ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชัดเจน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชัดเจน*, -ชัดเจน-

ชัดเจน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชัดเจน (adv.) clearly See also: distinctly, obviously, explicitly, lucidly Syn. แจ่มชัด, ชัดแจ้ง
ชัดเจน (v.) be obvious See also: be clear, be distinct, be lucid, be explicit Syn. ชัด, แจ่มชัด, ชัดแจ้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
acuity(อะคิว' อิที) n. ความหลักแหลม, ความคม, ความรุนแรง, ความคมกริบ, ความชัดเจน
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,ภายนอก,เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม,เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident ###A. doubtful, hazy)
articulate(อาร์ทิค'คิวเลท) adj. เป็นข้อ,เป็นปล้อง,ออกเสียงชัดเจน,สามารถพูดได้,ชัดเจน,มีความหมาย. -vt. ออกเสียงชัดเจน,พูดอย่างชัดเจน,ต่อกัน,ประกบ. -articulability, articulateness,articulacy n., Syn. clear,enunciate ###A. indistinct,confused)
articulation(อาร์ทิคคิวเล'เชิน) n. การต่อกัน,การเชื่อมประกบ,กระบวนการพูดได้อย่างชัดเจน,ข้อต่อ,ปล้อง,ระดับที่ชัดเจน. -articulatory adj., Syn. joint)
articulator(อาร์ทิค'คิวเลเทอะ) n. ผู้ที่พูดหรือออกเสียงได้ชัดเจน,สิ่งที่มีเสียงที่ชัดเจน, อวัยวะที่ใช้สำหรับพูด (เช่น ลิ้น,ริมฝีปาก)
ascertain(แอสเซอเทน') vt. เสาะหา, ค้นคว้า,สืบหา,ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน. -ascertainment n., Syn. discover, determine)
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
blatant(เบล'เทินทฺ) adj. ครึกโครม,ห้าว,ชัดเจน,โออวด,บาดตา, See also: blatancy n. ดูblatant, Syn. obtrusive ###A. subtle
bold(โบลดฺ) adj. กล้าหาญ,ใจกล้า,กล้า,หน้าด้าน,ถนัด,เด่น,ชัดเจน,หยาบใหญ่,ชั้น, See also: boldness n., Syn. courageous ###A. timid
clarify(แคล'ริไฟ) {clarified,clarifying,clarifies} vt. ทำให้ชัดเจน vi. ใสสะอาด,กลายเป็นเข้าใจง่ายขึ้น, See also: clarification n. clarity n. ดูclarify
clarionn. แตรโบราณรูปโค้งadj. เสียงดังชัดเจน,ดังโหยหวน
clarity(แคล'ริที) n. ความชัดเจน,ความใส
clear(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่
compendious(คัมเพน'เดียส) adj. รัดกุม,สั้นกะทัดรัดและชัดเจน., See also: compendiousness n., Syn. laconic
contrast(n. คอน'แทรสทฺ,คันแทรสทฺ') {contrasted,contrasting,contrasts} n. ความผิดแผกกัน,ความตรงกันข้าม,สิ่งหรือบุคคลที่ผิดแผกกันอย่างชัดเจน,ความแตกต่างระหว่างบริเวณดำและขาวในภาพถ่าย. -v. เปรียบเทียบความคิดแผกกัน., See also: contrastable adj. ดูcontrast
coup de grace(ดุคะกราส') n.,Fr. การโจมตีให้ตายทันที,การโจมตี,ให้ได้ชัยชนะอย่างชัดเจน
define(ดิไฟน์') vt. ให้คำจำกัดความ,อธิบาย,บัญญัติศัพท์,ทำให้ชัดเจน,กำหนด,จำกัดวง, See also: definability n. ดูdefine definer n. ดูdefine
definite(เดฟ'ฟินิท) adj. แน่นอน,แน่ชัด,ชัดเจน,ยืนยัน เด็ดขาด, See also: definiteness n., Syn. fixed
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
distinct(ดิสทิงทฺ') adj. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,แน่นอน,จำเพาะ,เจาะจง,หายาก,น่าสังเกต,แตกต่าง., See also: distinctness n. ดูdistinct, Syn. clear
