ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drowse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drowse*, -drowse-

drowse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drowse (vi.) ครึ่งหลับครึ่งตื่น See also: สัปหงก, หลับๆ ตื่นๆ, ง่วงซึม Syn. sleep, catnap, doze Ops. awaken
drowse (n.) สภาวะง่วงซึม See also: สภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่น Syn. half-sleep
English-Thai: HOPE Dictionary
drowse(เดราซฺ) {drowsed,drowsing,drowses} vt.,vi. (ทำให้) ง่วง,โงเง,สัปหงก,เซื่องซึม,ครึ่งหลับครึ่งตื่น. n. การสัปหงก,การเซื่องซึม., Syn. doze
English-Thai: Nontri Dictionary
drowse(n) การสัปหงก,ความง่วง,ความเซื่องซึม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาปรือ (v.) drowse See also: be sleepy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Oh how your fingers drowse me." โอ้ ในยามที่นิ้วมือของเธอสะกดฉันไว้

drowse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
昏睡[hūn shuì, ㄏㄨㄣ ㄕㄨㄟˋ, 昏睡] sleep; drowse when unconscious; lethargic sleep; lethargy

drowse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรทม[v.] (banthom) EN: sleep ; slumber ; drowse FR:
งีบ[v.] (ngīp) EN: nap ; slumber ; doze ; sleep ; drowse FR: faire la sieste ; sommeiller ; faire un somme ; s'assoupir ; roupiller (fam.)
นิทรา[v.] (nitthrā) EN: sleep ; slumber ; drowse FR: dormir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drowse
Back to top