ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tangible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tangible*, -tangible-

tangible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tangible (adj.) ชัดเจน See also: แน่ชัด, แจ่มแจ้ง Syn. real, visible, concrete Ops. intangible
tangible (adj.) ที่จับต้องได้ See also: เป็นตัวเป็นตน Syn. palpable, concrete Ops. intangible
tangible (n.) สิ่งที่มีตัวตน
English-Thai: HOPE Dictionary
tangible(แทน'จะเบิล) adj. สัมผัสได้,แท้จริง,จับต้องได้,เป็นตัวเป็นตน,แน่ชัด,มีรูปร่าง,มีแก่นแท้. n. สิ่งที่เป็นของจริง,สิ่งที่มีตัวมีตน., See also: tangibility n. tangibleness n. tangibly adv., Syn. concrete,real,material
English-Thai: Nontri Dictionary
tangible(adj) สัมผัสได้,มีรูปร่าง,แน่ชัด,มีจริง,มีแก่นแท้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tangible evidenceพยานวัตถุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tangibleทรัพย์สินถาวรที่มีตัวตน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อรูป (adj.) intangible See also: immaterial Syn. นามธรรม Ops. รูปธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Solid, tangible facts that can be... calculated and... written down on paper.ข้อเท็จจริงที่แท้ ต้องคำนวณและบันทึกได้
My one tangible contribution to the trek.เป็นความช่วยเหลืออย่างเดียวของผม ในการผจญภัยครั้งนี้
Physical evidence is nonexistent. There are no tangible leads.ไม่พบหลักฐานทางกายภาพ ไม่มีตัวนำที่ชัดเจน
I mean, all rocks are a tangible representation of the awe-inspiring passage of time on this tiny planet that we call...ผมคิดว่าหินนั้น เป็นตัวแทนที่จับต้องได้ของ แรงบันดาลใจ ผ่านช่วงเวลา บนโลกเล็ก ซึ่งเราเรียกว่า...
Yeah, but there's no tangible proofใช่ แต่มันไม่มีหลักฐานพิสูจน์
If something was missing... Something tangible relating to the concept-ถ้าคนอื่นจับแนวคิดได้จริงๆนะ
We're a week away from the final eval with no tangible progress.เราเหลือเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ ก่อนการประเมินขั้นสุดท้าย โดยไม่มีกระบวนการชัดเจน
♪ The Big Bang Theory 6x16 ♪ The Tangible Affection Proof Original Air Date on February 14, 2013The Big Bang Theory 6x16 โ™ช The Tangible Affection Proof Original Air Date on February 14
O'Neil, I'm gonna assume that you would not come up here and tell us this fantastic story without some tangible proof.ฉันมั่นใจนะว่าเธอขึ้นมาบนนี้ก็เพื่อเล่าเรื่องนี้ เรื่องน่าตื่นเต้นตื่นตาสุดๆแต่ไม่มีหลักฐานยืนยัน
Yes, well, he's a very tangible ghost.ใช่ เขาน่ะเป็นผีที่จับต้องได้
So man is an individual only because of his intangible memory.ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงมีความเฉพาะ เพราะว่ามีหน่วยความจำแบบนั้น
Even just tangible?เอาที่เป็นรูปร่างหน่อยก็ได้

tangible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实惠[shí huì, ㄕˊ ㄏㄨㄟˋ, 实惠 / 實惠] tangible benefit; material advantages; advantageous (deal); substantial (discount)
无形[wú xíng, ˊ ㄒㄧㄥˊ, 无形 / 無形] incorporeal; virtual; formless; invisible (assets); intangible
潜移[qián yí, ㄑㄧㄢˊ ㄧˊ, 潜移 / 潛移] intangible changes; unnoticed transformation; changes behind the scenes
有形[yǒu xíng, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˊ, 有形] visible (assets); tangible

tangible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
暖簾代[のれんだい, norendai] (n) goodwill; intangible assets (part of the acquisition price of a business paid for the name and reputation of the company rather than tangible assets)
有形固定資産[ゆうけいこていしさん, yuukeikoteishisan] (n) tangible fixed assets; tangible property; property, plant and equipment; PPE
有体[ゆうたい, yuutai] (n,adj-no) tangible; corporeal
無体;無代;無台[むたい, mutai] (adj-na,n,adj-no) (1) intangible; incorporeal; (2) (See 無理) by force; outrageous; cruel; unreasonable; (3) making light of; making fun of
無体財産[むたいざいさん, mutaizaisan] (n) intangible property
無体資産[むたいしさん, mutaishisan] (n) intangible asset
無形[むけい, mukei] (n,adj-no) abstract; immaterial; moral; spiritual; intangible; (P)
無形固定資産[むけいこていしさん, mukeikoteishisan] (n) intangible fixed assets
無形文化財[むけいぶんかざい, mukeibunkazai] (n) intangible cultural asset; (P)
無形財産[むけいざいさん, mukeizaisan] (n) intangible asset
重要無形文化財[じゅうようむけいぶんかざい, juuyoumukeibunkazai] (n) important intangible cultural asset
重要無形民俗文化財[じゅうようむけいみんぞくぶんかざい, juuyoumukeiminzokubunkazai] (n) (See 重要無形文化財) important intangible folk culture asset

tangible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีรูปร่าง [adj.] (mī rūprāng) EN: tangible ; material FR:
เป็นตัวเป็นตน[v.] (pentūapento) EN: take shape ; be tangible ; become what one is FR:
เป็นตัวเป็นตน[adj.] (pentūapento) EN: tangible ; evident FR:
ทรัพย์สินที่มีรูปร่าง [n. exp.] (sapsin thī ) EN: tangible property ; material assets FR:
สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน[n. exp.] (sinsap thāw) EN: tangible fixed asset FR:
วัตถุพยาน[n. exp.] (watthu phay) EN: tangible evidence ; physical evidence FR:
อรูป[adj.] (arūp) EN: immaterial ; formless ; incorporeal ; intangible FR:
จับต้องไม่ได้[adj.] (jap tǿng ma) EN: intangible FR:
ไม่มีรูปร่าง [adj.] (mai mī rūpr) EN: intangible ; inform ; formless ; vague FR: informe
ไม่มีตัวฅน[adj.] (mai mī tūat) EN: immaterial ; abstract ; intangible FR: immatériel ; abstrait
นามธรรม[n.] (nāmmatham) EN: abstract ; intangibles FR: abstraction [f] ; abstrait [m]
นามธรรม[adj.] (nāmmatham) EN: abstract ; intangible ; subjective FR: abstrait ; intangible
ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง [n. exp.] (sapsin thī ) EN: intangible assets FR:
สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้[n. exp.] (sinsap thī ) EN: intangible asset FR:

tangible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sachvermögen {n}tangible assets; tangible property
Sachanlagen {pl}tangible asset

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tangible
Back to top