distinctly(ดิสทิงคฺ'ลี) adv. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. clearly,unmistakably
downrightadj. อย่างแท้ ๆ ทีเดียว,โดยสิ้นเชิง,ชัดเจนที่สุด,ลงสู่ -adv. อย่างสิ้นเชิง,เต็มที่., See also: downrightedness n. ดูdownright, Syn. thorough,absolute,sheer
edgy(เอด'จี) adj. คม,เป็นเค้าโครงที่ชัดเจนกระสับกระส่าย,กังวล, See also: edgily adv. ดูedgy edginess n. ดูedgy
elucidate(อิลิว'ซิเดท) vt. ทำให้ชัดเจน,อธิบาย,ชี้แจง, See also: elucidation n. ดูelucidate elucidative adj. ดูelucidate elucidator n. ดูelucidate
experience(อิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. ประสบการณ์,ความชัดเจน,vt. ประสบ,พบ,รู้สึก., Syn. exposure
experienced(อิคเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. มีประสบการณ์,ชัดเจน,ฉลาด,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ
explicit(เอคซฺพลิส'ซิท) adj. ชัดเจน,แน่นอน,เปิดเผย,ขวานผ่าซาก, See also: explicitness n., Syn. definite
express(อิคซฺเพรส') {expressed,expressing,expresses} vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงความคิดเห็น,แสดงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นสูตร,ส่งด่วน,บีบ,คั้น adj. ชัดเจน,ชัดแจ้ง,แน่นอน,เหมาะสม,ด่วน,เร็วเป็นพิเศษ,โดยเฉพาะ,พิเศษ. n. ขบวนรถด่วน,การส่งด่วน,บริษัทขนส่งด่วน,คนเดินหนังสือพิ
expressly(อิคซฺเพรส'ลี) adv. ซึ่งเป็นการแสดงออก,ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างด่วน,ส่งด่วน., Syn. precisely
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
frankly(แฟรงคฺ'ลี) adv. อย่างเปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่อ้อมค้อม,ด้วยน้ำใสใจจริง,ชัดเจน
graphic(แกรฟ'ฟิค) adj. ชัดเจน,เกี่ยวกับภาพเขียนหรือวาด, Syn. graphical, Syn. vivid,
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense
illustration(อิลัสเทร'เชิน) n. ภาพประกอบ,ภาพอธิบาย,การอธิบายด้วยภาพประกอบ,การยกตัวอย่าง,ความชัดเจน., Syn. picture
hierarchical file systemระบบการเก็บแฟ้มข้อมูลตามลำดับชั้นใช้ตัวย่อว่า HFS เป็นระบบที่ช่วยทำให้จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม วิธีการเก็บแบบนี้ เป็นการเก็บแฟ้มข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ (folder) เราจะเห็นสัญรูป (icon) ของโฟลเดอร์ต่าง ๆ นี้บนจอภาพ และเมื่อเปิดเข้าไปในแต่ละโฟลเดอร์ ก็จะมองเห็นแฟ้มข้อมูล หรืออาจจะมีโฟลเดอร์ย่อย (subfolder) อยู่ภายในโฟลเดอร์อีกทีหนึ่ง การเก็บแฟ้มในระบบนี้ ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายกว่าเรื่อง สารบบ (directory) และสารบบย่อย (subdirectory) ของดอส เพราะเห็นภาพชัดเจนกว่า
indecisive(อินดีไซ' ซิฟว) adj. ไม่เด็ดขาด, ซึ่งตัดสินใจอย่างไม่เด็ดขาด, ลังเล, ไม่ชัดเจน
indistinct(อินดิสทิคทฺ') adj. ไม่ชัดเจน,ไม่แจ่มชัด,คลุมเครือ., See also: indistinctly adv. indistinctness n., Syn. uncertain
inexplicit(อินอิคซฺพลิส'ซิท) adv. ไม่ชัดเจน,คลุมเครือ., See also: inexplicitly adv. inexplicitness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
acuity(n) ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม,ความชัดเจน,ความรุนแรง
apparent(adj) ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน
