ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทุกข์ยาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทุกข์ยาก*, -ทุกข์ยาก-

ทุกข์ยาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุกข์ยาก (v.) be troubled by See also: suffer, become weary, be troublesome Syn. ยากลำเค็ญ, ลำบาก, เหนื่อยยาก
ทุกข์ยาก (v.) become poverty-stricken See also: be badly off, live in poverty, be impoverished, be poor, undergo trouble Syn. ลำบาก, ยากแค้น, ลำบากยากเย็น, ลำเค็ญ
ทุกข์ยาก (v.) be in dire strait See also: be very poor Syn. ลำบาก, ตกยาก, ตกทุกข์ได้ยาก Ops. สบาย
English-Thai: HOPE Dictionary
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
distressed(ดิสเทรสทฺ') adj. เศร้าโศก,ทุกข์ยาก,ลำบาก, Syn. distraught
good samaritanผู้ช่วยเหลือหรือเห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ยาก
hard knocksความลำบาก,ความทุกข์ยาก
miserable(มิส'เซอระเบิล) adj. ทุกข์ยาก,ไม่มีความสุข,ยากจน,น่าดูถูก,เลว,น่าสังเวช., See also: miserableness n. miserably adv.
misery(มิซ'เซอะรี) n. ความทุกข์ยาก,ความยากเข็ญ,ความไม่มีความสุขอย่างมาก,ความเจ็บปวด, Syn. suffering
misfortune(มิสฟอร์'เชิน) n. โชคไม่ดี,โชคร้าย,ความทุกข์ยาก,ความยากเข็ญ, Syn. adversity
English-Thai: Nontri Dictionary
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
afflicted (adj.) ทุกข์ยาก See also: เป็นทุกข์, ยากแค้น, ลำเค็ญ, เดือดร้อน Syn. distressed, ill Ops. joyful, happy
miserable (adj.) ทุกข์ยาก See also: เป็นทุกข์, ยากแค้น, ลำเค็ญ, เดือดร้อน Syn. distressed, afflicted, ill Ops. joyful, happy
agonized (adj.) ทุกข์ยาก (เนื่องจากความกังวลหรือความเจ็บปวดอย่างมาก) See also: ทุกข์ทรมาน
strait (adj.) ทุกข์ยากลำบาก Syn. distressed, difficult
bow down (phrv.) ทำให้ทุกข์ยาก See also: ทำให้ทุกข์ทรมาน Syn. lade with, load down, weigh down
Good Samaritan (n.) คนชอบช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก Syn. donor
hardship (n.) ความทุกข์ยาก See also: ความยากลำบาก, ความลำบาก, ความขาดแคลน, ความยากจน Syn. adversity, difficulty
miserableness (n.) ความทุกข์ยาก
miserably (adv.) อย่างทุกข์ยาก
misery (n.) ความทุกข์ยาก See also: ความยากแค้น, ความเดือดร้อน, ความลำเค็ญ, ความทุกข์ทรมาน, การไม่มีความสุขอย่างมาก Syn. suffering, agony Ops. pleasure, joy, happiness
strait (n.) ความทุกข์ยากลำบาก See also: สภาพที่ลำบาก Syn. difficulty, distress, hardship
trouble (n.) ความทุกข์ยาก See also: ความเดือดร้อน, ความยากลำบาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So we have to make it too hard, and too difficult and too bloody for them to stay.เราจะทำให้มันลำบาก ทุกข์ยาก และนองเลือด จนอยู่ไม่ไหว
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา
Sometimes we risk being shot at to put our wounded mounts out of their misery.บางครั้งเรามีความเสี่ยงที่จะถูก ยิง ที่จะนำม้าได้รับบาดเจ็บที่ไม่ดี ของเรา ออกจากความทุกข์ยากของพวก เขา
I want this miserable boy punished severelyที่ฉันต้องการ boy punished ทุกข์ยากนี้
Now, our misery can end.ตอนนี้ ความทุกข์ยากของเราจะจบลงแล้ว
That miserable little diary of yours.ความทุกข์ยากของไดอารี่เล็กๆของแก
"Poor little rich girl. What does she know about misery?"สาวมั่งคั่งจะรู้จักความทุกข์ยากได้ไง
You daddy stared adversity in the eye, Hardy, and he beat it back with a broom.เขาผจญความทุกข์ยากอย่างเด็ดเดี่ยว และตอบโต้มันด้วยไม้กวาด
The girl don't even realise how miserable she is.เด็กน้อยเจ้าไม่เคยได้รู้เลยว่า การเผชิญกับความทุกข์ยากแท้จริงแล้วเป็นเช่นไร
Only a few hours ago, I received word that a small group of people survived in New York City against all odds and in the face of tremendous adversity.ไม่กี่ชั่วโมงก่อนผมได้รับข่าวว่า มีคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่ง ...รอดอยู่ในนิวยอร์กซิตี้ ทั้งที่มีโอกาศน้อยนิด... ...และความทุกข์ยากแสนสาหัส
You put her out of her misery.คุณใส่เธอออกจากความทุกข์ยากของเธอ
Two month... of misery, and fight to try to preserve life.สองเดือน แห่งความทุกข์ยาก และต่อสู้เพื่อ รักษาชีวิตไว้
You are the one people rely on in this harsh time. I'm nobody.ท่านคือคนที่ประชาชนจะพื่งพาได้ ในเวลาทุกข์ยากเช่นนี้
