ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unnoticeable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unnoticeable*, -unnoticeable-

unnoticeable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unnoticeable (adj.) ซึ่งไม่สะดุดตา See also: ซึ่งไม่เป็นเป้าสายตา, ซึ่งไม่เป็นที่สังเกต, ซึ่งไม่เด่น Ops. conspicious, noticeable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unnoticeable
Back to top