ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ่อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ่อย*, -ถ่อย-

ถอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอย (v.) decrease See also: reduce, decline, diminish, lessen, slacken Syn. ลดลง
ถอย (v.) retreat See also: move back, withdraw, go back
ถอยกรูด (v.) move back See also: retreat in disarray, recede
ถอยกลับ (v.) retreat See also: backward, move back, withdraw, recede Syn. ล่ากลับ Ops. เดินหน้า
ถอยฉะ (v.) retreat and fight Syn. สู้พลางถอยพลาง
ถอยฉาก (v.) withdraw See also: dodge, evade
ถอยถด (v.) decrease See also: reduce, decline, diminish Syn. ถดถอย, ลดน้อย, ถอยทด
ถอยทด (v.) decrease See also: reduce, decline, diminish Syn. ถดถอย, ลดน้อย
ถอยทัพ (v.) retreat See also: withdraw troops, order a retreat, withdraw forces or an army Syn. ถอนทัพกลับ Ops. ยกทัพ
ถอยร่น (v.) retreat See also: withdraw, move back, retract
ถอยลง (v.) depreciate See also: lessen, decrease, belittle, grow worse Syn. น้อยลง, ลด, ลดลง
ถอยหลัง (v.) lag behind See also: fall behind, recede
ถอยหลัง (v.) go backwards See also: move back, step back Syn. ถอย
ถอยหลังเข้าคลอง (v.) be retrogressive See also: move backwards, be decadent, turn back the wheel of Syn. ตกต่ำ, หวนกลับ, เสื่อมลง
ถอยห่าง (v.) move far from See also: distance oneself from Syn. เขยิบออก Ops. ชิดใกล้
English-Thai: HOPE Dictionary
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
atrophied(เอ'ทระฟีดฺ) adj. ฝ่อลีบ,หดเหี่ยว,เสื่อมถอย, Syn. wasted,withered)
atrophy(เอ'ทระฟี) n. ภาวะฝ่อลีบหรือหดเหี่ยวของอวัยวะหรือส่วนของอวัยวะในร่างกาย, การเสื่อม,การลดลง. -vt.,vi. เสื่อม ถอย,ฝ่อลีบ.
back(แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
backspace keyปุ่มย้อนถอยหลัง เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ บางทีมีขนาดยาวกว่าแป้นพิมพ์อื่น บางทีมีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรหันหัวลูกศรไปทางซ้าย (บางทีมีคำ BS) โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมกำหนดไว้ว่า การกดแป้นนี้ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถอยไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร และลบตัวอักษรทางซ้ายนั้นออกให้ด้วย
blench(เบลนชฺ) {blenched,blenching,blenches} vt. หดตัว,ถอยหลัง vi. เมินเฉย vi.,vt. ทำให้ขาว,สีตก,ทำให้ซีด, Syn. blanch,shrink
bsabbr. blood sugar,breath sound,bowel sound, (บีเอส) 1. ย่อมาจาก billisecond เท่ากับ 1/1,000 ล้านวินาที 2. ถ้าอยู่บนแป้นพิมพ์ จะเป็นตัวย่อของ backspace ใช้เป็นแป้นถอยหลัง ดู Backspace key
catagenesis(-เจ็น'นิซิส) n. การถอยหลังหรือinvolution
corker(คอค'เคอะ) n. ผู้อุดจุกขวด,สิ่งที่อุดจุกขวด,คนที่มีความสามารถอย่างน่าทึ่ง
count(เคาทฺ) {counted,counting,counts} v.,n. (การ) นับ,นับจำนวน,นับค่า,คิด,คิดว่า,นับว่า,ถือ,เข้าใจว่า,หวังว่า.มขุนนางยุโรปที่มี่ตำแหน่งฐานะเท่าท่านเอิร์ลของอังกฤษ -Phr. (count beyond นับไม่หมด นับไม่ไหว) -Phr. (count down นับย้อนกลับ นับถอยหลัง (ไปยังศูนย์)) -
countdown(เคาทฺ'เดาน์) n. การนับถอยหลัง,การนับถอยหลังไปหาศูนย์,การเตรียมการขั้นสุดท้าย
degrading(ดิเกรด'ดิง) adj. เลวทราม,ซึ่งเสื่อมถอย,น่าอาย., See also: degradingness n.
