ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตลกขบขัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตลกขบขัน*, -ตลกขบขัน-

ตลกขบขัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลกขบขัน (adj.) humourous See also: jocular, amusing, cheerful, entertaining, funny Syn. ขบขัน, ขำขัน, โปกฮา, น่าหัวเราะ
English-Thai: HOPE Dictionary
humor(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
humour(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
ridiculous(รีดิค'คิวเลิส) adj. น่าหัวเราะ,น่าขัน,ไร้สาระ,ตลกขบขัน, See also: ridiculousness n., Syn. laughable
English-Thai: Nontri Dictionary
droll(adj) น่าขำ,น่าหัวเราะ,น่าขัน,ตลกขบขัน
humour(n) อารมณ์ขัน,เรื่องขบขัน,เรื่องตลก,ความตลกขบขัน
waggish(adj) ชอบสนุก,ร่าเริง,ตลกขบขัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cartoonการ์ตูนการ์ตูน (Cartoon) หมายถึง ลายเส้นภาพวาดคน สัตว์ สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาด เพื่อสร้างความตลกขบขัน สื่อความหมาย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
Jestนิทานตลกขบขัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
comic (adj.) ตลกขบขัน See also: ชวนหัว, น่าหัวเราะ, น่าขัน Syn. funny, humorous, humourous, ridiculous, ironic, ironical, comical, laughable, laughing
comical (adj.) ตลกขบขัน See also: ชวนหัว, น่าขัน, น่าหัวเราะ Syn. funny, humorous, humourous, ridiculous, ironic, ironical, comic, laughable, laughing
hilarious (adj.) ตลกขบขัน See also: เฮฮา, ครื้นเครง Syn. amusing, funny, lively
humourous (adj.) ตลกขบขัน See also: ชวนหัว, น่าหัวเราะ, น่าขัน Syn. funny, humorous, ridiculous, ironic, ironical, comical, laughable, laughing
humourous (adj.) ตลกขบขัน See also: ชวนหัว, น่าขัน, น่าหัวเราะ Syn. funny, humorous, ridiculous, ironic, ironical, comic, laughable, laughing
waggish (adj.) ตลกขบขัน (คำล้าสมัย) Syn. humorous, jocular, witty
comedic (adj.) ที่ตลกขบขัน
comedy (n.) ความตลกขบขัน See also: ความขบขัน Syn. humor, humour, fun, pleasantry
comically (adv.) อย่างตลกขบขัน Syn. funnily, humorously, humourously
craic (sl.) สิ่งที่ตลกขบขัน
droll (adj.) ที่ตลกขบขัน See also: ตลกน่าขัน Syn. funny, comical Ops. sober, serious
extremely old (adj.) แก่มาก (คำไม่เป็นทางการ ค่อนข้างให้ความหมายไปในทางตลกขบขัน) See also: เก่าแก่, โบราณ Syn. ancient Ops. modern, new
humour (n.) ความตลกขบขัน
humour (n.) ความตลกขบขัน See also: อารมณ์ขัน
humourously (adv.) อย่างตลกขบขัน Syn. funnily, humorously
jocose (adj.) ที่ตลกขบขัน See also: ตลกน่าขัน Syn. funny, droll, comical Ops. sober, serious
jocosity (n.) ความตลกขบขัน Syn. joke, jest
jocular (adj.) ที่ตลกขบขัน See also: ที่ขำขัน, ตลก Syn. humorous, jocose, witty Ops. serious, morose
mixed metaphor (n.) การใช้คำหรือสำนวนเปรียบเทียบขัดแย้งกันแต่ทำให้ตลกขบขัน
priceless (adj.) ที่น่าตลกขบขัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, expert opinion has it that this notebook was written very quickly, or very slowly, by a man or a woman, in anger or in jest.ดีความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ว่าบันทึกนี้ถูกเขียนขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือช้ามากโดยชายหรือหญิงในความโกรธหรือในความตลกขบขัน
And a few always provide comic relief.บางคนก็เล่นบทตลกขบขัน
We can narrow that down to a popular female comedian.งั้นฉันว่าเธอคงเป็นผู้หญิง ที่ป๊อปปูล่าแล้วก็ตลกขบขัน
Turning our religion into a joke.เปลี่ยนประเพณีของเรา ให้กลายเป็นเรื่องตลกขบขัน
Ilithyia, I would not see my jest towards Crassus reach his ear.Ilithyia ผมจะ ไม่เห็นความตลกขบขันของฉัน ต่อ Crassus ถึงหูของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตลกขบขัน
Back to top