bold(adj) กล้า,กล้าหาญ,อาจหาญ,ทะลึ่ง,เด่น,ชัดเจน
clarify(vt) ทำให้กระจ่าง,อธิบาย,ทำให้ชัดเจน
clarity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความชัดเจน
clear(adj) กระจ่าง,แจ่มแจ้ง,ใส,สว่าง,ไม่ขุ่น,ชัดเจน
clearness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความกระจ่าง,ความชัดเจน
definite(adj) มีเขตจำกัด,แน่นอน,ชัดเจน,เด็ดขาด,ยืนยัน
definition(n) คำนิยาม,คำจำกัดความ,คำอธิบาย,การบัญญัติศัพท์,ความชัดเจน
distinct(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดเจน,แน่แท้,แน่นอน,เจาะจง,แตกต่าง
distinctness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความเด่น,ความชัดเจน,ความแจ่มชัด
empirical(adj) เกี่ยวกับการทดลอง,ชัดเจน,โดยอาศัยการสังเกต,ซึ่งได้จากประสบการณ์คี
evident(adj) แจ่มแจ้ง,แน่ชัด,เด่นชัด,ชัดเจน
explicit(adj) แจ่มแจ้ง,แน่ชัด,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,แน่นอน
express(adj) ด่วน,ด่วนพิเศษ,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,โดยเฉพาะ
legibility(n) ความชัดเจน,ลายมือที่อ่านง่าย
legible(adj) อ่านออก,อ่านง่าย,ชัดเจน,สวย
limpid(adj) ใส,กระจ่าง,ชัดเจน
obvious(adj) เป็นที่ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,ชัดเจน
ostensible(adj) ซึ่งแสดงให้เห็น,โอ้อวด,ชัดเจน
palpable(adj) ซึ่งสัมผัสได้,ชัดเจน,เห็นได้ชัด,โจ่งแจ้ง
pellucid(adj) ใสแจ๋ว,โปร่งใส,แจ่มแจ้ง,ชัดเจน
perspicuous(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,เข้าใจง่าย
plainness(n) ความสงบ,ความเรียบง่าย,ความธรรมดา,ความชัดเจน
pointed(adj) แหลม,คมกริบ,สำคัญ,ชัดเจน,เด่นชัด
simplicity(n) ความเรียบ,ความง่าย,ความชัดเจน,ความจริงใจ
unequivocal(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดเจน
visible(adj) มองเห็นได้,ชัดเจน,ชัดแจ้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acuityความเฉียบแหลม, ความชัดเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Markedชัดเจน [การแพทย์]
Articulationพูดชัด, ความมั่นใจ, การดัดดึงข้อต่อ, ข้อต่อของมือ, ความชัดเจนของคำพูด, ข้อต่อ, เปล่งเสียงหรือคำ, ข้อต่อของกระดูก [การแพทย์]
Bizarreรูปร่างไม่ชัดเจน [การแพทย์]
Contrastการเปรียบเทียบ,ความชัดเจน,ความแตกต่าง [การแพทย์]
convex lensเลนส์นูน, เลนส์ที่ทำให้ลำแสงขนานลู่เข้า มีลักษณะหนาตรงกลางและบางที่ขอบ แว่นตาที่เป็นเลนส์นูนจะช่วยคนสายตายาวมองเห็นวัตถุชัดเจนขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dark Adaptationปรับภาพให้ชัดเจนในขณะที่มีแสงสลัว [การแพทย์]
Disaster early Warning systemระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน คือ ระบบที่มีความสามารถในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยพิบัติที่ชัดเจนและทันเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชนและองค์กรที่ถูกคุกคามจากภัยพิบัติอันตราย สามารถเตรียมพร้อมและดำเนินการอย่างเหมาะสมในเวลาที่เพียงพอที่จะลดความอันตรายหรือความสูญเสีย ซึ่งระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และการพยากรณ์อันตราย ความสามารถในการสื่อสารหรือแพร่กระจายข้อมูลเตือนภัยและความสามารถของท้องถิ่นในการตอบสนองต่อข้อมูลเตือนภัย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Discreteแยกได้ชัดเจน,กระจัดกระจาย,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่เกาะติดกัน,ตัวเลขที่ได้มาจากการนับ [การแพทย์]