drop(ดรอพ) {dropped,dropping,drops} n. หยด,หยาด,จำนวนเล็กน้อย,หยดยา,ลูกตุ้ม,การตกลง vi.,vt. (ทำให้) หยดลง,หย่อนลง,ตก,จมลง,สิ้นสุด,ถอน,ยุติ,หายไป,หมอบ,ตกต่ำลง,ถอยหลัง,เคลื่อนต่ำลง -Phr. (drop behind ล้าหลัง,ไม่ครบ,ไม่ถึง)
evacuate(อีแวค'คิวเอท) v. อพยพ,โยกย้าย,ถอนออก,ถอย,ระบายออก,ขับออก,ขจัด., See also: evacuation n. ดูevacuate evacuator n. ดูevacuate
fail(เฟล) {failed,failing,fails} vi. ส้มเหลว,ไม่สามารถ,ได้ต่ำกว่ากำหนด,สอบตก,ขาดแคลน,ล้ม,อ่อนกำลัง,เสื่อมถอย,ไม่สามารถชำระหนี้ได้,แตก,หยุด,ใช้การไม่ได้. vt. ไม่สามารถ,ทำให้ผิดหวัง,ได้น้อยกว่าที่กำหนด. -n. ความล้มเหลว. -without fail แน่นอน คำที่มีความหมายเห
failure(เฟ'เลียร์) n. ความล้มเหลว,การสอบตก,การได้ต่ำกว่าที่กำหนด,การขาดแคลน,ความเสื่อมถอย,ภาวะล้มละลาย,ผู้ที่ล้มเหลว,สิ่งที่ล้มเหลว
fall(ฟอล) {fell,fallen,falling,falls} vi. ตก,ร่วง,หล่น,ล้ม,ลด,ถอย,เหินห่าง,สูญเสีย,ตาย,พังลง,เสื่อม, (แสง) ส่อง,เกิดปรากฎ,กลายเป็น,ผิดหวัง,เคลื่อนลง. vt. ล้ม (ต้นไม้) -Phr. (fall short ไม่เพียงพอ) . -Phr. (all due ถึงกำหนด) . -n. การตก,การร่วง,การลด,การถอย,การเ
flight(ไฟลทฺ) n. การบิน,กองบินน้อย,ขั้นบันได,การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,การหายวับ,การเจริญอย่างรวดเร็ว,การหนี,การจากไปอย่างเร่งรีบ. -Phr. (take flight,take to flight ล่าถอย,หนี)
flinch(ฟลินชฺ) vi. ถอย,หด,ผงะ,ถอยหนี,หดตัวด้วยความเจ็บปวด n. การถอย,การหด
fro(โฟร) adv. จาก,ถอย. -Phr. (to and fro ไป ๆ มา ๆ)
funk(ฟังคฺ) n. ความกลัว,อารมณ์หดหู่,อารมณ์เศร้าสลด.,กลิ่นฉุน vt. ทำให้กลัว,หดถอย vi. หลบหลีก, See also: funker n.
hightailvi. จากไปอย่างรวดเร็ง,ถอยอย่างรวดเร็ว
involution(อินวะลิว'เชิน) n. การพัวพัน,การยุ่งเกี่ยว,การร่วมด้วย,สภาพที่พัวพัน,สิ่งที่พัวพัน,สิ่งที่ซับซ้อนหรือยุ่งเหยิง,การเสื่อมถอย,การเสื่อมโทรม,รูปประโยคที่ซับซ้อน, Syn. involvement
insert keyแป้นแทรก เป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำว่า Insert หรือ Ins อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะทำให้สามารถพิมพ์ตัวอักษรแทรกเข้าไปโดยที่ตัวอักษรที่อยู่ถัดไปจะถอยให้ (ถ้าไม่กดแป้นนี้ อักษรตัวใหม่ที่พิมพ์จะทับตัวเก่า ทำให้ตัวเก่าหายไป) อย่างไรก็ตาม แป้นนี้เป็นแป้นเปิด/ปิด (on/off) หมายความว่า กดแป้นนี้ครั้งแรก จะเปลี่ยนให้เป็นภาวะแทรก แต่ถ้ากดอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นภาวะเดิม คือภาวะพิมพ์ทับ บางทีใช้ Ins keyดู insert mode ประกอบ