People like you who grew up in a good environment might not know, but people like us who grow up getting blown by the strong wind, getting hurt like that is not such a big problem.คนที่มีชีวิตสบายอย่างคุณคงไม่รู้หรอกว่า คนที่ผ่านความทุกข์ยากอย่างพวกเรา ถูกดูถูกและเหยียดหยามจนเคยชินแล้ว
How dare you sing while we are so miserable!เราทุกข์ยากกันขนาดนี้ เจ้ายังมีหน้าร้องเพลงได้ยังไง
Then the future for my mother and me is nothing but suffering.เช่นนั้น อนาคตของข้าและแม่ ก็คงหนีไม่พ้นความทุกข์ยากลำเค็ญ
Taking, as He did, this sinful world as it is, not as I would have it.ใช้ชีวิตไปทีละวัน ชื่นชมทีละนาที ยอมรับความทุกข์ยาก เพื่อเป็นหนทางไปสู่ความสงบ
Jeremiah 29:11-- "i have for you," declares the lord, "plans to prosper you and not to harm you.เยโฮวาห์ 29: 11 "เรามีแผนสำหรับเจ้า" พระเยโฮวาห์ตรัส "เป็นแผนงานเพื่อสันติภาพ ไม่ใช่เพื่อความทุกข์ยาก
Miserable people save more lives.ประชาชนผู้ทุกข์ยาก/สงวนชีวิตไว้
The Bleeding Heart sisters of eternal misery.แม่ชีหัวใจสูบฉีดกับ ความทุกข์ยากชั่วนิรันดร์
I promised you an eternity of misery,ฉันสัญญากับนายว่าจะให้ความทุกข์ยากตลอกนิรันดร์กาล
Why don't you tell us why and put us all out of our misery?ทำไมไม่บอกพวกเรามา ทำไมเอาพวกเราทั้งหมด ไปจมอยู่ความทุกข์ยาก?
And i don't know what you've been through, but if you're anything like me, this whole-- this whole thing has made you feel alone.และผมไม่รู้ว่าคุณประสบ ความทุกข์ยากอยู่ และคุณก็เป็นอะไร ที่เหมือนกับผม เรื่องทั้งหมดนี้-- เรื่องทั้งหมดนี้ทำให้ คุณรู้สึกโดดเดี่่ยว
You have caused so much suffering and pain. I will put an end to it.ท่านได้ทำให้เกิดขึ้นความทุกข์ยากและ\ ความเจ็บปวด.ข้าจะะเป็นคนยุติมันเอง.
Put him out his misery.ทำให้เขาออกความทุกข์ยากของเขา
Oh, well, the hardships.โอ๊ เยี่ยม ควาทุกข์ยาก
You've made it your life's mission to make him miserable.คุณทำภารกิจตลอดชีวิต เพื่อทำให้เขา ประสบความทุกข์ยาก
And the two of us spent so many years being miserable.เราเองก็ผ่านช่วงเวลาทุกข์ยากมาด้วยกันหลายต่อหลายปีแล้ว
In that case your husband will die and you will spend the rest of your life in poverty and misery, before dying a lonely, cold death, which is no less than you deserve.ในกรณีนี้สามีเจ้าจะตายและเจ้าจะใช้ เวลาที่เหลือของเจ้าด้วยความอัตคัตและทุกข์ยาก ก่อนที่จะต้องตายอย่างเดียวดาย
The Kraken comes now!ความทุกข์ยากจบสิ้น ก็ต่อเมื่ออสูรได้อิ่มหนำ จะให้มันกินเรา
It's graphic of human misery.มันเป็นภาพความทุกข์ยากของมนุษย์
He's living in the land of misery and dread, thanks to big sister.เค้าอาศัยอยู่ในดินแดงแห่งความทุกข์ยาก และหวาดกลัว นั้นคงต้องขอบคุณพี่สาวแหละ
In my brief, miserable life, there's the truth in it.ในชีวิต ที่ทุกข์ยากของข้า กับความจริงในนั้น
I mean, put them out of their misery.ฉันหมายความว่าจะนำพวกเขาออกจากความทุกข์ยากของพวกเขา
Oh, Mr. Shue, thank God you're here to put these trolls out of their misery.โอ้ คุณชู ขอบคุณพระเจ้าที่คุณอยู่นี้ ช่วยเอาความทุกข์ยากออกไปจากพวกเราที คุณจะประกาศได้หรือยังคะ ชัยชนะของฉันได้หรือยัง เพื่อที่ฉันจะได้หัวเราะเยาะพวกขี้แพ้ได้ต่อไป
But sadly, in my country, life is so miserable it might be even worse than death.แต่น่าเศร้าที่ในประเทศของผม ชีวิตประชาชนอยู่อย่างทุกข์ยาก มันอาจดีกว่าตายแค่นั้น
Anyway, the servants will have it easy thanks to you.อีกอย่าง ทาสทั้งหลายไม่ต้องทุกข์ยากก็ต้องขอบคุณท่าน
It's simply been my own affliction that I accept as part of who I am.ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความทุกข์ยาก แต่ผมก็รับมันเป็นส่วนนึงของผมไปแล้ว
Can his call ever be heard when the only sound it makes is misery and chaos?เสียงของราโมนจะมีใครใด้ยิน เมื่อเสียงที่ดังกลบอยู่คือความทุกข์ยากและความวุ่นวาย
You don't know where it comes from, or what made it, but it's one of the mysteries of life that lifts us all out of the misery of average.นายไม่รู้ว่ามัน มาจากไหนหรืออะไรสร้างมัน แต่ก็เป็นความลึกลับหนึ่ง ที่เข้ามาในชีวิตของเราทั้งหมด นอกจากความทุกข์ยากของผู้คนทั้งหมด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทุกข์ยาก
Back to top