Distinguished, Easilyที่แยกได้ชัดเจน [การแพทย์]
footnoteหมายเหตุล่าง, คำอธิบายข้อความหรือตัวเลขในตารางสถิติให้ชัดเจนขึ้น  (ดู statistical table) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Immatureเจริญไม่เต็มที่, เด็กไม่รู้จักโต, ไม่สมบูรณ์, ยังไม่ชัดเจน, ผู้ไม่บรรลุวุฒิภาวะ, เซลล์ตัวอ่อน, เด็กกว่าอายุ, เจริญยังไม่เต็มขั้น [การแพทย์]
Localizeเฉพาะแห่ง, บอกบริเวณได้ชัดเจน [การแพทย์]
long-sightedness [hypermetropia]สายตายาว, อาการผิดปกติทางสายตา ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่มีกระบอกตาสั้น (ระยะจากเลนส์ตาถึงจอตาใกล้กว่าปกติ) หรือเลนส์ตาโค้งนูนน้อยกว่าปกติจึงทำให้มองดูวัตถุระยะใกล้ไม่ชัดเจนเพราะภาพของวัตถุไปตกหลังจอตา แต่มองดูวัตถุระยะไกลได้เหมือนคนปกติ (ตาคนปกติจะมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนใ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Stochastic effect of radiationผลไม่ชัดเจน , ผลของรังสีที่คาดคะเนจากข้อมูลทางสถิติของผู้ที่ได้รับรังสี โดยโอกาสเกิดผลกระทบจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณรังสี แต่ความรุนแรงของผลกระทบไม่ขึ้นกับปริมาณรังสี เช่น โอกาสของการเกิดมะเร็งจะเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับปริมาณรังสีสูงขึ้น
transparent objectวัตถุโปร่งใส, วัตถุที่ให้แสงทะลุผ่านได้และสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่อีกข้างหนึ่งได้ชัดเจน  เช่น กระจกใส กระดาษแก้ว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Suspensionเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราวย่อมาจาก suspension เป็นเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดเป็นการชั่วคราวเมื่อ 1. บริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 2. ปรากฏข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างรุนแรง โดยที่ข่าวสารนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่สอบถามไป หรือกำ ลังรอการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพราะรายงานที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนชัดเจนเพียงพอ 3. บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทเนื่องจากมีข่าวหรือข้อมูลสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่อยู่บน special board (กระดานพิเศษ) ซึ่งเป็นส่วนของระบบ ARMS ที่ใช้วิธีซื้อขายแบบ Put Through เพื่อรองรับการซื้อขายตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละรายการซื้อขายจะต้องต่ำกว่า 1 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าต่ำกว่า 3 ล้านบาท(การซื้อขายตราสาร หนี้จำนวนมากดังกล่าวหรือมากกว่า จะต้องกระทำบน Big-Lot Board) การซื้อขายบนกระดานนี้ไม่นำเรื่อง Floor Price และ Ceiling Price มาใช้บังคับ [ตลาดทุน]
Visibility ทัศนวิสัย ระยะทางไกลที่สุดในทิศทางที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ตรวจสามารถมองเห็นวัตถุ ที่มีขนาดพอสมควรได้ด้วยตาเปล่าและบอกได้ว่าวัตถุนั้นเป็นอะไร ในเวลา กลางวันวัตถุที่แลเห็นนั้นมักมีสีดำ เมื่อตัดกับขอบฟ้าจะเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ปล่องไฟโรงสี หรือตัวตึกสูง ในเวลากลางคืน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hi-res (sl.) (ภาพ) ชัดเจน (มาจาก high-resolution) See also: (ภาพ) ใช้ได้