insert modeภาวะแทรกหมายถึง ภาวะที่เราสามารถพิมพ์แทรก คำ ข้อความ หรือตัวอักษรเข้าไปได้ โดยปกติในการพิมพ์ จะมี 2 ภาวะ ภาวะแรกเรียกว่า ภาวะแทรก หมายถึงการพิมพ์อักขระแทรกลงไป โดยที่อักขระตัวที่มีอยู่แล้วถอยกระเถิบไปให้ ส่วนอีกภาวะหนึ่ง ก็คือ การพิมพ์ทับลงไปบนอักขระเก่า ที่ให้ของเก่าหายไป ถ้าต้องการให้อยู่ในภาวะแทรก ก็กดแป้น Insert ถ้าต้องการพิมพ์ทับ ก็กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
rearward(เรีย'เวิร์ด) adj.,adv. ไปทางหลัง,ทางหลัง,ถอยหลัง,n. ตำแหน่งหลัง,กองหลัง,แนวหลัง
recede(รีซีด') vi. ถอย,ถอยห่าง,ถอยหลัง,ลด,ตกต่ำ,ล่าถอย,ห่างออก vt. มอบคืน,ยอมคืน, Syn. move back
recession(รีเซส'เชิน) n. การถอย,การถอน,ส่วนเว้าเข้าของกำแพงหรืออาคาร,ระยะซบเซาของธุรกิจ,การตกต่ำของราคา ,การคืนกรรมสิทธิ์กลับเจ้าของเดิม,การมอบคืน, See also: recessional adj.
recessive(รีเซส'ซิฟว) adj. ถอย,ถอยกลับ,เกี่ยวกับลักษณะกรรมพันธุ์อ่อน n. ลักษณะกรรมพันธุ์อ่อน, See also: recessiveness n., Syn. receding ###A. forward
reciprocate(รีซิพ'ระเคท) vt. แลกเปลี่ยนกัน,ยื่นหมูยื่นแมว,รู้สึกต่างตอบแทนกัน,ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลังสลับกัน vi. ตอบแทน,สนอง,ตอบสนอง,แลกเปลี่ยน,เคลื่อนไปมา, See also: reciprocative adj. reciprocatory adj. reciprocation n. reciprocator n.
recoil(รีคอยล์') vi.,n. (การ) ถอยหลัง,ล่าถอย,หดตัว,ระยะสะท้อนกลับของปืน,แรงสะท้อนกลับมาของปืน, See also: recoilingly adv., Syn. withdraw,finch
regress(รี'เกรส) n. การถอยหลัง,การถอยกลับ,การถอยหลังเข้าคลอง,การเสื่อมถอย vi. (รีเกรส') ถอยหลัง,ถอยกลับ,เสื่อมถอย,หวนกลับสู่ภาวะเดิม, See also: regression n. regressor n.
regressive(รีเกรส'ซิฟว) adj. ถอยหลัง (อัตราภาษี) ลดน้อยตามสั่ดส่วนของฐานภาษีที่เพิ่มขึ้น.
retire(รีไท'เออะ) vi. ถอยออก,ถอนตัว,ไปนอน,เข้านอน,ปลด,ปลดเกษียณ,ออกไป,จากไป,ปลีกตัว,ซ่อนตัว,สละโลก vt. ถอน,ถอนกลับ,เอาออก,ถอนตัว,รับคืนธนบัตร, See also: retirer n., Syn. quit,resign,withdraw
retract(รีแทรคทฺ') vt.,vi. หดกลับ,หด,ร่น,ถอน,เพิกถอน,ถอย, See also: retractability n. retractibility n. retractable adj. retractible adj. retraction n. retractive adj. retractor n.
retractile(รีแทรค'ไทลฺ) adj. หดได้,ร่นได้,ถอยได้,ถอนได้, See also: retractility n.
