish)
スズキ目[スズキもく, suzuki moku] (n) (See 鱸) Perciformes (order of perch and perch-like fish)
ナイルパーチ;ナイル・パーチ[, nairupa-chi ; nairu . pa-chi] (n) Nile perch (Lates niloticus); African snook; Capitaine; Victoria perch
パーチ[, pa-chi] (n) perch (freshwater fish, Perca sp.)
フッコ;ふっこ[, fukko ; fukko] (n) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (usu. 2-3 years in age and 40-60 cm in length)
木登り魚;木登魚[きのぼりうお;キノボリウオ, kinoboriuo ; kinoboriuo] (n) (uk) climbing perch (esp. of genus Anabas)
止まる(P);留まる(P);停まる;駐まる;止る;留る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stop (moving); to come to a stop; (2) to stop (doing, working, being supplied); to come to a halt; to cease; to be stopped; to be suspended; (3) to alight; to perch on; (P)
親睨[おやにらみ;オヤニラミ, oyanirami ; oyanirami] (n) (uk) aucha perch (Coreoperca kawamebari)
赤魚[あかうお;アカウオ, akauo ; akauo] (n) (1) (See 赤魚鯛・1) Matsubara's red rockfish (Sebastes matsubarae); (2) Pacific ocean perch (Sebastes alutus); (3) comb goby (Ctenotrypauchen microcephalus); (4) (See 石斑魚) Japanese dace (Tribolodon hakonensis); (5) any edible red saltwater fish
赤魚鯛;阿候鯛;あこう鯛[あこうだい, akoudai] (n) (1) (uk) Matsubara's red rockfish (Sebastes matsubarae); (2) {food} (See 赤魚・2) Pacific ocean perch (Sebastes alutus)
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length)
[すずき;スズキ, suzuki ; suzuki] (n) (uk) (See 鮬・せいご,フッコ) Japanese sea perch (Lateolabrax japonicus, esp. referring to an adult); Japanese sea bass
グッタペルカ[, guttaperuka] (n) guttapercha (may
スーパーチャージャー[, su-pa-cha-ja-] (n) supercharger
ハイパーチャージ[, haipa-cha-ji] (n) hypercharge
ひょっと[, hyotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See ひょっとすると,ひょっとしたら,ひょっとして) possibly; perhaps; perchance; (2) (on-mim) unintentionally; accidentally
ペルシュロン種[ペルシュロンしゅ, perushuron shu] (n) Percheron
止まり木;止り木;止木[とまりぎ, tomarigi] (n) (1) perch; (2) barstool
若しかしたら[もしかしたら, moshikashitara] (exp,adv) (uk) perhaps; maybe; perchance; by some chance; by any chance; (P)
過給機[かきゅうき, kakyuuki] (n) supercharger
高コレステロール血症[こうコレステロールちしょう, kou koresutero-ru chishou] (n) hypercholesterolemia; hypercholesterolaemia (excess of cholesterol in the bloodstream)

perch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีตาล[n.] (ītān) EN: climbing perch ; Anabas testudineus FR:
แกงฉู่ฉี่ปลาหมอ[n. exp.] (kaēng chūch) EN: climbing perch in red curry FR:
เข็ง[n.] (kheng) EN: climbing perch ; Anabas testudineus FR: Anabas testudineus
คอน[n.] (khøn) EN: roost ; perch FR:
เกาะ[v.] (kǿ) EN: perch FR: percher
หมอไทย[n.] (møthai) EN: climbing perch ; Anabas testudineus FR:
ปลากะพง ; ปลากระพง[n. exp.] (plā kaphong) EN: sea bass ; electric ray ; perch FR: bar [m] ; loup [m] ; perche [f]
ปลากะพงแดงสั้นหางปาน[n. exp.] (plā kaphong) EN: Malabar red snapper ; Malabar blood snapper ; scarlet sea perch ; Lutjanus malabaricus FR: Lutjanus malabaricus
ปลากะพงขาว ; [ปลากระพงขาว][n. exp.] (plā kaphong) EN: barramundi ; silver perch ; white perch ; Lates calcarifer FR: Lates calcarifer
ปลากระพง[n. exp.] (plā kraphon) EN: perch FR:
ปลาหมอ[n. exp.] (plā mø) EN: climbing perch ; anabas ; Anabas testudineus FR: Anabas testudineus
ปลาหมอไทย[n. exp.] (plā mø Thai) EN: Climbing perch ; Common Climbing Perch FR:
เกาะกิ่ง ; เกาะกิ่งไม้[X] (kǿ king ; k) EN: FR: perché sur une branche
เกาะอยู่[v. exp.] (kǿ yū) EN: FR: se percher
กระโดดค้ำ[n. exp.] (kradōt kham) EN: pole vault FR: saut à la perche [m]
แมลงปอบ้านฟ้าเขียว[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Chalky percher FR:
แมลงปอบ้านคู่ปลายปีกดำ[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Black-tipped Percher ; Charcoal-winged Percher FR:
เป็ดน้ำที่ทำรังในโพรงไม้สูงและอื่นๆ[n. prop.] (petnām thī ) EN: perching duck FR:
สอย[v.] (søi) EN: gather by using a long stick FR: cueillir avec une perche

perch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ast {m}perch
Aufladung {f}pressure charging; supercharging

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perch
Back to top