high-res (sl.) (ภาพ) ชัดเจน (มาจาก high-resolution) See also: (ภาพ) ใช้ได้ Syn. hi-res
apparent (adj.) ชัดเจน See also: เด่นชัด Syn. obvious, evident
apparently (adv.) ชัดเจน See also: ชัดแจ้ง Syn. obviously, evidently
articulate (adj.) ชัดเจน Syn. clear
bold (adj.) ชัดเจน See also: เห็นชัด Syn. marked Ops. unnoticeable
clean-cut (adj.) ชัดเจน Syn. clear, distinct
clear (adj.) ชัดเจน
crisp (adj.) ชัดเจน Syn. brisk, clear, sharp
explicit (adj.) ชัดเจน See also: กระจ่าง, ชัดแจ้ง Syn. clear, obvious, unambiguous
express (adj.) ชัดเจน See also: ชัดแจ้ง, เด่นชัด Syn. clear, explicit, unambiguous
fall in place (phrv.) ชัดเจน See also: เห็นได้ชัด Syn. fall into
lively (adj.) ชัดเจน
luculent (adj.) ชัดเจน Syn. lucid
marked (adj.) ชัดเจน See also: ที่เห็นได้ชัดเจน, โดดเด่น Syn. noticeable Ops. ordinary
obvious (adj.) ชัดเจน See also: เด่นชัด, เข้าใจได้ง่าย Syn. apparent, clear, distinct Ops. ambiguous, obscure
overt (adj.) ชัดเจน See also: โจ่งแจ้ง Syn. manifest, open, obvious Ops. covert, concealed
palpable (adj.) ชัดเจน See also: คลำได้, แน่ชัด Syn. tangible, plain, manifest, evident
perspicuous (adj.) ชัดเจน See also: ชัดแจ้ง, แจ่มแจ้ง, เข้าใจง่าย, ไม่คลุมเครือ Syn. lucid, distinct, intelligible, limpid, luculent, pellucid
pictorial (adj.) ชัดเจน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The form clearly states that…ในฟอร์มนั่นบอกอย่างชัดเจนว่า...
She makes it clear that she doesn't like swimmingเธอบอกอย่างชัดเจนว่าเธอไม่ชอบว่ายน้ำ
It is unclear precisely what happened with himมันไม่ชัดเจนแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา
If you have a clear goalถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน
I feel I've been very clear on this pointฉันรู้สึกว่าฉันชัดเจนมากในประเด็นนี้
You're great, you're very clear of what your future dream isเธอเยี่ยมมาก เธอชัดเจนมากๆ เกี่ยวกับความฝันในอนาคตของเธอ
It's best to write everything clearly on paperเป็นการดีที่สุดที่จะเขียนทุกสิ่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, apparently, they're just doing some preliminary testing, information-gathering, nothing too crazy.ฟัง , ชัดเจน ตอนนี้พวกเขากำลัง ทำการทดสอบบางอย่างในเบื้องต้นแล้ว การรวบรวมข้อมูล
Yes, obvious, back of her right leg. Dr Watson, what do you think?ใช่ ชัดเจน ด้านหลังของขาขวา คิดว่าไงหมอวัตสัน
I imagine she'd want her man to be honorable, bold, brave, know his way around a blade.ข้าว่านางต้องการให้ผู้ชายของนางมีคุณธรรม ชัดเจน ห้าวหาญ และเก่งดาบ
Read you loud and clear. Over.ได้ยินสัญญานดัง ชัดเจน เปลี่ยน
So obviously you don't know what I mean.โอ้ ชัดเจน คุณไม่รู้ฉันหมายถึงอะไร
Raptor Alpha 1, clear. Mission is a go.Raptor อัลฟา 1 ชัดเจน ภารกิจคือการเดินทาง
Yeah, well, clearly that's not getting the result they're looking for, is it?ใช่ ดี ชัดเจน นั่นยังไม่ใช่เป้าหมาย ที่พวกมันต้องการ ใช่มั้ย?