retreat(รีทรีท') vi. ล่าถอย,ถอย,เพิกถอน,ยกเลิก,หลบตัว,หลบหนี,สละสิทธิ, (แก้มหน้าผาก) ตอบ,เอียงลาด n. การถอย,แตรเลิก,แตรเย็น,สัญญาณถอย,ธงสัญญาณการยอมแพ้,การปลดเกษียณ,ความสันโดษ,สถานที่ลี้ภัยหรือพักฟื้น,โรงพยาบาลคนบ้า, See also: retreatal adj. retreatingn
retrocede(รีทระซีด') vi. ถอยหลัง,ปลดเกษียณ,ออกจากวงการ,หลับใน,เข้าข้างใน vt. มอบคืน,คืนให้,คืนที่ดินให, See also: retrocession n. retrocedence n. retrocessive adj., Syn. recede,retire
retrogradation(รีโทรเกรเด'เชิน) n. การถอยหลัง,การเสื่อม,การโคจรกลับ, See also: retrogradatory, Syn. withdrawal
retrograde(รี'ทระเกรด) v.,adj. ถอยหลัง,ปลดเกษียณ,เสื่อมลง,โคจรกลับ
English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถอยหลัง
backslide(vi) ถอยกลับ,เสื่อม,ย้อนกลับ
blench(vi,vt) ถอยหลัง,หดตัว,ทำให้สีตก,ทำให้ซีด,ทำให้ขาว
degeneration(n) ความเสื่อม,ความเสื่อมทราม,การเสื่อมถอยลง
dwindle(vi) ถดถอย,เล็กลง,หด,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม
flinch(n) การถอยหนี,การผงะ,การสะดุ้ง,การหด
rearward(adj,adv) ทางด้านหลัง,ถอยหลัง
recede(vi) เลื่อนลง,ถอยกลับ,ล่าถอย,ตกต่ำ
recessive(n) ซึ่งถอยลง,ซึ่งซบเซา,ซึ่งตกต่ำลง
recoil(vi) ถอยกลับ,ครั่นคร้าม,ขนลุก,หดตัว,ขยะแขยง
regress(vi) ออก,ถดถอย,เสื่อมถอย
relapse(n) การกลับทรุด,การถอยกลับ,การกำเริบใหม่,การกลับสภาพเดิม
retract(vt) ถอนกลับ,ดึงกลับ,ถอย,หด,เพิกถอน
retreat(n) ความสันโดษ,การล่าถอย,การหนี,ที่ลี้ภัย,สัญญาณถอย
retrocede(vt) มอบคืน,ถอยหลัง,ปลดเกษียณ,ออกจากวงการ
retrograde(vi) ถอยหลังเข้าคลอง,เสื่อมลง,โคจรกลับ,ล่าถอย
retrogression(n) การถอยหลังเข้าคลอง,การเสื่อมลง,การล่าถอย,ความเสื่อมทราม
reversal(n) การถอยหลัง,การกลับตรงกันข้าม,เคราะห์ร้าย
setback(n) ความล้มเหลว,การถอยหลัง,ความพ่ายแพ้
subside(vi) สงบลง,จมลง,ตกตะกอน,ทรุด,ถอยลง
subsidence(n) การสงบลง,การจมลง,การตกตะกอน,การทรุด,การถอยลง
undaunted(adj) ไม่พรั่นพรึง,ไม่ท้อถอย,ไม่สะทกสะท้าน
unfailing(adj) ไม่ท้อถอย,ไม่เคยพลาด,ไม่มีขาด
wane(vi) ลดถอย,เสื่อมโทรม,บ่ายคล้อย
withdrawal(n) การถอนตัว,การถอย,การชัก,การหด,การเลิก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
backspaceถอยหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backhand welding; backward welding; rightward weldingการเชื่อมถอยหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Backspace keyแป้นถอยหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backwashคลื่นถอยกลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dangerous and reckless driving; driving, dangerous and recklessการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
degressive taxationการเก็บภาษีอัตราถดถอย [ดู regressive taxation] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dereliction๑. ที่งอกชายฝั่งทะเล (เพราะน้ำลดถอยหรือเปลี่ยนทางเดิน)๒. การทอดทิ้งทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fall backการถอยกลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recessionภาวะเศรษฐกิจถดถอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regression๑. การถดถอย, การถอยกลับ, การกลับคืน, การถอยหลัง๒. การทุเลา [มีความหมายเหมือนกับ abatement; subsidence ๒]๓. การเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ degeneration; depravation; deterioration; retrogression]๔. การฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regressive๑. -ถดถอย, -ถอยกลับ, -กลับคืน, -ถอยหลัง๒. -ทุเลา๓. -เสื่อม๔. -ฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retreatล่าถอย, หลีกเร้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rightward welding; backhand welding; backward weldingการเชื่อมถอยหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Climactericวัยเพศถอย [TU Subject Heading]
Logistic regression analysisการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Horizontal Discharge การถ่ายขยะแนวนอน วิธีการลำเลียงขยะออกจากรถโดยพื้นของรถอยู่แนว นอน [สิ่งแวดล้อม]
moleculeโมเลกุล, หน่วยที่เล็กที่สุดของสารซึ่งสามารถอยู่เป็นอิสระและรักษาสมบัติทางเคมีของสารนั้นไว้ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Perkins Braillerเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์, เครื่องพิมพ์ที่ผลิตจุดนูนที่เป็นอักษรเบรลล์เพื่อคนตาบอด  มีแป้นพิมพ์จำนวน ๖ แป้นเพื่อสร้างรหัสอักษรเบรลล์ โดยการกดแป้นคีย์พร้อมกัน ๑ ถึง ๖ แป้น ก็จะสามารถสร้างรหัสอักษรเบรลล์ได้ครั้งละ ๖ จุด นอกจากนั้นก็มีแป้นเว้นวรรค, แป้นลบถอยหลัง และแป้นขึ้นบรรทัดใหม่ความหมายเดียวกับ Braille Typewriter [Assistive Technology]
Regression analysisการวิเคราะห์การถดถอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regressive Tax ภาษีอัตราถอยหลัง ภาษีที่ก่อภาระให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มากกว่า กลุ่มผู้มีรายได้มาก เมื่อรายได้ลดลงอัตราภาษีโดยเฉลี่ย จะมีอัตราเพิ่มขึ้น ภาษีทางอ้อมหลายชนิด เช่น ภาษีสรรพสามิดและภาษีการค้าถูกมองว่าเป็นภาษีอัตราถอยหลัง ภาษีส่งส่วยรัชชูปการในามัยโบราณถือเป็นตัวอย่างของภาษีอัตราถอยหลังในรูป แบบที่ง่ายที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
Retrograde depressionดีเปรสชันเคลื่อนถอย หลัง [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flinch from (phrv.) ถอย See also: ผงะ, ถอยหนี
retreat (vi.) ถอย See also: ล่าถอย Syn. back away, pull back
back away (phrv.) ถอยกลับ See also: หลีกทางให้ Syn. back off, retreat from
backward (adv.) ถอยกลับ See also: ย้อนกลับ Ops. forward
draw back (phrv.) ถอยกลับ Syn. pull back
go backwards (vt.) ถอยกลับ See also: ถอยหลัง Syn. retreat
move back (phrv.) ถอยกลับ Syn. get back, go back
pull back (phrv.) ถอยกลับ Syn. draw back
reverse (vt.) ถอยกลับ See also: ถอยหลัง Syn. go backwards, retreat
fade back (phrv.) ถอยกลับ (กีฬาอเมริกันฟุตบอล)
push back (phrv.) ถอยกลับ (ทางทหาร) Syn. thrust back
shove back (phrv.) ถอยกลับ (ทางทหาร) Syn. thrust back
step back (phrv.) ถอยกลับไป See also: ถอยไป Syn. move back
fall back (phrv.) ถอยกลับไป (เพราะพ่ายแพ้)
regress to (phrv.) ถอยกลับไปสู่ See also: กลับกลายเป็น Syn. return to, revert to
recede from (phrv.) ถอยจาก See also: ห่างจาก, ลดต่ำจาก
reel from (phrv.) ถอยจาก (อย่างโอนเอน)
step down (phrv.) ถอยลงไป See also: เคลื่อนลง
recoil from (phrv.) ถอยหนีจาก
blench (vi.) ถอยหนีเพราะความกลัว See also: ถอยหลังเพราะความกลัว Syn. recoil
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Keep away from the fenceถอยออกห่างจากรั้ว
Could anyone please step back away from…?ทุกคนช่วยถอยออกจาก...หน่อยได้ไหม
You can stay as long as you wantคุณสามารถอยู่ที่นี่นานเท่าที่คุณต้องการ
You can either stay or leaveคุณสามารถอยู่หรือไปก็ได้ทั้งนั้น
You can stay as long as you want!คุณสามารถอยู่ได้นานเท่าที่คุณต้องการ
We're gonna step outside, leave you two to talk things overพวกเราจะถอยออกไปด้านนอก ปล่อยคุณสองคนให้ปรึกษาหารือกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, my goodness gosh! Withdraw!โอ้ความดีของฉันเอ้ย ถอย
You come in, then out, then in...ก็แค่ก้าว ถอย ก้าว...