Well, I think the evidence is clear that the room was used as a gassing cellar for fumigating cadavers.ดีฉันคิดว่าหลักฐานที่มีความ ชัดเจน ว่าห้องที่ใช้เป็นห้องเก็บแก๊ส สำหรับการอบยาศพ
Clearly. So you think this ring...ชัดเจน งั้นคุณก็คิดว่าแหวนวงนี้--
It's obvious, Jim, he's lying.ชัดเจน จิม เขากำลังโกหก
Apparently, they've got some big name spinning.ชัดเจน พวกเขาคงต้องได้ฉายาใหม่
Clearly, appearances are important to her.ชัดเจน ลักษณะ มีความสำคัญต่อเธอ
Clearly, we are done here.ชัดเจน ว่า พวกเราหมดธุระกันแล้ว
Exactly. We believe this man was somehow connected to the blackout. This is a composite sketch.ชัดเจน เราเชื่อว่าชายคนนี้ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หมดสติ นี่คือภาพสเ็ก็ตที่วาดมา จากหลายๆ องค์ประกอบ
Clearly the path to Judy was through Joanie.ชัดเจน เส้นทางสู่จูดี้ คือผ่าน โจแอนนี่
Apparently I'm not the only one who isn't exactly what he seems.ชัดเจน ไม่เพียงแต่ผม ใครจะไปเชื่อ ว่าเขาเหมือนพวกทำลายข้าวของ
Clearly, Chuck hasn't forgiven you.ชัดเจน, ชัคเขายังไม่ยกโทษให้เธอ
Clearly, she's enshrined her son.ชัดเจน, เธอสลักเรื่องลูกเธอไว้ในจิตใจ.
Apparently, she's cancelling the draft that is being written right now.ชัดเจน, เธอได้ยกเลิกร่างต้นฉบับที่กำลังเขียนอยู่
Be more specific.ชัดเจนกว่านี้หน่อยได้มั้ย
"Clearer" might not be the best word for it, whatever it is.ชัดเจนขึ้นอาจไม่ใช่คำที่ถูกต้องนัก ยังไงก็เถอะ
Clearly you have other options.ชัดเจนคุณมีตัวเลือกอื่น ๆ
You're clearly an asset to him.ชัดเจนคุณเป็นสมบัติของเขา
Clearly, I don't have a choice.ชัดเจนดีมาก ผมไม่มีทางเลือก
Apparently, uh, we're gonna play soccer later.ชัดเจนนะ เอิ่ม.. เราจะไปเล่นบอลด้วยกัน
Is that plain enough for you?ชัดเจนพอสำหรับ เจ้าไหม
Are we clear on what you need to do?ชัดเจนมั้ย ว่านายต้องทำอะไร
Now, where are your papers?ชัดเจนมั้ย เอกสารของเธออยู่ไหน
Off a train? I fell in love.ชัดเจนมาก ตกรถไฟเหรอ?
So close, it was like I could reach out and feel them.ชัดเจนมาก มันเหมือนฉันเอื้อมมือไปถึงและรู้สึกถึงเขา
Crystal. And as far as how?ชัดเจนมาก ยังไงต่อล่ะ
Apparently, the new girl, Marley, passed out on stage, and the Warblers won.ชัดเจนมาก เด็กใหม่ มาร์ลี หมดสติกลางเวที แล้ววาเบลอร์ก็ชนะ
Clearly, she's lost her identity.ชัดเจนมาก, เธอสูญเสียตัวตนของเธอ
I was never more certain that how far away I was from my goal.ชัดเจนมากกว่าผมเคยอยู่ห่างจากความฝันมาก แต่ตอนนี้ผมอยืนอยู่ข้างๆมัน
Apparently he needs to get engaged. Monaco's independence day.ชัดเจนมากว่าเค้าจ้องการจะหมั้น วันประกาศอิสรภาพของโมนาโค
Clearly you are a woman of many qualities, some of which I have regrettably underestimated.ชัดเจนว่า คุณคือหญิงที่มากความสามรถ หนึ่งในนั้น ฉันประเมินคุณต่ำไป
Well, that's definitely not going to happen now.ชัดเจนว่า นั้นจะไม่เกิดขึ้นในตอนนี้แน่
Clearly this is a woman with two different sides to her personality.ชัดเจนว่า นี่คือผู้หญิง ที่มีบุคลิกภาพ แตกต่างกันสองด้าน
They had an agenda.ชัดเจนว่า พวกเขามีแผนบางอย่าง
Apparently, he's her godfather.ชัดเจนว่า เขาเป็นเจ้าพ่อของหล่อน

ชัดเจน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชัดเจน
Back to top