Back... back a bit... Stop back backถอยหน่อย ถอย ๆ พอแล้ว ถอยอีกนิด
Go back, go back.แจ่มเลย เดี๋ยว ถอย ๆ ๆ
Move, move. Champ coming through.ถอย ถอย แชมเปี้ยนมาแล้ว
Hey! Hey! Fall back!เห้ย เห้ย กริ๊ฟ ถอย ถอยย โหมดการยิงอัตโนมัต กระสุนเหลือน้อย
Retreat, all, to land! For your lives!ถอย กลับเข้าฝั่ง รักษาชีวิตไว้ก่อน
Pull off. Dom. Please, stop.ถอย ดอม หยุดเถอะ ฉันขอร้อง
Back, back! We have to balance it out!ถอย ถอยไป เราต้องถ่วงสมดุลมันไว้
Retreat! Morgana, she's summoned an army of the dead.ถอย มอร์กาน่า หล่อนกำลังอัญเชิญกองทัพผีดิบ
The tube's got a fix on us.ถอย มันรู้ตำแหน่งเราแล้ว ปีกซ้าย
Move! Is there gold and silver in the village?ถอย มีเงินกับทอง ในหมู่บ้านไหม
Move! Just back up but keep a perimeter.ถอย แค่คอยสังเกตุ และคุมพื้นที่ไว้
All right, staff sergeant! That's how you do it!ถอยก้นออกมา อย่างนั้นแหละ
Back up. Back up. Back up.ถอยกลับ ถอยกลับ ถอยกลับ ถอยกลับ
Fall back! Everyone fall back!ถอยกลับ ทุกคนถอยกลับ
All right, folks, stand back, clear the area. This is a crime scene now.ถอยกลับ นี่เป็นบริเวณที่เกิดเหตุ
Move back! All of you! Other side!ถอยกลับ พวกคุณไปด้านอื่น
Step back with your right first!ถอยกลับด้วยขาขวาก่อนสิ!
Fall back, fall back!ถอยกลับตกกลับมาแล้ว!
Fall back! Get back here!ถอยกลับมา กลับมานี่ !
Working their way back to the, uh, lesser donators.ถอยกลับมาก็เป็น พวกบริจาคน้อยหน่อย
Withdraw and realign for another sortie!ถอยกลับมาเตรียมตั้งรับ
Back when, I saw it engraved on an old heirloom.ถอยกลับไป ตอนที่ผมได้เห็นชื่อสลัก อยู่บนของมรดกตกทอดชิ้นหนึ่ง
Back off there, Boris Karloff.ถอยกลับไป บอริส คาร์ลออฟ
Our flight path won't be clear much longer! You're in the middle of the shit, staff sergeant!ถอยกลับไป ศูนย์ใหญ่หมดแล้ว
Stretching back to Cain and Abel.ถอยกลับไปถึงเคนกับเอเบล
Take back what is yours!ถอยกลับไปที่ของท่าน !
Fall back to the detention level We have to protect the prisonerถอยกลับไปที่ชั้นคุมขัง เราต้องคุ้มกันนักโทษ
Fall back to the op center. Move!ถอยกลับไปที่ห้องบัญชาการ เร็ว!
Fall back to Gold. I have the chalk.ถอยกลับไปหาโกล์ด ฉันมีชอล์ก
Would you mind... stepping... back... a bit, please?ถอยกลับไปอีกหน่อยได้ไหม
So please just back off and let me do my job like anyone else.ถอยกลับไปและปล่อยให้ผม ได้ทำงานเหมือนคนอื่นๆ
Stay on those guns!ถอยครับ! คอยยิงเอาไว้!
Six foot down the bar.ถอยจากบาร์ไปหกฟุตเลย
We were retreating hostage something like uh like what we are doing hereถอยตัวประกันบางอย่างเช่นเอ่อ เช่นสิ่งที่เรากำลังทำอะไรที่นี่
Here´s a cookie. Now back the fuck up like I done told you two dumb-ass mother--ถอยตูดออกไปตามที่ฉันสั่ง ไอ้โง่
Retreating in fear from a little girl is unbecoming of the greatest city that ever was or will be.ถอยทัพเพราะว่า กลัวเด็กสาวตัวเล็กๆ ไม่สมกับเป็นเมือง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่เคยมีและ จะมีมาเลยนะ
Uh-huh. Step-back jumper fadeaway.ถอยมา กระโดด แล้วค่อยๆออกมา
Stay back, he's contagious.ถอยมา เขากำลังแพร่เชื้อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ่อย
Back to top